Project

Turkish Dialects in North Macedonia

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
1

Project log

Oktay Ahmed
added a research item
ÖZET Türçede ek-fiilin (i-) ayrı bir yeri vardır. Çekimi diğer fiillerden farklıdır. Cümlede isim soylu kelimeleri yüklemleştirir veya birleşik kipli fiiller kurar. Bunların dışında bir de /-ken/ ekiyle bir zarf-fiil kurar. Bu çalışmada, Kuzey Makedonya Türk ağızlarında ek-fiilin görevleri ele alınmıştır. Bu görevler, üç gruba sığdırılabilir: a) Şimdiki/geniş zaman çekimi ekleşmiştir. Tüm diğer çekimlerde ayrı kullanılan ağızlar en yaygın ve en büyük grubu oluşturmaktadır. Birleşik kipli fiillerde birinci kip işaretleyicisi belirsiz geçmiş zamansa (/-miş/), ikinci kip işaretleyicisi her zaman i- fiiliyle beraber ayrı kullanılır. Birinci kip işaretleyicisi belirsiz geçmiş zaman olmadığı durumlarda, ikinci kip işaretleyicisi ek olarak kullanılabilir. b) Bazı ağızlarda, devletin resmi dili olan Makedoncada ayrı kullanılan “сум” (“sum”) yardımcı fiile benzer bir şekilde, düşen ek-fiil ve şimdiki/geniş zaman kipinden sonraki şahıs ekleri bağımsız birer kelime olarak kullanılır. c) Batı ve güneybatı ağızlarında, standart Türkçeden çok farklı bir kullanım görülmüştür. Bu ağızlarda, ek-fiili isimlerin yüklemleşmesinde, daha doğrusu şimdiki/geniş zaman çekiminde bile kendini korumuştur. Anahtar kelimeler: ek-fiil, Makedonya Türk ağızları, ağızlar, Balkan Türk ağızları, morfoloji. ----------------- SUMMARY In Turkish, the copulative verb (i-) has a special place. The conjugation is different compared to other verbs. In the sentence, it predicates nouns or form verbs with compound conjugation. Apart from these, it also forms one gerundium with the suffix /-ken/. In this study are discussed the functions of the copulative verb in North Macedonian Turkish dialects. These uses can fit into three groups: a) The conjugation of the present/aorist is affixed. In other dialects copulative verb is used separately. These dialects constitute the most common and largest group. In verbs with compound conjugation, if the first modal marker is the indefinite past tense (/-miş/), the second modal marker is always used separately with copulative verb. Where the first modal marker is not an indefinite past tense, the second modal marker can be used affixed. b) In some dialects, person suffixes are used as independent words after the dropped copulative verb and the present/aorist tense. That’s similar to the Macedonian auxiliary verb “сум” (“sum”), which is used separately in country’s official language. c) In the western and southwestern dialects, it is detected a very different usage compared to the standard. In these dialects, the copulative verb preserved itself even in predication of the nouns, as well as in present/aorist conjugation. Keywords: copulative verb, Turkish dialects in Macedonia, dialects, Turkish dialects in the Balkans, morphology.