Article

Breastfeeding and AIDS in the developing world

Gertrude H. Sergievsky Center, and Department of Epidemiology, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York, New York 10032, USA.
Current opinion in pediatrics (Impact Factor: 2.53). 03/2009; 21(1):83-93. DOI: 10.1097/MOP.0b013e328320d894
Source: PubMed

ABSTRACT

In developing countries where replacement feeding is generally not feasible or safe, hundreds of thousands of infants acquire HIV infection during breastfeeding. Data from recently completed studies provide insight into the safety and hazards of different feeding approaches as well as the use of antiretroviral therapy to prevent postnatal transmission.
Several studies confirm that the benefits of avoiding or shortening breastfeeding are offset by adverse outcomes in those infants who escape infection. Reductions in HIV transmission achieved with either formula feeding or early weaning are counterbalanced by increases in uninfected child mortality resulting in no net benefit for HIV-free survival. However, exclusive breastfeeding is associated with a significant decrease in HIV transmission risk. Antiretroviral treatment during breastfeeding to the mother or her infant appears to reduce the risk of postnatal transmission. Studies evaluating daily nevirapine to the breastfeeding infant suggest protection during the period of treatment. Similarly, infants born to breastfeeding women receiving antiretroviral therapy are at lower risk of acquiring HIV.
While awaiting further studies defining optimal approaches to preventing HIV transmission during breastfeeding, promoting exclusive breastfeeding and assuring antiretroviral treatment for women with advanced HIV disease will likely prevent the majority of needless maternal and infant deaths.

0 Followers
 · 
4 Reads
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Formålet med denne oppgaven er å tilegne seg kunnskaper om sykdommen HIV/AIDS, og mor-til-barn smitte av HIV. Hovedfokuset vil ligge på smitteoverføring under amming, da dette er et tema jeg ikke synes er godt nok belyst i dagens samfunn. Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har benyttet PubMed som database for kilder. Teoridelen er skrevet med lærebøker, og organisasjoners internettsider som kilder. Bruk av antiretroviral behandlingsprofylakse, keisersnitt og alternativer til amming, har i industrialiserte land redusert den samlede perinatale HIV-smitten til mindre enn 2 %. Uten intervensjon er den vertikale smitterisikoen blitt beskrevet fra 30-45 %, noe som fortsatt er realiteten for veldig mange kvinner i ressursfattige land. Å fremme amming har vært, og er fremdeles, et av de viktigste tiltakene for barneoverlevelse i utviklingsland. Omtrnt 14 % av barn som ammes av HIV-infiserte mødre vil få HIV overført gjennom brystmelk. For disse kvinnene er ikke morsmelkserstatning et reelt alternativ til amming da alternativ god ernæring ikke er tilgjengelig for de fleste, og hygieniske krav for å gjennomføre sikker bruk av morsmelkserstatning ikke er oppfylt. Fullamming, HAART til mor eller profylakse til barnet er vist å være lovende intervensjoner for å redusere HIV-smitte under amming. Enkle profylaktiske regimer er vist å gi veldig gode resultater, men innføringen av disse går veldig sakte. Mangel på helsepersonell, familieplanlegging, ressurser og politisk vilje til å prioritere temaet, gjør det vanskelig å sette i gang både større og mindre tiltak.
  Preview · Article ·
 • Source

  Full-text · Article · Aug 2008 · JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
 • Source

  Full-text · Article · Oct 2009 · JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
Show more