Article

BURUN TIKANIKLIĞINA YOL AÇAN ALT KONKA HİPERTROFİSİNİN TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS CERRAHİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABSTRACT

ZET Amaç: Nazal obstrüksiyona neden olan alt konka hipertrofilerinde radyofrekans uygulamalarının etkinliğinin ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran ve KBB muayenesinde alt konka hipertrofisi saptanan 23 hasta çalışmaya alınmıştır. Tüm hastalara bilateral alt konkalara radyofrekans ile doku küçültmesi yapılmıştır. Tedaviden hemen önce ve sekiz hafta sonra hastaların burun tıkanıklığı vizüel analog skala ile değerlendirilmiş ve muhtemel komplikasyonlar açısından sorgulanmıştır. Vizüel analog skalada 30 mm'nin altındaki değerler iyileşme olarak kabul edilmiş ve sonuçlar one-way anowa testi ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Toplam 16 haftalık takip sonrasında hastaların %82,5'inde burun tıkanıklığında iyileşme gözlenmiştir. p<0.001. Kronik hipertrofik riniti olan 15 hastanın ikisine alerjik riniti olan sekiz hastadan dördüne iki seans radyofrekans uygulanmıştır. İşlem sırasında ve takiplerde herhangi ciddi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Anahtar Sözcükler: Radyofrekans, alt konka hipertrofisi, vizüel analog skala EVALUATION OF RADIOFREQUENCY SURGERY IN TREATMENT OF NASAL OBSTRUCTION SECONDARY TO INFERIOR TURBINATE HYPERTROPHY SUMMARY Objectives: Evaluation of the efficiency of radiofrequency surgery to inferior turbinate hypertrophy causing nasal obstruction. Material and Methods: Twenty-three patients with complaint of nasal obstruction and diagnosis of inferior turbinate hypertrophy were included in this study. All patients underwent radiofrequency surgery to inferior turbinates bilaterally. The efficiency and possible complications were evaluated using visual analog scale just before and after 8 weeks of treatment. Visual analog scale measurements less than 30 mm were accepted as complete relief and results were evaluated by one-way anowa test statistically. Results: The nasal obstruction was completely treated in 82.5 % of patients after overall 16 week-follow-up period. Two out of 15 patients with chronic hypertrophic rhinitis and 4 out of eight patients with allergic rhinitis underwent radiofrequency for two times. There were no remarkable complications either during the procedure or during follow-up period.

Full-text preview

Available from: kbb-forum.net