Project

Universe in the frame of definitions of 1, -1, 0 created on the base of the action and the inaction

Goal: General universe description.

Updates
0 new
5
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
2
Reads
0 new
16

Project log

Krzysztof Wypych
added an update
The paper is available.
 
Krzysztof Wypych
added 2 research items
W oparciu o naturalne zjawiska w postaci działania i niedziałania przedstawiam rozumowanie prowadzące do definicji: 1, (-1), 0. W wyniku rozumowania ustalam, że: - pełna wartość energii E definiuje pełny wymiar działania, gdzie działanie reprezentuje matematycznie symbol 1 - pełna wartość czasu T definiuje pełny wymiar niedziałania, gdzie niedziałanie reprezentuje matematycznie symbol (-1) - pełna wartość pustki definiuje sumę pełnej wartości energii i pełnej wartości czasu, gdzie pustkę reprezentuje matematycznie symbol 0. W oparciu o rzeczone definicje wnioskuję w dalszej kolejności, że kwant energii wynika z działania czasu, a kwant czasu wynika z działania energii. Powyższe pozwala mi rozróżnić dwa poziomy abstrakcji: sprawczy i geometryczny. Poziom sprawczy jest reprezentowany przez zegar 3D opisany jako obiekt na drodze, gdzie: obiekt reprezentuje energia, a drogę reprezentuje czas. Poziom geometryczny reprezentuje maso-przestrzeń, gdzie: masa wynika z działania czasu, a przestrzeń z działania energii. Uporządkowanie warstw abstrakcji pozwala sformułować\linebreak ogólny opis wszechświata w następujący sposób: E + T = R + M Co oznacza: zegar 3D określa maso-przestrzeń. Gdzie, zegar 3D to związek energii E z czasem T: E + T. A maso-przestrzeń to związek masy M z przestrzenią R: R + M.
Based on the general natural phenomena: the action and the inaction, I present a thought experiment that leads to the definitions of: 1, (-1), 0. As a result of reasoning, I determine as follows: - the total value of energy E defines the total value of the action, where the action is mathematically represented by the symbol 1 - the total value of time T defines the total value of the inaction, where the inaction is mathematically represented by the symbol (-1) - the total value of emptiness defines sum of the total value of energy and the total value of time, where emptiness is mathematically represented by the symbol 0 On the basis of the spoken definitions, I conclude that a quantum of energy results from the action of time, and the quantum of time results from the action of energy. The above allows me to distinguish two levels of abstraction: causative and geometric. The causative level is represented by the 3D clock, described as the object on the road, where: the object is represented by energy, and the road is represented by time. The geometric level is represented by space-mass, where: mass results from the action of time, and space results from the action of energy. The arrangement of the levels of abstraction allows to formulate the general description of universe as follows: E + T = R + M Which means: the 3D clock determines space-mass. Where, the 3D clock is the relationship between energy E and time T: E + T. And space-mass is the relationship between space R and mass M: R + M.
Krzysztof Wypych
added an update
Within a few days the paper will be available.
 
Krzysztof Wypych
added an update
Krzysztof Wypych
added an update
In progress
 
Krzysztof Wypych
added a project goal
General universe description.