Article

Jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksniai ir prevencijos programų kryptys

103 Medicina (Kaunas) 01/2007; 43.

ABSTRACT

vadas Lietuvos sveikatos programoje bei Lietuvos Res-publikos Alkoholinių gėrimų kontrolės įstatymo nu-matyta mažinti alkoholinių gėrimų vartojimą Lietu-voje, tačiau dauguma per pastarąjį dešimtmetį priimtų teisės aktų bei įstatymo pataisų iš esmės tik liberali-zavo alkoholinių gėrimų prekybą, reklamą, gerino pri-einamumą, suformavo alkoholinių gėrimų vartojimui palankias visuomenės nuostatas. Šie procesai neišven-giamai veikė vaikų bei jaunimo požiūrį į alkoholinių gėrimų vartojimą, keitė alkoholinių gėrimų vartojimo įpročius. Atliktų dviejų tarptautinių moksleivių gyven-senos tyrimų ("Alkoholinių gėrimų ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose – ESPAD" ir "Tarptauti-nis moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimas – HBSC") duomenys rodo tik didėjantį šalies mokslei-vių alkoholinių gėrimų vartojimo mastą, o stabilaus mažėjimo artimiausiu metu taipogi negalima tikėtis (1–3). Situaciją galima apibūdinti problematiška: alkoho-linių gėrimų vartojimo profilaktikos klausimai spren-džiami lėtai ir be aiškios taktikos, programos vykdo-mos epizodiškai, o visuomenės įtraukimas į problemų sprendimą tebėra ribotas. Šalyje nėra išplėtotos ir al-koholinių gėrimų vartojimo profilaktikos programų kokybės vertinimo sistemos. Pateikti faktai rodo, jog yra aktualu gilintis į jaunimo polinkį vartoti alkoho-linius gėrimus ir siekti bent stabilizuoti alkoholinių gėrimų vartojimą tarp jaunų žmonių Lietuvoje. Esant tokiai situacijai naudinga remtis kitų šalių mokslinių tyrinėjimų išvadomis ir patirtimi. Šio straipsnio tiks-las – apžvelgti jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo rizikos veiksnius ir prevencijos programas, kuriose svarbiausias vaidmuo tenka šeimai, mokyklai ir bend-ruomenei. Straipsnyje pateikta informacija galėtų su-laukti visuomenės sveikatos specialistų, sveikatos po-litikų dėmesio ir gali būti taikoma planuojant ir įgy-vendinant jaunimo alkoholinių gėrimų vartojimo pre-vencines programas.

Download full-text

Full-text

Available from: Aurelijus Veryga