Project

Sweden: Researching and protecting brown bears through citizen science

Goal: Researching and protecting brown bears in Dalarna county, Sweden, through citizen science

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
17

Project log

Matthias Hammer
added a research item
Abstract This is a report about the first year of collaboration between Biosphere Expeditions and Björn & Vildmark with the overall purpose of researching the behaviour of free ranging brown bears (Ursus arctos) in central Sweden for the Scandinavian Brown Bear Research Project (SBBRP). This collaboration investigates, amongst other topics, how climate change as well as human activities affect the brown bear behaviour and population, and provides managers in Sweden with solid, science-based knowledge to manage brown bears. From 24 June to 1 July 2019, ten citizen scientists collected data on bear denning behaviour and feeding ecology by investigating the 2018/2019 hibernation season den sites of GPS-marked brown bears and by collecting fresh scats from day bed sites. All field work was performed in the northern boreal forest zone in Dalarna and Gävleborg counties, south-central Sweden, which is the southern study area of the SBBRP. After two days of field work training, citizen scientists were divided into three to four sub-teams each day. All study positions were provided by the expedition scientist and only data and samples from radio-marked bears with a VHF or GPS transmitter were collected. Citizen scientists defined den types (anthill den, soil den, rock den, basket den or uprooted tree den), recorded bed material thickness, size and content, as well as all tracks and signs around the den sites to elucidate whether a female had given birth to cubs during hibernation. All first scats after hibernation and hair samples from the bed were collected, and the habitat type around the den and the visibility of the den site were described. 27 winter positions of 20 different bears were investigated. Four bears shifted their dens at least once during the hibernation season. In total, the expedition found 17 dens; five soil dens, three anthill dens, two anthill/soil dens, two stone/rock dens, one uprooted tree den and four basket dens. In four locations only smaller day beds were present. Unusually, one pregnant female hibernated in a basket den where she gave birth to cubs during winter. At one position the expedition found the remains of a dead bear. Analysis showed the animal had died of natural causes. Excavated bear dens had an average outer length and outer width of 2.2 m and an outer height of 0.8 m. The entrance on average comprised 10% of the open area. The inner length of the den was on average 1.5 m and the inner width was 1.3 m. The inner height of the dens was on average 0.6 m. Bears used mainly branches (33%), berry foliage (22%) and mosses (32%) as nest material in their dens, which reflected the composition of the field layer and ground layer that was present at the den site. The expedition found six first post-hibernation bear scats at the den sites and collected hair samples from all beds inside the den. One scat of an adult female bear contained small bear claws and baby bear hair at the edge of the scat. This was a sign that the female bear had given birth to cubs during hibernation, but had consumed the cubs for unknown reasons. Eleven bears selected their den sites in older forests and six bears hibernated in younger forest. Only one bear built a den in a very young forest with an average tree height below 1-3 m. The habitat around the dens was dominated by Scots pine (Pinus sylvestris) 43%, spruce (Picea abies) 37%, and birches (Betula pendula, Betula pubescens) 20%. The expedition investigated about a third of all winter den positions that the SBBRP recorded in 2018/2019 and collected six scats at eight cluster positions, which represents half of the scat samples that the SBBRP normally collects during a time period of 10 days. A detailed food item analysis will be performed in 2020 and the data will be published. Through all of the above, the expedition made a very significant contribution to the SBBRP’s field work in a showcase of how citizen science can supplement existing research projects run by professional scientists. Climate change alters the bear denning behaviour and may reduce food resources that they need for fat production. Overharvest (hunting) of bears and habitat destruction are the major reasons why brown bear populations have declined or have become fragmented in much of their range. In Scandinavia, human activity around den sites has been suggested as the main reason why bears abandon their dens. This can reduce the reproductive success of pregnant female brown bears and increases the chance of human/bear conflict. Understanding denning behaviour is critical for effective bear conservation. Further research is needed to determine whether good denning strategies help bears avoid being disturbed. Additionally, enclosed dens offer protection and insulation from inclement weather. A continued fragmentation of present bear ranges, inhibiting dispersal, together with an increasing bear population, might lead to bears denning closer to human activities than at present, thereby increasing human/bear conflict. The dens that were investigated by the expedition were visible from 22 m on average. Cover opportunities and terrain types not preferred by humans are thereby presumably important for bears that are denning relatively close to human activities, but further research needs to be done to validate this theory. Sammandrag Det här är en rapport gällande det första året av samarbete mellan Biosphere Expeditions och Björn & Vildmark med det övergripande syftet att forska på beteendet hos vilt levande brunbjörnar (Ursus arctos) i Mellansverige för det skandinaviska björnforskningsprojektet (SBBRP). Samarbetet undersöker bland annat hur klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar brunbjörnens beteende och population vilket i sin tur ger myndigheter i Sverige en gedigen vetenskapligt baserad kunskap för att förvalta brunbjörnstammen. Från den 24 juni till den 1 juli 2019 samlade tio expeditionsdeltagare in data om björnens idesval och födoval. De undersökte idesplatserna där björnar har legat i vintersömnen under säsongen 2018-2019 och samlade även färsk spillning vid daglegor från GPS-märkta bruna björnar. Allt fältarbete utfördes i norra boreala skogszonen i Dalarna och Gävleborgs län, mellersta Sverige, som är SBBRP:s södra studieområde. Efter två dagars utbildning inom fältarbete delades expeditionsdeltagaren in i tre till fyra grupper. Alla studiepositioner tillhandahölls av expeditionsforskaren och endast data och prover från radiomärkta björnar med en VHF- eller GPS-sändare samlades in. Expeditionsdeltagaren definierade idestyper (myrstackide, jordiden, steniden, korgiden eller iden under en rotvälta), undersökte bäddmaterialets tjocklek, storlek och innehåll samt kollade efter spår och tecken runt idet som tydde på att en hona hade fött ungar där under vintern. Första spillningar samlades in och även hårprover från bäddmaterialet togs. Dessutom beskrevs habitatet runt om idet och hur dolt idet var placerat i terrängen. 27 vinterpositioner från 20 olika björnar undersöktes. Fyra björnar flyttade från sina iden minst en gång under vintersömnen. Totalt hittade expeditionsdeltagaren 17 iden; fem jordiden, tre myrstackiden, två myrstackide / jordiden, två steniden, ett ide under en rotvälta och fyra korgiden. På fyra platser fanns endast mindre daglegor. Ovanligt nog övervintrade en dräktig björnhona i ett korgide där hon födde sina ungar under vintern. Vid en position hittade expeditionsdeltagarna resterna av en död björn. Obduktionen visade att djuret hade dött av naturliga orsaker. Utgrävda björniden hade en genomsnittlig yttre längd och yttre bredd på 2,2 m och en yttre höjd av 0,8 m. Ingången utgjorde i genomsnitt 10% av den öppna ytan. Den inre längden på idet var i genomsnitt 1,5 m och den inre bredden 1,3 m. Den inre höjden på idena var i genomsnitt 0,6 m. Björnar använde främst grenar (33%), bärris (22%) och mossor (32%) som bäddmaterial, vilket återspeglade sammansättningen av fältskiktet och markskiktet som fanns vid idesplatsen. Expeditionsdeltagare hittade sex första björnspillningar efter vintersömnen och samlade in hårprover från alla bäddar inne i idet. En spillning från en vuxen björnhona innehöll små björnklor och baby björnhår i kanten av spillningen. Detta var ett tecken på att den björnhonan hade fött ungar under vintern, men hade ätit upp ungarna av okänd anledning. Elva björnar valde att bygga sina iden i äldre skog och sex björnar övervintrade i yngre skog. Endast en björn byggde ett ide i en mycket ung skog med en genomsnittlig trädhöjd under 1-3 m. Habitated runt idesplatsen dominerades av tall (Pinus sylvestris) 43%, gran (Picea abies) 37%, och björk (Betula pendula, Betula pubescens) 20%. Expeditionen undersökte ungefär en tredjedel av alla vinterpositioner som SBBRP registrerade under 2018/2019 och samlade in sex spillningar på åtta klusterpositioner, vilket motsvarar hälften av de spillnings-prover som björnprojektet normalt samlar in under en tidsperiod på 10 dagar. En detaljerad spillnings analys kommer att genomföras under 2020 och uppgifterna kommer att publiceras efteråt. Genom allt ovanstående gav expeditionen ett mycket viktigt bidrag till SBBRP: s fältarbete som visade hur expeditionsdeltagare kan komplettera befintliga forskningsprojekt som drivs av professionella forskare. Klimatförändringar förändrar björnens beteende och kan minska födotillgången. Intensiv björnjakt och förstörelse av habitat är de främsta orsakerna till att populationer av brunbjörnar har minskat eller blivit fragmenterade i stora delar av världen. I Skandinavien är mänsklig aktivitet kring idesplatser troligtvis det främsta skälet till varför björnar byter ide under vintern. Detta kan minska reproduktionen bland dräktiga björnhonor och ökar risken för konflikt mellan människor och björnar. Förståelse av vinterbeteende är avgörande för ett effektivt bevarande av björnen. Ytterligare forskning behövs för att avgöra om goda vinterstrategier hjälper björnar att undvika störningar. Dessutom erbjuder väl isolerade iden skydd från dåligt väder. En fortsatt fragmentering av den nuvarande björnstammen, som hämmar spridning, tillsammans med en ökande björnpopulation, kan leda till att björnar kommer närmare mänsklig bebyggelse, vilket ökar konflikterna mellan människor och björnar. De iden som undersöktes av expeditionen var synliga från 22 m i genomsnitt. Täta terrängtyper som inte föredras av människor är därmed förmodligen viktiga för björnar som bygger sina iden relativt nära mänsklig bebyggelse, men ytterligare forskning måste göras för att validera denna teori.
Matthias Hammer
added a project goal
Researching and protecting brown bears in Dalarna county, Sweden, through citizen science