Article

Wartości podstawowe a preferencje ideologiczne i decyzje wyborcze w wyborach do sejmu 2011

Preferencje Polityczne 01/2012; 3. DOI: 10.6084/m9.figshare.94195

ABSTRACT

Wprowadzenie Zachowania polityczne zależą nie tylko od czynników ideologicznych czy socjodemograficznych, lecz także od zmiennych opisujących właściwości indywidualne wyborców. W dojrzałych demokracjach rola tych indywidual-nych wyznaczników decyzji wyborczych stopniowo narasta [Caprara, Zimbar-do 2004; Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione, Barbaranelli 2006: 2]. Proces personalizacji wyborów politycznych wspierany jest przez zmiany zachodzące także w polskim społeczeństwie: lepsze wykształcenie potencjalnych wybor-ców, szerszy dostęp do informacji, podobieństwo programów konkurujących ze sobą partii politycznych. Z osobowością wyborców powiązana jest przyjmo-wana przez nich orientacja polityczna. Badania wykazały, że wyborcy liberalni i konserwatywni różnią się istotnie pod względem szeregu cech: impulsywno-ści, negatywizmu, samokontroli, tolerancji wieloznaczności, otwartości na do-świadczenie, ugodowości i sumienności [Barbaranelli, Caprara, Vecchione, Fraley 2007]. Podobne różnice uwidaczniają badania porównujące elektoraty poszczególnych partii politycznych [Turska-Kawa 2011]. Cechy osobowo-ści nie są jedynymi zmiennymi opisującymi psychologiczne różnice między ludźmi, które mogą być analizowane w kontekście zachowań politycznych. Inny rodzaj czynników indywidualnych stanowią systemy wartości. Zgodnie z ujęciem Rokeacha [1973] wartości są przekonaniami zawierającymi aspekt emocjonalny, wpływającymi na wybór celów i sposobów ich realizacji. System wartości stanowi układ odniesienia, umożliwiający interpretację zdarzeń i kie-rowanie własnym zachowaniem. Ludzie budują indywidualne systemy warto-ści, często opisywane w formie hierarchii. Analizie mogą być poddawane war-tości preferowane przez grupy czy też wartości podzielane przez uczestników określonej kultury. Wartości osobiste są składnikami osobowości przydatnymi w badaniu postaw i zachowań politycznych, gdyż jest ich stosunkowo mało, są

Download full-text

Full-text

Available from: Irena Pilch
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The aim of the presented text is an attempt to verify the most popular in the political science literature hypotheses about the emergence of new political movements, potential sources of their electoral success and the prospects for a permanent presence on the political scene. The primary reference is a theoretical model of the Political Opportunity Structure (POS), which is a complex description concept for the success sources of the new political movements. The context for the presented text are the parliamentary elections in 2011 and the success of a new political party – Palikot's Movement (Ruch Palikota).
  Full-text · Article · Jan 2012
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Considers presented in the article fall within the intity perspective of relational leadership. Particular analysis showing the specific mechanisms of the formation of the relationship between the political leader and his followers have been subjected to psychological needs, that acting for the person signal a lack and mobilizing her/him to action to its overcoming. Complementarity of needs can be the foundation of coherence relations between the leader and his followers. Coherence relationship can also provide the similarity principle which is the most frequently mentioned among the many reasons to establish interpersonal relationships. This principle in the article is referred to the cognitive and similarities guild leader and his followers. Considerations are preceded by an analysis of specific type of relationship between leader and his followers, namely charismatic relationship, in which charisma is seen not as the features of a single leader, but as a product of social perception of a larger group of people.
  Full-text · Chapter · Jan 2013
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Przedmiotem niniejszego artykułu będzie pogłębiona charakterystyka ostatniego, psychograficznego rodzaju segmentacji – wskazanie podejmowanych w jego ramach płaszczyzn badawczych oraz zwrócenie uwagi na trudności wykorzystania praktycznego. Spośród pozostałych, psychograficzna segmentacja rynku wyborczego, w największej mierze polega na pomiarze nieobserwowalnych dyspozycji psychologicznych. Wyborcy zamieszkujący podobne obszary geograficzne, o podobnym poziomie dochodu czy zainteresowania politycznego mogą znacząco różnić się pod względem cech psychologicznych, które ujawniają się w segmencie psychograficznym. Nie wymaga ona wyłącznie klasyfikacji wyborców na podstawie obiektywnych kryteriów czy zebrania opinii na dany temat, ale wymaga wiedzy z zakresu psychologii emocji, motywacji oraz osobowości, jak również, co za tym idzie, dużego warsztatu metodologicznego.
  Full-text · Chapter · Jan 2014