Article

Źródła ageizmu i jego przejawy we współczesnym świecie SOURCES OF AGEISM AND ITS SYMPTOMS IN THE CONTEMPORARY WORLD

Gerontologia Polska 01/2004; 12(3):125-128.

ABSTRACT

W niniejszym tekście podjęto temat uprzedzeń, negatywnych nastawień i stereotypów dotyczących starzenia się i starości mogących stanowić podłoże rozwoju zachowań dyskryminacyjnych wobec osób starszych, określanych terminem ageizmu. Dokonano opisu zjawiska ageizmu, jego przyczyn i przejawów.

This article discusses prejudices, negative attitudes and stereotypes related to aging and old age, being a possible basis for development of discriminative behaviors against older people, which are known as ageism. Ageism is described with its reasons and symptoms.

Download full-text

Full-text

Available from: Marlena Kilian
This research doesn't cite any other publications.