Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
7
Reads
0 new
145

Project log

Blerim Rexha
added a research item
Sipas raportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve – KQZ në zgjedhjet e 12 dhjetorit 2010 në Kosovë ishin të regjistruar 1,630,636 qytetarë me të drejtë vote, të shpërndarë në 746 qendra votimi me gjithsej 2,280 vendvotime. E statistikat botërore tregojnë se zhvillimi i hovshëm i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit ka sjellë edhe automatizimin e shumë proceseve, si në biznes ashtu edhe në lëmenjtë e tjerë të jetës. Duke pasur parasysh këtë zhvillim shumë vende pretendojnë të kalojnë nga votimi tradicional në votimin elektronik, e bazuar në raportin e KQZ ia vlen që të ngritët një sistem i këtillë edhe në Kosovë. Ky punim mëton, që: (i) duke analizuar arkitekturën e përshtatshme për sistemin e këtillë dhe sigurinë e të dhënave, të propozojë ngritjen e një sistemi të votimit elektronik në Kosovë, dhe (ii) duke analizuar efektet e mundshme nga aplikimi i një sistemi të këtillë elektronik të bindë vendimmarrësit për të përkrahur ngritjen e sistemit. Veçoritë e sistemit elektronik që do të analizohen janë: autentikimi i sigurt në pajisjet e përzgjedhura, bartja e sigurt e informacioneve të ndërlidhura me votën dhe votimin, dhe më e rëndësishmja saktësia dhe shpejtësia e paraqitjes së rezultateve të votimit, e që do të bazohen në veçoritë biometrike (gjurmët e gishtërinjve) dhe në certifikatat digjitale me mundësi votimi edhe nga interneti ose nga shtëpia. Rezultat dhe dobi e e-votimit, përveç shpejtësisë dhe saktësisë së numërimit, është edhe kursimi i parasë publike, pasi që sistemi i takon tipit “ndërto një herë - përdor shumë herë”.
Blerim Rexha
added 2 research items
Authentication and privacy are central issues for acceptance of any e-Voting system in particular and growth of e-Services in general. This paper aims to: (i) to analyze the appropriate architecture and propose new efficient architecture of electronic voting system in Kosovo, and (ii) to analyze the threat vectors and their avoidance in such system. The novelty of implemented solution is based on using dynamic queue list generated based on voters arrivals and identification at the polling station. The proposed architecture enables citizens to cast their vote in any polling station, in opposite to paper form voting where citizen is linked to his predefined polling station. The national election commission configures the smart card, as part of electronic voting infrastructure, to allow decryption of number of records that matches the number of voters in final country wide voting list. The communication between polling stations and central server is encrypted with server's public key stored in digital certificate and every casted vote is digitally signed by ballot box private key. The developed model is used to compare the costs and efficiency of e-Voting against the traditional paper based voting system in Kosovo.
In this paper is presented a novel solution for the implementation of an electronic voting system using smart cards and digital certificates. The novelty of implemented solution is based on using smart card as secure processing and anonymizer device and constraining their processing capability to a certain number of voting records, which is equal to the final number of voters that voted at specific polling station. The national election commission configures each smart card, as part of polling station infrastructure, to allow decryption of number of records that matches the number of voters in voting list. For security reasons, polling station certificate and its associated private key are stored in a smart card. The access to private key is protected by a personal identification number, which is XOR-ed based on number of commissioners at the polling station. The developed model is used to compare the costs and efficiency of e-Voting against the traditional paper based voting system in Kosovo.