Project

Strategia - nauka i sztuka/Strategy - art and science

Goal: [POL] Celem tego projektu jest synteza wiedzy o nauce i sztuce strategii - zarówno wojskowej, jak i cywilnej.
[ENG] The goal of this project is to synthetize knowledge on science and art of strategy - both military and civilian.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
4
Reads
0 new
91

Project log

Józef Marczak
added a research item
[POL] Utworzenie powszechnej OT jest najważniejszym i najpilniejszym wyzwaniem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI w., ponieważ zapewni ona wiarygodne i skuteczne odstraszanie i niepokonalność, tworząc zarazem warunki konieczne do wykorzystania mobilnych wojsk operacyjnych – własnych i ewentualnego wzmocnienia NATO. Warunkiem koniecznym tworzenia powszechnej OT jest wykorzystanie nauki nowoczesnej strategii oraz doświadczeń polskich – pospolitego ruszenia Polski klasycznej, Obrony Narodowej 1937-39, Armii Krajowej, Solidarności, Obrony Terytorialnej budowanej w latach 1992-2005.
Józef Marczak
added 7 research items
Celem opracowania jest przedstawienie strategicznej syntezy doświadczeń organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XX wieku jako podstawowego, niezastępowalnego źródła wiedzy naukowej do tworzenia bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku. Główny problem dociekań zawiera się w pytaniu: jakie środki i działania w sferze bezpieczeństwa narodowego, wynikające z historii Polski są właściwe i konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego we względnie trwałych uwarunkowaniach geopolitycznych i geostrategicznych Polski oraz jakich błędów w organizacji bezpieczeństwa uniknąć by nie powtórzyć klęsk i tragedii, których doznał naród polski w swej wspaniałej a zarazem tragicznej historii.
Niniejszy „Raport strategiczny1: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku)” przygotowano w Akademii Obrony Narodowej na potrzeby Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Tezy Raportu stanowią naukową syntezę ponad 20-letnich narodowych studiów strategicznych zapoczątkowanych Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 7/MON z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie doskonalenia teorii strategii, sztuki operacyjnej i taktyki.
Wybór tez klasyków strategii, związanych z problematyką osłony strategicznej państwa.
Marek Klasa
added a research item
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie głównego dzieła Sir Basila Henry’ego Liddell Harta, Strategia: Działania pośrednie, poprzez dokonanie wyboru kluczowych tez strategicznych. Zestawienie to powinno być wsparciem dla studentów na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne na przedmiotach: Klasyczna strategia i strategia wojskowa. Każda z tez, uwzględniona w niniejszym zbiorze, podana jest z uwzględnieniem numeru strony z polskiego wydania wydanego nakładem Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie 1959 roku w serii: Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Inspiracją dla przygotowania niniejszego opracowania stał się praca prof. Józefa Marczaka, Tezy strategiczne. C. v. Clausewitz „O wojnie”. Wprowadzenie, opracowana w 2011 roku dla Polskiego Stowarzyszenia Carla von Clausewitza.
Marek Klasa
added a project goal
[POL] Celem tego projektu jest synteza wiedzy o nauce i sztuce strategii - zarówno wojskowej, jak i cywilnej.
[ENG] The goal of this project is to synthetize knowledge on science and art of strategy - both military and civilian.
 
Marek Klasa
added a research item
STRESZCZENIE: Artykuł opisuje relacje między strategią wojskową a NATO-wską koncepcją smart defence. W szczególności, autorzy analizują inicjatywę smart defence w odniesieniu do wiedzy płynącej ze sztuki wojen-nej, gdzie wykładnią do planowania obronnego jest położenie geostrategiczne i wnioski z historii wojskowości. Zmniejszenie nakładów na obronę terytorium oraz przesunięcie środków na rozwój zdolności ekspedycyjnych postulowane w ramach inicjatywy smart defence nie jest w interesie Polski. Takie założenie autorów artykułu jest szczególnie zasadne wobec rozwoju sytuacji na Ukrainie. ABSTRACT: The article describes the relations between military strategy and NATO smart defence concept. In particular, authors analyze smart defence initiative with the respect to knowledge of the art of war, where the key aspects are geostrategic location and conclusions from military history. Decrease of expenditures for territorial defence and allocation of resources to increase expedition capabilities promoted by smart defence is not in Poland’s best interest. The aforementioned assumption is especially appropriate bearing in mind the recent developments in Ukraine.