Article

Development and Substantiation of the of Human Resource Development Model

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Kauno technologijos universitetas K.Donelaičio g.20, 44239 Kaunas The traditional approach to employment conditions in the civil service has been fundamentally chal-lenged by the implementation of public management reforms and the change in status of personnel associ-ated with it. These fundamental changes call for a significant transformation of the human resource function in general and human resource development (HRD) responsibility in particular. Therefore, the article seeks to develop and substantiate the theoretical model of the human resource development system in the context of public management reform. The model is based on the strategic approach to HRD. It presents a systematic approach to the HRD system and can not be implemented in a piecemeal manner. The research revealed that the primary concern of HRD should be the establishment of strong linkages with the strategic goals of the organization and the development of a work environment which facilitates learning. Raktažodžiai: žmogiškųjų išteklių vadyba, žmogiškųjų išteklių vystymas, besimokanti organizacija, organizacijų vystymas. Keywords: human resource management, human resource development, learning organization, or-ganizational development.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Rozwój zasobów ludzkich można scharakteryzować jako uczenie się w odniesieniu do długotrwałej pracy, na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym, które zapewnić ma zwiększenie wydajności organizacyjnej poprzez uczenie się w sposób zarówno strukturalny, jak i niestrukturalny 15 . ...
Article
Full-text available
Celem artykułu było zaprezentowanie tendencji zmian w poziomie wymaganej wiedzy i umiejętności oraz trendów rozwojowych kapitału ludzkiego kadry zatrudnionej w branży turystycznej na Litwie. Jako odpowiedź na rozwój branży turystycznej na Litwie wzrósł popyt na kadrę świadczącą profesjonalne usługi turystyczne. W zarządzaniu branżą turystyczną zwraca się coraz baczniejszą uwagę na aspekt zmian, globalizacji, innowacji, a przede wszystkim coraz większych wymagań stawianych przez turystów. Powoduje to konieczność rozwoju i szkolenia kadr obsługujących ruch turystyczny
... Rozwój zasobów ludzkich można scharakteryzować jako uczenie się w odniesieniu do długotrwałej pracy, na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym, które zapewnić ma zwiększenie wydajności organizacyjnej poprzez uczenie się w sposób zarówno strukturalny, jak i niestrukturalny 15 . ...
Article
Full-text available
Analiza rozwoju kapitału ludzkiego kadry branży turystycznej na Litwie Streszczenie. Celem artykułu było zaprezentowanie tendencji zmian w poziomie wymaga-nej wiedzy i umiejętności oraz trendów rozwojowych kapitału ludzkiego kadry zatrudnionej w branży turystycznej na Litwie. Jako odpowiedź na rozwój branży turystycznej na Litwie wzrósł popyt na kadrę świadczącą profesjonalne usługi turystyczne. W zarządzaniu branżą tu-rystyczną zwraca się coraz baczniejszą uwagę na aspekt zmian, globalizacji, innowacji, a przede wszystkim coraz większych wymagań stawianych przez turystów. Powoduje to konieczność roz-woju i szkolenia kadr obsługujących ruch turystyczny. Słowa kluczowe: rozwój kapitału ludzkiego, kadra, branża turystyczna, Litwa Wstęp Coraz bardziej znaczący wpływ na rozwój gospodarczy przypada sektorowi usług. Waż-nym jego elementem jest turystyka. Pod wpływem procesów globalizacji turystyka jako sektor zajęła piąte co do tempa rozwoju miejsce na świecie 1. Wzrost liczby turystów wpłynął również na wzrost liczby firm turystycznych, obejmujących swym działaniem rynki krajowe i międzynarodowe. Turystyka opiera się głównie na usługach, podstawo-wa wartość jest więc kreowana przez kapitał ludzki, czyli kadrę, której zadaniem jest obsługa turystów. Profesjonalna kadra, w przypadku firm turystycznych, jest gwarancją profesjonalizmu świadczonych przez nie usług. Do zakresu usług turystycznych należą różnorodne usługi, mające na celu zaspokoje-nie potrzeb odwiedzających, zatem: usługi hotelarskie, gastronomiczne, transportowe, organizacja wycieczek i rozrywek, ubezpieczenie itd. Wraz ze wzrostem liczby firm turystycznych, czyli wraz z rozwojem branży turystycz-nej wzrósł popyt na profesjonalną, wyszkoloną kadrę, gotową do udzielania profesjonal-nych usług turystycznych. W zarzadzaniu kapitałem ludzkim firm turystycznych należy kierować się potrzebą wzmożonych szkoleń, które są niezbędnym elementem związa-nym z rozwojem i coraz bardziej innowacyjnym charakterem turystyki. Celem artykułu było zaprezentowanie tendencji zmian w poziomie wymaganej wie-dzy i umiejętności oraz trendów rozwojowych kapitału ludzkiego kadry zatrudnionej w branży turystycznej na Litwie. Do realizacji tego celu posłużył przegląd literatury przedmiotu oraz analiza danych statystycznych udostępnianych przez Litewski Depar-tament Statystyki.
Article
Full-text available
The heart of the organization is organizational resource management, and human resource development is of particular importance for today's competitive age. Many strategies have been prescribed for human resource development and various models, based on theories, have considered different dimensions for human resource development, but still, human resource development faces challenges due to the role of employees' understanding and decision in development. It is their self, their organization and their profession. Combining neuroscience with management and its influence on human resource practices can help to better understand how human resource development strategies are implemented. This research is of inductive-deductive type and has used the multi-grounded theory approach (Goldkuhl & Cronholm version) which is a combination of grounded theory and meta-synthesis approach. According to the multi-grounded theoretical approach, first 59 studies were selected from 453 related studies for meta-synthesis and the relevant codes were identified. The statistical population included all executive and academic experts familiar with the concept of human resource development and neuroscience. Sampling was done theoretically and then using 14 Semi-structured interviews in the form of multi-grounded theory, the final concepts and categories were extracted, which are the perceptual core of employees (including justice, ethics, creativity, motivation and trust), employees' performance body and Executive shell of human resource development process. The results confirmed that neuroscience can be used to promote the management and development of individuals more effectively and of course the application of neuroscience findings in human resource methods and processes is still in its infancy. However, it is a new perspective to continue research and implementation of human resource development.
Article
Full-text available
The aim of this article is to provide a better insight into the trend towards hybridization of the public and private spheres. More specifically, its focus is to gain a better understanding of the similarities and differences between employment in the public and private sectors in the wake of recent changes. Public sector reforms within OECD countries have largely been inspired by principles and tools used in private enterprise. Most countries, as a result of financial and budgetary crises, want to modernize their public administration to make it more successful, efficient and effective. Moreover, we are witnessing the development of problem areas which are novel in the public sector, but familiar to the commercial sector. This article accordingly analyses the effects of this trend towards the integration of the public and private sectors in order to show its advantages and limitations for public sector employment.
Article
Full-text available
This article is a theoretical presentation of human resource development (HRD) within the context of strategic management. It represents a single component view of human resource management (HRM) by concentrating on developing human assets only. According to this view, HRM is too complex and multidimensional an entity to be handled as a set of people-related activities in relation to strategy. The article presents conceptions of strategic HRD based on earlier theory, and deduces three distinct logics, labelled as need-driven, opportunity-driven, and capability-driven approaches to HRD. These approaches are summarized in an integrated framework which is suggested as an illustration of the full potential of HRD’s contribution to the business success. Accounts of organizations adopting the approaches are presented.
Article
Full-text available
Evaluates how HRD needs which arise from different business strategies will depend on, among other things, the purpose and structure of the strategies involved. Considers the motivation for strategic HRD, expenditure and responsibility. Concludes that a strategic approach to training and development necessitates increased theoretical rigour, more rigorous evaluation of effectiveness, and resolution of responsibility for training.
Article
Full-text available
Addresses some of the key debates within the HRD literature and considers the extent to which HRD can be described as a field of study. The paper addresses the issues raised in the contributions that make up this special issue and identifies a broad range of methodologies and use of research methods. It argues that all of the contributions fit into at least one theoretical perspective: capabilities, psychological contacts and the learning organization/organizational learning. The paper concludes with a consideration of the prescriptions which the perspectives advocate for HRD in organizations.
Article
Full-text available
Purpose – To investigate how modern or traditional are the current roles of South Australian HRD practitioners in the context of present-day work organisations. Also, how are their roles related to the organisational context in which they operate? Design/methodology/approach – The study is a replication of two prior qualitative empirical studies conducted in the UK and The Netherlands. Learning-Network Theory was used to analyse qualitatively 18 in-depth interviews with South Australian HRD practitioners. Four phases were distinguished in the analysis of interview data, namely exploration, specification, reduction, and integration. Findings – HRD practitioner roles are still rather traditional in nature, focusing, for example, on training needs analysis and delivery. Furthermore, roles of HRD practitioners are related to the work type in their organisation. Those dealing with team-based work were found to have the least traditional tasks, emphasising the continuation of learning, evaluation and acting as a resource to the organisation. Research limitations/implications – Qualitative small sample study limits generalisation. Also, interviews may yield respondents' espoused theories rather than those in use. Further research should use larger, more diverse samples and include more direct ways of data collection (e.g. observation). Practical implications – The question arises whether HRD practice is too conservative or HRD theory and professional ideals are too progressive, if a huge gap between the two continues to come to the fore. Originality/value – Besides corroborating earlier research conducted elsewhere, this study developed a more fully elaborated and more structured interview guideline based on Learning-Network Theory.
Article
Full-text available
Senior officials in public organizations have a variety of training needs. Yet, the reduction in training budget is often a primary means of improving budget balance. This contradiction calls for a comparative investigation into executive development. Focusing on eleven European administrative systems, the paper investigates (i) whether bureaucracies lead the way, or lag behind, in the development of specialized training programmes, (ii) whether there is a widespread understanding that specific topics are important for training, and (iii) whether senior officials vary in their perception of the usefulness of training for current posts and for promotion. Based on an institutional analysis, a mail survey and e´lite interviews with senior civil servants, the paper advances a three-fold argument. First, bureaucracies lead the way in the development of specialized training programmes. Second, senior officials want to prepare themselves for items of importance in the near-term future (for example the European Union), as well as to cover as many remote possibilities as they can (for example with management training) in the hope they will do better in any post, even though they cannot now predict what those posts will require of them. Third, although some types of executive development programmes turn out to work well, numerous others do not. The latter, however, are not always a waste of money because they are sometimes used as places to temporarily ‘store’ people or to ‘get rid of people’ that an individual agency does not want to have around anymore.
Article
Full-text available
Purpose – To redefine contemporary HRD through a discussion of its conceptual development from “training and development” to a holistic “orchestra”. Design/methodology/approach – HRD is often defined as being merely the training and development aspect of human resource management and this form of definition is commonly associated with “hard” forms of HRD which focus on the practical and strategic or “structured” elements of organisational functioning. However, it is change, and especially the rate at which change occurs, that largely influences the HRD hybrid that any organisation adopts. This paper systematically considers the professional discussions in a number of countries to trace HRD through four key phases: the “Duet”, the “Trio”, the “Quartet”, and concluding with the “Orchestra” and a holistic definition of HRD. Findings – HRD is a combination of structured and unstructured learning and performance‐based activities which develop individual and organisational competency, capability and capacity to cope with and successfully manage change. The future of HRD now lies squarely in the need for the profession to consider and embrace the inextricably interrelated paradigms of movement (where people have developed from); change (and especially the rate of change); dynamism (provided from leadership); harmony and unity (resulting from cohesive partnerships) – the “Orchestra”. Originality/value – There has been limited critical review and development of Human Resource Development (HRD) theory in the past two decades. This paper presents a sequential discussion of the chronological development of HRD and concludes that contemporary HRD involves a holistic approach involving both hard and soft elements – an “Orchestra”.
Article
Full-text available
This article explores the added value of HRM in general and more specifically in decision-making processes. While in the literature a great deal of attention is devoted to the diverse roles and activities of HRM, very little information is provided about the involvement of HRM in the organization's decision-making processes. An integrated model for the managers' perceptions of the added value of HRM has been developed based on interviews with 97 HR-directors, 30 top managers and 178 line managers of companies located in Belgium. This model permits to profile the HR-function using two variables: On the one hand HR-roles referring to the domains in which HRM may have an added value and on the other hand HR-positions referring to the degree of involvement of HRM in decision-making processes.
Article
The UK civil service has experienced considerable challenges in introducing new ways of working as well as alternative organizational designs, both for the purposes of achieving ‘best value’ during the last two decades of the last century. In addition to the strategic changes introduced, people development and training has been equally vigorously pursued in order to facilitate the reconfigurations that have been implemented. This article presents the findings of a study exploring how extensive development and training strategies are assisting managers to confront and address the challenges they face better, now and into the future. A mixed picture emerges principally highlighting the challenges of aligning human resource management (HRM) strategy with organizational strategy within a devolved organizational civil service configuration.
Article
Improving performance through better employee development practice is a recurrent theme within the UK public sector. Human Resource Development (HRD) is seen as playing a pivotal role in this process. This article will review the role, structure and status of HRD within the UK public service. It will consider the apparent paradox that exists. On the one hand, the HRD function is reported to have a vital role in the development of those working within public service organizations. On the other hand, some hold the view that the reshaping of the function is diminishing its status and influence. The article draws on the findings of the first phase of a study examining the role, structure and status of the HRD function in UK public sector organizations. Findings suggest that how the HRD function is presented and represented is problematic.
Article
Discusses the “people” aspect of organisational change and the ways in which human resource development (HRD) can act as an effective organisational change tool. Outlines a six-step best-practice model for the application of HRD in achieving organisational change.
Article
Reviews the state of current HRD literature in terms of definitional issues, alternative models, dominant justifications and biases. Articulates the view that the literature is fragmented, multifaceted, and reflects a diverse range of perspectives and models.
Article
Revisits the literature on strategic human resource development (SHRD) in the context of Garavan’s work on the characteristics of SHRD. A conceptual framework is constructed that redefines SHRD stressing a shaping rather than supporting role for HRD in relation to corporate strategy. The concept of strategic maturity in HRD is examined linking the work of Garavan; Lee and McCracken; and Wallace. The resulting model of strategic maturity is then analysed empirically using data from a major questionnaire and interview survey. A new model of strategic partnerships in HRD is then proposed.
Article
Reviews the literature on strategic human resource development (SHRD) and explores the concept specifically in the context of the work of Garavan (1991), which highlighted nine key characteristics of SHRD. Garavan’s seminal paper is used as a starting point from which to examine the development of the concept of SHRD. By examining and reviewing the literature, the nine characteristics are redefined and enhanced, thus moving towards a new model and definition of SHRD. Concludes by defining SHRD as the creation of a learning culture, within which a range of training, development and learning strategies both respond to corporate strategy and also help to shape and influence it. It is the reciprocal, mutually enhancing, nature of the relationship between HRD and corporate strategy which lies at the heart of SHRD and at the heart of the development of a learning culture.
Article
Human resource development (HRD) occupies some interesting educational territory. Given the rapid pace of development and innovation in education and in the practice of HRD, coupled with alternative approaches to learning, a re-evaluation of HRD might be expected to be a prominent feature within discussions of the future practice of HRD. However, while there has been a growing demand in the academic literature of the last few years for management educators to engage more critically with their subject than has been the tradition in business schools. The case has been argued for strengthening the critical perspectives in contributory disciplines within management and for a revision of management more generally. Yet, while examples of critical pedagogies are accumulating, they seldom exhibit corresponding changes in HRD practices. Where HRD does depart from mainstream practices, alternatives are typically based on humanistic student-centred aspirations for social equality, rather than on an analysis of HRD in terms of power, politics and social dynamics. The intention of this paper is to highlight what is not being talked about in HRD in order to illuminate the importance of power to the study of HRD. The paper will explore the significance of power in HRD, drawing on ideas from critical and post modern perspectives. By illuminating social and power relations embedded within HRD practices, the aim is to present a more contextualised and processual account than the proceduralist recipes that currently dominate the study of this vital aspect of educational and organisational practice.
Article
Achieving improvements in customer service is now recognized as a major challenge facing manufacturing and service industries throughout the world. This challenge is particularly pertinent to the tourism and hospitality sector. Notions of quality in the tourism and hospitality sector have changed dramatically in the past 25 years: it was once synonymous with luxury and personalized service; it now counts at all levels of price. Service quality is often presented in the literature as primarily a marketing-oriented concept; however, it has major implications for the quality of human resources and specifically for training and development activities. Focuses on the human resource dimension, specifically the behaviours which hinder and facilitate transactions between people in a service environment. Begins with a discussion of the concepts of quality, customer and service improvement, then considers the factors influencing interpersonal relationships and discusses alternative approaches to the development of interpersonal skills. Considers the nature of services and, finally, reports a study which evaluates the impact of an interpersonal training and development intervention on the quality of service provided by front-office staff in a medium-sized hotel.
Article
International experience shows that the main objective of New Public Management (NPM) reform has predominantly been to overcome the current crisis in funding and public service delivery. The achieving this objective has involved adopting a philosophy of ‘more for less’ or, in other words, by enhancing ‘value for money’ in public service delivery. To this end,NPM reforms have generally aimed at replacing the inherited or traditional bureaucratic structure of management with a market – or at least a competition-based – contract arrangement. As is the case in any contested market setting, the main concern of state and public administration is no longer merely to ensure a legally correct application of laws, but also to use scarce resources as ‘efficiently’ as possible in the pursuit of the desired ends of increased productivity and ‘more for less’.
Article
Texas is unique among American state governments in its approach to human resources because it has no central human resource (HR) or personnel office and no comprehensive set of centrally prescribed HR policies and procedures. Given contemporary calls for HR decentralization, Texas is an excellent case study of the practical implications of a decentralized approach to HR. This article examines findings from a survey of state agency HR directors. The results suggest that respondents do not see the putative benefits of a centralized HR model. However, respondents from small state agencies, those who perceive they do not have requisite HR expertise, and those with lower levels of educational attainment hold significantly different opinions about the benefits of centralized HR.
Article
Reform is a common theme in American public administration. During the twentieth century at least 12 major administrative reforms have taken place at the federal level and countless others in state and local governments. Frequently, these reforms have addressed the operation of public personnel management systems. Recent efforts associated with the reinventing government movement, for example, have proposed numerous alterations to civil service rules and procedures, and many jurisdictions have implemented significant changes in their personnel practices. This article examines the extent to which these kinds of personnel reforms have been implemented by state governments. A reform index is developed to document the considerable variation among the states in their approach to personnel practices. Several state characteristics are associated with scores on this index, including legislative professionalism, which bears a positive relationship to reform, and the level of unemployment within a state and the proportion of state employees associated with public employee unions, which are both negatively associated with reform.
Book
Since its publication in 2000, Public Management Reform has established itself as the standard text in the field, presenting a comparative analysis of recent changes in Public Management and Public Administration in a range of countries in Europe, North America, and Australasia. This completely rewritten second edition radically expands, develops, and updates the original. Two countries have been added to the comparison (making twelve countries in all) and a much fuller treatment has been provided of the European Commission (including a commentary on the recent reforms led by Vice-President Kinnock). Empirical data has been brought up to date, so as to cover many key developments of the last few years. The theoretical framework of the book has been further developed, including a challenging new interpretation of the trends in continental Europe, which are seen here as markedly different from the Anglo-American style 'New Public Management'. This second edition provides an unparalleled synthesis of developments in Australia, Belgium, Canada, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, New Zealand, Sweden, the UK, the USA, and the European Commission. It is organized in an integrated format, within an overall theoretical framework that identifies the main pressures for, and trajectories of, change. It includes a multi-dimensional analysis of the results of reform, and a chapter reflecting on the dynamic relationship between management reform and politics. Extensive appendices provide an invaluable information resource for students.
Article
Research on management development has been characterized by broad surveys of training activity, in-depth analyses of development methods and, more occasionally, attempts to evaluate the impact of training investment. The result is a fragmentary picture of management development practice, providing incomplete insight into why certain policies and activities succeed or fail. Drawing upon a large sample of those responsible for human resource development in their organizations, this paper proposes a theoretical framework which attempts to identify the key variables in a more coherent and comprehensive manner. The HRM context of a firm is found to be highly responsible for the management development processes it adopts; the amount of training undertaken is largely determined by priority, and, in turn, amount is the key determinant of perceived success.
Article
Purpose The purpose of this paper is to consider whether the shift from training to learning is related to employment categories using a categorisation popularised by Robert Reich. Design/methodology/approach Collation and analysis of existing CIPD research information and assessment of labour statistics. Findings An examination of the national data on training reveals an uncertain picture. There is a problem surrounding data capture. In short, what is measured is training, particularly off‐the‐job training. If the definition of learning as a process is accepted, there are both conceptual and practical problems involved in measuring the move to learning in different sectors. Practical implications The testing of this proposition and analysis of its consequences is of critical importance. It will affect public policy – what interventions promote learning as opposed to training? It should assist in determining the research agenda. Finally it central to the role of HRD practitioners in organisations: how do they develop and implement strategies for learning as opposed to delivering training? Originality/value As far as the authors are aware no‐one else has explored this topic using this approach. It is a speculative investigation at an early stage but the implications are considerable.
Article
This article seeks to put the “public” back in public values research by theorizing about the potential of direct citizen participation to assist with identifying and understanding public values. Specifically, the article explores eight participatory design elements and offers nine propositions about how those elements are likely to affect the ability of administrators to identify and understand public values with regard to a policy conflict. The article concludes with a brief discussion about potential directions for future research.
Mere Nip and Tuck? Training and Development's Changing Role Industrial and Commercial Training Future Challenges for Human Resource Development Professionals in European Learning-oriented Organizations
  • R K Auluck
Auluck, R. K. Mere Nip and Tuck? Training and Development's Changing Role. Industrial and Commercial Training, 2007, Vol. 39, No 1, 27-34. 4. Bubens, D., and Wouters, K. Future Challenges for Human Resource Development Professionals in European Learning-oriented Organizations. Journal of European Industrial Training, 2001, Vol. 25, No 9, 442-453.
Learning: Conceptual, Practical and Theoretical Issues
  • J Burgoyne
Burgoyne, J. Learning: Conceptual, Practical and Theoretical Issues. BPS Annual Conference, Herriott-Watt University, Edinburgh, 1997.
Viešojo sektoriaus žmoniškųjų išteklių potencialo pl÷tra Europos Sąjungos pl÷tros sąlygomis. Kn Naujoji viešoji vadyba
  • E Chlivickas
Chlivickas E. Viešojo sektoriaus žmoniškųjų išteklių potencialo pl÷tra Europos Sąjungos pl÷tros sąlygomis. Kn.: A. Raipa (red.). Naujoji viešoji vadyba. Kaunas: Technologija, 2007, 132-150.
Decentralisation of HR Practices – A European Comparative Perspective
  • C Demmke
  • G Hammerschmid
  • R Meyer
Demmke, C., Hammerschmid, G., and Meyer, R. Decentralisation of HR Practices – A European Comparative Perspective. EGPA Conference, Milan, 2006.
Towards a Redefinition of Strategic HRD Managing Senior Management: Senior Civil Service Reform in OECD Member Countries. Background Note
  • M Mccracken
  • M Wallace
McCracken, M., and Wallace, M. Towards a Redefinition of Strategic HRD. Journal of European Industrial Training, 2000, Vol. 24, No 5, 281-290. 31. Managing Senior Management: Senior Civil Service Reform in OECD Member Countries. Background Note. OECD, 2003.