Project

Zingeving in nieuwe geloofsgemeenschappen

Goal: Pionieren is ‘hot’ momenteel. Er wordt daarover veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Maar wat daarbij opvalt, is dat fundamentele theologische vragen vaak wat onderbelicht blijven. Wat is bijvoorbeeld ‘heil’ in onze tijd? Wat ervaren mensen als ‘zin’? En heeft de christelijke traditie daarbij iets heel eigens te bieden op de veelkleurige markt van welzijn en geluk? In het lectoraat willen we achter de schermen van missionair werk kijken. Want dit werk is gediend met een grondige theologische doordenking.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
7 new
156

Project log

Sake Stoppels
added a research item
Veel kerken willen in onze tijd open geloofsgemeenschappen zijn. Ze willen zich niet opsluiten in het eigen gelijk en zich niet afschermen van de omgeving. Tegelijk willen ze ook niet verwateren en helemaal gaan samenvallen met hun omgeving. Ze zoeken dus een weg tussen grensbewaking en grensvervaging. In dit themanummer van het tijdschrift Inspirare (jrg. 5, 2022-4) wordt bijbels-theologisch en praktisch-theologisch naar dit spanningsveld gekeken.
Sake Stoppels
added a research item
Missiology has always been inspired by soteriology, that is, Christian views of salvation. However, little is known about the actual soteriological beliefs of missionary practitioners. This article is an explorative qualitative study of soteriological beliefs among Dutch Protestant ministers who work in pioneer settings (N=20) and established churches (N=40). Our research shows that, contrary to what might be expected, these two groups (termed ‘pioneers’ and ‘pastors’) are very much alike with regard to their soteriological beliefs. The majority are convinced of the uniqueness of Jesus, and the connection of salvation with God and/or Jesus – even if this salvation is often expressed in immanent terms. Only two differences have been found between pastors and pioneers. Pioneers experience more challenges in communicating the uniqueness of Christianity and they are more likely to have traditional views of ‘eternal lostness’.
Sake Stoppels
added 2 research items
Het artikel zoomt in op de persoonlijke missionaire zoektocht van een Amsterdamse pionier, Maarten Vogelaar (1987). Die zoektocht is uitdagend en confronterend. Vanzelfsprekendheden redden het niet, het roer moet telkens weer om. Zelfredzame en gelukkige studenten blijken niet te zitten wachten op het Evangelie. Dat is confronterend. Op een eerlijke wijze doet de pionier verslag van zijn creatieve zoektocht onder jonge mensen in Amsterdam.
In het kader van zelfonderzoek deed de Protestantse Kerk in 2020 via diepte-interviews onderzoek naar de missionaire 'mindset' van haar predikanten en kerkelijk werkers. Met veertig van hen (aselect gekozen) werden gesprekken gevoerd, met daarbij ruime aandacht voor theologische thema's. In dit artikel wordt verslag gedaan van met name dit theologische deel van het onderzoek. Vooral drie thema's komen daarbij aan de orde: het mogelijk unieke van de christelijke traditie in vergelijking met andere religieuze of seculiere zingevingskaders, de persoon van Jezus in de (missionaire) communicatie en tenslotte de invulling van soteria en haar tegenhanger 'verloren gaan'. Aansluitend worden de uitkomsten van het onderzoek in een breder kader geplaatst en reflecteert de auteur op enkele uitkomsten. Het integrale onderzoeksverslag is ook op deze site te vinden.
Sake Stoppels
added a research item
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk interviewde in de eerste helft van 2021 20 aselect geworven PKN-pioniers. Via het onderzoek is een beeld ontstaan van onder meer hun theologische positie, hun inspiratiebronnen en de beleving van de (missionaire) impulsen die ze ontvangen vanuit het landelijke Dienstencentrum. Dit onderzoek loopt parallel aan het eerdere onderzoek onder 40 voorgangers binnen de Protestantse Kerk. Het verslag van dit onderzoek uit 2020 is ook op mijn Researchgate pagina te vinden.
Sake Stoppels
added a research item
Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen moedergemeenten en hun pioniersplekken. Hoe intensief en vruchtbaar is hun relatie en zijn hun contacten? Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het streven van de Protestantse Kerk naar een 'Mozaïek van kerkplekken'.
Sake Stoppels
added a research item
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk interviewde in het najaar van 2020 40 aselect geworven predikanten en kerkelijk werkers. Er wordt binnen de PKN druk gepionierd en daar is inmiddels ook al veel onderzoek naar gedaan. Minder bekend is de missionaire oriëntatie van ‘gewone’ gemeenten en hun voorgangers. Via het onderzoek is een beeld ontstaan van onder meer de theologische motivatie van voorgangers, hun inspiratiebronnen, de missionaire rol die ze voor zichzelf zien en de beleving van de (missionaire) impulsen die ze ontvangen vanuit het landelijke Dienstencentrum
Sake Stoppels
added a research item
Dit themanummer is het eerste in een serie van drie themanummers van verschillende theologische tijdschriften over ‘heil in de 21ste eeuw’. Hoe kan het Evangelie van Jezus Christus goed nieuws worden en heilzaam zijn voor mensen van nu? Op allerlei fronten wordt gezocht naar communicatieve vertolkingen. Dat is een weg van vallen en opstaan, want veel vanzelfsprekende patronen en wegen werken niet meer. Bijdragen in dit themanummer van Inspirare (2020, jrg. 3, nr. 2) komen van de hand van Stefan Paas, Gert-Jan Roest, Anneke Kloosterman-van der Sluys, Harm Jan Terwel en Sake Stoppels. Het tweede themanummer is in Kerk en Theologie jrg. 72, 2021, nr. 3. Een derde themanummer staat geprogrammeerd voor 2022 of 2023 in het tijdschrift Theologia Reformata.
Sake Stoppels
added a research item
State of affairs in the world of pioneering within the Protestant Church in the Netherlands (PKN) with special attention for the way it contributes to the wellbeing of participants (social cohesion and religious development)
Sake Stoppels
added a research item
René Visser, De bloei van Kernhem. Zoeken naar een kerk met impact in een nieuwbouwwijk in Ede. Nadine van Hierden, Sake Stoppels, Tot bloei komen. Zoeken naar een dienstbare weg in de eigen wijk Beide artikelen zijn gepubliceerd in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische & evangelische theologie, jrg. 2 (2020), nr.1, p. 46-53 (Visser) en p. 54-60 (van Hierden, Stoppels) (rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijk berichten uit gemeente en parochie', aflevering 25). René Visser beschrijft de zoektocht van de geloofsgemeenschap KenHem in de Edese wijk Kernhem. Zingeving, zorg en zaken doen komen hier bij elkaar. Nadine van Hierden en Sake Stoppels reflecteren op deze praktijk vanuit de praktische theologie. Visser gaf er de voorkeur aan zijn artikel niet op het internet te plaatsen. Het is echter wel opvraagbaar bij Sake Stoppels via sstoppels@che.nl
Sake Stoppels
added a research item
Verslag van een onderzoek onder 42 deelnemers aan pioniersplekken binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben daarbij met name gekeken naar de impact die het pionieren heeft op hun levensbeschouwing en op hun ‘socialiteit’. Concreter geformuleerd: welke invloed heeft het meedoen in een pioniersplek op de plek van geloof in de levens van deelnemers en welke ontwikkeling zien we in hun sociale leven?
Sake Stoppels
added a research item
Beide artikelen zijn verschenen in Inspirare. Tijdschrift voor charismatische en evangelische theologie, jrg. 1 (2019), nr. 1, p. 33-40 (Meulmeester) en p. 41-47 (Stoppels) in de rubriek 'Wegen tot vernieuwing. Praktijkberichten uit gemeente en parochie' (Aflevering 23) De rubriek werd gestart in 2004 in het tijdschrift GEESTkracht. Bij het samengaan van Soteria en GEESTkracht is besloten de rubriek voort te zetten. In elke aflevering is er de focus op een specifieke geloofsgemeenschap. Het gaat daarbij om eerlijke verslagen van zoektochten naar kerk-zijn hier en nu. Nadrukkelijk gaat het niet om succesverhalen. Mislukkingen zijn ook leerzaam. Aansluitend aan ieder praktijkbericht volgt een evaluatie met behulp van inzichten uit de wereld van de gemeenteopbouw. Centraal in deze aflevering staat 'De Wegwijzer' uit Almere.
Sake Stoppels
added a research item
Lectorale rede, in verkorte vorm gehouden op 21 juni 2019 aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) Pionieren is ‘hot’. Er wordt veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Maar het valt op dat fundamentele theologische vragen vaak wat onderbelicht blijven. Wat is bijvoorbeeld ‘heil’ in onze tijd? Wat ervaren mensen als ‘zin’? Het lectoraat Zingeving in Nieuwe Geloofsgemeenschappen kijkt achter de schermen van missionair werk, op zoek naar antwoorden op dit soort vragen.
Sake Stoppels
added a project goal
Pionieren is ‘hot’ momenteel. Er wordt daarover veel nagedacht, onderzocht en geschreven. Maar wat daarbij opvalt, is dat fundamentele theologische vragen vaak wat onderbelicht blijven. Wat is bijvoorbeeld ‘heil’ in onze tijd? Wat ervaren mensen als ‘zin’? En heeft de christelijke traditie daarbij iets heel eigens te bieden op de veelkleurige markt van welzijn en geluk? In het lectoraat willen we achter de schermen van missionair werk kijken. Want dit werk is gediend met een grondige theologische doordenking.