ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (GM-CSF) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ ΑΡΑΒΙΝΟΣΙΔΗΣ ΤΗΣ ΚΥΤΟΣΙΝΗΣ (AraC)

Article · January 1991with57 Reads

    Abstract

    Οι ασθενείς με ΜΔΣ πάσχουν από διάφορο βαθμό πανκυτταροπενίας με παθολογική ωρίμανση και λειτουργία των κυττάρων των τριών αιμοποιητικών σειρών, με επακόλουθα αιμορραγίες ή λοιμώξεις που συχνά αποβαίνουν θανατηφόρες. Οι αυξητικοί παράγοντες, μια ομάδα γλυκοπρωτεϊνών, ρυθμίζουν την αιμοποίηση προάγοντας τη διαφοροποίηση και ανάπλαση των πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων, των κυτταρικών προβαθμίδων της κοκκιώδους/μονοκυτταρικής σειράς, διεγείροντας συγχρόνως και τη λειτουργία των κυττάρων των άλλων μυελικών σειρών. Επειδή οι ΑΠ προάγουν και την ανάπλαση των λευχαιμικών κυττάρων, χορηγήθηκαν σε συνδυασμό με AraC σε 4 ασθενείς με ΜΔΣ (3 με RAEB και 1 με RAEBT). Στην πρώτη συνεδρία χορηγήθηκε μόνο GMCSF σε δόση 3.0 μg/kg ημερησίως υποδόρια επί 14 ημέρες. Μετά 14 ημέρες εκτιμήσεως της αρχικής δράσεως ακολούθησαν 4 συνεδρίες του συνδυασμού GMCSF με AraC σε δόση 20 mg/m2 υποδόρια επί 14 ημέρες, που επαναλαμβάνονταν μετά 14ήμερη διακοπή και εκτίμηση της δράσεως. Η αρχική χορήγηση GMCSF προκάλεσε αύξηση των ουδετερόφιλων (4/4), των ηωσινοφίλων (3/4), των μονοκυττάρων (3/4), των βλαστών (3/4) και των δικτυοερυθροκυττάρων (1/4). Η αντίστοιχη διακύμανση της μέγιστης αυξήσεως ήταν 2.39.6x, 3036x, 1.79.6x, 1.62.6x και 5.2x. Στις επόμενες 4 συνεδρίες του συνδυασμού GMCSF και AraC προκλήθηκε μέση μέγιστη αύξηση που κυμάνθηκε ως εξής :ουδετερόφιλα 2.17.7x, ηωσινόφιλα 12.948.0x, μονοκύτταρα 3.09.5x, βλάστες 2.04.3x, δικτυοερυθροκύτταρα 2.37.1x. Η χορήγηση GMCSF μόνη ή σε συνδυασμό προκάλεσε μείωση των αιμοπεταλίων σε ποσοστά πού κυμάνθηκαν μεταξύ 3080 %. Στον μυελό, διαπιστώθηκε αύξηση του δείκτη ωρίμανσης σε 2 και διέγερση της ερυθράς σειράς σε 2 ασθενείς, ενώ δεν προκλήθηκε σημαντική αύξηση της αναλογίας των βλαστών. Τα ευρήματα του αίματος και του μυελού ήταν παροδικά και οι παράμετροι επανέρχονταν στα προ θεραπείας επίπεδα εντός ολίγων ημερών μετά τη διακοπή. Οι παρενέργειες ήταν ήπιες και περιλάμβαναν πυρετό >38 οC (2/4), οστικά άλγη (3/4), πλευριτική συλλογή (2/4), βρογχόσπασμο (2/4).Συμπεραίνετε ότι με το συνδυασμό GMCSF με AraC μπορεί να προκληθεί διέγερση της κοκκιώδους αλλά και της ερυθράς σειράς. Η χορήγηση του συνδυασμού την κατάλληλη στιγμή κατά την εξέλιξη του ΜΔΣ ενδεχομένως έχει ευεργετική δράση στην πορεία της νόσου.