ArticlePDF Available

Abstract

The objective of the review paper was to discuss technological and health-promoting properties of black chokeberry in terms of its potential utilization as a functional component in food products. Black chokeberry (Aronia melanocarpa) originates from North America, it is a shrub from the Roseaceae family. Until now, chokeberry fruits were used mainly to manufacture juices and syrups, and, after production, there were left considerable quantities of pomaces with more than 60% of all the anthocyanins contained in the fruits. Owing to the numerous and documented health promoting properties of anthocyanins and other polyphenolic compounds present in chokeberry, attempts are undertaken to utilize its fruits, preparations, and processing by-products to enrich food products.
ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 21 – 30
MAŁGORZATA BIAŁEK, JAROSŁAWA RUTKOWSKA,
EWELINA HALLMANN
ARONIA CZARNOOWOCOWA (ARONIA MELANOCARPA) JAKO
POTENCJALNY SKŁADNIK ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ
S t r e s z c z e n i e
Celem niniejszej pracy było omówienie biologicznych i prozdrowotnych właściwości aronii czarnoo-
wocowej w kontekście możliwości jej użycia jako funkcjonalnego składnika produktów spożywczych.
Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) pochodzi z Ameryki Północnej, jest krzewem z rodziny
żowatych (Roseaceae). Owoce aronii dotychczas były wykorzystywane głównie do wytwarzania soków
i syropów, po produkcji których pozostawały znaczne ilości wytłoków, zawierających ponad 60 %
wszystkich antocyjanów zawartych w owocach. Ze względu na udokumentowane prozdrowotne właści-
wości związków polifenolowych obecnych w owocach aronii podejmowane są próby zastosowania: owo-
ców, przetworów oraz produktów ubocznych z przetwórstwa do wzbogacania żywności.
Słowa kluczowe: aronia czarnoowocowa, antyoksydanty, polifenole, żywność funkcjonalna
Wprowadzenie
Uwzględniając powszechne dążenie do poprawy stanu zdrowia oraz próby zapo-
biegania rozwojowi chorób przewlekłych, a także fakt, że charakterystycznym składni-
kiem diety mieszkańców północnej części Europy są owoce jagodowe o właściwo-
ściach prozdrowotnych [17], zasadne wydają się działania zmierzające do zastosowa-
nia tych owoców jako składników żywności funkcjonalnej [23, 29]. Wśród owoców
jagodowych na szczególną uwagę zasługuje aronia czarnoowocowa (Aronia melano-
carpa), która charakteryzuje się największą, spośród surowców roślinnych, zawarto-
ścią antocyjanów i innych polifenoli [11]. Związki te wykazują silne właściwości anty-
oksydacyjne [20, 25, 34]. Natomiast etiologia tzw. chorób cywilizacyjnych związana
jest ze stresem oksydacyjnym [26], dlatego surowce o tak znacznej zawartości polife-
noli powinny być wykorzystane do produkcji żywności funkcjonalnej. Ponadto współ-
Mgr inż. M. Białek, dr inż. J. Rutkowska, Zakład Analiz Instrumentalnych, dr inż. E. Hallmann, Zakład
Żywności Ekologicznej, Wydz. Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C , 02-776 Warszawa
22
Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, Ewelina Hallmann
cześnie konsumenci coraz częściej poszukują żywności minimalnie przetworzonej,
w której syntetyczne dodatki do żywności (o często udowodnionym szkodliwym
wpływie na zdrowie [7] zostały zastąpione substancjami naturalnymi. Stąd rosnące
zainteresowanie technologów żywności naturalnymi przeciwutleniaczami [18].
Ogólna charakterystyka aronii
Według licznych autorów najbogatszym źródłem polifenoli są owoce aronii czar-
noowocowej Aronia melanocarpa (tab. 1).
T a b e l a 1
Zawartość polifenoli w wybranych owocach [mg/100 g owoców].
Content of polyphenols in selected fruits [mg/100 g of fruits].
Owoce / Fruits
Całkowita zawartość polifenoli [mg/100g owoców]
Total content of polyphenols [mg/100g of fruits]
Aronia / Chokeberry 2080
Czarna porzeczka / Black currant 560
Wiśnie / Cherry 460
Truskawki / Strawberry 225
Jeżyna / Blackberry 248
Malina / Raspberry 126
Borówka / Bilberry 525
Borówka amerykańska / Blueberry 181 - 585
Żurawina / Cranberry 120 - 315
Śliwka / Plum 211 - 323
Jabłko / Apple 252 - 357
Opracowanie własne na podst.: / Authors’ own elaboration based on: [6, 26, 29, 32].
Krzewy aronii, pochodzące z Ameryki Północnej, zostały do Europy sprowadzo-
ne w XVII w. Roślina ta należy do rodziny Roseaceae (Różowate) i obejmuje trzy
gatunki: aronię czarnoowocową (Aronia melanocarpa), aronię czerwoną (Aronia arbu-
tifolia) oraz aronię śliwolistną (Aronia prunifolia) [32]. Aronia czarnoowocowa jest
krzewem, którego wysokość może dochodzić od 2 do 3 m. Ma okrągłe owoce koloru
czarnego pokryte woskowym nalotem i zebrane w grona. Nie ma specjalnych wyma-
gań glebowych [27]. Może być postrzegana jako „proekologiczny” gatunek krzewów,
ponieważ dzięki wysokiej tolerancji na choroby i szkodniki nie wymaga użycia pesty-
cydów. Owoce tego krzewu nie akumulują metali ciężkich, takich jak: kadm, ołów,
arsen, cyna [32]. Zwiększone nawożenie powoduje zwiększenie plonów, ale skutkuje
ARONIA CZARNOOWOCOWA (ARONIA MELANOCARPA) JAKO POTENCJALNY SKŁADNIK…
23
zmniejszeniem zawartości barwników w owocach [12]. Okres reprodukcyjności krze-
wu wynosi 20 lat, roczna wydajność owoców przekracza zwykle 10 t/ha [16], a może
dochodzić nawet do 12 t/ha [12].
Bioaktywne składniki aronii
Skład chemiczny owoców aronii przedstawiono w tab. 2.
T a b e l a 2
Skład chemiczny owoców aronii.
Chemical composition of chokeberry fruits.
Składnik / Component Zawartość / Content
Sucha masa / Dry matter [%] 17 - 29
Błonnik / Dietary fibre [g/100 g ś.m / f.m.] 5,62
Cukry redukujące / Reducing sugars [g/100 g ś.m / f.m.]
13 - 17,6
Tłuszcz / Fat [g/100 g ś.m / f.m.] 0,14
Białko / Protein [g/100 g ś.m / f.m.] 0,7
Opracowanie własne na podstawie: / Authors’ own elaboration based on: [12]
W owocach aronii zawarte są zarówno składniki o właściwościach antyoksyda-
cyjnych, m.in.: antocyjany, flawonole, fenolokwasy i garbniki, jak i witaminy (C, B
2
,
B
6
, E, P, PP) oraz składniki mineralne (Mo, Mn, Cu, B, I, Co) [7]. Prawdopodobnie
najważniejszymi składnikami owoców aronii, odpowiedzialnymi za większość ich
korzystnych dla zdrowia właściwości, są polifenole [12], których zawartość (w zależ-
ności od odmiany, warunków uprawy oraz pory zbiorów) waha się od 2000 do
8000 mg/100 g suchej masy [9].
Mechanizm antyoksydacyjnego działania polifenoli jest wielokierunkowy i może
polegać na [20, 22, 24, 26]:
bezpośrednim reagowaniu z wolnymi rodnikami i ich wiązaniu, poprzez stabiliza-
cję lub delokalizację niesparowanych elektronów,
właściwościach redukcyjnych (oddawaniu elektronów lub atomów wodoru),
tworzeniu mniej reaktywnych związków poprzez nasilenie dysmutacji wolnych
rodników,
katalizowaniu reakcji przejścia wolnych rodników w produkty obojętne,
hamowaniu lub nasilaniu działania enzymów (m.in. oksydaz),
chelatowaniu jonów metali.
Wśród polifenoli obecnych w owocach aronii można wyżnić związki należące
do trzech grup: procyjanidyn, antocyjanów oraz fenolokwasów [26].
24
Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, Ewelina Hallmann
Procyjanidyny
Główną klasą związków polifenolowych występujących w owocach aronii są pro-
cyjanidyny [12] reprezentujące taniny skondensowane [10]. Substancje te w głównej
mierze kształtują właściwości sensoryczne owoców i przetworów z aronii – zarówno
charakterystyczny cierpki smak, jak i różową barwę [29, 32]. Ściągające wrażenie od-
czuwane podczas spożywaniu owoców aronii wynika z interakcji tanin z białkami bło-
ny śluzowej i receptorami smakowymi języka [29]. W owocach aronii obecne są głów-
nie taniny niehydrolizujące (skondensowane) – polimery zbudowane z cząsteczek
(-)-epikatechiny [9, 29], której strukturę przedstawiono na rys. 1.
Rys. 1. Struktura chemiczna (-)epikatechiny.
Fig. 1. Chemical structure of (-)epicatechin.
W owocach zawierających duże ilości antocyjanów taniny stabilizują je poprzez
łączenie się z nimi w kopolimery, [29].
Antocyjany
Są drugą co do wielkości grupą związków fenolowych – stanowią ok. 25 % za-
wartości wszystkich polifenoli występujących w aronii [22]. Antocyjany występują w
postaci wolnej jako aglikony – antocyjanidyny oraz w połączeniu z cząsteczkami cukru
jako glikozydy – antocyjaniny [29]. Najbardziej rozpowszechnionymi cukrami w gli-
kozydach są: glukoza, galaktoza, ramnoza, arabinoza, ksyloza. Na rys. 2. przedstawio-
no podstawową strukturę antocyjanów.
Rys. 2. Podstawowa struktura antocyjanów.
Fig. 2. Basic structure of anthocyanins.
W owocach aronii występują głównie glikozydy cyjanidyny: 3-O-galaktozyd,
3-O-arabinozyd, 3-O-glukozyd oraz 3-O-ksylozyd, przy czym obecność tego ostatnie-
O
OH
OH
OH
OH
OH
O
OH
+
ARONIA CZARNOOWOCOWA (ARONIA MELANOCARPA) JAKO POTENCJALNY SKŁADNIK…
25
go jest charakterystyczna dla owoców aronii [6, 9, 22, 29, 32]. Te rozpuszczalne
w wodzie barwniki znajdują się głównie w zewnętrznej warstwie skórki [29]. Ich bar-
wa zależy od pH roztworu: w silnie kwaśnych roztworach są intensywnie czerwone,
a wraz ze wzrastającymi wartościami pH ich barwa zmienia się w kierunku granatowej
[20]. Antocyjany, stosowane dotąd głównie jako barwniki, dzięki swoim udowodnio-
nym właściwościom antyoksydacyjnym mogą stać się ważnym składnikiem żywności
zmniejszającej ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych [24].
Fenolokwasy
Fenolokwasy to pochodne kwasów: benzoesowego i cynamonowego, których
struktury przedstawiono na rys. 3.
Rys. 3. Chemiczne struktury kwasu benzoesowego i cynamonowego.
Fig. 3. Chemical structures of cinnamic and benzoic acids.
Występują one głównie w formie związanej, jako estry lub glikozydy [29]. Estry
dwóch lub więcej fenolokwasów nazywane są depsydami [8]. Głównym kwasem feno-
lowym występującym w owocach aronii jest kwas chlorogenowy (depsyd kwasu ka-
wowego i chinowego), który wraz z kwasem neochlorogenowym stanowi 7,5 % cał-
kowitej zawartości polifenoli [8, 22, 23, 28].
Prozdrowotne właściwości aronii
Przez wiele lat owoce aronii oraz wytwarzane z nich przetwory były uważane za
żywność konwencjonalną. Dopiero, gdy zostały odkryte liczne prozdrowotne właści-
wości substancji wyizolowanych zżnych rodzajów owoców jagodowych, także aro-
nia stała się obiektem badań nad tymi właściwościami [9].
Aktywność przeciwnowotworowa
Polifenole zaliczane są do związków wykazujących właściwości chemoprewen-
cyjne, tzn. mogące ingerować w proces kancerogenezy w jego wczesnych etapach [17].
Aktywność prewencyjna tych związków silnie zależy od ich struktury chemicznej [9].
Zarówno owoce aronii, jak i ekstrakty z nich, maj
ą właściwości antyproliferacyjne
i ochronne w przypadku raka jelita grubego [4, 12]. Analiza ekspresji genów wykazała,
że powtarzająca się ekspozycja na dietetyczne poziomy soku z aronii powodowała
R1
OH
R2
COOH
R1
OH
R2
COOH
26
Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, Ewelina Hallmann
pobudzenie ekspresji genu supresorowego CEAMA1, która jest hamowana we wcze-
snych stadiach różnych typów nowotworów [12]. Wyniki te zostały potwierdzone
w badaniach na zwierzętach. U samców szczurów traktowanych azoksymetanem po
podaniu im ekstraktu z owoców aronii stwierdzono obniżenie wskaźnika dysplazji
i transformacji złośliwej w komórkach okrężnicy [4]. Ekstrakt z owoców aronii,
w porównaniu z ekstraktem np. z.: winogron, bzu, marchwi purpurowej i rzodkiewki,
okazał się najsilniejszym inhibitorem wzrostu komórek HT-29 ludzkiego raka jelita
grubego, powodując ponad 60 % inhibicję. Wykazywał on także zdolność do nasilania
apoptozy tych komórek [9, 12], co jest możliwe poprzez blokowanie cyklu komórko-
wego (fazy G
1
/S lub G
2
/M) [14]. Antocyjany aronii odgrywają ponadto rolę w regulacji
ekspresji określonych genów oraz czynników transkrypcyjnych, zaangażowanych
w regulację procesu nowotworowego [17]. Ekstrakt z owoców aronii może także
wpływać na wzrost niektórych typów raka piersi i okrężnicy, poprzez hamowanie sul-
fotransferazy – enzymu zaangażowanego w dezaktywację estrogenów, a więc także
zmianę dostępności estrogenów dla ich receptorów [9]. Działanie przeciwnowotworo-
we związków polifenolowych możliwe jest także poprzez hamowanie aktywności en-
zymów biorących udział w procesie replikacji DNA (polimerazy II DNA, topoizome-
razy I i II) [12]. Potwierdzają to badania z użyciem komórek L1210 białaczki mysiej.
Substancje zawarte w ekstrakcie z aronii wykazywały nie tylko ponad 90 % inhibicję
wzrostu tych komórek, ale także działały jako katalityczne inhibitory topoizomeraz [9].
Antocyjaniny zawarte w soku z aronii ograniczały także powstawanie i nasilenie skut-
ków ubocznych podczas stosowania alkilujących leków przeciwnowotworowych [19].
Zmniejszanie ryzyka powstawania chorób układu sercowo-naczyniowego
Owoce aronii mogą wpływać pozytywnie na różne czynniki ryzyka chorób ser-
cowo-naczyniowych. W badaniach in vitro polifenole wykazywał
y zdolność do ochro-
ny i regeneracji komórek śródbłonka, a tym samym poprawy ich funkcjonowania [12].
Poprzez stymulację powstawania tlenku azotu w śródbłonku naczyniowym i jednocze-
sne hamowanie syntezy kwasu 12-hydroksyeikozatetraenowego (12-HETE), który
upośledza czynność śródbłonka, zapobiegają zlepianiu się płytek krwi [14]. Antyagre-
gacyjne działanie ekstraktu z aronii wydaje się niezależne od jego zdolności do inhibi-
cji wytwarzania przez płytki krwi nadtlenków [9]. Zarówno w badaniach na zwierzę-
tach, jak i z udziałem ludzi, wykazano korzystne oddziaływanie aronii w hiperlipidemii
i hipercholesterolemii. U mężczyzn spożywających szklankę soku z aronii dziennie
przez 6 tygodni znacząco zmniejszyła się zawartość cholesterolu całkowitego, chole-
sterolu LDL i triacylogliceroli we krwi, podczas gdy poziom cholesterolu HDL wzrósł
[12]. Związki polifenolowe znacząco hamują peroksydację lipoprotein o niskiej gęsto-
ści (LDL) [14, 15], jak również obniżają poziom 8-izoprostanów i powodują wzrost
poziomu adiponektyny w surowicy, co wskazuje na zdolność do redukcji stresu oksy-
ARONIA CZARNOOWOCOWA (ARONIA MELANOCARPA) JAKO POTENCJALNY SKŁADNIK…
27
dacyjnego i zapalenia śródbłonka [9]. Hipotensyjne działanie związków polifenolo-
wych wynika z ich zdolności do hamowania konwertazy angiotensyny, co skutkuje
obniżeniem poziomu angiotensyny II i w efekcie prowadzi do obniżenia ciśnienia tęt-
niczego [14], zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego [12].
Zapobieganie cukrzycy
Etiologia cukrzycy związana jest z upośledzoną produkcją insuliny lub niewraż-
liwością komórek docelowych na ten hormon, co skutkuje zaburzeniem poziomu glu-
kozy we krwi [14]. Przeciwcukrzycowy potencjał aronii może wynikać ze zmniejsze-
nia aktywności maltazy i sacharazy w śluzówce jelita cienkiego, ale niewykluczone są
także inne mechanizmy, m.in.: stymulacja wychwytu glukozy, zwiększanie wydziela-
nia insuliny oraz redukcja stresu oksydacyjnego [9]. Korzystny wpływ związków poli-
fenolowych wykazano w badaniach in vitro i in vivo [14], zarówno w przypadku cu-
krzycy typu II, jak i jej powikłań [12]. Sok aroniowy podawany szczurom z cukrzycą
wywołaną streptozotocyną przyczyniał się do redukcji hiperglikemii o ponad 40 % [9,
12] oraz do złagodzenia objawów towarzyszących, m.in. normalizacji masy ciała,
zmniejszenia pragnienia, zmniejszenia ilości wydalanego moczu [19]. Spożywanie
przez 3 miesiące soku z owoców aronii przez pacjentów z insulinoniezale
żną cukrzycą
przyczyniło się do zmniejszania stężenia glukozy na czczo [9, 12]. Podobne wyniki
uzyskano przy użyciu modeli naśladujących zespół metaboliczny i stosowaniu soku
aroniowego przez 6 tygodni [4]. Ponadto sok aroniowy wykazywał korzystny wpływ
na poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c [12], będącej wskaźnikiem wyrównania
cukrzycy. Procyjanidyny występujące w owocach aronii w największym stężeniu, tzn.
zbudowane z cząsteczek (-)-epikatechiny, mogą stymulować syntezę insuliny i wzma-
gać sekrecję tego hormonu, poprzez podwyższanie poziomu cAMP w komórkach β
wysp Langerhansa [14].
Zastosowanie owoców aronii do wzbogacania żywności
Owoce aronii są powszechnie używane do produkcji soków i syropów, herbatek,
suszy, galaretek, dżemów, nalewek oraz wina [12, 16]. Pozostające po procesach prze-
twórczych odpady do niedawna były głównie kierowane na wysypiska, kompostowane
oraz przetwarzane na cele paszowe. Obecnie dąży się do ich zagospodarowania
w przemyśle macierzystym bądź w jego innych gałęziach [5]. Jednym z najpopular-
niejszych trendów w przemyśle spożywczym jest traktowanie produktów ubocznych
jako surowców wtórnych lub jako składników nowych, innowacyjnych produktów [13,
33]. Wytłoki z owoców aronii, pozostające po procesie wyciskania soków, mogą sta-
nowić cenny surowiec do uzyskiwania barwników antocyjanowych, ponieważ pozosta-
je w nich 60 - 66 % całkowitej ilości antocyjanów znajdujących się w owocach aronii
[3, 18].
28
Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, Ewelina Hallmann
Innym kierunkiem wykorzystania owoców aronii może być produkcja przetwo-
rów mięsnych z dodatkiem wysuszonych i sproszkowanych wytłoków pozostałych po
produkcji soku z aronii, który zdaje się być kontynuacją historycznego zastosowania
aronii w północno-wschodniej części USA do produkcji „pemmican” – pożywnego
i trwałego produktu składającego się z tłuszczu, suszonego mięsa i owoców [9]. Doda-
tek wytłoków aroniowych nie tylko poprawiał trwałość mikrobiologiczną przetworów
mięsnych, ale także korzystnie wpływał na ich smak, zapach oraz barwę [31]. Wyniki
tych modelowych badań mogą stać się wystarczającą zachętą do szerszego wykorzy-
stania aronii w przemyśle mięsnym.
Suszone wytłoki z aronii są dodawane także do chleba, który wzbogacony w ten
sposób staje się produktem funkcjonalnym [35]. Technologia wytwarzania pieczywa
wzbogaconego w wytłoki aroniowe opracowana została wg wytycznych Fundacji
Rozwoju Kardiochirurgii i jest chroniona patentem RP. B
łonnik aroniowy, uzyskany
w wyniku zmikronizowania wysuszonych skórek tych owoców zawiera ponad 66 %
nierozpuszczalnych frakcji błonnika (zwłaszcza lignin), które wykazują wiele korzyst-
nych dla zdrowia właściwości i dlatego może stać się cennym składnikiem wzbogaca-
jącym produkty piekarnicze [33]. Ponadto błonnik uzyskany z owoców aronii może
być dobrym nośnikiem substancji przeciwutleniających, aromatów i barwników [13].
Podsumowanie
Konsumenci, którzy odżywiają się racjonalnie, wybierają produkty nie tylko za-
spokajające głód, ale także wnoszące wartość dodaną w postaci korzyści zdrowotnych
wykraczających ponad te, wynikające ze zwyczajowo spożywanej żywności. Takie
postępowanie sprzyja zapobieganiu powstawania niezakaźnych chorób przewlekłych,
tzw. chorób cywilizacyjnych. Chcąc sprostać potrzebom konsumentów, technolodzy
żywności we współpracy z naukowcami poszukują nowych surowców, które dzięki
zawartości aktywnych biologicznie substancji mogą zwi
ększać wartość odżywczą
żywności. Mając na uwadze powyższe przesłanki, proekologiczne warunki uprawy,
a przede wszystkim bogaty skład chemiczny i udokumentowane działanie prozdrowot-
ne owoców aronii i ich przetworów, można stwierdzić, że istnieje istotny potencjał
w zastosowaniu tego surowca do produkcji funkcjonalnych produktów żywnościo-
wych.
Literatura
[1] Antosiewicz I.: Żywność o określonych funkcjach prozdrowotnych – żywność funkcjonalna na tle
doświadczeń japońskich. Żywność, Żywienie a Zdrowie, 1997, 4, 346-352.
[2] Babicz-Zielińska E., Zabrocki R.: Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności.
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 6 (55), 81-89.
[3] Baranowski K., Baca E., Salamon A., Michałowska D., Meller D., Karaś M.: Możliwość odzyski-
wania i praktycznego wykorzystania związków fenolowych z produktów odpadowych: z wytłoków
ARONIA CZARNOOWOCOWA (ARONIA MELANOCARPA) JAKO POTENCJALNY SKŁADNIK…
29
z czarnej porzeczki i aronii oraz z chmielin. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65),
100-109.
[4] Chrubasik C., Li G., Chrubasik S.: The clinical effectiveness of chokeberry: a systematic review.
Phytother. Res, 2010, 24, 1107-1114.
[5] Fronc A., Nawirska A.: Możliwość wykorzystania odpadów z przetwórstwa owoców. Ochrona
Środowiska, 1994, 2 (53), 31-32.
[6] Jakobek L., Seruga M., Medvidovic-Kosanovic M., Novak I.: Antioxidant activity and polyphenols
of aronia in comparison to other berry species. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2007, 72 (4),
301-306.
[7] Kmiecik D., Kobus J.: Badanie postaw konsumentów wobec przeciwutleniaczy. Żywność. Nauka.
Technologia. Jakość, 2005, 2 (43) Supl., 308-317.
[8] Kohlmünzer S.: Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa
1998.
[9] Korotkiewicz A., Jeremicz Z., Luczkiewicz M.: Aronia Plants: A review of traditional use, biologi-
cal activities, and perspectives for modern medicine. J. Med. Food, 2010, 13 (2), 255-269.
[10] Kosmala M., Kołodziejczyk K.: Procyjanidyny najpopularniejszych w Polsce deserowych odmian
jabłek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 2 (47) Supl., 124-134.
[11] Kraujalyte V., Venskutonis R., Leitner E.: Volatile and odour active compounds in chokeberries
(Aronia melanocarpa). Pol. J. Food. Nutr. Sci., 2011, 61, Suppl. 1, Conference proceedings: Euro
Food Chem XVI „Translating food chemistry into health benefits”, Gdańsk, 6
th
-8
th
July 2011, p. 140.
[12] Kulling S.E., Rawel H.M.: Chokeberry (Aronia melanocarpa) – A review on the characteristic com-
ponents and potential health effects. Planta Med, 2008, 74, 1625-1634.
[13] Laufenberg G., Kunz B., Nystroem M.: Transformation of vegetable waste into value addend prod-
ucts: (A) the upgrading concept; (B) practical implementations. Bioresour. Technol., 2003, 87, 167-
198.
[14] Majewska M., Czeczot H.: Flawonoidy w profilaktyce i terapii. Farm. Pol., 2009, 65 (5), 369-377.
[15] Miller E., Malinowska K., Gałęcka E., Mrowicka M., Kędziora J.: Rola flawonoidów jako przeciwu-
tleniaczy w organizmie człowieka. Pol. Merk. Lek., 2008, XXIV, 144, 556.
[16] Mroczek J. R.: Aronia – cenna roślina użytkowa i lecznicza. Leki ziołowe. Panacea, 2009, 3 (28),
22-23.
[17] Naruszewicz M., Kozłowska – Wojciechowska M.: Potential pharapharmaceuticals in the traditional
Polish diet. J. Physiol. Pharmacol., 2005, 56, Suppl 1, 69-78.
[18] Nawirska A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A.: Właściwości przeciwutleniające wytłoków z wy-
branych owoców kolorowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53), 120-125.
[19] Niedworok J.: Właściwości lecznicze antocyjanin z aronii czarno-owocowej. Farm. Pol., 2001, 57
(15), 719-721.
[20] Niedworok J., Brzozowski F.: Badania nad biologicznymi i fitoterapeutycznymi właściwościami
antocyjanin aronii czarnoowocowej E. Post. Fitot., 2001, 5, 20-24.
[21] Olędzka R.: Nutraceutyki, żywność funkcjonalna – rola i bezpieczeństwo stosowania. Bromatol.
Chemia Toksykol., 2007, 1, 1-8.
[22] Oszmia
ński J., Wojdyło A.: Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity. Eur. Food
Res. Technol., 2005, 221, 809-813.
[23] Paredes-Lopez O., Cervantes-Ceja M. I., Vigna-Perez M., Hernandez-perez T.: Berries: Improving
human health and health aging, and promoting quality life-a review. Plant. Foods Hum. Nutr., 2010,
65, 299-308.
[24] Saluk-Juszczak J.: Antocyjany jako składnik żywności funkcjonalnej stosowanej w profilaktyce
chorób układu krążenia. Post. Hig. Med. Dośw., 2010, 64, 451-458.
30
Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska, Ewelina Hallmann
[25] Sikora J., Markowicz M.: Właściwości związków biologicznie aktywnych zawartych w owocach
aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot). Farm. Pol., 2008, 64 (17), 780-785.
[26] Sikora J., Markowicz M., Mikiciuk-Olasik E.: Rola i właściwości lecznicze aronii czarnoowocowej
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Bromat. Chem. Toksykol., 2009, XLII, 10-17.
[27] Skupień K., Oszmiański J.: The effect of mineral fertilization on nutritive value and biological activ-
ity of chokeberry fruit. J. Agric. Food Sci., 2007, 16, 46-55.
[28] Slimestad R., Torskangerpoll K., Nateland H.S., Johannessen T., Giske N. H.: Flavonoids from
Black chokeberries, Aronia melanocarpa. J. Food Compos. Anal., 2005, 18, 61-68.
[29] Szajdek A., Borowska E. J.: Bioactive compounds and health-promoting properties of berry fruits:
a review. Plant. Foods Hum. Nutr., 2008, 63, 147-156.
[30] Świderski F. (Red.): Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wyd. II. WNT, Warszawa 1999.
[31] Walczycka M., Migdał W.: The quality of model sausages with addition of different dried powders
of fruit and vegetables during cold storage. Biotechnology in Animal Husbandry, 2007, 23 (5-6),
475-483.
[32] Wawer I.: Aronia. Polski Paradoks. AGROPHARM S.A., Warszawa 2005.
[33] Wawer I., Wolniak M., Paradowska K.: Solid state NMR study of diet ary fiber powders from aro-
nia, billberry, black currant and Apple. Solid State Nucl. Magn. Reson., 2006, 30, 106-113.
[34] Wolski T., Kalisz O., Prasał M., Rolski A.: Aronia czarnoowocowa – Aronia melanocarpa (Michx.)
Elliot – zasobne źródło antyoksydantów. Post. Fitoter., 2007, 3, 145-154.
BLACK CHOKEBERRY (ARONIA MELANOCARPA) AS POTENTIAL COMPONENT OF
FUNCTIONAL FOOD
S u m m a r y
The objective of the review paper was to discuss technological and health-promoting properties of
black chokeberry in terms of its potential utilization as a functional component in food products. Black
chokeberry (Aronia melanocarpa) originates from North America, it is a shrub from the Roseaceae family.
Until now, chokeberry fruits were used mainly to manufacture juices and syrups, and, after production,
there were left considerable quantities of pomaces with more than 60% of all the anthocyanins contained
in the fruits. Owing to the numerous and documented health promoting properties of anthocyanins and
other polyphenolic compounds present in chokeberry, attempts are undertaken to utilize its fruits, prepara-
tions, and processing by-products to enrich food products.
Key words: black chokeberry, antioxidants, polyphenols, functional food
... Tabela 1. Zawartość związków polifenolowych w wybranych gatunkach owoców [15] Wiele z nich wykazuje właściwości przeciwutleniające. W diecie uważane są za substancje korzystne dla zdrowia człowieka i przypisuje się im głównie działanie przeciwnowotworowe oraz przeciwmiażdżycowe. ...
... e content of polyphenolic compounds in selected species of fruit[15] ...
Article
Full-text available
Malina właściwa (Rubus idaeus L.) jest jedną z najstarszych roślin znanych ludzkości i od wieków wykorzystywana do celów spożywczych oraz leczniczych. O przydatności owoców maliny (Fructus Rubi idaei) i liści (Folium Rubi idaei) decyduje w dużej mierze ich skład chemiczny. Wartość biologiczna owoców maliny właściwej zależy od poziomu antyoksydantów, do których między innymi zalicza się kwas askorbinowy i antocyjany. Natomiast o smaku i aromacie owoców decyduje stopień ich dojrzałości, odmiana, zawartość cukrów prostych, kwasów organicznych oraz substancji lotnych. Owoce maliny są również bogatym źródłem witamin (głównie witaminy C, witamin z grupy B, PP, A, E oraz K), składników mineralnych: potasu (K), wapnia (Ca), magnezu (Mg), żelaza(Fe) oraz w mniejszych ilościach manganu (Mn), miedzi (Cu), cynku (Zn) (dlatego mają działanie odkwaszające, wzmacniają serce i regulują pracę układu nerwowego). Zawierają również spore ilości błonnika i pektyn. Wyniki ostatnich badań naukowych dowiodły,że zawarty w owocach malin kwas elagowy (pestki malin zawierają aż 87,5% kwasu elagowego) hamuje procesy nowotworowe oraz posiada właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Najnowsze badania naukowe potwierdzają również pozytywny wpływketonu malinowego (C10H12O2) na leczenie otyłości.
... Antioxidant compounds present in chokeberries play an important role in supporting the proper function of the cardiovascular system and in preventing civilization diseases (Lin et al., 2016). Fresh chokeberry fruits have a characteristic tart and bitter taste, because of their high of tannin and polyphenol content (Białek et al., 2012). Due to their astringency, they are not consumed raw as often as other berries, but are rather used for juices, wines and tea production. ...
... Adding BC significantly influenced the content of directly reducing sugars, which gradually increased with the growing amount of BC added. The reason for such a significant increase is a high content of reducing sugars in black chokeberry itself which, according to the research by Białek et al. (2012), ranged from 13.0 to 17.6 g/100 g fresh matter. ...
... Antioxidant compounds present in chokeberries play an important role in supporting the proper function of the cardiovascular system and in preventing civilization diseases (Lin et al., 2016). Fresh chokeberry fruits have a characteristic tart and bitter taste, because of their high of tannin and polyphenol content (Białek et al., 2012). Due to their astringency, they are not consumed raw as often as other berries, but are rather used for juices, wines and tea production. ...
... Adding BC significantly influenced the content of directly reducing sugars, which gradually increased with the growing amount of BC added. The reason for such a significant increase is a high content of reducing sugars in black chokeberry itself which, according to the research by Białek et al. (2012), ranged from 13.0 to 17.6 g/100 g fresh matter. ...
Article
Full-text available
Background: The present work was designed to evaluate the influence of incorporating freeze-dried black chokeberry powder on the chemical composition, antioxidant activity and sensory properties of cookies. Methods: The content of fat, water, total ash, protein and directly reducing sugars, total phenolic content (TPC), DPPH radical scavenging activity, and reducing power (FRAP) was determined in cookies containing a 5, 10 and 15% freeze-dried black chokeberry and control sample. Enriched cookies were prepared by replacing the dough with freeze-dried black chokeberry powder on a weight basis. The samples were subjected to Qualitative Descriptive Analysis and consumer hedonic test. Results: The incorporation a growing amount of black chokeberry resulted in an increase in the water, total ash and directly reducing sugar content and to a decrease in the fat content of the cookies. TPC increased from 14.1 mg GAE per 100 g control sample to 481.1 mg GAE per 100 g cookies with 15% black chokeberry. The multiple increment in DPPH radical scavenging activity and reducing power FRAP was observed in cookies with the additive in comparison to the control sample, which was due to the high antioxidant capacity of black chokeberry. The addition of black chokeberry influenced the sensory profile of cookies, resulting in their darkening, in turn strengthening the intensity of sour taste, chokeberry flavour and astringency and at the same time decreasing the intensity of sweet aroma, sweet taste and crumbliness of the cookies. The sample with 10% of black chokeberry showed a balanced sensory profile with high consumer liking. Conclusions: The consumer acceptance and high antioxidant activity of experimental cookies suggest that freeze-dried black chokeberry could be considered as a nutritive additive to cookies and other bakery products.
... They are characterized by a high content of anthocyanins, flavones, phenolic acids, and tannins [6]. Apple pomace, formed during the processing of fruit into beverages, cider, juices, or wine, is rich in pectin, which exhibits health-promoting properties, including inhibiting the absorption of toxic lead compounds from food and participating in the regulation of blood cholesterol levels [7,8]. ...
Article
Full-text available
In recent years, there has been an increase in consumer interest in functional foods enriched with health-promoting ingredients, which include dietary fiber. Therefore, the present study investigated the functional properties of fruit fiber preparations, i.e., cocoa, chokeberry, and apple fiber preparations, then designed wheat bakery products, kaiser rolls, with these fibers and evaluated the designed products. The fiber preparations selected for the study were evaluated for water binding properties (WHC), solubility (WSI), total polyphenol content, and antioxidant activity using a spectrophotometric method. In the designed bakery products, the weight losses occurring during baking were determined, specific mass, and hardness were evaluated, and sensory evaluation was carried out using a descriptive method. The tested fiber preparations showed varying water solubility, ranging from approximately 17% for cocoa fiber to approximately 30% for chokeberry one. The highest values, both in polyphenol content and antioxidant properties, were characteristic for chokeberry fiber, at 7.0 mg GAE/1 g and 10.1 Trolox/100 g, respectively, while the lowest values were for apple fiber (1.6 mg GAE/1 g, 3.6 Trolox/100 g). Baked products, kaiser rolls, with the proportion of the tested preparations at a lower addition level (3% flour replacement) had more favorable sensory characteristics than those containing a higher proportion of fiber (6% flour replacement). Considering all the tested fiber preparations, the rolls with the addition of chokeberry fiber preparation were the most favorable in terms of sensory characteristics. As the proportion of apple and cocoa fiber preparations in the rolls increased, the hardness and intensity of the bitter taste also increased. The designed bakery products could be a valuable addition to the assortment of semi-confectionery breads (yeast doughs), where the unfavorable bitter taste could be masked by the addition of, e.g., dried fruits (cranberries, raisins), nuts, sunflower seeds, or fruit filling.
... Their actions are potentially beneficial in a wide range of diseases, from cardiovascular disease to cancer [Williams et al. 2004, See- ram et al. 2006]. The food industry can also use acai in many products, for example: gelatin capsules, powders to be used as shakes, juice and pulp, ready-made soups, and liquid products, such as teas and infusions, dairy products and bakery products [Białek et al. 2012, Costa et al. 2010. A comparison of the phenolic profile and vitamin C content of superfood products are presented in Table 1. ...
Chapter
Full-text available
Do badań wykorzystano próbki bulw z doświadczenia polowego, przeprowadzonego w Polsce (51°08′N, 22°29′E) w latach 2014–2016. Eksperyment został założony w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach, gdzie czynnikami pierwszego rzędu były zabiegi przedsadzeniowe: a) zastosowanie sonifikacji sadzeniaków przez 6 minut; b) zastosowanie sonifikacji sadzeniaków przez 12 minut, c) obiekt kontrolny, bez sonifikacji; czynnik drugiego rzędu stanowiło 14 odmian ziemniaka. Bulwy ziemniaków przed sadzeniem poddano sonifikacji zanurzeniowej przy użyciu urządzenia ultradźwiękowego, wannowego. Kąpiel ultradźwiękowa bulw ziemniaka była przeprowadzana w łaźni ultradźwiękowej o częstotliwości 32 kHz, moc akustyczna wynosiła 200 W. Sonifikacja odbywała się w środowisku wodnym w temperaturze 18ºC przez 6 i 12 minut. Sonifikacja sadzeniaków nie wpłynęła znacząco na liczbę kiełkujących kiełków ani na sumę kiełków na bulwach, ale ograniczyła masę kiełków i skróciła okres kiełkowania bulw. Najbardziej skuteczną metodą przerwania spoczynku bulw była sonifikacja z 12-minutową ekspozycją.
Article
Full-text available
Smoothies are claimed to be an effective way of promoting fruit and vegetable consumption. They are a rich source of bioactive compounds and provide numerous health benefits. Strawberries and apples are among the most popular smoothie ingredients. Additionally, chokeberry presents antibacterial, antiviral and anti-inflammatory properties. Another interesting fruit with a wide range of health benefits is the honeysuckle berry. In this study, a dry extract from the mentioned fruit was combined to produce a smoothie enriched in bioactive compounds of unique health-promoting properties. The smoothies were rich in anthocyanins, flavonols, phenolic acids, flavan-3-ols and iridoids. Smoothies with higher concentrations of a polyphenol-iridoid honeysuckle berry extract (0.50%) were the products of a greater content of bioactive compounds and higher antioxidant activity compared to those with no extract or a lower amount (0.25%). However, the sensory evaluation showed that, according to customers, the least attractive smoothies are those with the greatest amounts of the honeysuckle berry extract. Therefore, the correct balance between taste and bioactivity should be sought in order to obtain an innovative product showing characteristics of functional food.
Conference Paper
Wytłoki z papryki i agrestu są odpadem pochodzącym z przetwórstwa owocowo-warzywnego. Są bogatym źródłem biologicznie czynnych związków takich jak flawonoidy, fenole, karotenoidy czy witaminy. Zarówno papryka, jak i agrest w swoim składzie zawierają również pentozany, celulozę, proteiny, składniki mineralne. Nasiona zawierają ok. 60% trójglicerydów, głównie kwas linolowy oraz inne nienasycone kwasy tłuszczowe. Wszystkie wspomniane składniki wykazują, poza wieloma korzystnymi właściwościami dla zdrowia człowieka, także właściwości sorpcyjne w stosunku do jonów metali ciężkich. Ze względu na niskie koszty pozyskania oraz właściwości sorpcyjne wytłoki mogą stanowić atrakcyjny materiał do usuwania metali ciężkich ze środowiska. Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu pH roztworu oraz masy biosorbentu na poziom adsorpcji jonów Cu(II). Badania prowadzono w układach modelowych. Otrzymane wyniki wskazują, że jony metalu ulegają adsorpcji na wytłokach owocowo-warzywnych, najwyższy poziom usunięcia jonów miedzi(II) zaobserwowano przy pH 4 - 5. Na postawie wykonanych pomiarów można stwierdzić, że odpady z papryki i agrestu mogą być potencjalnie wykorzystane jako tani biosorbent do usuwania jonów metali ciężkich z rozcieńczonych roztworów wodnych.
Chapter
Full-text available
Sok z ziemniaka powstający jako jeden z produktów odpadowych w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej zawiera w swoim składzie większość składników żywieniowych bulwy ziemniaka, za wyjątkiem błonnika i skrobi. W jego skład wchodzą związki mineralne oraz witaminy, ale również związki powszechnie uznane za toksyczne, tj. glikoalkaloidy (głównie solanina i chakonina). Obawy przed toksycznym działaniem glikoalkaloidów ograniczają możliwości zastosowania tego surowca w technologii żywności. Badania naukowe pokazują jednak, że sok ziemniaczany wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz cytotoksyczne w stosunku do komórek nowotworowych przewodu pokarmowego. Działanie to może być związane z występowaniem w nim solaniny i chakoniny. Aktywność przeciwzapalna i przeciwutleniająca soku ziemniaczanego może dodatkowo być zwiększona poprzez proste zabiegi technologiczne, jak filtracja membranowa czy hydroliza enzymatyczna. Aktywności te nie są tracone nawet po obróbce termicznej surowca, co umożliwia zastosowanie soku jako dodatku do produktów spożywczych wspomagających niefarmakologiczne leczenie.
Article
Full-text available
There is an attempt of using of dried powders of black currant and black chokeberry fruits and dried carrot powder to better the properties of model comminuted sausages. Model stuffings were composed from pork meat and lard (80% vs.20%), water (30%), curing salt (2%). Black currant, black chokeberry and carrot were added at two different levels (3% and 7%). The quality assessment of pasteurized sausages included: chemical analyses (fat, protein, ash and water/total solids content), fat degradation level was measured by free acids and peroxides level and microbiological load; also the sensory score and texture profile of sausages was performed. The sausages were stored in the refrigerator for 14 days and the assessment of fat degradation level-free acids and peroxides level, sensory evaluation (except last day of storage), texture profile and microbiological load were checked. The sausages with black chokeberry additive were accepted by sensory panel so there exists possibility of additive use to commercial stuffings. The blackcurrant additive can be used in sausages formulation, but in less amounts than 3% addition dose. Carrot dried powder additive influenced flavour of model sausages and caused better sensory assessment in comparison to control sausages. There should be applied another way of fruit powder preparation (drying) and storage conditions adjusted for preventing it from moulds contamination.
Article
Full-text available
The aim of the study was to assess whether an extra fertilization with manganese, commercial fertilizer Alkalin (N, K and Si), and combined treatment (manganese + Alkalin) affect the chemical composition of chokeberry fruits (Aronia melanocarpa (Michx) Elliot), especially sugar content and the quantity and profile of phenolics. Dry weight, soluble solids, titratable acidity, total sugar, reducing sugar, sucrose, vitamin C, total polyphenol (gallic acid equivalents); 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging activity; and phenolics profile were measured from the fruits harvested from different treatments. Chokeberries treated with manganese showed high content of non-identified phenolic acids [101.15 mg per 100 g fresh weight (FW), these compounds were not detected in fruit treated with Alkalin and manganese + Alkalin], and the highest content of cyanidin glycosides (813.75 mg per 100 g FW). The fruits treated with Alkalin displayed the highest content of quercetin derivatives (40.88 mg per 100 g FW) and eriodictyol 7-glucuronide (26.43 mg per 100g FW). Chokeberries in control treatments had the highest content of dry weight (30.76% FW), soluble solids (24.1% FW), total sugar (20.92% FW), vitamin C (8.4 mg 100 g –1 FW), total polyphenol (2377.1 mg gallic acid equivalents per 100 g FW), the highest 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical % inhibition (38.1%), highest content of chlorogenic acids (210.38 mg per 100 g FW), (-)epicatechin (32.18 mg per 100 g FW) and the highest degree of procyanidin polimerization (59). The results indicate that ap-plied fertilization exerted differential influence on chemical composition of aronia fruits.
Article
Full-text available
The purpose of the present study was to evaluate small and high molecular phenolics (tannins) and antioxidant activity of Aronia melanocarpa berries, juice and pomace in order to find new potential sources of natural antioxidants. The fruits of Aronia melanocarpa Elliot were collected in the middle of October at a plantation near Wroclaw, Poland. The pomace has a much higher content of phenolics in comparision to juice and fruits. Results showed that polymeric proanthocyanins, predominantly of (−)epicatechin, are the major class of polyphenolic compounds in chokeberry, represent 66% of fruits polyphenols. The average concentration ranged from 1578.79mg/100g of DW for chokeberry juice up to 8191.58mg/100g in pomace. The concentration of phenolic acids (chlorogenic and neochlorogenic acids) in juice was higher than in pomace. Anthocyanins in Aronia melanocarpa are second phenolic compound group and represent about 25% of total polyphenols, mixture of four different cyanidin glycosides: 3-galactoside, 3-glucoside, 3-arabinoside and 3-xyloside. The higher antioxidant activity expressed as TEAC was measured in pomace >fruit >juice.
Article
Full-text available
The importance of the diet in relation to human health has increased the interest of consumers on nutraceuticals rich foods, and especially on fruits and vegetables. Berries are rich sources of a wide variety of antioxidant phenolics; these phytochemicals include flavonoids, stilbenes, tannins, and phenolic acids. Reactive oxidant species and free radicals are produced in an extensive range of physiological processes. In addition to the antioxidant defenses produced in the body, there are exogenous sources supplied by the diet; this is the case of berry fruits, among others. The insufficiency of antioxidant defense mechanisms is associated to the pathology of chronic disorders such as cardiovascular diseases, inflammation, and diabetes. Therefore, the enforcement of the latter mechanisms is of the utmost importance. The isolation and characterization of compounds that may delay the onset of aging is receiving intense research attention; some berry phenolics are being associated with this functional performance. Berry phenolics may also act as antimicrobials which may be of help in the control of the wild spectra of pathogens, in view of recent problems associated with antibiotic resistance. Most of the research works on the antioxidant activity of bioactive constituents of berries has been carried out using in vitro assays. In view of this, the human studies investigating the bioavailability and potential toxicity of phenolics are receiving more attention. Finally, we would like to emphasize the necessity of associating new plant breeding and genetic studies of berries with the expression and overexpression of compounds for human health and healthy aging.
Article
Full-text available
Total polyphenols, total anthocyanins and antioxidant activity of various berries: [aronia (Aronia melanocarpa), blackberry (Rubus fruticosus), red raspberry (Rubus idaeus), and strawberry (Fragaria anannassa)] have been evaluated in this study by using Folin-Ciocalteau, pH-differential, and DPPH method. Amount of anthocyanins ranged from 232 to 4341 mg kg-1 in strawberry and aronia, respectively. Total polyphenol content varied from 1005 mg kg-1 in strawberry to 10637 mg kg-1 in aronia. Aronia contains the highest amounts of polyphenols and anthocyanins among the berries studied. It shows the highest antioxidant activity, as well. Therefore, individual polyphenolic compounds of aronia were studied further in more details. The amount of fl avonols (quercetin, myricetin, kaempferol) and anthocyanins in aronia was determined by using HPLC method. Anthocyanins found in aronia were derivatives of cyanidin of which the most abundant were cyanidin-3- galactoside (68.9%) and cyanidin-3-arabinoside (24.5%). Quercetin was the main flavonol, with 93.07 % in total flavonol amount. The level of kaempferol was low (6.93%) while myricetin was not identified.
Article
Black chokeberry, Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (Rosaceae), was investigated for its flavonoid content. The flavanone eriodictyol 7-O-β-glucuronide (1) together with the quercetin derivatives 3-O-(6″-O-β-arabinosyl-β-glucoside) (2), 3-O-(6″-α-rhamnosyl-β-galactoside) (3), 3-O-(6″-α-rhamnosyl-β-glucoside) (4), 3-O-β-galactoside (5) and 3-O-β-glucoside (6), were detected in the fruits and flower umbels. The rare compounds 1–3 were isolated and structurally elucidated by use of 1D- and 2D-nuclear magnetic resonance experiments together with electrospray mass spectrometry. Compounds 4–6 were characterized by co-chromatography and by liquid chromatography-mass spectrometry. The black chokeberries contained >71 mg flavonols per 100 g fresh weight.
Article
Products derived from the black chokeberry, Aronia melanocarpa, are claimed to be beneficial in disorders or diseases associated with oxidative stress. The claims are based on evidence from in vitro studies and animal experiments. The active principle--a mixture of procyanidins, anthocyanins and phenolic acids--constitutes one of the most potent natural antioxidants. A systematic review was carried out of the quality of the clinical trials on chokeberry products that had been published up to December 2009, and conventionally established criteria were used to assess the strength of the evidence for their clinical effectiveness. Thirteen studies were identified. The quality of most of the trials and, correspondingly, the evidence of effectiveness for Aronia products is poor. Though laboratory and clinical data indicate that chokeberry products may well be useful as 'functional food' for disorders or diseases related to oxidative stress, these promising indications need to be confirmed in more rigorous studies before putative therapeutic uses can be confidently recommended for chokeberry products.
Article
The intention of this review is to contribute to a better understanding of the potentials of the nutritional contribution of ARONIA berries ( ARONIA MELANOCARPA). The paper gives a short background to their botanical classification and cultivation practice, going in detail to describe the chemical composition of the berries. The emphasis is laid thereby upon the phenolic constituents. The paper finally gives a short resume of their beneficial effects in biological systems IN VITRO, in animals, and in humans, thus underlining their medicinal potential.
Article
This study characterizes biologically active compounds of berry fruits, including non-nutritive compounds such as phenolic compounds, including anthocyanins, phenolic acids, stilbens and tannins, as well as nutritive compounds such as carotenoids and vitamin C. It discusses the biological activity of those compounds, in particular their antioxidant properties and the resulting health benefits.