Project

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) - ’Work-Integrated Pedagogy in Higher Education’ (WORKPEDA)

Goal: In English -->Roll down.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen tavoitteena on uudistaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria siten, että työelämänäkökulma ja työelämätaitojen kehittäminen ovat luonnollinen osa koulutusta.

Tutkimusten mukaan koulutuksen ja työelämän yhteistyö voi parantaa valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia ja nopeuttaa siirtymistä työelämään. Korkeakoulutuksessa työelämäkokemusta saadaan kuitenkin usein vasta opintojen lopussa tapahtuvassa, muusta opetuksesta irrallisessa työharjoittelussa. Korkeakouluihin tarvitaankin sellaisia toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat oppimisympäristöjä teorian ja käytännön yhdistämiseksi.

TYÖPEDA-hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa luoda toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen. Hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta.

Hanke pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin, jossa työelämäkokemusta reflektoidaan teoriatiedon valossa. Työkokemuksen opinnollistaminen palvelee tätä tarkoitusta. Tavoitteena on tuottaa asiantuntijuutta, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.

Vaikka työelämätaitoja opitaan parhaiten työelämässä, niitä on mahdollista kehittää myös oppilaitoksen sisällä monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Tämän vuoksi hankkeessa kehitetään työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäksi kampuksella tapahtuvaa opetusta.

TYÖPEDA-hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella vuosina 2018–2020, ja siinä on mukana yhteensä kymmenen yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua.

Work-Integrated Pedagogy in Higher Education (WORKPEDA)

WORKPEDA is transforming learning
The Work-integrated Pedagogy in Higher Education project brings the working-life perspective more strongly into education.

Research findings indicate that cooperation between education and the world of work can improve graduates’ employment and speed up their transition to working life. In their work practice periods, students also learn versatile skills, their understanding gains depth and professional identity becomes clearer.

Traditionally in higher education, workplace experience has often been offered at the end of the studies only and in the form of work practice periods separate from other tuition. The WORKPEDA project develops operational models where higher education institutes together with the workplace create learning environments in order to integrate theory and practice. Practical periods, project studies, graduation theses, and various workplace contexts are connected with theoretical teaching.

Although working –life skills are learnt best at work, these skills can also be developed within educational institutes by means of diverse teaching and learning methods. Therefore, the WORKPEDA project seeks to develop not only workplace learning but also teaching on campus.

WORKPEDA creates operational models for the development of students’ working-life skills, for curricular reforms, for work-integrated pedagogy and guidance as well as for the linkage between research, development and innovation (RDI) activities and education. The project is founded on research knowledge about the cooperation between education and the world of work and about learning at the workplace.

Further, the project is based on the model of integrative pedagogy, in which working-life experience is reflected on in the light of theoretical knowledge. Taking an educational approach to work experience serves this purpose. The aim is to produce expertise that combines in-depth understanding, active agency, and versatile skills.

Date: 1 May 2018 - 31 December 2020

Updates
0 new
4
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
12
Reads
0 new
248

Project log

Ilkka Väänänen
added a research item
Tässä eksploratiivisessa tapaustutkimuksessa kartoitettiin valmistumisvaiheessa olevien terveys- ja hyvinvointialan ammattikorkeakouluopiskelijoiden näkemyksiä opinnäytetyön työelämäyhteydestä. Määrällisenä aineistona käytettiin valtakunnallisen AVOP-kyselyn vuoden 2019 yhden ammattikorkeakoulun terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoiden (n=595) valmistumisvaiheen opinnäytetyöhön liittyvien neljän palautekysymyksen tunnuslukuja. Laa- dullinen aineisto koostui 16 opiskelijan teemahaastatteluista. Tulokset osoittivat, että opinnäytetyöhön ja työelämäyhteyteen liittyy monia näkökulmia ja haasteita. Tuloksia tarkasteltiin integratiivisen pedagogiikan mallin viitekehyksessä. Opinnäytetyön tekemiseen liittyviksi yläteemoiksi määrittyivät yhteistyö, opinnäytetyöprosessi ja ohjaus. Parhaimmillaan opinnäytetyöt toimivat sekä opiskelijan, työelämän että ammattikorkeakoulun yhteisenä ohjattuna oppimisareenana, jossa aitoja kehittämiskohteita pohditaan ja ratkotaan kaikkien toimijoiden yhteisessä vuorovaikutuksessa eri organisaatioiden toimintakulttuurit ja -prosessit huomioiden. Tuen saaminen ja ryhmässä toimiminen koettiin aineiston perusteella merkitykselliseksi opiskeluprosessia edistäväksi tekijäksi. Tulosten perusteella voidaan onnistuneen opinnäytetyöprosessin lähtökohdaksi määritellä hyvä yhteistyö kaikkien prosessitoimijoiden kesken. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-2.21-C-Väänänen-et-al..pdf
Sanna Brauer
added a research item
Purpose The twenty-first century education system seeks to meet the societal demands of economic effectiveness and the unique professional development needs of individuals. This paper aims to discuss the qualities of competence-oriented educational processes and the recent movement towards competence-based curricula in higher education. Design/methodology/approach This study follows a systematic literature review (SLR) methodology to explore the concept of competence within the context of educational science. The subsequent thematic synthesis analyses the findings of reviewed publications regarding graduate attributes in competence-oriented higher education and their perspectives and working-life expectations on exit profiles. Findings Interest in competence-oriented education, training and learning has grown in recent years, resulting in numerous theoretical and technical pedagogical applications in higher education. Nonetheless, ambiguous terminology presents a significant challenge, which is demonstrated by the inconsistent language of the study's results. Moreover, there is an obvious need for teachers' in-service training. The qualitative synthesis of this article will be useful for both educational and working life sectors to inform and promote different perspectives on competence-oriented educational processes. A clear articulation of competences is crucial for reforming higher education to meet students' interests and recognise their work-life needs. Originality/value The concept of competence has been under-investigated in higher education research and practices. This study offers novel insights and practical implications for competence-oriented learning concerning the paradigmatic change across higher education.
Ilkka Väänänen
added 4 research items
Artikkelissa esitellään Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistymisen yhteydessä toteutettu hyvinvointialojen opinnäytetyöprosessien yhtenäistäminen.
johdantoteksti Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen aikana eri korkeakouluissa toteutettujen TKI-toimintaa ja koulutusta integroivien työelämäpedagogiikan uudistamiskokeilujen esittelyihin.
Tässä artikkelissa tarkastellaan kolmea LAB-ammattikorkeakoulussa työelämäyhteistyössä toteutettua TKI-hanketta (BUKK, TTV ja Naapurit) korkeakoulutoimijoiden (opiskelija, opettaja ja TKI-toimija) sekä koulutus- ja TKI-toiminnan integroinnin näkökulmista.
Sanna Brauer
added a research item
Tervetuloa tutustumaan työelämäpedagogiikan moninaisuuteen! Tämä kirja on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotoksena. Tarkoituksena on jakaa hankkeessa pilotoituja toimintatapoja, välineitä ja malleja kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Työelämäpedagogiikka on määritelty hankkeessa laajasti niin, että se kattaa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen ohella myös ohjaukseen, opetussuunnitelmatyöhön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sisältyvän työelämänäkökulman. Niinpä tämä kirjakin on jäsennetty näiden teemojen mukaisesti. Jokaiseen teemaan liittyen on toteutettu erilaisia pilotteja, joiden vetäjät nostavat esiin kehittämistyön keskeisiä tuotoksia. Kirjan alussa, ennen pilottien esittelyä, kuvataan hankkeen teoreettisia taustoja. Työpeda-hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan kymmenen yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua. Innostuneet ja innovatiiviset tiimit ovat mahdollistaneet kaiken sen rikkaan kehitystyön, jota kirjassa kuvataan.
Sanna Brauer
added an update
Työpeda-hankkeen loppuseminaari lähestyy! Tutustu loppuseminaarin ohjelmaan jo etukäteen verkkosivuillamme https://www.tyopeda.fi/seminaarit ja ilmoittaudu tiistaihin 1.12. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/D4566CCE710F6886 Ennakkoon ilmoittautuneille toimitetaan maksutta Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirja. Ilmoittautuminen siis kannattaa! Klikkaa itsesi osallistuvaksi myös loppuseminaarin Facebook-tapahtuman kautta: https://fb.me/e/1I9i6iaKN
 
Ilkka Väänänen
added a research item
This chapter adopts an international perspective and discusses the policies and activities that the universities both in Finland and in Australia have undertaken in order to strengthen and develop the prosperity for achieving a better and more sustainable future for all. Social responsibility is approached from the broad-based perspectives – especially how research and development (R&D) activities of universities can be seen as platforms for university–community partnerships. This chapter first opens up the driving forces behind the universities’ social responsibility. The second section portrays how social responsibility is implemented in the Finnish and Australian universities. The following section addresses the significance of universities’ R&D activities in promoting social responsibility. Finally, the chapter ends with the discussion on the action models, which supports the social responsibility in university–community partnership.
Sanna Brauer
added a research item
Full text available https://ec-vpl.nl/downloads/book-2020-english-vplbiennale-making-policy-work.pdf Sanna Brauer (Finland) demonstrates the merits of digital open badge-driven learning. Digital open badges are gaining popularity as a means of identification and recognition of competences acquired via different modes of learning. Meanwhile new ways to motivate, scaffold and assess competence-based learning processes in professional development are emerging. This paper offers insights and examples of applying the competence-based approach, digital open badges and gamification in professional development to meet individual needs for working life. In addition, it represents the current state of emerging national ecosystems related to open badges in Finland. It is essential that the standards and guidelines are developed on a national and European level; however, to serve the students, trainers need to learn how to apply the competence-based approach in practice and furtherdevelop their digital pedagogical competences and practical applications. This contributionoffers a brief summary of the first European doctoral dissertation to address digital open badges and digital open badge-driven learning. The thesis represents a novel application of 9descriptive statistical methodology to the context of educational research. The primary results culminate in defining a digital open badge-driven learning process grounded on the badge constellation of competences. The entity of badge-driven learning includes learning materials, badge criteria, instructional badging, scaffolding and peer support.
Ilkka Väänänen
added a research item
The aim of our explorative case study is to qualitatively clarify the views of a university of applied science’s staff regarding factors related to the integration of teaching and research, development and innovation activities, as well as the utilization of the RDI project results in teaching. The material consisted of written views produced by staff from one Finnish university of applied sciences (n = 64). From the design phase emerged the main themes of curriculum and project plan alignment and studification of the project plan as well as their subcategories: curriculum, common understanding, resources and project outputs. From the implementation phase, the main themes of implementation of project-related teaching and implementation of project-related lear- ning and their five subcategories community involvement, resource allocation, process clarity, curriculum implementation, and funding constraints were identified. The utilization of project results resulted in two main themes outputs and integrative RDI and pedagogical culture together with four sub-categories results, study material, experimental culture, and profiling. The results show that there are many aspects and issues regarding integration. The staff sees integration to be possible both through project studies and RDI projects. The challenge of conceptualizing studies and projecting also contributes to the difficulty of implementing integration. The challenges of integration, as well as the solutions, vary depending on whether integration from the perspective of the preparation, implementation and collaboration of RDI projects is considered solely within the university, or from the wider viewpoint including external stakeholders and outcomes. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-2.20.-NET_FINAL.pdf
Sanna Brauer
added a research item
There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. Digital open badges offer to inform and improve learning outcomes, but also to scaffold and assess learning, thus permitting efficient use of learning analytics and inspiring gamification that supports consistent competence development as a continuum. This conference paper summarises the latest research concerning digital open badge-driven learning, and related development of assessment practices and digital open badges. The entity of digital open badge-driven learning includes learning materials, badge criteria, instructional badging, scaffolding and peer support. The process model of digital open badge-driven learning is grounded on the badge constellation of competences. This summary offers insights and examples of applying the competence-based approach, digital open badges and gamification in professional development to meet teachers' personal needs for their working lives. In addition, it represents the current state of emerging ecosystems related to open badges in Finland.
Sanna Brauer
added a research item
Tiivistelmä Muuttuvan työelämän tarpeet ohjaavat entistä painokkaammin kehittämään yhteistyötä korkeakoulutuksen ja työelämän välillä sekä vahvistamaan jatkuvan oppimisen kulttuuria. Yksilötasolla paremmat yleiset työelämätaidot avaavat uusia työllistymismahdollisuuksia ja tukevat opiskelijaa opitun soveltamisessa. Yhteiskunnan tasolla korkeakoulujen työelämäyhteyksien kehitystyöllä varmistetaan työvoiman saatavuutta ja nopeutetaan työllistymistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan käynnissä olevia ja jo päättyneitä korkeakoulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä kehittämishankkeita (n=12), niissä tunnistettavia erilaisia työelämäyhteyksien kehittämiseen liittyviä malleja sekä työelämäyhteyksissä tapahtuneita muutoksia 10 viime vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin tammi-huhtikuussa 2019 sähköpostikyselyllä sekä puhelin- ja kasvokkaishaastatteluilla. Tutkimusaineistoa täydensivät kehittämishankkeiden hankesuunnitelmat, loppuraportit sekä hankkeiden www-sivut. Aineiston teorialähtöisessä sisällönanalyysissa sovellettiin korkeakoulujen työelämäyhteyksien kehittämismallia (spesialisti-, integratiivinen ja verkostoituneen kulttuurin malli). Työelämäläheisille kehittämishankkeille identifioitavista malleista on löydettävissä eroja alkutilanteessa, mutta yhteinen tavoite on kehittää korkeakoulutusta kohti verkostoituneen kulttuurin mallia sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Johtopäätöksenä esitämme, että työelämäyhteyksien kehittämismallien avulla voidaan kuvata korkeakoulutuksen työelämärelevanssin kehittymistä tutkittuna ajanjaksona. Systemaattista kehittämistyötä tarvitaan hankkeiden tulosten jalkauttamiseksi ja toimintojen vakiinnuttamiseksi.
Ilkka Väänänen
added a research item
The aim of the studies at the universities of applied sciences in Finland include basic, vocational and free-choice studies, as well as professional training and thesis. The purpose of this practice-based research is to study the factors which promote and inhibit students` thesis process during the social and health care studies from the perspective of students, and their supervisors from the faculty and from workplace using multiple cases and data acquisition methods. The central research question was to find out the factors which promote and inhibit the student`s thesis process. The data was collected from sixteen students and three supervisors from the faculty of social and health care, and two supervisors from workplace either by interviewing or by questionnaire. In addition, there was data collected during the EAPRIL2019 Conference Roundtable session where fourteen participators discussed in three subgroups. One subgroup looked the thesis process from the student`s, the second teacher`s and the last subscriber`s perspective. The discussions and open questions were analyzed qualitatively using the thematic analysis. We conclude that thesis is a complex task that has a discrete beginning and ending, and it requires considerable professional construction and learning to be accomplished. The students engage in the process holistically, with an interplay of thoughts, feelings and actions. There are three principles (searching, holistic experience, uncertainty in the initiation stage) in process, which can be perceived widely in other learning processes. The principle of uncertainty included six corollaries: process, formulation, redundancy, mood, prediction and interest.
Ilkka Väänänen
added a research item
Tässä artikkelissa tarkastellaan korkeakoulupedagogiikkaa työelämäosaamisen vahvistamisen näkökulmasta ja luodaan katsaus korkeakoulutuksen toimintakulttuuria uudistavan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen (myöhemmin TYÖPEDA) kehittämistoimenpiteiden lähtötilanteeseen: mitä on jo kehitetty tai kehitteillä. Työelämäpedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä luovat yhdessä teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä oppimisympäristöjä. Artikkeli perustuu kymmeneen työelämäpedagogiikkaa kehittävään korkeakoulutuksen käytänteeseen 2010-luvulta. Käytänteitä tarkastellaan korkeakoulujen ja työelämän yhteistyön, opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisen sekä korkeakouluhenkilöstön työelämäpedagogisen osaamisen kehittämisen -teemojen kautta integratiivisen pedagogiikan malliin peilaten. Integratiivisessa pedagogiikassa eli ajattelussa, käsitteellistämisessä ja teoriatiedon soveltamisessa painottuvat teoreettisen, käytännölliskokemuksellisen, itsesäätely- ja sosiokulttuurisen tiedon yhdistäminen. Käytänteissä ilmeni integratiivisen pedagogiikan tasojen tunnusmerkkejä vaihtelevasti. Kognitiivisen ja sosiaalisen tason piirteitä havaittiin lähes kaikissa käytänteissä, mutta emotionaalisen tason tunnusmerkkejä tunnistettiin huomattavasti vähemmän. Artikkelissa kootaan työelämäpedagogiikan toimintamalleja ja oppimiskäytänteitä sekä tuotetaan tilannekuvaa suomalaisten korkeakoulujen työelämärelevanssitaitojen kehittämiseen liittyneistä projekteista viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Samalla tehdään näkyväksi monipuolista työelämäpedagogiikkaan liittyvää osaamista, jota voidaan hyödyntää korkeakoulutuksessa.
Ilkka Väänänen
added 4 research items
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/09/05/hepa-europe-2019-in-anderssens-footsteps/
http://blogit.lamk.fi/lamkwell-being/2019/09/04/the-future-is-dependent-on-what-we-do-today/
Sanna Brauer
added a research item
My presentation in ECGBL 13th European Conference on Games Based Learning 3 - 4 October 2019, Odense, Denmark
Sanna Brauer
added a research item
The Concept of Desired Competences in Digital Open Badge-Driven Learning(ENG)There is a growing demand for economically effective accreditation practices that respond individually to local challenges and unique professional needs. This conference paper aims to discuss recent theoretical approaches to digital open badge-driven learning (Brauer, 2019) that could potentially support a competence development to meet the individual professional needs. This summary is the first to present principles for designing digital open badge-driven learning concerning the concept of desired competences in conference proceedings. Digital open badges offer novel possibilities in identifying and recognising competences independent of how they were acquired. Theoretically, this study draws attention to the potential of digital badging and the competence-based approach in visualising desired competences. Digital open badges encapsulate the individual learning experience and tie performance and achievement to documentation and evidence of learning (Gamrat, Bixler, and Raish, 2016; Reid, Paster & Abramovich, 2015; Ahn, Pellicone & Butler, 2014). ’Work-Integrated Pedagogy in Higher Education’ (WORKPEDA) project offers to build the first national pilot of digital open badge-driven learning within the studies of Learning, Education and Technology (LET) master’s programme in close connection with the latest research. Working-life connections are highlighted throughout the master’s studies.The aim is to determine the concept of desired competences in relation to students’ individual interest and recognised needs of working life.The investigated LET master’s programme in education is a full-time two-year international master’s programme in University of Oulu. The research represents LET master students’ different ideas and views in relation to a competence-based approach to the professional developmentin the 21st century; it seeks to define the concept of desired competences in digital open badge-driven learning and the competence-based approach based on students’ point of view. The data were collected from international master students (n=14) in 2018via group interviews. The study draws on descriptive research methodologies of qualitative data analysis and phenomenography. The preliminary results of the study offers insights into the principles for designing digital open badge-driven learning concerning the concept of desired competences. The paper explains the main principles of focusing the design model to meet unique personal needs, progression towards peer and community learning, and the recognition of excellence within working communities. The presentation at the conference should realise bilingual providing the premier of terminology of digital open badge-driven learning in swedish. Att ta upp svensk terminologi är viktigt med tanke på nordiskt utvecklingsarbete av kompetensmärkesstyrt lärande. Keywords: digital open badges, gamification, professional development, digital open badge-driven learning, kompetensmärkesstyrt lärande
Sanna Brauer
added an update
Olethan löytänyt jo hankkeen uusille verkkosivuille osoitteessa https://www.tyopeda.fi/ Sivuilta löydät myös kirjoittajakutsun, jolla toivotamme kaikki koostamaan yhteen aiemmin saavutettua osaamista ja kokemuksia työelämäläheisestä korkeakoulutuksesta.
Oletko ollut mukana esimerkiksi seuraavissa hankkeissa: PREP21, ARONI, MINDBUSINESS, OpenDigi, AMKTutka, TYYLI, eAMK, Toteemi, Verkkovirta, Amkista uralle, Att, ReKey, KOPE, OPEKE, Future Factory-toiminta (wimmalab), Oppimisanalytiikka APOA, Valmiina työelämään, Avot, Moduulioppimisen malli ?
 
Sanna Brauer
added an update
Jäsenten lisääminen projektiin onkin hieman hankalaa eli edellyttää ilmeisesti molemmin suuntaista seuraamista, että voin lisätä jäsenen. Jotkin muutkin asetukset saattavat vaikuttaa? Mutta tarkoitus siis on, että kaikki Työpedassa ja RG:ssa mukana olevat toimijat liitetään. :)
 
Sanna Brauer
added an update
Työpeda-hankkeen tutkimusprojektisivu on auki ResearchGate-palvelussa. Hanke on käynnistynyt ja kartoitusvaiheessa. TYÖPEDAn aloitusseminaari järjestetään 8.11.2018 Arcadassa. Seuraa sivua ja saat hankkeen julkaisut ja raportit kun niitä alkaa kertyä. Kun haluat itsesi liitettävän projektiin: laita viestiä Sannalle. :)
 
Sanna Brauer
added a project goal
In English -->Roll down.
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen tavoitteena on uudistaa korkeakoulutuksen toimintakulttuuria siten, että työelämänäkökulma ja työelämätaitojen kehittäminen ovat luonnollinen osa koulutusta.
Tutkimusten mukaan koulutuksen ja työelämän yhteistyö voi parantaa valmistuneiden työllistymismahdollisuuksia ja nopeuttaa siirtymistä työelämään. Korkeakoulutuksessa työelämäkokemusta saadaan kuitenkin usein vasta opintojen lopussa tapahtuvassa, muusta opetuksesta irrallisessa työharjoittelussa. Korkeakouluihin tarvitaankin sellaisia toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat oppimisympäristöjä teorian ja käytännön yhdistämiseksi.
TYÖPEDA-hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa luoda toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen sekä TKI-toiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen. Hankkeen kivijalkana on tutkimustieto koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpaikalla oppimisesta.
Hanke pohjautuu integratiivisen pedagogiikan malliin, jossa työelämäkokemusta reflektoidaan teoriatiedon valossa. Työkokemuksen opinnollistaminen palvelee tätä tarkoitusta. Tavoitteena on tuottaa asiantuntijuutta, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.
Vaikka työelämätaitoja opitaan parhaiten työelämässä, niitä on mahdollista kehittää myös oppilaitoksen sisällä monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä hyödyntäen. Tämän vuoksi hankkeessa kehitetään työelämässä tapahtuvan oppimisen lisäksi kampuksella tapahtuvaa opetusta.
TYÖPEDA-hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella vuosina 2018–2020, ja siinä on mukana yhteensä kymmenen yliopistoa ja kuusi ammattikorkeakoulua.
Work-Integrated Pedagogy in Higher Education (WORKPEDA)
WORKPEDA is transforming learning
The Work-integrated Pedagogy in Higher Education project brings the working-life perspective more strongly into education.
Research findings indicate that cooperation between education and the world of work can improve graduates’ employment and speed up their transition to working life. In their work practice periods, students also learn versatile skills, their understanding gains depth and professional identity becomes clearer.
Traditionally in higher education, workplace experience has often been offered at the end of the studies only and in the form of work practice periods separate from other tuition. The WORKPEDA project develops operational models where higher education institutes together with the workplace create learning environments in order to integrate theory and practice. Practical periods, project studies, graduation theses, and various workplace contexts are connected with theoretical teaching.
Although working –life skills are learnt best at work, these skills can also be developed within educational institutes by means of diverse teaching and learning methods. Therefore, the WORKPEDA project seeks to develop not only workplace learning but also teaching on campus.
WORKPEDA creates operational models for the development of students’ working-life skills, for curricular reforms, for work-integrated pedagogy and guidance as well as for the linkage between research, development and innovation (RDI) activities and education. The project is founded on research knowledge about the cooperation between education and the world of work and about learning at the workplace.
Further, the project is based on the model of integrative pedagogy, in which working-life experience is reflected on in the light of theoretical knowledge. Taking an educational approach to work experience serves this purpose. The aim is to produce expertise that combines in-depth understanding, active agency, and versatile skills.