ArticlePDF Available

NOVÁ LOKALITA VÝSKYTU KORÝTKA RIEČNEHO (UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788–BIVALVIA, PALEOHETERODONTA) NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

Authors:
  • Matej Bel University in Banska Bystrica

Abstract

1 Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica [vavrova@sopsr.sk] 2 Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen, Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica [bitusik@fee.tuzvo.sk] VAVROVÁ, Ľ., BITUŠÍK, P., 2003: New locality of Unio crassus Philipsson, 1788 – Bivalvia, Paleoheterodonta) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca, 8: 35-37. Abstract: As one of the most significant European mollusc species, Unio crassus is listed in Appendix II, IV Habitats Directive. It is considered to be vulnerable species. It was rather common in Slovakia in the past, recent scarcity has been caused by water pollution and destruction of stream habi-tats. Paper reports on a finding of living population of U. crassus in Čierňanka brook in Žilinská kotlina valley (north-western Slovakia). The population seems to be very small and eventual input of waste waters from settlements and agriculture (cattle breeding) means substantial risk for this population. Authors accent a need to obtain more information on distribution and ecol-ogy of U. crassus as a basis for its protection and management.
35
Folia faunistica Slovaca, 2003, 8: 35-37 ISSN 1335-7522
NOVÁ LOKALITA VÝSKYTU KORÝTKA RIEČNEHO
(UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 – BIVALVIA,
PALEOHETERODONTA) NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
ĽUBOMÍRA VAVROVÁ1, PETER BITUŠÍK2
1 Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny,
Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica [vavrova@sopsr.sk]
2 Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen,
Kolpašská 9, 969 01 Banská Štiavnica [bitusik@fee.tuzvo.sk]
VAVROVÁ, Ľ., BITUŠÍK, P., 2003: New locality of Unio crassus Philipsson,
1788 Bivalvia, Paleoheterodonta) in Slovakia. Folia faunistica
Slovaca, 8: 35-37.
Abstract: As one of the most significant European mollusc species, Unio
crassus is listed in Appendix II, IV Habitats Directive. It is considered to be
vulnerable species. It was rather common in Slovakia in the past, recent
scarcity has been caused by water pollution and destruction of stream habi-
tats.
Paper reports on a finding of living population of U. crassus in Čierňanka
brook in Žilinská kotlina valley (north-western Slovakia). The population
seems to be very small and eventual input of waste waters from settlements
and agriculture (cattle breeding) means substantial risk for this population.
Authors accent a need to obtain more information on distribution and ecol-
ogy of U. crassus as a basis for its protection and management.
Keywords: Unio crassus, ecology, distribution, Slovakia
ÚVOD
Korýtko riečne (Unio crassus) patrí v súčasnosti
medzi druhy zaradené do príloh európskej Smernice
Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o
biotopoch). Ide o druhy, o ktoré má spoločenstvo záu-
jem a ktoré si vyžadujú prísnu ochranu, resp. ochrana
ktorých si vyžaduje zriadenie osobitných chránených
území. Z tohoto hľadiska patrí k celoeurópsky najvý-
znamnejším druhom mäkkýšov a v rámci Európy je
zaradený do kategórie zraniteľných druhov (VAN HEL-
SDINGEN et al. 1996). V rámci Slovenska je zaradený
rovnako medzi zraniteľné druhy (ŠTEFFEK 1994).
Ako jediný zástupca čeľade Unionidae u nás patrí
hľadiska ekologických nárokov do ekoelementu rivi-
colae (LISICKÝ 1991), t. j. medzi druhy tečúcich vôd.
Uprednostňuje najmä toky s čistou tečúcou vodou a
s dnom tvoreným pieskom a drobným štrkom. V stoja-
tých vodách sa vyskytuje len výnimočne. V minulosti
bol druh Unio crassus na území Slovenska na vhod-
ných biotopoch pomerne rozšírený. Neskôr však došlo
k jeho výraznému ústupu. Ako hlavné príčiny poklesu
početnosti jeho populácií uvádza BERAN (2002) pre-
dovšetkým znečistenie a vodohospodárske úpravy
vodných tokov.
Cieľom práce bolo doloženie existencie živej po-
pulácie Unio crassus v potoku Čierňanka, kde sa
v minulosti druh hojne vyskytoval.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Potok Čierňanka je 10,2 km dlhý ľavostranný prítok
Rajčianky. Pramení v Súľovských vrchoch v nadmorskej
výške 575 m n.m., tečie severným smerom a v obci Jasenové
(433 m n. m.) sa vlieva do Rajčianky.
Na sledovanom úseku v lokalite Charubina (k.ú. Rajec)
medzi rybníkom v Košiaroch a štátnou cestou Rajec – Po-
važská Bystrica (dĺžka zhruba 1,5 km, nadmorská výška 460
m n. m.; DFS 6977, 220) je Čierňanka zachovalým potokom
s prirodzenou morfológiou koryta a štruktúrou dna a s dobre
vyvinutými brehovými porastami (obr. 1). V podmienkach
Žilinskej kotliny je ojedinelým príkladom kotlinového toku
s nízkym spádom, pomalým prúdením a prevládajúcimi
jemnými sedimentmi a množstvom drevného materiálu na
dne.
MATERIÁL A METÓDY
Úsek potoka bol prehľadávaný brodením proti prúdu 7. a
17. júna a 30. júla 2003), prítomnosť druhu bola zazname-
návaná vizuálne.
Determinácia druhu bola uskutočnená priamo v teréne,
živé jedince a prázdne lastúry boli ponechané na mieste ná-
lezu.
36
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Prieskumom lokality, na ktorej boli doložené
prázdne lastúry U. crassus druhým autorom v roku
1983, boli nájdené okrem 28 prázdnych lastúr s dĺžkou
od 4,5 do 7,5 cm aj tri živé jedince zahrabané
v jemnom sedimente. Ide o prvý potvrdený výskyt ži-
vej populácie tohto druhu v oblasti Žilinskej kotliny.
Podľa v súčasnosti databázovo spracovaných úda-
jov o výskyte mäkkýšov na Slovensku bola prítom-
nosť druhu Unio crassus zaznamenaná v nasledujú-
cich orografických celkoch Slovenska: Borská nížina,
Podunajská rovina, Nitrianska pahorkatina, Hronská
pahorkatina, Ipeľská pahorkatina, Burda, Krupinská
planina, Ipeľská kotlina, Hornonitrianska kotlina,
Oravská vrchovina, Slovenský raj, Hornádska kotlina,
Slovenský kras, Košická kotlina, Zemplínske vrchy,
Východoslovenská rovina, Ondavská vrchovina
a Beskydské predhorie. Ide o údaje získané získané
predovšetkým zo spracovaných zberov J. Šteffeka a V.
Kroupovej Lučivjanskej. Prítomnosť druhu však
možno predpokladať aj na iný lokalitách s vhodnými
biotopovými podmienkami, nakoľko v minulosti ne-
prebiehal intenzívny výskum jeho rozšírenia.
Z nepublikovaných, ale hodnoverných historic-
kých údajov možno usudzovať, že koncom 30-tych
a začiatkom 40-tych rokov 20. storočia bola silná po-
pulácia Unio crassus nielen na spomínanom úseku
Čierňanky, ale aj v jej ľavostranných prítokoch
z Baranovej a z Hvojtovej, pričom v najväčšom množ-
stve sa údajne vyskytovali v Čierňanke pod Rajcom.
Zo výsledkov terajšieho prieskumu vyplýva, že súčas-
ná populácia je málopočetná a predstavuje len zlomok
niekdajšej abundancie.
V súvislosti s udržaním a vývojom populácie dru-
hu Unio crassus vo vodnom toku Čierňanka je potreb-
spomenúť niekoľko významných činiteľov. Potok
Čierňanka s plytkými štrkovými lavicami a prítom-
nosťou vhodných úkrytov (napr. korene pobrežnej ve-
getácie) predstavuje pomerne optimálne prostredie pre
výskyt niektorých druhov rýb (počas prieskumu bolo
možné registrovať početnú ichtyofaunu, najmä bentic-
druhy (Cottus sp., Noemacheilus barbatulus) a
pstruha (Salmo trutta), ktoré sú významné z adiska
reprodukcie druhu Unio crassus. Možným rizikom pre
populáciu korýtka riečneho je skutočnosť, že potok
preteká zastavaným územím obce, kde sa zvyšuje
možnosť znečistenia vodného toku. Ďalším potenciál-
nym zdrojom znečistenia toku je prítomnosť kravína
v blízkosti potoka a zvýšené riziko znečistenia vodné-
ho toku únikom močovky alebo rôznych chemikálií
používaných v poľnohospodárstve.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je po-
trebné zmonitorovať charakter biotopov a výskyt dru-
hu Unio crassus na celom úseku vodného toku Čier-
ňanka a v jeho prítokoch. Z hľadiska zachovania
vhodných podmienok pre výskyt tohto druhu je po-
trebné pravidelne sledovať potenciálne zdroje ohroze-
nia stavu populácie druhu, najmä čo sa týka možností
zhoršenia kvality vody vo vodnom toku.
V rámci spracovania návrhu sústavy NATURA
2000 v súlade legislatívou Európskej únie prebieha
v súčasnosti komplexné mapovanie výskytu európsky
významných druhov živočíchov zaradených do príloh
II a IV Smernice o biotopoch. Vzhľadom na to, že
v minulosti takéto komplexné mapovanie výskytu
druhu Unio crassus na Slovensku neprebiehalo, mož-
no predpokladať nárast počtu údajov o jeho výskyte
na vhodných lokalitách na úzeSlovenska, ako aj o
jeho ekologických nárokoch ktoré sú nevyhnutným
podkladom pre plánovanie a realizáciu manažmento-
vých opatrení zameraných na ochranu populácií Unio
crassus a ich biotopov.
LITERATÚRA
BERAN, L., 2002: Vodní měkkýši České republiky – rozšíře-
a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana,
červený seznam (Aquatic molluscs of the Czech Repub-
lic – distribution and its changes, habitats, dispersal,
threat and protection, Red List). Sborník přírodovědného
klubu v Uh. Hradišti, Suppl. 10, 258 pp.
VAN HELSDINGEN, P. J., WILLEMSE, L. & SPEIGHT, M. C. D.
(Eds.), 1996: Background information on invertebrates
of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part
III – Mollusca and Echinodermata. Nature and Envi-
ronment, No. 81, Council of Europe, 530 pp.
LISICKÝ, M. J., 1991: Mollusca Slovenska. Veda - vydava-
teľsto SAV, Bratislava, 344 pp.
ŠTEFFEK, J., 1994: Current status of the molluscs of Slovakia
in relation to their exposure to danger. Biológia, Brati-
slava, 49: 651-655.
37
Obr. 1. Sledovaná časť potoka Čierňanka s výskytom živej populácie druhu korýtko riečneho (Unio crassus Philipsson,
1788).
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
This thesis summarised and analysed especially data about distribution of aquatic molluscs in the Czech Republic and its changes. Altogether 27.857 data about occurrence of 76 species of aquatic molluscs in the temtory of the Czech Republic in the period 1851-2000 were collected, transformed to the database and analysed. One of the longest parts of this thesis is presented to the survey of particular species of aquatic molluscs with histograms of altitude and distribution maps in mapping periods (1851-1900, 1901-1950, 1951-1990, 1991-2000, 1851-2000). Data were also ušed for classification of habitats, theirmolluscan communities and the study ofdynamics ofthese molluscan commumties. First author’s results of dispersal of aquatic molluscs and development of molluscan communities in some new or restored localities and also results of intentional transfers (introductions) of choice endangered species were presented. The Red List of aquatic molluscs of the Czech Republic was actualised on the base of analysis of data at database and compared with previous versions.
Sledovaná časť potoka Čierňanka s výskytom živej populácie druhu korýtko riečneho (Unio crassus Philipsson
  • Obr
Obr. 1. Sledovaná časť potoka Čierňanka s výskytom živej populácie druhu korýtko riečneho (Unio crassus Philipsson, 1788).
Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part III -Mollusca and Echinodermata
  • P J Van Helsdingen
  • L Willemse
  • M Speight
VAN HELSDINGEN, P. J., WILLEMSE, L. & SPEIGHT, M. C. D. (Eds.), 1996: Background information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention. Part III -Mollusca and Echinodermata. Nature and Environment, No. 81, Council of Europe, 530 pp.
Current status of the molluscs of Slovakia in relation to their exposure to danger. Biológia, Bratislava
  • J Šteffek
ŠTEFFEK, J., 1994: Current status of the molluscs of Slovakia in relation to their exposure to danger. Biológia, Bratislava, 49: 651-655.