Article

Role of the Media in Influencing Trajectories of Youth Smoking

Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York, United States
Addiction (Impact Factor: 4.74). 06/2003; 98 Suppl 1(Suppl 1):79-103. DOI: 10.1046/j.1360-0443.98.s1.6.x
Source: PubMed

ABSTRACT

This paper summarizes results of empirical studies on cigarette advertising and promotions, antismoking advertising, product placement in movies, on television and in music media and news coverage about smoking. In addition, we provide an overview of some of the theoretical literature relevant to the study of media uses and effects. Finally, we discuss empirical findings in the context of these theories to draw some conclusions about media influences on smoking and identify issues for further research. We conclude that (a) the media both shape and reflect social values about smoking; (b) the media provide new information about smoking directly to audiences; (c) the media act as a source of observational learning by providing models which teenagers may seek to emulate; (d) exposure to media messages about smoking also provides direct reinforcement for smoking or not smoking; (e) the media promote interpersonal discussion about smoking; (f) the media can influence "intervening" behaviors that may make teenage smoking less likely; and (g) antismoking media messages can also set the agenda for other change at the community, state or national level. We outline priorities for further research which emphasize the need for longitudinal studies, multi-level studies, an awareness of the probably dynamic relationship between tobacco advertising and antismoking advertising, the importance of determining appraisal of tobacco industry youth smoking prevention efforts and the dearth of research on news coverage about smoking.

Download full-text

Full-text

Available from: Mark Nichter
 • Source
  • "Epstein et al. (1995) upozornili na to, že nedostatek informací vede k podceňování rizik spojených s užíváním návykových látek. Významnou roli poskytovatele informací o návykových látkách hrají média (Wakefield et al., 2003), ačkoli se v procesu informování dopouštějí nežádoucích zkreslení a uchylují se k bulvarizaci (Novák et al., 2009, 2010). Postoje mladých lidí k užívání návykových látek z velké části ovlivňuje i reklamní průmysl (Montes-Santiago & Castro-Rial, 2009). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Kniha navazuje na tři monografie zabývající se školskou prevencí rizikového chování a zpracovává téma kvality a efektivity jako součást 15 let budovaného a vyvíjeného systému mezioborově a meziresortně ukotvené prevence. Autoři v úvodu představují základní rámec a kontext ve kterém jsou témata kvality a efektivity v České republice v prevenci rozvíjena. Důraz je v celé knize kladen právě na kontinuitu vývoje celého systému a vazbu témat kvality a efektivity na oblast intervencí, profesionálů a jejich vzdělávání i na praktické aspekty hodnocení. V první části knihy je proto detailně představen systém standardů kvality preventivních intervencí od vzniku pracovní verze v letech 2000-2001, přes první oficiální verzi standardů adiktologických preventivních interevencí, až po současnou verzi z roku 2012. Vedle toho je vysvětlen celý proces vzniku certifikací kvality a základní rámec jejich provádění i dalšího možného vývoje. Ve druhé části knihy jsou popsány praktické příklady realizace evaluací přípravy a procesu a na nich je vysvětlen a demonstrován základní repertoár možností, včetně aplikace smíšených výzkumných plánů. Třetí část knihy je pak věnována původnímu návrhu a originálnímu konceptu hodnocení profesní přípravy a erudice preventivních pracovníků. Celý koncept publikovaný poprvé v roce 2012 stojí na struktuře čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro hodnocení profesionálů v prevenci. Tento systém překonává jak bariéru resortních přístupů a různých legislativních regulací daných pro různé profese (pedagogy, psychology, lékaře atd.) a překonává též bariéru hodnocení různých kombinací vzdělávacích programů, osobní zkušenost a délku praxe atd. Poslední čtvrtá část knihy je pak věnována královskému tématu efektivity. Na příkladech jsou opět představany různé možnosti metodologického uchopení tématu (zvoleny byly příklady využívající kvaziexperimentální a experimentální výzkumné plány) u proběhlých úspěšných tuzemkých studií.
  Full-text · Book · Sep 2015
 • Source
  • "On one hand, media can shape and reflect social values about smoking, can provide new information about smoking directly to audiences, can act as the source of observational learning by providing models which teenagers may seek to emulate; exposure to media messages about smoking also provides direct reinforcement for smoking or not smoking. On the other hand, the media promote interpersonal discussion about smoking, can influence " intervening " behaviors that may make teenage smoking less likely; and antismoking media messages can also set the agenda for other change at the community, state or national level [11]. The Tobacco Product Control and Regulatory Bill, 2010 was approved by Nepal's legislature on April, 2011. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: At current era of globalization, media is the double edged sword that is important both for health education as well as the stimulation of unhealthy behaviour. In Nepal, though there is ban on most forms of advertising, it is not clear about placement of tobacco advertisement in TV, films and other forms of media. Studies about cigarette smoking and its association with media are inadequate in Nepal. The objective of this study was to explore the role of media in cigarette smoking habit of adolescents in Nepal. A cross-sectional study was conducted among 394 adolescent students by using questionnaire method in 3 randomly selected colleges of Kathmandu district, Nepal. Data were analysed by using bivariate and multinomial logistic regression analysis. Statistically significant relationship at 95% CI was found between cigarette smoking status and media related variables like: seeing cigarette advertisement, reading fashion magazine, attending musical program sponsored by cigarette companies, watching movies in cinema hall, liking heavy metal/hardrock music, television watching time and desire to smoke if favourite artist smokes. Multinomial logistic regression showed that those with high receptivity to cigarette advertisement were likely to be current smokers (OR = 71.416, CI: 8.796 - 579.823) and ever smokers (OR = 9.582, CI: 2.201 - 41.714) compared to never smokers. About 79% of respondents agreed that media teaches different ways of smoking to its audiences. Different forms of media including cinema, music, magazines, television, games and music sponsorship are found to be important predictors for smoking status of college students in urban Nepal. Thus smoking prevention activities should consider role of media in smoking provocation among adolescents.
  Full-text · Article · Jan 2015 · Health
 • Source
  • "According to the research done by Anderson et al. (2003), the violent scenes watched by the audience will enhance the level of aggressiveness and violent actions directly and indirectly (long-term). A few studies like Sargent (2005), Wills et al. (2009) and Wakefield et al. (2003) have discussed the relationship between the exposure of smoking scenes in the films with the actions of smoking among adolescence. The influence of films also likes to discuss issues of sexual violence (Brown 2002; Weisz & Earls 1995). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This research studies the relationship between the exposure of films towards the formation of pro-social behaviour among the adolescent audiences. The social cognitive theory was used as the theoretical framework through the observational learning construct and acts as the intervening variable. The cross-sectional survey was employed in this research as the research design. Data were collected from the distribution of questionnaire through the stratified random sampling method. There were 1028 respondents involved in the research. The questionnaire was constructed from the combination of self-developed questionnaire and Prosocial Personality Battery (PSB). The analysis through partial correlation test shows a significant positive relationship between exposure to films (r= 0.246, p <.05) and prosocial behaviour by controlling the intervening variable. Based on the multiple-regression test, exposure to films and observational learning are the main predictor factors that contribute to the prosocial behaviour for 28.3 percent.
  Full-text · Article · Jan 2013
Show more