Article

Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin rolü ve önemi

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz-Aralık 2007:37-61.

ABSTRACT

Örgütsel baglılık, isgörenin çalıstıgı örgüte karsı hissettigi bagın gücünü ifade etmektedir. Yardımlasma, paylasma, yetistirme, egitme ve takım çalısması yolu ile bir örgütteki isgörenlerin karar verme yetkilerini artırma ve isgörenleri gelistirme süreci olarak tanımlanan personel güçlendirme sürecinin etkin bir sekilde isleyebilmesi için, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanması gerekmektedir. Bu çalısmanın amacı, isgörenlerin örgütsel baglılıklarının saglanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemini vurgulamaktır. Bu dogrultuda, örgütsel baglılık kavramı, örgütsel baglılıgın unsurları, sınıflandırmaları, sonuçları ve personel güçlendirme ile iliskisi ele alınmaktadır.

Download full-text

Full-text

Available from: Selçuk Kılıç
 • Source
  • "However, another third construct " normative commitment " was added to the topic in 1990 (Meyer & Allen, 1991). This classification is still valid and forms the basis of research studies on commitment (Doğan & Kılıç, 2007, p.44). "

  Preview · Article · Sep 2015
 • Source
  • "www.e-dusbed.com DUSBED, YIL-6, S.11 Nisan 2014 GİRİŞ Çağdaş örgütlerin faaliyetlerini etkili olarak sürdürebilmesi güçlendirilmiş işgörenlerin varlığı ile mümkün olabilecektir(Doğan ve Kılıç,2007). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: 1 Öz Yönetim alanında geliştirilen yeni strateji, yöntem ve teknikleri dikkate almayan işletmeler, değişimin hızlı bir şekilde yaşandığı iş dünyasında, varlıklarını sürdürmelerinin de ötesinde, piyasadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Diğer taraftan, hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler açısından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü işlerinin büyük bir bölümünün insan emeğine dayandığı hizmet işletmeleri, esasında çalışanı ve nihayetinde insanı temel alarak geliştirilen yönetim yaklaşımlarından, fazlasıyla yararlanmak durumundadırlar. Ortaya çıkan herhangi bir sorunun çözümü için yöneticiyi beklemek, müşterinin tahammül sınırını zorlayan etkenlerdendir. Bu doğrultuda, işgörenleri, işlerinin gerçek sahibi oldukları ve çıkan sorunları da, kendilerinin çözebilecekleri anlayışına ve yetkinliğine sahip kılmak, yine işletmelerin izledikleri yönetim anlayışlarıyla ilgili bir durumdur. Esasında bu durum, işgörenleri güçlendirmeye dayanmaktadır. Bu çalışmada personel güçlendirme kavramı etraflıca ele alınmıştır. Personel güçlendirmenin işletmeler için özellikle müşterilerle yüz yüze iletişim halinde olunan hizmet işletmeleri için müşteri memnuniyetin artıran, işgören bağlılığını azaltan, iş tatminini yükselten, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sunan bir uygulama olduğu belirtilmiştir. Abstract The business that does not take account of new strategies, methods or techniques in the field of management will no longer exist in the market. On the other hand this case takes prominence in service business excessively. Because labor intensed service business strongly takes the advantage of management approach which focuses on human being. The customers are intolerant of waiting managers for solving a problem. On this direction it is the duty of management approaches to sell the employee on the work and see his self as the depends on employee empowerment. In this study, the concept of empowerment has been discussed in details. Empowerment for businesses, especially face to face relations with customers, is in touch services for enterprises customer satisfaction, increase employee loyalty and reduce job satisfaction raises cost savings and competitive advantages in offering an application that is specified.
  Full-text · Article · May 2014
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Organizational commitment can be defined as internalization towards the organization, identification, and adopting the organizational objectives as well as the desire to be a member of the organization and the extent to sacrifice. The level of intensity of commitment to organization paves the way for organizational loyalty. This study sets out to explain the relation between commitment and loyalty in detail in conceptual aspects and to serve this purpose; the major focus of this study was on the differentiation and interaction between commitment and loyalty.
  Preview · Article ·
Show more