Article

[Menorrhagia as a consequence of atypical polypoid adenomyoma in uterus].

Gynækologisk-obstetrisk Afdeling, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved.
Ugeskrift for laeger 05/2012; 174(21):1464-5.
Source: PubMed

ABSTRACT

Atypical polypoid adenomyoma (APA) is an uncommon lesion of the uterus. APA is seen in perimenopausal women who have abnormal vaginal bleeding. We present a case of an APA, which in histological findings showed complex and atypical glands that could be confused with well-differentiated adenocarcinoma. The fact that it is a polypoid structure arising in the lower segment of uterus in younger women is helpful in diagnosing. The distinction between APA and a malignant condition is of high importance to treatment and prognosis.

Full-text

Available from: Margrethe Foss Hansen, Feb 05, 2016
1464 VIDENSKAB Ugeskr Læger 174/21 21. maj 2012
Polypoide adenomyomer i uterus defineres som en-
dometriepolypper, hvor størstedelen af stromaet ud-
gøres af glat muskulatur. De udgør 1-2% af alle endo-
metriepolypper, findes i en typisk og en atypisk form
og kan være svære at skelne fra endometrioide ade-
nokarcinomer. Det polypoide adenomyom, især den
atypiske form, er sjældent beskrevet i litteraturen [1].
SYGEHISTORIE
En 44-årig adipøs kvinde, der tidligere havde fået fore-
taget sectio og i øvrigt var gynækologisk rask, blev
henvist til en gynækologisk afdeling med menoragi
gennem et år. Patienten var familiært disponeret for
mamma- og ovariecancer og tidligere laparoskoperet
på mistanke om ovariecancer, uden at der blev fundet
noget unormalt. Ved transvaginal ultralyd skanning sås
der fortykket endometrium og fibromer intramuralt.
Der blev udført undersøgelse med cytobrush og foreta-
get vabrasio, som viste henholdsvis normale celler og
endometrium i sekretionsfase uden atypi, hyperplasi
eller malignitet. Patienten blev indstillet til hysterek-
tomi, som det pga. adhærensdannelse kun var muligt
at foretage supravaginalt. Makroskopisk målte corpus
uteri 12,5 × 11,5 × 9 cm med intramuralt leiomyom.
Uterinkaviteten havde affladet endometrium og en po-
lypdannelse, som målte 20 × 15 × 4 mm. Leiomyom-
fundet blev mikroskopisk bekræftet. Polyppen bestod
af talrige hyperplastiske, prolifererende kirtelstruktu-
rer, flere steder i form af kompleks hyperplasi. Kirtel-
epitelet var flerradet med let atypi og skvamøs me-
taplasi (moruladannelse), hvilket er klassisk for
atypisk polypoidt adenomyom (APA) (
Figur 1). Om-
kring kirtlerne fandtes intet endometriestroma, men
derimod et myofibromatøst stroma med interdigi-
terende strøg af benignt glat muskulatur. Histologisk
var det foreneligt med APA.
DISKUSSION
APA er en sjælden, benign tumor i uterus og blev før-
ste gang beskrevet i 1981 af Mazur. Der er kun be-
skrevet ca. 140 tilfælde [2]. Tumoren forekommer of-
test hos præ- og perimenopausale kvinder, og symp-
tomet er uregelmæssig blødning [3].
APA er oftest bredbasede polypøse strukturer,
som udgår fra endometriet i det nedre uterine seg-
ment. Ætiologien er ukendt men menes at være østro-
genafhængig, hvilket i dette tilfælde kan forklares
ved, at kvinden var adipøs. Den er i øvrigt associeret
til nullipara, Turners syndrom og langvarig østrogen-
behandling [3].
Den vigtigste og sværeste differentialdiagnose er
højtdifferentieret endometrioidt adenokarcinom,
hvilket har afgørende betydning for prognosen og be-
handlingen.
KASUISTIK
1) Gynækologisk-
obstetrisk Afdeling,
Næstved Sygehus
2) Patologiafdelingen,
Næstved Sygehus
Menoragi som følge af
atypisk polypoidt adenomyom i uterus
Margrethe Foss Hansen
1
& Birthe Dyveke Marcussen Skovby
2
DISKUSSION
Ovenstående sygehistorie illustrerer vigtigheden af at
spørge til familieanamnese hos patienter med GIST.
Ofte ses der hudsymptomer såsom pigmentforandrin-
ger ved germ line-mutationer i c-kit, men det var ikke
tilfældet hos patienten i den her omtalte sygehistorie.
Ved familiær GIST med germ line-mutation kan man
ved hjælp af præsymptomatisk gentest detektere risi-
kopersoner, så kontrolprogram og eventuel tidlig be-
handling kan iværksættes.
Symptomerne ved GIST er ofte ukarakteristiske
abdominalia, og derved er kendskab til højrisikoper-
soner af afgørende betydning for hurtig diagnostik og
behandling.
KORRESPONDANCE: Karin Wadt, Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet,
Blegdamsvej ,  København Ø. E-mail: karin.wadt@rh.regionh.dk
ANTAGET: . november 
FØRST PÅ NETTET: . januar 
INTERESSEKONFLIKTER: ingen
LITTERATUR
. Monges G, Bisot-Locard S, Blay JY et al. The estimated incidence of gastrointes-
tinal stromal tumors in France. Bull Cancer ;;E-.
. Heinrich MC, Corless CL, Demetri GD et al. Kinase mutations and imatinib re-
sponse in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor. J Clin Oncol
;;-.
. Veiga I, Silva M, Vieira J et al. Hereditary gastrointestinal stromal tumors sharing
the KIT exon  germline mutation p.AspTyr develop through different cyto-
genetic progression pathways. Genes Chromosomes Cancer ;;-.
. Vilain RE, Dudding T, Braye SG et al. Can a familial gastrointestinal tumour syn-
drome be allelic with Waardenburg syndrome? Clin Genet ;;-.
. Isozaki K, Terris B, Belghiti J et al. Germline-activating mutation in the kinase
domain of KIT gene in familial gastrointestinal stromal tumors. Am J Pathol
;;-.
Page 1
VIDENSKAB 1465Ugeskr Læger 174/21 21. maj 2012
Histologisk karakteriseres polyppen ved at være
opbygget af kirtler med varierende grader af atypi
uden malignitetskarakteristika. Stromaet er myofi-
bromatøst med rigelig glat muskulatur arrangeret i
korte fascikler. Typisk ses skvamøs metaplasi (moru-
ladannelse) af epitelet evt. med nekrose.
Endometriepolypper kan være vanskelige at
diagnosticere, især i currettage-materiale. Dette gæl-
der også for APA, hvor kirtler, der har atypisk kom-
pleks hyperplasi og er beliggende i et myofibromatøst
stroma, kan forveksles med myometrieinvasion af et
højtdifferentieret endometrioidt adenokarcinom [4].
Ved APA ses der dog ingen tegn på stromal invasion,
og den stromale muskelkomponent består af korte fa-
scier i modsætning til det normale myometrium, som
er opbygget af lange muskelbundter. Supplerende
forhold, som tyder på APA er, at der er tale om en po-
lypøs proces hos en relativt ung patient. Den endelige
diagnose fås ved histopatologisk undersøgelse [5].
Der kan forekomme kompleks hyperplasi og vari-
erende grader af atypi ved APA. Det er omdiskuteret,
om der er set malign omdannelse af APA til adeno-
karcinom [5]. I andre sjældne tilfælde er der set ade-
nokarcinom i association med APA [1].
Kvinder, der har APA, har en øget risiko på gen-
nemsnitligt 8,8% for udvikling af endometriecancer,
hvilket er ti gange højere end risikoen for at få endo-
metriepolypper i øvrigt [2].
Hos postmenopausale kvinder og kvinder uden
fertilitetsønske bør man, som i tilfældet her, pga. ri-
siko for progression til cancer foretage hysterektomi,
især ved recidiv og kraftige blødninger. Hos kvinder,
som har fertilitetsønske, er behandlingen almindelig-
vis curettage og tæt kontrol [5].
Vi opfordrer til, at man ved fund af endometrie-
polypper har APA in mente, da det en sjælden gang
kan være en differentialdiagnose til maligne tilstande
i uterus.
KORRESPONDANCE: Margrethe Foss Hansen, Gynækologisk-obstetrisk Afdeling,
Næstved Sygehus, Ringstedgade ,  Næstved.
E-mail: margrethefoss@hotmail.com
ANTAGET: . november 
FØRST PÅ NETTET: . januar 
INTERESSEKONFLIKTER: ingen
LITTERATUR
. Chhieng DC, Elgert PA, Cangiarella JC et al. Cytology of polypoid adenomyomas:
a report of two cases. Diagn Cytopathol ;:-.
. Heatley MK. Atypical polypoid adenomyoma: a systematic review of the English
literature. Histopath ;:-.
. Tziortziotis D, Mortakis A. Atypical polypoid adenomyoma of the uterus. J Obstet
Gynaecol ;:-.
. Tavassoli FA, Devilee P. WHO Classification of tumours. Tumours of the breast
and female gentital organs. I: McCluggage, WG, Haller U, Kurman RA et al.
Mixed epithelial and mesenchymal tumours. Lyon: IARC Press, :.
. Ramos P, Valenzuela P, Santane A et al. Atypical polypoid adenomyoma of the
uterine cervix. J Obstet Gynecol ;:-.
FIGUR 1
Atypisk polypoidt
adenomyom, myofi-
bromatøst stroma med
irregulære tætliggende
endometriekirtler be-
klædt med et flerradet
epitel med let atypi. Der
ses moruladannelse.
KASUISTIK
Gynækologisk/Obstetrisk
Afdeling, Hvidovre
Hospital
Efterforløbet af molagraviditet kompliceret af
ovarielt hyperstimulationssyndrom
Marie Diness & Lisbeth Nilas
Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS) ses of-
test som iatrogent induceret i forbindelse med anven-
delse af gonadotropiner i fertilitetsbehandling.
Patofysiologien er delvist ukendt. Den vaskulære per-
meabilitet øges, og væskeskift fra det intra- til det
ekstravaskulære rum fører til hypovolæmi og hæmo-
koncentration. I lette tilfælde ses der forstørrede po-
lycystiske ovarier og gastroentestinale gener; i svære
tilfælde ses der elektrolytforstyrrelser, hydrothorax,
ascites, nyresvigt og koagulationsforstyrrelser. OHSS
kan være livstruende. Spontant OHSS ved molagravi-
ditet er sjældent og kun kasuistisk beskrevet [1, 2].
Page 2