Chapter

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË BIZNES -PEJË Analiza e pasqyrave financiare: Përdoruesit e treguesve financiarë Financial statements analysis: Users of financial ratios

In book: Financat e korporatave, Edition: 1, Chapter: 4, Publisher: IFM, pp.79-112

ABSTRACT

Kuptimi dhe interpretimi i pasqyrave financiare paraqet një faktor të rëndësishëm për subjekte ekonomike, në marrjen e vedimeve të drejta. Sot çdo herë e më shumë po vihet re një tendencë e përgjithshme, harmonizimi i Direktivës IV të Komitetit Europian me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar. Grupe të ndrueshme njerëzish kanë nevojë për informacione rreth aktiviteteve afariste të secilit biznes. Në këtë punim do të trajtojmë mënyren e sajimit dhe interpretimit të pasqyrave kryesore financiare, në harmoni me SNK-të dhe SNRF-të, kush janë shfrytëzuaesit apo përdoruesit kryesor të informatave që dalin nga këto pasqyra financiare dhe rëndësin e tyre në vendimmarrje.