Bio-behavioral sero surveillance among Prisoners in Iran in 2008; ; a Methodological paper

Conference Paper · January 2010with28 Reads

Conference: The 6th Iran Congress of Epidemiology

  Abstract

  مقدمه: زندان ها يکي از مکان هاي پرخطر مرتبط با HIV/AIDS به شمار مي روند. از طرفي زندانيان مي توانند پس از آزادي همانند يک پل ارتباطي باعث آلوده شدن افراد سالم جامعه گردند. در بسياري از کشورها نظام مراقبت HIV/AIDS در مورد اين افراد طراحي و اجرا شده است. در اين مقاله چگونگي برقراري نظام مراقبت رفتاري و سرولوژيک HIV/AIDS در زندانيان کشور شرح داده شده است.
  مواد و روش ها: زندان ها بر اساس ميانه تعداد زندانيان در هر زندان (300 نفر) به دو طبقه کوچک و بزرگ تقسيم شدند. مردان و زنان زنداني با استفاده از نمونه گيري خوشه اي متناسب با جمعيت، از 27 زندان کشور وارد مطالعه شدند. تيم مراقبت در هر استان متشکل از ناظر استاني، ناظر زندان و پرسش گران تشکيل گرديد. در قالب يک کارگاه کشوري پروتکل کار براي ناظرين توضيح داده شد و پرسش گران به شيوه ايفاي نقش (Role-playing) نحوه پرسش گري و گرفتن نمونه خون خشک را آموزش ديدند. داده ها در هر يک از استان ها در قالب يک سيستم اتوماتيک وارد نرم افزار Epi-Data شده و به مرکز آموزش نظام مراقبت HIV/AIDS ارسال گرديدند. در طول اجراي پروژه، علاوه بر نظارت روزانه توسط ناظرين استاني، تعدادي از اعضاي مرکز به بازديد پروژه و کنترل کيفيت جمع آوري نمونه ها در قالب فرم هاي از پيش طراحي شده مي پرداختند. در نهايت %90.7 از داده هاي رفتاري و سرولوژيک بي نام توسط يک کد اختصاصي به هم پيوند شدند.
  يافته ها: تهيه پروتکل کشوري نظام مراقبت سرولوژيک و رفتاري HIV/AIDS در زندانيان
  1- طراحي سيستمي کارا (Epi - Data) براي ثبت و کنترل داده ها در نزديک ترين سطح به محل انجام کار
  2- ايجاد يک سيستم اتوماتيک پالايش داده ها (data cleaning)
  3- طراحي و ايجاد يک سيستم پايش و کنترل کيفي نظام مراقبت
  4- استفاده از نمونه خون خشک جهت آزمايش HIV و پيوند آن با داده هاي رفتاري به صورت بي نام
  5- تهيه بسته آناليز داده در نرم افزار STATA و گزارش يافته هاي نظام مراقبت