Article

Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması

01/2010;

ABSTRACT

ZET Bu çalışmanın temel amacı öğrencilerin ÖİY (Öğretim İlke ve Yöntemleri) dersinin final sınavındaki akademik başarılarının yordanmasıdır. Final sınavındaki başarıyı yordamada kullanılan yordayıcı değişkenlerin Müzik, Türkçe, İngilizce Öğretmenliği ve RPD (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) programları için elde edilen aritmetik ortalamalar karşılaştırılmıştır. Çalışmada, hem programlara göre hem de tüm programlar için final sınavındaki başarının yordanmasına yönelik elde edilen regresyon eşitlikleri rapor edilmiş ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak ÖİY dersindeki başarı bölümler bazında yordandığında, üç değişken yordayıcı olarak önemli bulunmuştur: Uygulama puanı, üniversite birinci sınıf not ortalaması ve ders sorumluluklarını yerine getirme. "Uygulama puanı" değişkeni tüm bölümlerde, "üniversite birinci sınıf not ortalaması" değişkeni RPD, Türkçe ve İngilizce Öğretmenliği programlarında ve "ders sorumluluklarını yerine getirme" değişkeni de Müzik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde yordayıcı olarak anlamlı çıkmıştır. Tüm programlar için ÖİY dersindeki başarı yordandığında, bölümler bazında anlamlı çıkan değişkenlere ek olarak "ÖSS giriş puanı" değişkeni de yordayıcı olarak anlamlı bulunmuştur.

Download full-text

Full-text

Available from: Şeref Tan
This research doesn't cite any other publications.