Article

Alka Seltzer Poppers: An Interactive Exploration

Journal of chemical education (Impact Factor: 1.11). 02/1999; 76(3). DOI: 10.1021/ed076p385

ABSTRACT

This experiment illustrates concepts concerning the pressure-volume relationship of gases, solubility relationships of both gases and solids in liquids relative to temperature, the kinetics of the reaction of Alka Seltzer in water, and acid-base chemistry. Keywords (Audience): Elementary / Middle School Science

1 Follower
 · 
34 Reads
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Uvod Težnje po posodabljanju pouka naravoslovja, ki naj bi od faktografskega znanja prešel na znanje z razumevanjem, trajajo že vrsto let. Učenje z razu-mevanjem (meaningfull learning) pa v naravoslovju vključuje tako spoznavanje vsebin (deklarativno znanje) kot procesov (procesno znanje) in tudi za-znavanje svojih lastnih miselnih procesov, metako-gnitivno znanje. Raziskovalci z različnih področij, od razvojne psihologije pa do zgodovine znanosti in seveda še posebej strokovnjaki za pouk naravoslovja, izpostavljajo ključne faktorje uspešnega učenja in poučevanja naravoslovja. Pouk naj bi bil aktiven, kar PovzETEK Članek predstavlja eno od poti do uresničevanja različnih idej o sodobnem pouku naravoslovja. Primer je vzet iz kemije rastlin in je primeren za učence višjih razredov osnovne šole in nižjih ra-zredov srednjih šol. V članku želimo pokazati, kako lahko iz navidezno preprostega vprašanja »Kaj je v notranjosti sladke paprike«, razvijemo kompleksno učno situacijo, ki vodi do realizacije učnih ciljev na svojstven način. Prikazan je pristop, ki združuje deklarativna znanja (plini pri fotosintezi) in procesna znanja (metode raziskovanja) ter sledenje lastnim miselnim procesom (metakognitivna znanja). Po »šolskem raziskovanju« notranjosti plodu paprike je bila narejena tudi analiza plinov v notranjosti sladke paprike, ki je pokazala povečano koncentracijo ogljikovega dioksida. Ta je bila okoli 200-krat višja kot v zraku, kar je dobro izhodišče za novo raziskovanje. Ključne besede: učenje z raziskovanjem, naravoslovje, kemija rastlin
  Full-text · Article · Jan 2011
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper presents one of the ways in which the ideas of active learning, problem solving, using history of science, probing students’ ideas and other approaches can be implemented to bring about meaningful learning. The example is taken from the plant chemistry and is suitable for the lower secondary level. In this paper we wanted to show how, from a seemingly simple question ‘What’s inside a sweet pepper fruit’, one can develop a complex teaching situation that leads to the realisation of teaching goals in a unique way. It shows merely one approach as an example of how to connect content (i.e. declarative knowledge, practical skills) and understanding of scientific processes (i.e. process‐based knowledge), as well as the understanding of their own thought processes (i.e. metacognitive knowledge). The chemical analysis of the gases in the sweet pepper fruit showed that there was an increased concentration of carbon dioxide which is around 200 times greater than in the air and this is perhaps a good starting point for new problem‐based teaching.
  Full-text · Article · Mar 2011 · Journal of biological education