Project

The foreign and domestic policy of the Republic of Armenia

Goal: The foreign and domestic policy of the Republic of Armenia

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
10

Project log

Agnieszka Miarka
added a research item
The purpose of the article was to analyse the implications of the Velvet Revolution on the bilateral relations of Armenia with the entities of supra-regional reach (European Union and Russian Federation) and Poland, in the context of active shaping of the eastern dimension of the European Union foreign policy by this country. The article focuses on the external relations of Armenia in the second decade of the twenty-first century, emphasising the consequences of the events of 2018. The topicality of the issues raised by the authors and their key importance in shaping the foreign policy by the centre of power in Yerevan following the phase of the revolutionary transformation in the country deserves particular attention. The relations between Warsaw and Yerevan are a result of the relations between UE, NATO and the Russian Federation, but also of the dialogue between Poland and Russia. Despite the aspirations of the Polish authorities to shape pragmatic and active politics towards Armenia to bring this country closer to the European structures, the possibilities of Warsaw in this respect are limited. Read the article for free (50 people): https://www.tandfonline.com/eprint/TW7C8KPADBHDZH4CFM85/full?target=10.1080/23745118.2021.1928844
Agnieszka Miarka
added a research item
Korzenie aksamitnej rewolucji w Armenii Fenomen rewolucji stanowi ważny obszar badań z zakresu m.in. nauk po-litycznych, socjologii czy historii1. Wydarzenia mające miejsce w Armenii w 2018 roku są podobne do aksamitnych rewolucji, które doprowadziły do przekształceń politycznych w innych krajach obszaru poradzieckiego. Celem opracowania jest analiza i charakterystyka przyczyn aksamitnej rewolucji w Armenii. Wysiłki Autorki skoncentrowały się na ukazaniu wieloaspektowości czynników składających się na genezę przekształceń politycznych w tym państwie zainicjowanych po zakończeniu rewolucji. Należy podkreślić, że ten typ rewolucji różni się od jej klasycznej formy m.in. brakiem użycia siły w celu wymuszenia zmian systemowych, a wręcz przeciwnie-niejednokrotnie ustępstwa osiągane są przez wyrze-czenie się przemocy i intensywną mobilizację społeczeństwa, jak to miało miejsce np. w Gruzji w 2003 roku. Poza tym działania charakteryzuje duża dynamika i nie zawsze wiążą się ze złamaniem prawa w danym państwie. Ważna jest weryfikacja hipotezy wskazującej, że wybuch aksamitnej rewolucji był rezultatem kulminacji frustracji armeńskiego społeczeństwa spowodowanej wieloma czynnikami o charakterze polityczno-ekonomicznym. W toku badań wykorzystano charakterystyczne dla nauk politycznych metody i techniki badań m.in.: analizę dokumentów i oficjalnych wypowiedzi polityków, wtórną analizę badań ilościowych, dedukcję. Ze względu na ograniczenia objętości tekstu Autorka dokonała selekcji przyczyn rewolucji i zaprezentowała te najistotniejsze z jej punktu widzenia. Cała publikacja w otwartym dostępie: https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/ksiega_wokol_teoretycznych_1_1-748_m.stolarczyk_ebook_10.11.2020_ramki_oniszczuk.pdf
Agnieszka Miarka
added 2 research items
The aim of the article is to analyze and characterize the 2018 Velvet Revolution in Armenia and to present its influence on the politics of this country. The first part of the article is devoted to pointing out the most important factors that led to the mass protests in Armenia, such as the weakness and corruption of political elites, monopolization of power structures by one party, inefficiency of foreign policy or the constitutional amendment of 2015. The emphasis was placed on the political determinants of the state political crisis. The course of events during the revolution is subsequently presented, emphasizing the priority role held by the opposition leader Nikol Pashinyan. The paper concludes with the enumeration of the most important transformations in Armenia’s politics, which were initiated after the My Step bloc came to power, and Pashinyan took over the position of Prime Minister.
Цель статьи — проанализировать особенности «бархатной революции», которая произошла в Армении в 2018 году, и ее воздействие на внутреннюю и внешнюю политику страны. В первой части работы охарактеризованы основные факторы, которые привели к массовым протестам в армянском обществе, — такие, как слабость и коррумпированность политических элит, монополизация институтов власти одной-единственной партией, неэффективность внешней политики и внесение изменений в Конституцию страны в 2015 году. Особое внимание уделяется политическим факторам кризиса. Далее излагается последовательность событий в ходе революции и подчеркивается ведущая роль лидера оппозиции Никола Пашиняна. В заключительной части отмечаются важнейшие политические преобразования в Армении, начатые с приходом к власти блока «Мой шаг», когда Пашинян занял пост премьер-министра.
Agnieszka Miarka
added 2 research items
he article aims to analyze and characterize changes in Armenia's domestic policy initiated by the reform government led by Prime Minister Nikol Pashinyan. In the course of research, the emphasis was placed on the presentation of such issues as the fight against corruption, the reform of the tax system, the fight against poverty and the reform of the judiciary system. It was also extremely important to present the short-term implications of the implemented measures and to discuss the attitude of the society towards the executed reforms, as well as public support for the operations of new political forces. In the light of the results of the research , it is clear that the activity of the post-revolutionary government has significantly changed the domestic policy vector of Arme-nia, bringing the country closer to meeting international democratic standards and strengthening the economic sector.
Agnieszka Miarka
added a project goal
The foreign and domestic policy of the Republic of Armenia