Conference Paper

The Role of use of EML in voting through Internet

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Today, almost in all the democratic world there is a good understanding that traditional voting systems should be modernized and computerized. The society every day is being more oriented towards web technologies and in spreading and providing services through the internet. This phenomenon requires certain standard for voters and voting services, a standard that enable the interaction between the hardware, software, voters and those who administer voting process and in the same time to be very much oriented toward different technologies. So, the EML use a group data and messages described with XML schemes will enable a structured interchange of data for all the parties involved in the voting process. The use of opened specifications from EML will enable promotion of confidence and credibility of the system by allowing the audit of other controlling mechanisms that deal with the privacy of vote, voters and ballots security. This paper aims to analyze and determine the case for use of Election Markup Language - EML during the voting process by showing the values and advantages that can be achieved by using this standard in one part or in all parts of the e-voting, and with specific use of EML for the security of usual interfaces during different phases of the process. Key-words: Election Markup Language, EML, e-election, e-voting, XML

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Thesis
Full-text available
E-votimi paraqet një formë ndryshe në aspektin teknik dhe të organizimit prej votimeve tradicionale të bëra kohëve të fundit. Përderisa votimi bëhet në letër, duke shfrytëzuar mundësitë që i ofron teknologjia e informacionit, atëherë votimi mund të bëhet edhe në mënyrë elektronike, ku do të kemi përparësi të mëdha në krahasim me votim tradicional, e në tjetrën anë do te kemi edhe disa sfida te cilat nuk duhet që ti neglizhojmë e njëra prej tyre është siguria. Në termin siguri në e-votim nënkuptojmë një numër të elementeve siç janë: integriteti i votës, privatësia, jo mohueshmëria, disponumeshmëria e sistemit, stabiliteti i sistemit, saktësia etj. Në këtë punim fokus më të madh do të në këto tri pika të sigurisë: integritetin, privatësinë dhe jomohueshmërinë. Në këtë punim do të përmenden në pika të shkurta disa prej algoritmeve dhe modeleve matematikore që mund të jenë si pika prej të cilave mund të fillohet me ndërtimin e një sistemi të e-votimit. Sa i përket enkriptimit në këtë punim fokus më të madh do të këtë enkriptimi homomorfik dhe algoritmet të cilat e kanë këtë veti. Do të analizohen sistemet e votimit elektronik të vendeve të ndryshme të cilat kanë implementuar e disa prej tyre kanë qenë vetëm projekte, analizë me e thellë do ti bëhet sistemit te votimit elektronik në Estoni. Gjithashtu do të jetë një rast studimi për implementimin e e-votimit në Kosovë. Fjalët çelës: e-votimi, e-siguria, e-qeverisja, enkriptimi, votë, votues, zgjedhje, nënshkrim digjital.