Full-text

Available from: Naim Saglam, Feb 03, 2014

Click to see the full-text of:

Article: Distribution and economic importance of medicinal leech, Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) in Eastern Anatolia/Turkey

5.13 MB

See full-text
 • Source
  • "Ülkemizde tıbbi sülükler üzerinde birçok çalışmalar yürütülmüş olup, bir proje kapsamında H. medicinalis'in Doğu Anadolu Bölgesindeki dağılımı ve ekonomik önemleri araştırılmıştır (Sağlam vd., 2008). (Gülen vd., 1997) Tıbbi sülük başta olmak üzere Türkiye Hirudinea faunasını tespit etmek için 16 farklı gölden sülük örnekleri toplamışlardır. "
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: zet: Bu çalışmanın hazırlanması amacıyla en büyük sülük ihracatı potansiyeline sahip olan Samsun ilindeki sulak alanlarda tıbbi sülük toplayanlarla temasa geçildi. Bölgede yer alan bazı sulak alanlara gidilerek ihraç ürünü olan sülüklerden örnekler alındı ve tür teşhisleri yapıldı. Ticari amaçla sülük toplayıcılığı yapanların toplama çalışmaları yerinde incelendi. Ayrıca 1996 yılın-dan günümüze kadarki sülük ihracat kotaları ile son altı yılın sülük ihracat gerçekleşme du-rumu değerlendirildi. Türkiye'nin sulak alanlarından toplanıp ihraç edilen Tıbbi sülüğün son zamanlara kadar tamamen Hirudo medicinalis türünden oluştuğu bilinmekteydi. Fakat Tür-kiye'den ihraç edilen sülüklerin büyük çoğunluğunun toplandığı bölge olan Kızılırmak deltası ve çevresinden elde edilen tıbbi sülüklerin Hirudo verbana türüne ait olduğu görüldü. H. medicinalis ve H. verbana'nın her ikisinin de aynı amaçla, tıbbi sülük olarak kullanıldığı bi-linmektedir. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) bağlı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tıbbi sülük-lerin ülkemizden ihracatına kota uygulanmaktadır. Bakanlık tarafından 2008 yılında verilmiş olan kotanın (6000 kg) ancak %38.39'luk (2303,5 kg) kısmı ihraç edilebilmiştir. Buna bağlı olarak kotanın dahi doldurulamadığı ve ihraç edilen miktarın her yıl azaldığı görülmektedir. Bu azalma tıbbi sülüklerin (H. medicinalis ve H. verbana) artık sulak alanlarımızdan yeterince çı-karılamadığını ve popülasyonun giderek azaldığını göstermektedir. Abstract: Protection and sustainability, exportation of some spe-cies of Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis L., 1758 and Hirudo verbana Carena, 1820)
  Full-text · Article · Jan 2011
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract] ABSTRACT: 1. Distribution and status of medicinal leeches were re-considered in the light of the new taxonomy recognizing four Western Palaearctic species: Hirudo medicinalis, Hirudo verbana, Hirudo orientalis and Hirudo troctina. 2. Recent records and new data obtained on expeditions to Ukraine, Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan and the Western Balkans were mapped to obtain an up-to-date overview of the distribution. 3. Three hypotheses explaining the current ranges of all Hirudo species were tested. The ecological hypothesis, suggesting a strong impact of large-scale environmental factors, received the highest support, while anthropogenic influence was minimal, and no historical patterns of refugia and colonization were detected. 4. Mapped localities of all Hirudo species show extensive, belt-shaped ranges extending from east to west. H. medicinalis is distributed from Britain and southern Norway to the southern Urals and probably as far as the Altai Mountains, occupying the deciduous arboreal zone. H. verbana has been recorded from Switzerland and Italy to Turkey and Uzbekistan, which largely corresponds to the Mediterranean and sub-boreal steppe zone. H. orientalis is associated with mountainous areas in the sub-boreal eremial zone and occurs in Transcaucasian countries, Iran and Central Asia. H. troctina has been found in north-western Africa and Spain in the Mediterranean zone. 5. Based on the data gathered, and considering real and potential threats, global IUCN category Near Threatened is proposed for H. medicinalis, H. verbana, and H. orientalis, while H. troctina can only be assigned to category Data Deficient. Copyright
  Full-text · Article · Mar 2010 · Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems