Article

Prevalence and heritability of skin picking in an adult community sample: A twin study

Department of Psychosis Studies, King's College London, Institute of Psychiatry, London, UK.
American Journal of Medical Genetics Part B Neuropsychiatric Genetics (Impact Factor: 3.42). 07/2012; 159B(5):605-10. DOI: 10.1002/ajmg.b.32067
Source: PubMed

ABSTRACT

Skin-picking disorder (SPD) is a disabling psychiatric condition that can lead to skin damage and other medical complications. Epidemiological data is scarce and its causes are unknown. The present study examined the prevalence and heritability of skin-picking symptoms in a large sample of twins. A total of 2,518 twins completed a valid and reliable self-report measure of skin-picking behavior. The prevalence of clinically significant skin picking was established using empirically derived cut-offs. Twin modeling methods were employed to decompose the variance in the liability to skin picking into additive genetic and shared and non-shared environmental factors. A total of 1.2% of twins scored above the cut-off, indicative of clinically significant skin picking. All these participants were women. Univariate model-fitting analyses (female twins only, N = 2,191) showed that genetic factors accounted for approximately 40% (95% CI 19-58%) of the variance in skin picking, with non-shared environmental factors and measurement error accounting for the remaining variance (60% [95% CI 42-81%]). Shared environmental factors were negligible. It is concluded that pathological skin picking is relatively prevalent problem, particularly among women, and that it tends to run in families primarily due to genetic factors. Non-shared environmental factors are also likely to play an important role in its etiology.

Download full-text

Full-text

Available from: David Mataix-Cols, Oct 17, 2014
 • Source
  • "go krewnego pierwszego stopnia, u którego zdiagnozowano zaburzenia psychiczne (Odlaug i wsp. 2008), przy czym najczęściej zaburzeniem tym jest PSP – jego występowanie stwierdza się u prawie 30% krewnych pacjentów z PSP (Odlaug i wsp. 2008). Badania przeprowadzone na bliźniętach wykazały, że PSP może być w istotnym stopniu uwarunkowane genetycznie (Monzani i wsp. 2012). Pozostałe zaburzenia często występujące w rodzinach pacjentów to nadużywanie alkoholu i depresja (Arnold i wsp. 1998; Odlaug i wsp. 2008; Wilhelm i wsp. 1999)."
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dermatillomania (patologiczne skubanie skóry, pathological skin picking – PSP) to powtarzające się, zrytualizowane skubanie zdrowej skóry prowadzące do wyraźnych uszkodzeń tkanek. Dermatillomania nie została do tej pory wyróżniona w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) jako odrębna kategoria diagnostyczna, ale przez większość autorów zaliczana jest do grupy tzw. zaburzeń kontroli impulsów nieklasyfikowanych gdzie indziej lub do zjawisk należących do spektrum zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Rozpowszechnienie patologicznego skubania skóry w ogólnej populacji oceniane jest na 1,4%, choć rzeczywista skala występowania tego zaburzenia nie jest znana. Pierwsze objawy dermatillomanii zazwyczaj pojawiają się w okresie adolescencji, ale zaburzenie to może się rozpocząć także w późniejszym wie-ku, między 30. a 40. rokiem życia. W literaturze wyróżnia się dwa typy patologicznego skubania skóry: skubanie świadome, które jest inicjowane w celu rozładowania nieprzyjemnego napięcia psychologicznego lub negatywnych emocji, oraz skubanie automatyczne, prze-biegające poza świadomością, zazwyczaj niepoprzedzone doświadczaniem negatywnych stanów emocjonalnych. Do psychologicznych następstw patologicznego skubania skóry zalicza się zaburzenia codziennego funkcjonowania, izolację społeczną, wysoki poziom stresu i lęku oraz obniżenie nastroju. Patologiczne skubanie skóry może także prowadzić do negatywnych skutków natury medycznej, takich jak nawracające infekcje. Dermatillomania jest zaburzeniem o przebiegu chronicznym. Często współwystępuje z innymi zaburzeniami psychiczny-mi, takimi jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, a także z innymi zaburzeniami kontroli impulsów. Słowa kluczowe: dermatillomania, patologiczne skubanie skóry, zaburzenia kontroli impulsów.
  Full-text · Article · Jan 2012 · Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dermatillomania or pathological skin picking (PSP) is defined as repetitive, ritualistic picking of the normal skin which results in tissue damage. Pathological skin picking is not recognized as a distinct psychiatric disorder in the International Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10), but it is currently classified as an impulse control disorder not otherwise specified or obsessive- compulsive spectrum disorder. Pathological skin picking often begins in adolescence but some studies have reported the age of onset between 30 and 40 years. Although prevalence of PSP is unknown, it is estimated that 1.4% of the general population meet the criteria of picking with noticeable skin damage or with associated distress. Many studies indicate that pathological skin picking is a heterogeneous condition, and it is possible to differentiate at least two styles of picking: the focused style involves picking with full awareness often in response to an urge or negative effect, whereas the automatic style occurs beyond one's awareness, often in sedentary situations. Pathological skin picking is associated with psychosocial impairments, social isolation, distress, and high levels of anxiety and depression, and it often leads to serious medical complications, i.e. recurrent infections. Pathological skin picking is a chronic disorder with a high rate of psychiatric comorbidity. Individuals with skin picking disorder have a high incidence of anxiety disorders, mood disorders, body dysmorphic disorder and impulse control disorders other than PSP.
  No preview · Article · Jan 2012 · Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Although skin picking has been documented in the medical literature since the 19th century, only now is it receiving serious consideration as a DSM psychiatric disorder in discussions for DSM-5. Recent community prevalence studies suggest that skin picking disorder appears to be as common as many other psychiatric disorders, with reported prevalences ranging from 1.4% to 5.4%. Clinical evaluation of patients with skin picking disorder entails a broad physical and psychiatric examination, encouraging an interdisciplinary approach to evaluation and treatment. Approaches to treatment should include cognitive-behavioral therapy (including habit reversal or acceptance-enhanced behavior therapy) and medication (serotonin reuptake inhibitors, N-acetylcysteine, or naltrexone). Based on clinical experience and research findings, the authors recommend several management approaches to skin picking disorder.
  Full-text · Article · Nov 2012 · American Journal of Psychiatry
Show more