ArticlePDF Available

Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa dan Sastera Melayu

Authors:

Abstract

Penubuhan Universiti Nanyang (Nantah) dilihat lebih bersifat destruktif daripada konstruktif oleh pemerintah kolonial dan pihak lain yang tertentu, berikutan penubuhannya pada ketika politik di Singapura dan Tanah Melayu bergelora dengan isu pembinaan identiti kebangsaan. Tetapi, senario itu telah mencetuskan semangat mahasiswa Nantah untuk mempelajari bahasa dan sastera Melayu dengan gigih dan konsisten sehingga berjaya melahirkan beberapa orang sarjana, peneliti dan pengamal bahasa Melayu yang disegani masa kini. Namun, sumbangan dan peranan mereka jarang diketengahkan secara tegas dalam wacana ilmiah pengajian Alam Melayu, apatah lagi penobatan dengan sewajarnya. Rencana ini cubs mendokumentasi ke- sarjanaan dua orang tokoh lepasan Nantah dalam membentuk fahaman dan tanggapan masyarakat Cina secara umum terhadap bahasa dan sastera Melayu, selain melihat ciri-ciri yang boleh dirumuskan daripada bentuk dan proses penglibatan mereka. ABSTRACT The establishment of Nanyang University (Nantah) was seen to be more de- structive than constructive in the eyes of colonial masters and others, because the timing coincided with the political whirlwind surrounding the develop- ment of national identity in Singapore and Malaysia. That scenario interest- ingly aroused a keen interest among the students of Nantah in learning Malay language and literature. As a result, several respectful scholars and research- ers in these two fields appeared. Nevertheless, their contributions and roles have seldom been publicized in the academic discourse on Malay world stud- ies until now This article attempts not only to review the scholarship of two prominent figures from Nantah in moulding the understanding and opinion of the Chinese community about Malay language and literature, but also to summarize the characteristics they shared in their involvement.
151
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
Sari 21 (2003) 151 - 170
Dokumentasi/ Documentation
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan
Bahasa dan Sastera Melayu
CHONG FAH H ING
ABSTRAK
Penubuhan Universiti Nanyang (Nantah) dilihat lebih bersifat destruktif
daripada konstruktif oleh pemerintah kolonial dan pihak lain yang tertentu,
berikutan penubuhannya pada ketika politik di Singapura dan Tanah Melayu
bergelora dengan isu pembinaan identiti kebangsaan. Tetapi, senario itu telah
mencetuskan semangat mahasiswa Nantah untuk mempelajari bahasa dan
sastera Melayu dengan gigih dan konsisten sehingga berjaya melahirkan
beberapa orang sarjana, peneliti dan pengamal bahasa Melayu yang disegani
masa kini. Namun, sumbangan dan peranan mereka jarang diketengahkan
secara tegas dalam wacana ilmiah pengajian Alam Melayu, apatah lagi
penobatan dengan sewajarnya. Rencana ini cuba mendokumentasi ke-
sarjanaan dua orang tokoh lepasan Nantah dalam membentuk fahaman dan
tanggapan masyarakat Cina secara umum terhadap bahasa dan sastera
Melayu, selain melihat ciri-ciri yang boleh dirumuskan daripada bentuk dan
proses penglibatan mereka.
Kata kunci: Tan Lark Sye, ASAS 50, Keris Mas, Usman Awang, Mimbar Universiti
ABSTRACT
The establishment of Nanyang University (Nantah) was seen to be more de-
structive than constructive in the eyes of colonial masters and others, because
the timing coincided with the political whirlwind surrounding the develop-
ment of national identity in Singapore and Malaysia. That scenario interest-
ingly aroused a keen interest among the students of Nantah in learning Malay
language and literature. As a result, several respectful scholars and research-
ers in these two fields appeared. Nevertheless, their contributions and roles
have seldom been publicized in the academic discourse on Malay world stud-
ies until now. This article attempts not only to review the scholarship of two
prominent figures from Nantah in moulding the understanding and opinion of
the Chinese community about Malay language and literature, but also to
summarize the characteristics they shared in their involvement.
Kata kunci: Tan Lark Sye, ASAS 50, Keris Mas, Usman Awang, Mimbar Universiti
152 Sari 21
LATAR BELAKANG PENUBUHAN UNIVERSITI NANYANG
Penubuhan Universiti Nanyang, yang lebih dikenali dengan singkatannya
Nantah, adalah peristiwa sejarah yang signifikan dalam perkembangan pendidikan
Cina dan politik kebangsaan di Nusantara secara umumnya dan Tanah Melayu
secara khusus. Gagasan penubuhan universiti oleh kaum Cina itu telah pertama
kali dikemukakan Tan Lark Sye @ Tan Lak Sai pada 16 Januari 1953 dalam
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Persatuan Hokkien yang ke-10 di Singapura. Beliau
adalah usahawan industri getah yang berjaya dan disegani komuniti Cina di
Malaya ketika itu. Gagasan itu adalah untuk ‘menyelamatkan’ pendidikan dan
kebudayaan kaum Cina yang semakin terhakis dalam gelora pendidikan Inggeris
pasca Perang Dunia Kedua, selain untuk membuka jalan baru untuk pelajar lepasan
sekolah menengah Cina untuk melanjutkan pelajaran mereka setelah peluang
untuk berbuat demikian ke China tertutup setelah regim komunis berkuasa di
China pada tahun 1949. Gagasan itu mendapat respon spontan dan sokongan
padu daripada pelbagai lapisan masyarakat Cina, kempen mengutip derma untuk
pembinaan institusi pendidikan itu telah juga mendapat sambutan yang hangat,
termasuk daripada golongan bawahan, seperti pemandu teksi, penarik beca,
penjaja dan buruh kasar. Pada tahun 1955, Nantah didaftarkan di bawah Akta
Syarikat dengan nama Nanyang University Limited Company, di tengah-tengah
pergolakan politik kebangsaan yang rancak antara tahun 1947 hingga 1957.
Pendek kata, penubuhan Nantah adalah berlatarbelakangkan persekitaran sosial
dan sejarah yang bergelegak dengan nafas dan bau politik nasionalistik sifatnya.
Ini sebanyak sedikit telah juga mewarnakan perkembangan institusi tersebut.
BAHASA MELAYU: DARI PEMBELAJARAN KE PENGAJIAN
Berbicara tentang pembelajaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat Tionghua
di zaman kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, dengan sendirinya kita akan
teringatkan Singapura. Ia bukan sahaja sebagai pusat perdagangan, politik dan
pentadbiran kuasa penjajah Inggeris, tetapi juga pusat kebudayaan pelbagai
kaum kedua-dua buah negara yang berjiran itu. Selain itu, Undang-Undang
Darurat 1948 yang diisytiharkan ketika itu hanya meliputi Semenanjung Tanah
Melayu. Akibatnya, sebahagian besar aktivis dan budayawan Melayu telah
berpindah ke Singapura untuk meneruskan perjuangan mereka di pulau itu
sehingga tertubuhnya Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50). Antara mereka itu
ialah Usman Awang dan Keris Mas (Ismail Hussein 1965). Sementara itu,
pembelajaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat Cina bermula dan juga
tertumpu di kampus Nantah. Ini bermula dengan mengadakan kelas bahasa
Melayu yang dikendalikan Panitia Persiapan Persatuan Mahasiswa, sebelum
pihak Nantah menjadikannya mata kuliah rasmi dalam kurikulum universiti.
Semangat itu semakin membara ketika Persatuan Mahasiswa mula mengorak
153
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
langkah menerbitkan Mimbar Universiti, terbitan tak berkala untuk menyiarkan
warta kampus, karya terjemahan sastera Mahua, karya kreatif, ulasan karya sastera
Melayu, makalah seni budaya serta rencana tentang masalah mengembangkan
dan memantapkan bahasa Melayu. Usaha terakhir ini jelas terpapar dalam rencana
Ma Chin (Disember 1958: 7) yang berjudul Pengajaran Melayu di Singapura,
yang juga turut mencerminkan komitmen mahasiswa Nantah terhadap bahasa
Melayu, lebih-lebih lagi peranan mereka sebagai anak zaman kemerdekaan. Penulis
itu telah juga mencadangkan ditubuhkan sebuah Universiti Melayu untuk
mendokong perkembangan bahasa Melayu. Inti pati cadangan itu boleh dibaca
daripada petikan ini:
Memang sebutan Universiti Melayu ini belum dikenal umum, sebab belum pernah ada,
tetapi hal itu menjadikannya sangat berharga kepada kita untuk kita bahath. Apakah
bahasa Melayu akan mungkin diperkembang sehingga sanggup memainkan peranan penting
dalam suatu usaha untuk membentuk sejenis kebudayaan baru dalam tanah ayer kita?
Soal itu adalah bergantung dari taraf dan kemajuan bahasa Melayu sendiri. Kerana tugas
meninggikan taraf bahasa Melayu takkan dapat dipenuhi oleh sekolah rendah atau sekolah
menengah Melayu, maka berdirinya sekolah tinggi Melayu menjadi suatu kebutuhan
yang tak boleh diabaikan.
Secara umum, pembelajaran dan pengajian bahasa Melayu boleh ditinjau
berdasarkan tiga peringkat perkembangan seperti yang disebut di bawah ini:
1. Era Pra Mata Kuliah Rasmi (Mac 1956-Februari 1958)
2. Era Jabatan Bahasa Moden dan Kesusasteraan (Mac 1958-1967)
3. Era Jabatan Pengajian Melayu (1968-1981)
Pada mula-mulanya, mahasiswa Nantah telah mengadakan kelas bahasa
Melayu waktu malam atas nama Panitia Persiapan Persatuan Mahasiswa (PPPM)
sebagai langkah menyahut tuntutan zaman. Pengajaran itu memberi penekanan
kepada kemahiran bahasa, penguasaan pertuturan, pembacaan dan penulisan
yang asas. Tenaga pengajar terdiri daripada mahasiswa yang berminat dan ber-
pengetahuan. Antaranya ialah Yang Quee Yee, Lim Huan Boon dan Goh Choo
Keng. Yang Quee Yee dan Goh Choo Keng adalah pununtut Jurusan Ekonomi,
manakala Lim Huan Boon dari Fakulti Sains Jurusan Kimia, Nantah. Lim dilantik
menjadi pembantu pensyarah bagi pengajian bahasa Melayu di Jabatan Bahasa
Moden Nantah pada tahun 1960, manakala Yang Quee Yee pula dilantik sebagai
pensyarah antara tahun 1962 – 1964 dengan diikuti Liaw Yock Fang pada tahun
1966. Selepas bahasa Melayu diterap menjadi kurikulum universiti, walaupun
cuma sebagai mata kuliah pilihan mulai Mac 1958, En. Muhammad Rashid Manan,
dan kemudian pada bulan Oktober, Li Chuan-shou @ Li Chuan Siu diundang
sebagai pensyarah bahasa Melayu. Beberapa orang lagi pensyarah sambilan
juga diundang untuk menampung penambahan pelajar kursus bahasa Melayu.
Antaranya ialah Masuri S.N. dan Cikgu Ehsan bin Haji Ali. Sambutan dari
154 Sari 21
mahasiswa ketika itu telah dilaporkan Li Chuan-shou (Mimbar Universiti
Disember 1958: 2):
Sampai kini jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kuliah Bahasa Melayu
lebih kurang ada 300 (tiga ratus) orang banyaknya, jadi kira-kira ada 23 ½ % dari jumlah
seluruh mahasiswa dan mahasiswi Nanyang University. Jumlah yang agak banyak itu
mula-mula dibagi menjadi 6 kelas, sehingga tiap-tiap kelas ada 50 mahasiswa dan mahasiswi.
Tiap-tiap kelas diberi pelajaran dua jam seminggu.
Bilangan mahasiswa terus meningkat sehingga mencecah 800 orang pada
tahun 1959, sebanyak 46% daripada keseluruhan mahasiswa yang berjumlah
1726 orang. Yang menarik ialah keghairahan pelajar Nantah mempelajari bahasa
Melayu adalah atas inisiatif mereka sendiri.
Mulai Mac 1958, bahasa Melayu telah ditawarkan sebagai kursus dalam
kurikulum Jabatan Bahasa Moden dan Kesusasteraan, yang juga mengajar bahasa
Perancis, Jerman, Jepun dan Inggeris. Lebih banyak tenaga pengajar tetap telah
diambil. Walaupun kursus itu bersifat kursus kemahiran asas, namun ia sudah
lebih terancang. Perubahan itu menunjukkan akurnya mahasiswa dan pihak
pengurusan Nantah tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai lambang
perpaduan, selain lingua franca yang harus dipupuk dan didukung.
Pada tahun 1965, Wang Gungwu dan enam orang ahli jawatankuasanya
telah mengemukakan Report of the Nanyang University Curriculum Review
Committee (CRC) yang telah membawa perubahan besar ke atas kedudukan
bahasa Melayu di Nantah. Bab 6 laporan itu Recommendations on College of
Arts mencadangkan ditubuhkan Jabatan Pengajian Melayu “to provide
students who have a good knowledge of Malay with the basic training for
research in the language, literature and culture of the Malay peoples” (Li Yelin
eds 2002: 337). Ahli jawatankuasa itu turut memanjangkan harapan agar “every
effort should be made to attract staff and students of all communities to make
the Department the most important cultural bridge both within and outside of
the University (Li Yelin 2002: 337). Walaupun cadangan itu diterima dengan baik,
tetapi beberapa persatuan di Nantah mempertikaikan kenyataan CRC kerana “the
National Language is not given enough emphasis” memandangkan ia diletak di
bawah Jabatan Bahasa Moden dan Kesusasteraan (Li Yelin 2002: 337). Kritikan
yang representatif telah dikemukakan sepuluh persatuan mahasiswa Nantah yang
bertarikh 26 Oktober 1965 dalam memorandum (Li Yelin 2002: 337) yang antaranya
berbunyi:
Laporan CRC berlaku kurang adil kerana tidak mencatatkan semangat dan keghairahan
pembelajaran bahasa kebangsaan di kampus Nantah pada ketika itu, juga tidak menyatakan
walau sepatahpun tentang perkembangan bahasa kebangsaan di Nantah sejak beberapa
tahun kebelakangan. Lebih-lebih lagi tidak membandingkan sikap dan semangat mahasiswa
Nantah dengan mahasiswa Universiti Singapura dalam soal pembelajaran bahasa
kebangsaan.
155
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
Sejak tahun 1956 sehingga Jabatan Pengajian Melayu ditubuhkan pada
tahun 1968, beberapa orang individu telah memainkan peranan penting dalam
mengembangkan bahasa dan persuratan Melayu serta menjalankan aktiviti untuk
menginteraksikan budaya Tionghua-Melayu. Antaranya ialah Yang Quee Yee,
Liaw Yock Fang, Lim Huan Boon, Liauw Kian Djoe, Tan Ta Sen dan Chong Yock
Sin.
Perhatian dokumentasi ini ditumpukan kepada peranan dan kesarjanaan
dua orang tokoh, Liaw Yock Fang dan Yang Quee Yee kerana konsistensi, ke-
berhasilan serta ciri-ciri tipikal mereka dapat mewakili rakan-rakan yang lain.
Liaw Yock Fang mewakili siswazah Nantah yang menyelongkari sanubari dan
jiwa Melayu dengan mengkaji sastera Melayu klasik dan bahasa Melayu.
Sementara itu, Yang Quee Yee pula mewakili siswazah Nantah yang terus-menerus
berusaha mewujudkan interaksi budaya Tionghua-Melayu melalui usaha
perkamusan Melayu-Cina, penterjemahan dan pengajaran. Walaupun mereka
berdua ini berbeza dari segi kecenderungan dan kesarjanaan, namun sasaran
mereka adalah lebih kurang sama.
LIAW YOCK FANG: PENYELONGKAR SANUBARI
DAN AKAL BUDI MELAYU
Lahir di Singapura pada 14 September 1936, Liaw menerima pendidikan awal di
Sekolah Rendah Kwang Hwa, Dungun, Terengganu, pada akhir tahun 1940-an.
Setelah tamat sekolah rendah pada tahun 1952, beliau menyambung
persekolahannya di Chinese High School, Singapura. Pada tahun 1957, beliau
mengikuti pengajian bahasa Inggeris di Jabatan Bahasa Moden dan Kesusas-
teraan, Nantah. Beliau tidak sempat menamatkan pengajiannya di Nantah kerana
pada tahun 1960 beliau ditawarkan biasiswa bagi melanjutkan pengajian dalam
bidang bahasa dan sastera di Universitas Indonesia dan berjaya memperoleh
ijazah Sarjana Sastera pada tahun 1965. Pada tahun 1971, beliau meneruskan
pengajiannya ke Universiti Leiden, dan mendapat gelar Doktorandus pada tahun
1972 dan memperoleh gelar Doktor Falsafah pada tahun 1976 dari universiti yang
sama. Beliau berkhidmat sebagai pensyarah bahasa Melayu di Nantah antara
tahun 1966 – 1981. Setelah Nantah terbubar, beliau dipindahkan ke Jabatan
Pengajian Melayu, National University of Singapore sebagai pensyarah kanan.
Jawatan yang disandangnya sebelum bersara pada tahun 1996 ialah Profesor
Madya. Kini beliau dipertanggungjawabkan untuk mengedit manuskrip Undang
Melaka dan Undang Laut di bawah kelolaan Yayasan Karyawan Agung, Kuala
Lumpur. Senarai penerbitannya pada Lampiran 1. Kesarjanaan Liaw dalam
pengajian Melayu mencakupi horison yang luas. Kajiannya boleh dibahagi
kepada empat kategori: linguistik Melayu-Indonesia, kesusasteraan Melayu
klasik, kesusasteraan Indonesia moden, pendidikan dan pengajaran bahasa
Melayu-Indonesia.
156 Sari 21
Dalam pengajian linguistik Melayu-Indonesia, beliau telah mengkaji sintaksis,
nahu dan morfologi. Beliau telah menunjukkan minat yang mendalam, selain
sentiasa bersedia memberi ide dan buah fikiran. Pada tahun 1971, beliau mengupas
secara kritis penyelidikan yang dilakukan oleh E. M. F. Payne dalam tesisnya
Basic Syntatic Structures in Standard Malay dan juga M. B. Lewis dalam buku
Sentence Analysis in Modern Malay. Beliau berpendapat kesalahan Payne dan
Lewis adalah kelemahan teori bahasa yang mereka anuti. Tidak kira kelemahan
itu, Liaw memuji usaha mereka dalam pengajian tatabahasa Melayu (Dewan
Bahasa Mei 1971). Walaupun mengakui dirinya bukan ahli bahasa menurut
pengertian ilmu bahasa yang hakiki (Dewan Bahasa April 1971: 149), namun
beliau dapat mengemukakan pendapat tentang tatabahasa Melayu, dan memberi
fikiran yang bernas dan menarik pula untuk direnungi. Sikapnya terhadap
pengajian bahasa Melayu amatlah serius, ikhlas dan komited. Kesederhanaannya
dalam mengemukakan hujah dan buah fikiran juga meyakinkan, sesuai dengan
akal budi Melayu yang diselaminya.
Pada tahun 1985, Liaw menerbitkan sebuah buku tatabahasa, Nahu Melayu
Moden. Penerbitan itu menampilkan kesarjanaannya dalam kajian bahasa Melayu.
Semasa memperkatakan sintaksis, beliau mengimbangi dua pendekatannya: nahu
tradisional dan nahu transformasi generatif (Rajiee Hadi 1987). Kelebihan buku
nahu ini ialah semua ayat yang digunakan sebagai contoh telah dipetik dari
kamus dan karya kreatif. Bentuk persembahan sedemikian sesuai dengan sifat
perkembangan bahasa itu sendiri memikirkan karya sastera adalah wadah yang
sebaik-baiknya untuk menguji daya pengungkapan dan keupayaan mengekod
lambang budaya bahasa. Hal ini dapat dilakukan kerana beliau memang akrab
dengan sastera, sama ada sastera Indonesia mahupun sastera Melayu tradisional.
Pada tahun 1994, buku ini disesuaikan oleh Abdullah Hassan dan diterbitkan
oleh Penerbit Fajar Bakti sebagai teks kegunaan pelajar di Malaysia. Pada tahun
1996, beliau menerbitkan Indonesian Grammar Made Easy dan kemuncaknya
dalam bidang ini ialah dengan terbitnya Malay Grammar Made Easy (1999).
Dalam pada itu, Liaw turut terlibat dalam suatu dialog/polemik bahasa dengan
Allahyarham Pak Asraf (Pelita Bahasa November 1997) dan kemudian menulis
satu siri makalah tentang morfologi dan sintaksis bahasa Melayu (Pelita Bahasa
Jun 2000 hingga April 2001).
Pada awal kerjaya akademiknya, Liaw lebih tertarik kepada sastera moden
Indonesia. Beliau pernah menulis rencana tentang penyair terkenal di Indonesia
dalam Dewan Bahasa. Antara penulis itu ialah Toto Sudato Bakhtir, W.S. Rendra,
Ajip Rosidi, Kirjomulyo dan Subagio Sastrowardojo. Beliau juga pernah men-
terjemahkan sajak Chairil Anwar ke dalam bahasa Inggeris. Namun, sumbangan
beliau yang paling besar kepada keilmuan Melayu ialah pengajiannya dalam
sastera Melayu tradisional dengan bukunya Sejarah Kesusasteraan Melayu
Klasik (1975). Buku ini dikembangkannya dengan kajian mutakhir dan diterbitkan
di Jakarta dalam dua jilid, 1991 (Jilid 1) dan 1993 (Jilid 2). Walaupun sesetengah
sarjana beranggapan pendekatan historis dan rangka teori buku itu tidak terlepas
157
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
daripada kerangka R.O. Winstedt (Ding 1999), namun kekayaan faktanya tidak
dinafikan (Braginsky 1998; Harun Mat Piah et al. 2000). Sumbangannya yang
lain ialah penyelidikannya tentang Undang-undang Melaka. Ia diterbitkan pada
tahun 1976 dan disifatkan sebagai edisi teks yang berkenaan yang terlengkap
(Mohd. Taib & Aziz Deraman 2000: 132; M. B. Hooker 1986: 377). Ketekunannya
dalam kedua-dua bidang tersebut telah meletakkan beliau sebagai ahli filologi
yang unggul. Kepakarannya dalam bidang ini banyak membantu dalam penulisan
sejarah kesusasteraan Melayu tradisional, terutamanya memperkatakan ikhtisar
beberapa manuskrip lama yang tidak terdapat dalam buku Winstedt. Tidaklah
hairan bukunya itu luas digunakan sebagai teks wajib dalam kuliah di universiti,
sekolah tinggi di Malaysia, Indonesia, Singapura, Belanda, England dan
sebagainya.
Sumbangan Liaw membawa impak ketara ke atas pengembangan bahasa
dan sastera Melayu, khususnya sastera tradisional dan filologi. Walaupun pernah
menulis artikel tentang sastera Melayu moden dan kehidupan keagamaan Melayu,
perundangan dan politik Islam dalam bahasa Cina di Singapura, sumbangannya
dalam membentuk pemahaman orang Cina terhadap ilmu dan pengajian Melayu
keseluruhannya masih tidak ketara. Tetapi, ini tidak menjejaskan kedudukan
beliau sebagai seorang sarjana pengajian Melayu yang unggul.
YANG QUEE YEE: JURU BICARA INTERAKSI BUDAYA CINA-MELAYU
Lain pula dengan Yang Quee Yee, siswazah Nantah dan rakan akrab Liaw.
Tumpuan perhatian Yang adalah pada perkamusan Melayu-Cina dan interaksi
budaya Cina-Melayu. Khalayaknya lebih banyak daripada orang Cina. Begitulah
juga sumbangannya dalam pengembangan ilmu pengajian Melayu.
Yang Quee Yee lahir di Pontian, Johor, pada 18 Ogos 1931. Berkelulusan dari
Nantah pada tahun 1959 dalam jurusan ekonomi, beliau melanjutkan pelajaran di
Universitas Indonesia dalam jurusan bahasa Indonesia antara 1961 hingga 1962.
Sekembalinya dari Indonesia, beliau berkhidmat sebagai pensyarah bahasa
Melayu di Nantah dari tahun 1962 – 1964. Beliau terkenal sebagai penyusun
kamus Melayu-Cina. Bermula dari tahun 1962 hingga 2000, beliau dengan
kerjasama isterinya, Chan Maw Woh, berjaya menyusun dan menerbitkan sebelas
buah kamus multi fungsi dan sebuah kamus dalam bentuk cakera padat. Antara
yang terpenting ialah Kamus Umum Bahasa Melayu (1972) yang telah diedit
semula pada 1988 dan 2000. Edisi terkini itu diterbitkan oleh Penerbit Chuang
Xin, Beijing, dalam bentuk cakera padat yang didapati telah mencatatkan ke-
majuan dalam sejarah perkamusan Melayu-Cina khasnya dan perkamusan Melayu
amnya. Beliau adalah Karyawan Tamu di Institut Alam dan Tamadun Melayu
(ATMA), UKM bagi tempoh 2001/2003. Senarai penerbitannya rujuk Lampiran 2.
Memang diakui Yang Quee Yee telah banyak menggemblengkan tenaga
sejak tahun 1950-an lagi dalam membina koleksi pengajian Melayu yang tidak
158 Sari 21
ada tolok bandingnya di Malaysia dan Singapura sehinggakan pihak Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, telah menghantar dua orang pegawai
mengunjungi kediaman beliau untuk ‘mengekskavasi sumber perbadanan itu’.
Sebahagian besar bahan dan data Pameran Masyarakat Tionghua dengan
Bahasa Melayu oleh Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Kreatif Malaysia
(PERSPEKTIF), bersempena ulang tahun pertama penubuhan persatuan itu di
Balai Budaya DBP pada 6-8 April 1987 itu dipinjam daripada koleksi Yang. Pameran
koleksi peribadi itu secara tidak langsung telah memberi pemahaman kepada
masyarakat umum tentang usaha kaum Tionghua dalam mempelajari bahasa
Melayu dan peranannya dalam pengembangan bahasa, sastera dan budaya
Melayu, selain dari segi percetakan buku Melayu dan penterjemahan karya sastera
klasik Cina di kalangan Cina peranakan. Pengumpulan koleksinya yang dilakukan
dengan bersungguh-sungguh itu penting juga dari segi interaksi budaya dari
segi penglibatan kaum Cina dalam bahasa dan ilmu Melayu sejak masa dahulu
lagi.
Sumbangan Yang dalam perkamusan Melayu juga menarik. Mula men-
ceburkan diri dalam leksikografi sejak tahun 1962, kini beliau telah menerbitkan
12 buah kamus, termasuk sebuah kamus berbentuk cakera padat. Semua ini
adalah kerjasama dengan isterinya, setelah mengharungi pelbagai aral. Kamus
Umum Bahasa Malaysia edisi pertama (1972) memakan masa sepuluh tahun
untuk diselesaikan dan enam belas tahun lagi untuk menyiapkan edisi pindaan.
“Namun, itu pun tidak boleh dianggap lama, kerana diantara hasil penyusunan
kami, ada sebuah lagi yang dinamakan Kamus Istilah Baru Bahasa Malaysia
mengambil jangka masa penyusunannya melebihi dua puluh dua tahun” (Kamus
Umum Bahasa Malaysia 1988: vii). Kamus Umum Bahasa Malaysia, edisi pertama,
adalah hasil yang luar biasa berbanding dengan kamus seumpamanya ketika itu.
Kepopularan kamus tersebut menyebabkannya membuat keputusan untuk
menerbitkan edisi kedua pada tahun 1988, dengan entri sebanyak 40,064 beserta
ilustrasi. Usaha itu dilakukan kerana sejak awal lagi beliau sudah mengumpul
semua bahan bahasa Melayu/Indonesia. Komitmennya yang berterusan itu
berjaya menempa namanya dalam sejarah perkamusan Melayu (Ibrahim bin
Ahmad 1994: 21).
Tidak keterlaluan jika dikatakan usaha gigih Yang Quee Yee telah membantu
bahasa Melayu berkembang dengan lebih pesat di kalangan orang Cina di Ma-
laysia. Pengguna kamusnya terdiri daripada murid sekolah rendah hingga
mahasiswa di institusi pengajian tinggi, kakitangan kerajaan dan eksekutif kanan
syarikat swasta. Pendokumentasian, sistem pengurusan data dan mekanisme
kerjanya telah menampakkan keunikan dan keprofesionalannya. Kesarjanaannya
terserlah dalam usaha perkamusan yang secara langsung menyebarluaskan
penggunaan bahasa Melayu baku dan tulisan Rumi. Sumbangannya dalam
memasyarakatkan penggunaan bahasa Melayu boleh juga ditelusuri dari
pengajaran bahasa Melayu dan kerja penyuntingan, penulisan dan penterjemahan
yang beliau lakukan. Sejak tahun 50-an, beliau telah terlibat secara langsung
159
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
dalam pengajaran bahasa Melayu, di dalam dan di luar kampus Nantah. Rasa
tanggungjawabnya terhadap penyebarluasan penggunaan bahasa Melayu tidak
pernah luntur sehingga sekarang. Ketika berusia 66 tahun pada tahun 1996,
beliau menerima undangan sebagai Profesor Pelawat bahasa Melayu di Jabatan
Pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University (BFSU). Pada tahun
1998, beliau menjadi Profesor Pelawat di Jabatan Pengajian Bahasa Indonesia/
Melayu, Peking University. Usaha itu besar maknanya untuk mengantara-
bangsakan bahasa Melayu ke rantau Timur Jauh.
Semasa menuntut di Nantah, Yang telah terlibat dalam penyuntingan dan
penyelenggaraan Mimbar Universiti, sebuah tribune Nantah, antara tahun 1958
hingga 1959. Selain warta kampus, ia memberi ruangan kepada diskusi tentang
isu bahasa dan sastera Melayu, masalah pembentukan dan pengembangan
kebudayaan dalam negara berbilang bahasa dan budaya. Yang Quee Yee dengan
nama pena Ma Chin, telah mendesak didirikan sekolah menengah Melayu di
Singapura bagi menampung anak-anak Melayu lepasan sekolah rendah dalam
rencana bertajuk “Pengajaran Melayu di Singapura” (Disember 1958: 5). Rencana
tersebut juga membincangkan kepincangan pendidikan Melayu di Singapura
dikaitkan dengan dasar pendidikan kerajaan yang menitikberatkan pendidikan
Inggeris. Isu itu juga diperkatakannya dalam rencana “Pandangan Sepintas Lalu
Tentang Usaha Menggalakkan Bahasa Kebangsaan di Singapura” (Ogos 1960:
4) dan “Di bawah Gelora Bulan Bahasa” (Ogos 1963: 6-7).
Setelah tamat pengajian di Nantah, Yang terlibat secara aktif dalam bidang
kebahasaan dan kesusasteraan Melayu. Pada tahun 1960, beliau dengan rakan-
rakan lain telah mengusahakan penerbitan majalah Budaya di Singapura, dengan
Liauw Kian Djoe sebagai editornya. Rencana dan karya kreatif yang disiarkan
majalah tersebut bukan sahaja menyambung cita-cita dari Mimbar Universiti,
malahan objektifnya telah menjadi lebih khusus, jitu dan jelas untuk membina
bahasa dan kebudayaan nasional. Yang Quee Yee telah menyumbangkan
beberapa rencana yang penting dalam majalah itu, termasuk “Tugas Memperkem-
bangkan Kebudayaan Malaya” (Disember 1960), “Bahasa Kebangsaan dan
Pelajaran Melayu di Singapura pada dewasa ini” (September 1961) dan “Perihal
Menterjemahkan Kesusasteraan Tionghua-Malaya ke dalam Bahasa Melayu
dan Sebaliknya Ogos” (1962). Ketiga-tiganya memperkatakan masalah budaya,
bahasa dan sastera dari perspektif realiti budaya di sini serta kesedarannya
sebagai warganegara. Tetapi, majalah ini pendek hayatnya. Cuma tiga isu sempat
diterbitkan kerana masalah kewangan.
Kerjaya penyuntingan, penulisan dan penterjemahan beliau tidak berakhir
dengan penerbitan kedua-dua majalah itu terhenti. Beliau diberi tanggungjawab
oleh Nanyang Siang Pau untuk menyelenggarakan ruangan bahasa Melayu,
“Belajar Bahasa Kebangsaan”, antara tahun 1964 hingga 1968. Sekali lagi, beliau
diberi peluang untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa Melayu sesuai
dengan kedudukan bahasa itu sebagai bahasa kebangsaan. Tanggungjawab itu
menuntut kesabaran dan ketekunan.
160 Sari 21
KESIMPULAN
Keterlibatan Yang Quee Yee secara aktif dalam pengembangan bahasa dan sastera
Melayu bukan sahaja didorong persekitaran politik semasa, tetapi juga keinsafan
dirinya sebagai seorang warga Malaya. Dia mempunyai keyakinan tentang masa
depan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maka perlu diangkat ke
martabat yang tinggi. Keterampilannya adalah juga kerana beliau adalah aktivis
bahasa yang sanggup turun ke padang, demi menghayati kesegaran dan ke-
kreatifan penggunaan bahasa di kalangan anggota masyarakatnya. Ini dapat
dilihat daripada penglibatan masa mudanya dalam pengajaran bahasa Melayu
kelas dewasa dan kemudian memperkatakan bahasa dan sastera Melayu dalam
pelbagai ceramah awam. Sebagai tokoh budayawan yang gigih dan sederhana
dalam serba-serbi, beliau telah berusaha sedaya-upaya membina jambatan
persefahaman antara pelbagai kaum menerusi terjemahan karya sastera Cina-
Melayu dan mencelikkan anggota masyarakatnya tentang pelbagai gejala dalam
lingkungan budaya kaum Cina dan Melayu menerusi ceramah.
Walaupun minat Liaw dan Yang kelihatan berbeza, namun objektif mereka
adalah sama: melacak akar nasionalisme membina Kebudayaan Malaya.
161
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
Lampiran 1
Senarai Penerbitan Liaw Yock Fang (1963-1999)
Buku
1970 Ikhtisar Kritik Sastra. Singapore: Pustaka Nasional (Bersama H.B. Jassin).
1974 The Complete Poems of Chairil Anwar. Singapore: University Education Press
(Bersama H.B. Jassin).
1975 Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik. Singapore: Pustaka Nasional.
1976 Undang-Undang Melaka. The Hague: Martinus Nijhoff.
1978 Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik (Ed. 2 ). Singapore: Pustaka Nasional.
1982 Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik (Ed. 3). Singapore: Pustaka Nasional.
Pelajaran Bahasa Melayu 1A-6B. Singapore: Educational Publications Bureau
(Bersama Rajib Bahri).
1984 Kursus Bahasa Nasional, I-IV. Singapore: Pustaka Nasional.
Pelajaran Bahasa Melayu 1A-6B (Bacaan). Singapore: Educational Publications
Bureau (Bersama Rajib Bahri).
Buku Kerja Pelajaran Bahasa Melayu 1A-6B. Singapore: Educational Publica-
tions Bureau (Bersama Rajib Bahri).
1985 Nahu Melayu Moden. Singapore: Pustaka Nasional.
1988 Standard Malay Made Simple. Singapore: Times Books International.
1989 Standard Indonesian Made Simple. Singapore: Times Books International.
Standard Malay Made Simple (2nd Ed). Singapore: Times Books International.
1990 Speak Indonesian. Singapore: Times Books International (Bersama Munadi
Patmawidiria & Abdullah Hassan).
1991 Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
1992 Indonesian in 3 Weeks. Singapore: Times Books International (Bersama Munadi
Patmawidiria).
1993 Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik Jilid II. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Speak Standard Malay. Singapore: Times Books International.
Speak Standard Indonesian. New York: Hippocrene Books (Bersama Munadi
Patmawidiria & Abdullah Hassan).
1994 Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur: Fajar Bakti (Bersama Abdullah Hassan).
Easy Indonesian Vocabulary. Singapore: Times Books International.
1996 Indonesian Grammar Made Easy. Singapore: Times Books International.
1999 Malay Grammar Made Easy. Singapore: Times Books International.
Makalah
1963 Sedikit tentang Hikayat Hang Tuah. Dewan Bahasa 7: 3 (Mac): 114-6.
1966 Masalah Membaca Sajak. Dewan Bahasa 10: 2 (Februari): 545-53.
1967 Toto Sudato Bakhtiar: Penyair Ibukota Senja Dewan Bahasa 11: 1 (Januari):
28-36.
W.S. Rendra. Dewan Bahasa 11: 2 (Februari): 82-90.
Sajak-sajak Ajib Rosidi. Dewan Bahasa 11: 3 (Mac): 110-9.
Kirjomulyo. Dewan Bahasa 11: 4 (April): 166-9.
Subagio Sastrowardojo: Penyair Simphoni. Dewan Bahasa 11: 5 (Mei): 219-22.
162 Sari 21
Ilmu Bahasa dan Penggolongan Jenis Kata dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa
11: 7 (Julai): 304-16.
Ilmu Bahasa dan Penggolongan Jenis Kata dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa
11: 12 (Disember): 552-9.
Undang-undang Luhak Tiga Laras. Nanyang University Journal 1: 107-17.
“A Transformational Approach to Malay Syntax” Paper presented at Confer-
ence on Modernization of Languages in Asia, Kuala Lumpur, 30 September – 1
October.
1968 Ilmu Bahasa dan Penggolongan Jenis Kata dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa
12: 1 (Januari): 33-45.
The Islamic Political Theory (Bahasa Cina). Island Society Quarterly 1(2): 11-3.
1969 Penelitian Sintaksis Bahasa Melayu/Indonesia. Dewan Bahasa 13: 3 (Mac):
99-109.
Penelitian Sintaksis Bahasa Melayu/Indonesia. Dewan Bahasa 13: 4 (April):
152-62.
Penelitian Sintaksis Bahasa Melayu/Indonesia. Dewan Bahasa 13: 5 (Mei):
219-26.
Penelitian Sintaksis Bahasa Melayu/Indonesia. Dewan Bahasa 13: 6 (Jun):
260-70.
The Economic Value of Malay Education. Intisari 3: 3.
Malay Studies and National Development. Seminar, Research Programme in
Singapore. Nanyang University, Singapore.
1970 Nahu Transformasi atau Nahu Bahasa Melayu-Indonesia? Dewan Bahasa 14: 1,
(Januari): 26-9.
1971 Dua Buah Buku Baru Tentang Tatabahasa Melayu (1). Dewan Bahasa 15: 4,
(April): 147-61.
Dua Buah Buku Baru Tentang Tatabahasa Melayu (2). Dewan Bahasa 15: 5,
(Mei): 205-22.
Chairil Anwar dan Sajak-Sajaknya. Sasterawan 1: 28-36.
1973 Satu Catatan Tentang Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Melayu Lama.
Dewan Bahasa 17: 9 (September): 420-4.
1975 “Prakata Puncak Sembilan” (Antologi Puisi Sembilan Penyair Melayu). Singapura:
1-14.
1976 Sedikit Tentang Isi Naskhah Cod. Or. 3376. Dewan Bahasa 20: 2 (Februari):
102-4.
Dewan Bahasa dan Tatabahasa Melayu. Dewan Bahasa 20: 9/10: 680-7.
1977 Malay Literature in Singapore (Bahasa Cina). Literary Monthly.
Prakata Matahari Kota (Antologi Cerpen S. Suratman). Singapore: vii-ix.
1978 Ilmu Bahasa dan Penggolongan Jenis Kata dalam Bahasa Melayu. Abdullah
Hassan ed. Rencana Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka:
134-49.
1979 Penggolongan Jenis Kata dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa 23: 11 (Novem-
ber): 11-33.
1980 Modern Malay Literature (Bahasa Cina). Journal of Humanities and Social
Sciences 2: 93-100.
Notes on Learning English (Bahasa Cina). Jiaoyu Zhuanti Lunwenji: 25-8.
163
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
Mempelajari Sastra Lama. Souvenir Programme 1979. Singapore: Society of
Malay Culture.
1981 Sejarah Melayu: Satu Analisa. Analisa: 54-61.
“Malay and English Sentence Patterns-A Comparison” in Asmah & Nor Ein
Mohd. Nor ed. National Language As Medium of Instruction. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka: 492-502.
Tatabahasa Melayu Hari Ini. Kertas Kerja Seminar Pengajaran Bahasa Melayu.
Singapore, (April).
1983 The Hero in Malay Folk Romances. Paper presented at Unesco Regional Con-
ference on the Hero in Southeast Asia Classical Literature. Yogyakarta, Indone-
sia, 18-21 (April).
The Undang-undang Melaka. K. S. Sandhu & P. Wheatley eds. Malaka: Trans-
formation of Malay Capital C. 1400-1980. Singapore: Oxford University Press:
180-94.
1984 Minority Literature Among the Ethnic Malays. Solidarity 101: 33-6.
Tatabahasa Melayu Hari Ini. Sekata: 28-38.
Singapore Literature. Leonard Klein ed. Encyclopedia of World Literature in the
20th Century, Vol. 1. United States: Frederick Ungar Publishing Co. Inc: 635-8.
1985 Konsep Ayat Tunggal dalam Bahasa Melayu. Sekata: 12-9.
1986 Ulasan Tentang Sifat Kata dan Sifat Kataan. Dewan Bahasa 30: 5 (Mei):
366-74.
Sastera Peralihan Hindu-Islam. Dewan Sastera 16: 7 (Julai): 34-8.
Sastera Peralihan Hindu-Islam. Dewan Sastera 16: 8 (Ogos): 63-6.
Sastera Peralihan Hindu-Islam. Dewan Sastera 16: 9 (September): 38-42.
Sastera Peralihan Hindu-Islam. Dewan Sastera 16: 10 (Oktober): 36-9.
Sastera Peralihan Hindu-Islam. Dewan Sastera 16: 11 (September): 64-7.
Malay Language and Literature in Singapore. Basant K. Kapur ed. Singapore
Studies: 323-36.
1987 Beberapa Masalah dalam Penulisan Sejarah Sastera Tradisional Melayu. Siti
Hawa Haji Salleh ed. Cendekia Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka: 13-23.
Cina dalam Sastera Melayu Tradisi: Sebuah Kajian Awal. Ahmad Kamal Abdullah
et al. Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan: Kertas Kerja Hari Sastera
1985. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Konsep Kesalahan Bahasa di dalam Bahasa Melayu. Dewan Bahasa 30: 2,
(Februari) 77-93.
1988 Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 5 (Mei): 76-8.
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 6 (Jun): 60-5.
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 7 (Julai): 61-3.
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 8 (Ogos): 72-5.
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 9 (September): 41-3.
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 10 (Oktober): 25-7.
Syair: A Malay Traditional Verse Form. Bahana 23 (93): 23-5.
Cerita Penglipur Lara. Bahana 23 (94): 33-40.
Catatan Tentang Sebuah Naskhah Baru Undang-undang Melaka. Beriga.
Singapore Literature. Leonard Klein ed. Far Eastern Literature in the 20th Cen-
tury. United Kingdom: Oldcastle Books: 175-8.
164 Sari 21
1989 Pelbagai Versi Undang-undang Laut. Kertas Kerja Pengajian Melayu, Kuala
Lumpur, 21-23 Ogos.
Teks Undang-undang Laut dan Masalah Penyuntingannya. Kertas Kerja Semi-
nar Kesusasteraan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 20 Oktober - 1
November.
1990 Penggolongan Kata dalam Pelita Bahasa Melayu. Sekata 8 (1): 5-13.
1991 Mencari Kaidah Penentuan Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Paper pre-
sented at International Symposium on National and Regional Languages in
Southeast Asia. University Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 18 - 20
February.
Kepengarangan Syair Melayu. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Kesusas-
teraan Melayu Ke-2. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2 - 5 September.
Penggolongan Jenis Kata dalam Nahu Melayu Mutakhir. Sekata 9 (1): 13-20.
Tatabahasa Dewan: Sebuah Catatan. Sketsa 9 (2): 4-34.
1992 Kata Keterangan dalam Bahasa Melayu. Juriah Long, Ramli Md. Salleh & Atiah
Hj. Salleh edited. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Linguistik Malaysia: 109-18.
1993 Undang-undang Melaka: Sebuah Tinjauan Kembali. Kertas Kerja Seminar
Antarabangsa Kesusasteraan Melayu Ke-3. Universiti Kebangsaan Malaysia,
5 - 8 September.
Penggolongan Kata dalam Bahasa Indonesia: Sumbangan M. Ramlan. Dewan
Bahasa 37 (11): 1036-40.
1994 Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia: Tinjauan Orang Luar. Paper Presented at
First International Symposium on Austronesian Cultural Study. Denpasar: Balai
Pendidikan Guru, 14 - 16 Ogos.
Lie Kimhok and the First Modern Malay/Indonesian Grammar Book. Paper
Presented at International Conference on Southeast Asian Chinese Culture,
Economy and Society. Singapore, 21 - 23 January.
1996 The Teaching of BIPA: A Personal Experience. Kertas Kerja Konferensi
Internasional II Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. Padang:
IKIP 29 Mei - Jun.
Dialek dan Bahasa Nasional: Dari Dialek Melayu ke Bahasa Indonesia. Kertas
Kerja seminar Antarabangsa Dialek-dialek Austronesia di Nusantara. Universiti
Brunei Darussalam, 26 - 29 Ogos.
Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia: Sebuah Komentar. Kertas Kerja untuk
Pertemuan Linguistik Lembaga Bahasa Atma Jaya (PELLBA 10), 20 - 21 Ogos.
1999 Pengaruh Winstedt dalam Kajian Sejarah Melayu (Bahagian I). Dewan Sastera
29:9 (September): 53-6.
Pengaruh Winstedt dalam Kajian Sejarah Melayu (Bahagian Akhir). Dewan
Sastera 29: 10 (Oktober): 66-9, 29: 12 (Disember): 83-4.
Resensi Buku/Artikel
1982 Tentang Human Character in the Wayang: Javanese Shadow Play. Singapore
Book World. 13: 43.
1984 Kajian Sejarah Melayu. Dlm Umar Junus. Sejarah Melayu Menemukan Diri
Kembali. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
165
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
1985 Amin Sweeney. Reputation Live on: An Early Malay Autobiography. Journal of
Southeast Asian Studies: 167.
Nigel Philip[‘s] Sijobang: Sung Narrative Poetry of West Sumatra. Journal of
Southeast Asian Studies: 342-4.
1987 Mohmad Jajuli[‘s] The Undang-undang: A Mid-eighteenth Century Law Text.
Bijidragen tot de Taal-Land-en Volkenkunde 143(4): 568-9.
1990 C. Skinner[‘s] The Battle of Junk Ceylon: The Syair Sultan Maulana. Indone-
sian Circle 51 (March): 42-4.
Philip L. Thomas[‘s] Like Tigers Around A Piece of Meat. Journal of Southeast
Asian Studies 20:1 (March): 248-9.
1994 V. I. Braginsky[‘s] The System of Classical Malay Literature. Pacific Affairs
21: 1.
166 Sari 21
Lampiran 2
Senarai Penerbitan Yang Quee Yee (1958-2002)
Kamus
1969 Kamus Singkatan Bahasa Melayu (Melayu-Cina). Singapore: The World Book
Store.
1972 Kamus Umum Bahasa Malaysia (Melayu-Cina). Singapore: The World Book
Store.
1973 Kamus Sari Ejaan Bersama (Melayu-Cina-Inggeris). Singapore: Penerbit Umum.
1975 Kamus Sarian Ejaan Baru (Melayu-Inggeris). Singapore: Penerbit Umum.
1976 Kamus Dewasa Bahasa Malaysia (Melayu-Cina-Inggeris). Singapore: The World
Book Store.
1979 Kamus Intisari Edisi Baru (Melayu-Cina-Inggeris). Singapore: The World Book
Store.
1982 Kamus Titian untuk Kanak-Kanak. Singapura: Penerbit Pan-Pasifik.
1983 Kamus Titian untuk Kanak-Kanak (Melayu-Cina). Singapore: Penerbit Pan-
Pasifik.
1984 Kamus Istilah Baru Bahasa Malaysia (Melayu-Cina-Melayu). Singapore: The
World Book Store.
1985 Kamus Sari Ejaan Bersama Edisi Pindaan (Melayu-Cina-Inggeris). Singapore:
The World Book Store.
1988 Kamus Umum Bahasa Malaysia Edisi Pindaan (Melayu-Cina). Singapore: The
World Book Store.
2000 Kamus Umum Bahasa Malaysia Edisi Ketiga (Versi Cakera Padat, Melayu-
Cina). Beijing: Penerbit Chuangxin.
Buku
1972 Malaixiya Yu Xin Pinyin Biaozhun [Sistem Ejaan Baru Bahasa Malaysia].
Singapore: The World Book Store.
1977 Buku Teks Bahasa Melayu Sekolah Rendah 1-6. Singapore: Penerbit Pan Pasifik.
1988 Angkatan Ini (Antologi Cerpen Terjemahan Mahua I). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. (Penyunting)
Titik Nuansa (Antologi Puisi Mahua Terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan
Perhimpunan Cina Malaysia. (Penyunting)
1994 Gadis dalam Gambar (Antologi Cerpen Terjemahan Mahua II). Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. (Penyelenggara Bersama Goh Hin San)
1998a A Du La Zhuan [Terjemahan Hikayat Abdullah]. Singapore: Penerbitan Tropika.
2000 Perkembangan Kesusasteraan Mahua Moden 1919-1965. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
A Du La Youji: Jilandan Pian [Terjemahan Hikayat Pelayaran Abdullah ke
Kelantan]. Singapore: Penerbitan Tropika.
Makalah Bahasa Melayu
1958 Pengajaran Melayu di Singapura. Mimbar Universiti: Tribune Persatuan
Mahasiswa Nantah. 1 (Disember).
167
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
1959 Tugas Memperkembangkan Kebudayaan. Mimbar Universiti: Tribune Persatuan
Mahasiswa Nantah, 2 (Mei). (Utusan Melayu 7 Jun 1959)
1960 Tugas Memperkembangkan Kebudayaan Malaya. Budaya 1.
1961 Bahasa Kebangsaan dan Pelajaran Melayu di Singapura Pada Dewasa Ini.
Budaya 2.
Siswa Nanyang di Universitas Indonesia. Berita Harian 18 Januari.
1985 Peranan Tamatan Jabatan Pengajian Melayu Foon Yew dalam Perkembangan
Bahasa Malaysia. Buku Cenderamata Ulang Tahun ke-10 Jabatan Pengajian
Melayu Foon Yew, 30 November.
1987 Ikhtisar Masyarakat Tionghua Dengan Bahasa Melayu. Buku Cenderamata
Pameran Masyarakat Tionghua dan Bahasa Melayu (Sempena ulang tahun
pertama Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Kreatif Malaysia), 6 - 8 April.
1989 Leksikografi Melayu dalam Masyarakat Tionghua. Papan Luncur: Majalah
Jabatan Pengajian Melayu Foon Yew. 1.
1994 Citra Kesusasteraan Mahua Selepas Perang Dunia Kedua. Kertas Kerja Seminar
Kesusasteraan Bandingan. Dewan Bahasa dan Pustaka, 15 Ogos.
Sejauh Mana Karya Perkamusan Melayu di Masyarakat Tionghua. Kertas Kerja
Seminar Perkamusan Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, 20 - 21 Disember.
1995 Masalah Koleksi dan Fungsi Koleksi Peribadi Buat Pengajian Bahasa Melayu.
Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Koleksi Khas Pengajian Asia Tenggara.
Perpustakaan Tun Seri Lanang UKM, 19 - 21 Jun.
1995 Penterjemahan Bahan-Bahan Bahasa Melayu di Bidang Bahasa Tionghua. Kertas
Kerja Kongres Bahasa Melayu Sedunia. Dewan Bahasa dan Pustaka, 21 - 25
Ogos.
1996 Proses Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Masyarakat Cina di
Malaysia dan Singapura. Kertas Kerja Persidangan Antarabangsa Pengajian
Melayu Beijing, Beijing Foreign Studies University & Dewan Bahasa dan Pustaka,
20 - 24 Mei.
1996 Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Masyarakat Cina di Sekitar Tahun
1950-an. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran
Bahasa Melayu. Institut Teknologi MARA, 9 - 10 Disember.
1997 Keghairahan Pengajian Bahasa Melayu di Kampus Nantah. Kertas Kerja
Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu, National Insti-
tute of Education. Nanyang Technological University, Singapore, 17 - 18 Julai.
2000 Perkamusan Melayu Susunan Masyarakat Cina di Malaysia. SARI 18: 151-175.
2002 Manlajia Gua Yiyu: Kamus Melayu Yang Pertama Disusun Orang Cina dan
Kesannya Dalam Perkamusan Melayu. Kertas Kerja Colloquium on Chinese
Scholarship on the Malay World: A Re-Evaluation of a Scholarly Tradition.
Universiti Kebangsaan Malaysia, 16-17 September.
Makalah Bahasa Cina
1985 Kerumitan Penyusunan Dua Buah Kamus Bahasa Melayu: Kamus Neka Bahasa
Malaysia dan Kamus Istilah Baru Bahasa Malaysia. Sin Chew Jit Poh, 7
Disember.
1986 Hasil Terjemahan Sastera Mahua dalam Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.
Majalah Seni Sastera Tropika 6 (Julai).
168 Sari 21
Ikatan Persahabatan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah Seni Sastera Tropika
7 (Disember).
1987 Teori dan Amalan Penterjemahan Bahasa Cina-Melayu. Majalah Seni Sastera
Tropika 10 (Julai).
Perkembangan Penterjemahan Bahasa Cina-Melayu. Asian Culture 9 (April).
Bentuk Awal Kamus Cina-Melayu. Asian Culture 10 (Oktober).
1988 Bangkitkan Semula Semangat dan Kecenderungan Baru. Nanyang Siang Pau, 14
September.
Terus Berusaha. Ruangan Sastera Sinchew, Sin Chew Jit Poh, 17 September.
1990 Peranan Bahasa Cina dalam Masyarakat Multi Bahasa. Kumpulan Makalah
Seminar Pengajaran Bahasa Cina Sedunia. The Chinese Language Society,
Singapore, 31 Julai.
1992 Keharmonian Antara Kaum dan Interaksi Budaya. Majalah Seni Sastera Tropika
17 (Jun).
Nikmat dan Hikmah daripada Payah Jerih Penyusunan Kamus: Satu Percakapan
tentang Pengalaman Diri. Majalah Dunia Seni dan Sastera 1 (Januari).
Cina Peranakan dan Bahasa Melayu. Majalah Yuan 20 (Oktober). Jurnal Rosa
Sinensis 17:1 (September 1995)
Perspektif dan Perkembangan Bahasa Melayu. Buku Cenderamata Lepasan
Siswa Kali Ke-2 Kolej Selatan. Skudai: Kolej Selatan.
1993 Karya Sastera Klasik China dalam Bahasa Melayu. Majalah Yuan 21 (Januari);
Jurnal Rosa Sinensis 1 (November 1995).
Wawancara yang Terlewat: Kenangan Terhadap Allahyarham Keris Mas.
Nanyang Siang Pau, 24 April.
Chan Kim Boon: Perintis Cina Peranakan dalam Bidang Penterjemahan Cina-
Melayu. Majalah Yuan 22 (April). Jurnal Rosa Sinensis 19 (1 Januari 1996).
Hasil Cemerlang Chan Kim Boon: Sam Kok, Song Kang, Kou Chey Thian (Seh
Yew). Majalah Yuan 23 (Ogos); Jurnal Rosa Sinensis 20(1 Mac 1996).
Wan Boon Seng: Penterjemah Cina Peranakan yang Terakhir. Majalah Yuan 24
(November); Jurnal Rosa Sinensis 21 (1 Mei 1996).
1994 Kelahiran dan Pengembangan Kamus Umum Bahasa Malaysia. Majalah Seni
Sastera Tropika 19 (Mac).
Gwee Thiam Hock: Tokoh Koleksi Barangan Antik Cina Peranakan dan Bukunya
Mas Sepuloh. Majalah Yuan 25 (Mac); Jurnal Rosa Sinensis 22(1 Julai 1996).
Batu Penanda Interaksi kebudayaan Malaysia-China. Lianhe Zaobao 19 (Mei);
Huasheng 20 Mei 1994.
Keterampilan Cina Totok dalam Mengatasi Masalah Penguasaan Bahasa Melayu.
Majalah Yuan 20 (Jun); Jurnal Rosa Sinensis 27 (27 Mei 1997).
Hua Yi Tongyu: Kamus Melayu yang Bercitra Bahasa Cina. Majalah Yuan 27
(September). Jurnal Rosa Sinensis 28 (1 Julai 1997).
Penggunaan Dialek Cina dalam Lingkungan Lingua Franca Bahasa Melayu.
Majalah Yuan 28 (Disember). Jurnal Rosa Sinensis 29 (30 September 1997).
1995 Hasil Susunan Cina Peranakan: The Triglot Vocabulary (English, Malay, Chi-
nese, Hokkien, Hakka Charate) Majalah Yuan 29 (Mac). Jurnal Rosa Sinensis
34 (31 Julai 1998).
Terjemahan Pantun dan Cerpen: Lembaran Baru Penterjemahan Melayu-Cina.
Majalah Yuan 30 (Jun); Jurnal Rosa Sinensis 34 (31 Julai 1998).
169
Sarjana Nantah dan Peranannya dalam Pengembangan Bahasa
Penggunaan Bahasa Melayu dalam Masyarakat Cina Membuka Era Baru. Majalah
Yuan 31 (September).
Maju Mundur Sastera Terjemahan Cina Peranakan di Malaysia dan Singapura.
Kumpulan Makalah Kesusasteraan dan Kebudayaan Orang Cina di Asia
Tenggara. Singapore: Society of Asian Studies.
Penjelmaan Semula Kesusasteraan Klasik: Memperkatakan Penerbitan Buku
Terjemahan China-Melayu Pilihan Cerita Aneh dari Balai Pustaka Liaozai dan
Qibing, Antologi Cerpen Terjemahan Anwar Ridhwan. Lianhe Zaobao 1
(Disember).
1996 Sokongan Masyarakat Cina Terhadap Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu
III: Jasa Persatuan Hokkien Singapura Tidak Harus Diketepikan. Majalah Yuan
32 (Februari).
Kemajuan Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah-sekolah Cina Pada Tahun 1950-
an. Majalah Yuan 33 (Julai).
Peranan Dialek Minnan di Antara Bahasa-Bahasa Perantau. Kumpulan Makalah
Seminar Antarabangsa Dialek Minnan ke-4. Guangdong: Universiti Shantou.
1997 Perkembangan Mutakhir Bahasa Melayu di Kalangan Masyarakat Cina. Majalah
Seni Sastera Tropika 23 (Disember).
1998 Selayang Pandang Perkembangan Perkamusan Melayu di Masyarakat Cina. Jurnal
Tropika. 1 (Disember).
1999 Bahasa Melayu dan Masyarakat Cina di Malaysia dan Singapura. Li Rulong ed.
Kajian Bahasa Orang-orang Cina di Asia Tenggara. Beijing: Penerbit Universiti
Bahasa dan Budaya.
Peristiwa yang Berhubungkait dengan Buku. Han Chuan ed. Bukit Huazhong
Sama Seperti Dulu Kala [Antologi Lepasan Chinese High School Singapura], 29
Ogos.
Karya Terjemahan Bahasa Melayu-Cina dalam Jagat Kesusasteraan Mahua.
Jiang Minghui ed. Tafsiran Baru Kesusasteraan Mahua. Kuala Lumpur: Gabungan
Persatuan-persatuan Alumni Universiti Taiwan.
2001 Penterjemahan Cina-Melayu dan Interaksi Budaya Pelbagai Kaum. Wei Weixian,
Zhang Yu.an ed. Kumpulan Makalah Asia Tenggara dalam Menghadapi Abad
ke-21. Beijing: Harian Ekonomi; Jurnal Tropika 4 (Februari 2002).
170 Sari 21
RUJUKAN
Braginsky, V. I. 1998. Yang Indah, Berfaedah dan Kamal: Sejarah Sastra Melayu Dalam
Abad 7-19. Jakarta: Seri INIS XXXIV, INIS.
Ding Choo Ming. 1999. Mengkaji Manuskrip Melayu. Dewan Sastera 29 (3): 72-8.
. 2000. Antara Liaw dengan Winstedt. Dewan Sastera 30 (9): 43-7.
Harun Mat Piah et al. 2000. Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Hooker, M. B. (ed.). 1986. Laws of South-East Asia (Vol. 1): The Pre-Modern Texts.
Butterworth & Co. (Asia)
Ibrahim bin Ahmad. 1994. Perkamusan Melayu: Suatu Pandangan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ismail Hussein. 1965. Pengarang-pengarang Melayu di Singapura Selepas Perang Dunia
II (1945-1958). Bahasa 7.
Li Yelin. eds. 2002. Selected Historical Sources of Nanyang University. Petaling Jaya:
Nanyang University Alumni Association of Malaya.
Liauw Kian Djoe ed. Disember 1960. Budaya 1. Singapura: Tan Ta Sen.
. September 1961. Budaya 2. Singapura: Seah Beng Kim.
. Ogos 1962. Budaya 3. Singapura: Seah Beng Kim.
. Mimbar Universiti, Disember 1958; Mei, Oktober 1959; Mac,
Ogos, Oktober 1960; Mac 1961; Ogos 1963.
Mohd. Taib Osman & A. Aziz Deraman. (ed.). 2000. Tamadun Islam di Malaysia. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Rajiee Hadi. 1987. Selok-Belok Penulisan Bahasa Melayu yang Betul. Utusan Melayu,
16 (Jun).
Salmiah Ismail. 1985. Saya Optimis dengan Perkembangan Bahasa Melayu di Singapura
(Wawancara). Dewan Sastera 15(8): 19-21.
Yusuf Susilo Hartono. 1998. Pakar Bahasa Indonesia dan Melayu, Liaw Yock Fang: Di
mana-mana Sastrawan Selalu Protes… . Surabaya Post, 11 Januari.
Chong Fah Hing
Pensyarah
Jabatan Bahasa Asing
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
Malaysia
e-mail: cfhing@fbmk.upm.edu.my
Article
Full-text available
The uniqueness of Malays was lies in the diversity of academic studies which extends from the beginning of civilization the language of this country. Even less a vehicle for communication at the scholars' level specialization, Malay dialects continues its legacy through the works of researchers associated with Malay Archipelago's cultural, social and economic. Based on these facts, the authors take the initiative to study Malay dialect from the perspective of society and ethnic groups in Malaysia, especially in Borneo. The literature review is divided into four main scientific resource frameworks titles: The Malay Archipelago, Dialectics of Linguistic and Semantics Studies, Malay Dialects study through Ethnicity and State in Malaysia as well as the Issues and Discontinuities in the Study of Indigenous Dialects in Malaysia. The scholarly findings conclude that the analysis of dialects on local culture in Malaysia is still of essence and originality since no concrete studies have a complete integration on dialectical culture with all ethnic groups in Malaysia which renders its semantic and lexical document competitiveness, has a record of being accessible over time while helping to uphold the Malay language to the global village and became one of the 'big data' latest Information-Communication Technology trend.
Article
Full-text available
The uniqueness of Malays was lies in the diversity of academic studies which extends from the beginning of civilization the language of this country. Even less a vehicle for communication at the scholars' level specialization, Malay dialects continues its legacy through the works of researchers associated with Malay Archipelago's cultural, social and economic. Based on these facts, the authors take the initiative to study Malay dialect from the perspective of society and ethnic groups in Malaysia, especially in Borneo. The literature review is divided into four main scientific resource frameworks titles: The Malay Archipelago, Dialectics of Linguistic and Semantics Studies, Malay Dialects study through Ethnicity and State in Malaysia as well as the Issues and Discontinuities in the Study of Indigenous Dialects in Malaysia. The scholarly findings conclude that the analysis of dialects on local culture in Malaysia is still of essence and originality since no concrete studies have a complete integration on dialectical culture with all ethnic groups in Malaysia which renders its semantic and lexical document competitiveness, has a record of being accessible over time while helping to uphold the Malay language to the global village and became one of the 'big data' latest Information-Communication Technology trend.
A Transformational Approach to Malay Syntax" Paper presented at Conference on Modernization of Languages in Asia
 • Undang-Undang Luhak Tiga
 • Laras
Undang-undang Luhak Tiga Laras. Nanyang University Journal 1: 107-17. "A Transformational Approach to Malay Syntax" Paper presented at Conference on Modernization of Languages in Asia, Kuala Lumpur, 30 September -1 October.
Singapore: Society of Malay Culture
 • Lama Mempelajari Sastra
Mempelajari Sastra Lama. Souvenir Programme 1979. Singapore: Society of Malay Culture.
Kertas Kerja Seminar Pengajaran Bahasa Melayu
 • Tatabahasa Melayu
 • Hari Ini
Tatabahasa Melayu Hari Ini. Kertas Kerja Seminar Pengajaran Bahasa Melayu. Singapore, (April).
Syair: A Malay Traditional Verse Form
 • Sastera Melayu Zaman Islam
Sastera Melayu Zaman Islam. Dewan Sastera 18: 10 (Oktober): 25-7. Syair: A Malay Traditional Verse Form. Bahana 23 (93): 23-5.
Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu Ke-2. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2 -5 September. Penggolongan Jenis Kata dalam
 • Melayu Kepengarangan Syair
Kepengarangan Syair Melayu. Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Kesusasteraan Melayu Ke-2. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2 -5 September. Penggolongan Jenis Kata dalam Nahu Melayu Mutakhir. Sekata 9 (1): 13-20. Tatabahasa Dewan: Sebuah Catatan. Sketsa 9 (2): 4-34.
Salleh & Atiah Hj. Salleh edited. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik Melayu
 • Kata Juriah Keterangan Dalam Bahasa Melayu
 • Ramli Long
 • Md
Kata Keterangan dalam Bahasa Melayu. Juriah Long, Ramli Md. Salleh & Atiah Hj. Salleh edited. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Linguistik Malaysia: 109-18.
Denpasar: Balai Pendidikan Guru, 14-16 Ogos. Lie Kimhok and the First Modern Malay/Indonesian Grammar Book
 • Tatabahasa Baku Bahasa
 • Indonesia
Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia: Tinjauan Orang Luar. Paper Presented at First International Symposium on Austronesian Cultural Study. Denpasar: Balai Pendidikan Guru, 14-16 Ogos. Lie Kimhok and the First Modern Malay/Indonesian Grammar Book. Paper Presented at International Conference on Southeast Asian Chinese Culture, Economy and Society. Singapore, 21-23 January.
Reputation Live on: An Early Malay Autobiography
 • Amin Sweeney
Amin Sweeney. Reputation Live on: An Early Malay Autobiography. Journal of Southeast Asian Studies: 167.