Project

Scientometrics

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
9
Reads

0 new
96

Project log

Gyula Mester
added 2 research items
Apstrakt: Rang listu istraživača Univerziteta u Zagrebu u 2022 god. prezentujemo primenom baze Google Scholar na osnovu h-indeksa istraživača. Ako dva ili više istraživača imaju isti h-indeks tada se rangiranje vrši prema broju citata na publikacije istraživača. Na prikazanoj rang listi prikazujemo 10 istraživača, minimalna vrednost h-indeksa je 64. Prikazujemo i Orcid ID istraživača.
Apstrakt: Rang listu istraživača naučnometrije/Scientometrics u svetu u 2022 god., prezentujemo primenom baze Google Scholar na osnovu h-indeksa istraživača. Ako dva ili više istraživača imaju isti h-indeks tada se rangiranje vrši prema broju citata na publikacije istraživača. Na prikazanoj rang listi prikazujemo 12 istraživača, minimalna vrednost h-indeksa je 59. Prikazujemo i Orcid ID istraživača. Ključne reči: Rang lista istraživača naučnometrije u 2022 god., h-indeks, Google Scholar, citati, Orcid ID. 1. Uvod Rad prezentira rang listu istraživača naučnometrije/Scientometrics u svetu u 2022 god. Rang listu istraživača prvenstveno prezentujemo prema h-indeksu. Istraživač ima indeks h ako od ukupnog broja njegovih radova, h radova ima najmanje h citata. h-indeks se može odrediti iz sledećih baza podataka: Web of Science, Scopus, Google Scholar i programom Publish or Perish. U slučaju ako se h-indeks dva ili više istraživača poklapaju, tada rangiranje vršimo prema broju citata na radove istraživača. Na rang listi prikazujemo 12 najboljih istraživača sa minimalnim h-indeksom 59. Rang listu prezentujemo primenom baze Google Scholar [1-20]. Prikazujemo i Orcid ID istraživača. Prvo poglavlje obuhvata uvod, u drugom poglavlju prezentujemo rang listu istraživača naučnometrije, treće poglavlje obuhvata zaključke. 2. Rang lista istraživača naučnometrije 2022 Rang listu istraživača naučnometrije u 2022 god. prezentujemo primenom baze Google Scholar na osnovu h-indeksa istraživača [21-40]. Ako dva ili više istraživača imaju isti h-indeks tada se rangiranje vrši prema broju citata na publikacije istraživača [41-67]. Prikazujemo i Orcid ID istraživača (ukoliko istraživač ima Orcid ID).
Gyula Mester
added a research item
Absztrakt: A tudományos közlemény bemutatja a tudománymetria tudományterületi magyar kutatók 2022-es ranglistáját. A ranglistát elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint prezentáljuk. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán 15 kutató szerepel. A h-index meghatározható a következő internetes adatbázisokból: Web of Science, Scopus, Google Scholar, Magyar Tudományos Művek Tára és a Tud-O-Méter, Publish or Perish programok alkalmazásával. A ranglistát a Google Scholar internetes adatbázis és a Publish or Perish program alkalmazásával szerkesztjük.
Gyula Mester
added a research item
Kratak sadržaj: Naučnometrija je neophodna za kvantitativnu ocenu rezultata naučnih istraživanja. Metode naučnometrije kvantificiraju broj i kvalitet naučnih publikacija-ukupan broj citata, h-indeks, g-indeks istraživača i impakt faktor naučnih časopisa. Program Tud-Ó-Méter razvijen je na Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományo Egyetem/Univerzitet Tehničkih i Ekonomskih Nauka, Budimpešta. Primenom programa Tud-Ó-Méter možemo odrediti ukupan broj publikacija istraživača, Q broj, ukupan broj citata, WoS citate, h-indeks, ukupni impakt faktor, relativni impakt faktor i broj publikacija sa impakt faktorom istraživača. Efikasnost primene programa Tud-Ó-Méter prikazujemo prezentacijom rezultata istraživanja autora publikacije Gyula Mester. Ključne reči: Naučnometrija, broj naučnih publikacija, ukupan broj citata, h-indeks, g-indeks istraživača i impakt faktor naučnih časopisa, program Tud-Ó-Méter. Abstract: Scientific metrics is necessary for the quantitative evaluation of the results of scientific research. Methods of scientific metrics quantify the number and quality of scientific publications-the total number of citations, the h-index, the g-index of researchers and the impact factor of scientific journals. The Tud-Ó-Méter program was developed at the University of Technical and Economic Sciences, Budapest. Using Tud-Ó-Méter we can determine the total number of researcher publications, Q number, total number of citations, WoS citations, h-index, total impact factor, relative impact factor, number of publications with researcher impact factor. We present the efficiency of the Tud-Ó-Méter program implementation by presenting the results of the author Gyula Mester research. Key Words: Scientific metrics, number of scientific publications, total number of citations, h-index, g-index of researchers and impact factor of scientific journals, Tud-Ó-Méter program. 1. UVOD Naučnometrija je neophodna za kvantitativnu ocenu rezultata naučnih istraživanja. Metode naučnometrije kvantificiraju broj i kvalitet naučnih publikacija-ukupan broj citata, h-indeks, g-indeks istraživača i impakt faktor naučnih časopisa. Citati predstavljaju efikasan način merenja rezultata naučnih istraživanja, jer ako nekog istraživača drugi istraživači više puta citiraju, vjerojatno je bolji istraživač. Najvažniji osnovni podaci o citatima su: koja publikacija je citirana u kojoj publikaciji, autor/autori citata. Citat može biti pozitivan, negativan ili neutralan Rangiranje istraživača prvenstveno se vrši prema h-indeksu istraživača. h-indeks, također poznat kao Hirsch-ov indeks, funkcija je citata. h-indeks objavio je fizičar Jorge E. Hirsch (Univerzitet Kalifornije, San Diego) 2005: "Istraživač ima indeks h ako h njegovih/njezinih publikacija ima najmanje h citata svaki, a druge publikacije istraživača nemaju više od h citata." Prema tome h-indeks je najveći broj h, što pokazuje da h publikacija sadrže najmanje h citata, dok su sve ostale publikacije dobile manje od h citata. Prema Hirsch-evoj sugestiji, h-indeks je izvorno korišćen samo za rangiranje istraživača, ali se može odrediti h-indeks istraživačkih grupa, časopisa, disciplina, naučnih oblasti, institucija i zemalja. Izvorni h-indeks ne pravi razliku između zavisnih i nezavisnih citata.
Gyula Mester
added a research item
In this paper the Academic Ranking of World Universities 1999 is considered. The publication of the Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, Academic Ranking of World Universities 1999, ARWU 1999 is analyzed. Those universities ranked between 1 and 1000. In this paper Shanghai World rank list of the top 100 universities in 1999 is illustrated. ARWU uses six objective indicators to rank world universities, including the number of alumni and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals, number of highly cited researchers selected by Clarivate Analytics, number of articles published in journals of Nature and Science, number of articles indexed in Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index, and per capita performance of a university.
Gyula Mester
added a research item
A tudományos közlemény bemutatja a robotika tudományterület szerbiai kutatóinak minden idők szerinti 2020-as ranglistáját. A robotika tudományterület kutatóinak ranglistáját elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint prezentáljuk. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán szereplő 20 kutató minimális h-indexe 10. A ranglistát a: Google Scholar adatbázis alkalmazásával szerkesztettük.
Gyula Mester
added a research item
A tudományos közlemény bemutatja a robotika tudományterület szerbiai kutatóinak minden idők szerinti ranglistáját. A robotika tudományterület kutatóinak ranglistáját elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint prezentáljuk. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán szereplő 20 kutató minimális h-indexe 10. A ranglistát a Google Scholar adatbázis alkalmazásával szerkesztettük. A Google Scholar (Google Tudós) a Google tudományos keresője 2004-ben indult, megjeleníti a kutató tudományos közleményeit, idézeteit, h-indexét és i10-indexét [1]. Mérési eljárások tudománymetriában a tudományos közlemények mennyiségét-közlemények számát és minőségét-idézettségét, h-indexét, g-indexét számszerűsítik [2-20]. A hivatkozás az az utalás, amelyet egy kutató tudományos közleményében más kutató tudományos közleményére vonatkoztatva ad. Az idézet pedig az az utalás, amelyet egy tudományos közlemény szerzőjétől egy másik kutató kap [21-48]. A tudományos teljesítmény mérésének hatékony módja az idézetek mérése, ugyanis, ha valakire más tudósok sokszor hivatkoznak, az valószínűleg jobb kutató. Az idézetek legfontosabb alapadatai: mely közleményre, ki és milyen közleményben hivatkozott [49-65]. Az idézet lehet pozitív, negatív vagy semleges. A h-indexet Jorge E. Hirsch (University of California, San Diego) fizikus publikálta 2005-ben: "A scientist has index h if h of his/her N papers have at least h citations each, and the other (N-h) papers have no more than h citations each." A h-index, más néven Hirsh index, hivatkozásokon alapul [49-70]. h-index a kutató olyan tudományos közleményeinek h száma, amelyek legalább h számú idézetet kaptak a szakirodalomban, az összes többi tudományos közleménye értelem-szerűen h-nál kevesebb idézetet kapott. Tehát a h-index a legnagyobb h szám, amely azt jelzi, hogy h számú publikáció legalább h idézetet tartalmaz. Meghatározható a következő internetes adatbázisokból: Web of Science, Scopus, Google Scholar, Magyar Tudományos Művek Tára és a Publish or Perish program alkalmazásával. A Google Tudós i10-indexe azt jeleníti meg, hogy a kutató hány publikációja tartalmaz legalább 10 idézetet. Bemutatjuk a robotika tudományterület [71-88] szerbiai kutatóinak minden idők szerinti ranglistáját. A robotika tudományterület szerbiai kutatóinak ranglistáját elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint mutatjuk be. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán szereplő kutatók minimális h-indexe 10. A ranglistát a Google Scholar adatbázis alkalmazásával szerkesztettük [89-91]. A ranglistán 20 kutató szerepel. Robotika tudományterület szerbiai kutatóinak ranglistája A robotika tudományterület szerbiai kutatóinak ranglistáját elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint mutatjuk be. A ranglistát a Google Scholar adatbázis alkalmazásával szerkesztettük. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán szereplő kutatók minimális h-indexe 10. A ranglistán 20 kutató szerepel. Bemutatjuk a kutatók Orcid ID számát is. Ime a ranglista:
Gyula Mester
added a research item
Apstrakt: Rad spada u oblast naučno metrije. Jedno od najvažnijih i najspornijih pitanja savremene nauke danas kako meriti naučne rezultate istraživača? Rangiranje naučnih rezultata i naučnika je poslednjih godina postalo sve objektivnije zahvaljujući novim metodama, sistematičnom pristupu i dobro razvijenim, organizovanim akademskim mrežama i bazama podataka. Postupci naučno metričkog merenja kvantifikuju broj naučnih publikacija i kvalitet publikacija-broj citata na publikacije autora i Hirsch-indeks, tj. h-indeks autora. Prikazujemo odredjivanje identifikatora naučnih publikacija i citata pomoću baze podataka Google Scholar. Ključne reči: Naučno metrija, naučni rezultati istraživača, Hirsch-indeks, h-indeks, identifikator naučne publikacije, identifikator citata, Google Scholar. Uvod Rangiranje naučnih rezultata i naučnika je poslednjih desetak godina postalo sve objektivnije zahvaljujući novim metodama, sistematičnom pristupu i dobro razvijenim, organizovanim akademskim mrežama i bazama podataka. Google Scholar naučni pretraživač startovao je 2004 god. i prezentuje naučne publikacije autora, citate na publikacije autora, Hirsch-indeks, tj. h-indeks i10-indeks autora [1-14]. h-indeks (Hirsch's h-index) istraživača, 2005 god. uvodi Nemački fizičar Hirsch: »A scientist has index h if h of his/her Np papers have at least h citations each, and the other (Np-h) papers have no more than h citations each.« Prema tome h-indeks je onaj najveci h broj, kada se poklapa broj h citata sa brojem h publikacija na koje se isti citati odnose, sledi da je h-indeks funkcija citata na radove autora. i 10-indeks 2004 godine uvodi Google Scholar: »i10 index is the number of publiations with at least 10 citations". Prema tome i10-indeks je broj publikacija autora sa po 10 ili više od 10 citata. Prikazujemo odredjivanje identifikatora naučnih publikacija i citata pomoću baze podataka Google Scholar.
Gyula Mester
added 2 research items
sszefoglaló: A közlemény a tudománymetria témakörével foglalkozik. A mai korszerű tudomány egyik legfontosabb és legvitatottabb kérdése, hogyan lehet mérni a tudományos teljesítményt? A tudománymetriai mérési eljárások a tudományos közlemények mennyiségét-a közlemények számát és minőségét-idézettségét, h-index-ét számszerűsítik. Bemutatjuk a tudományos közlemény és az idézet azonosítójának meghatározását a Google Scholar (Google Tudós) adatbázis alkalmazásával. Kulcsszavak: Tudománymetria, tudományos közlemény azonosítója, idézet azonosítója, Google Scholar. Bevezetés A Google Scholar (Google Tudós) a Google tudományos keresője 2004-ben indult, megjeleníti a kutató tudományos közleményeit, idézeteit, h-indexét és i10-indexét. A h-index a kutató olyan tudományos közleményeinek h száma, amelyek legalább h számú idézetet kaptak a szakirodalomban, az összes többi tudományos közleménye értelemszerűen h-nál kevesebb idézetet kapott. A h index hivatkozásokon alapul. A Google Tudós i10-indexe azt jeleníti meg, hogy a kutató hány publikációja tartalmaz legalább 10 idézetet. Bemutatjuk a tudományos közlemény és az idézet azonosítójának meghatározását a Google Scholar (Google Tudós) adatbázis alkalmazásával.
sszefoglaló: A közlemény a tudománymetria témakörével foglalkozik. A mai korszerű tudomány egyik legfontosabb és legvitatottabb kérdése, hogyan lehet mérni a tudományos teljesítményt? A tudománymetriai mérési eljárások a tudományos közlemények mennyiségét-a közlemények számát és minőségét-idézettségét, h-index-ét számszerűsítik. Bemutatjuk a tudományos közlemény és az idézet azonosítójának meghatározását a Google Scholar (Google Tudós) adatbázis alkalmazásával. Kulcsszavak: Tudománymetria, tudományos közlemény azonosítója, idézet azonosítója, Google Scholar. Bevezetés A Google Scholar (Google Tudós) a Google tudományos keresője 2004-ben indult, megjeleníti a kutató tudományos közleményeit, idézeteit, h-indexét és i10-indexét. A h-index a kutató olyan tudományos közleményeinek h száma, amelyek legalább h számú idézetet kaptak a szakirodalomban, az összes többi tudományos közleménye értelemszerűen h-nál kevesebb idézetet kapott. A h index hivatkozásokon alapul. A Google Tudós i10-indexe azt jeleníti meg, hogy a kutató hány publikációja tartalmaz legalább 10 idézetet. Bemutatjuk a tudományos közlemény és az idézet azonosítójának meghatározását a Google Scholar (Google Tudós) adatbázis alkalmazásával.
Gyula Mester
added a research item
Abstrakt: U radu se prikazuje lista 50 najbolje rangiranih istraživača Univerziteta u Beogradu u 2020 god. Rangiranje se vrši prema h-indeksu i ukupnom broju citata na naučne publikacije istraživača iz svih naučnih oblasti, disciplina. U slučaju da dva ili više istraživača imaju isti h-indeks, tada se rangiranje vrši prema ukupnom broju citata na publikacije autora. Kod istraživača, ukoliko istraživač ima, prikazujemo i Orcid broj (Orcid ID). Za sastavljanje rang liste koristili smo bazu podataka Google Scholar. Ključne reči: Rangiranje istraživača Univerziteta u Beogradu u 2020 god., h-indeks, ukupan broj citata, baza podataka Google Scholar, Orcid ID.
Gyula Mester
added 2 research items
sszefoglalás A felsőoktatás globalizálódása eredményezte a felsőoktatási világranglisták megjelenését. A felsőoktatási világranglistán a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. A jó helyezés a felsőoktatási világranglistán, az egyetemeknek lehetővé teszi a kiváló oktatók és kutatók valamint a színvonalas nemzetközi projektek megszerzését. A jó pozíció ugyancsak fontos a jövendőbeli hallgatók érdeklődése szempontjából. A világranglistán a jól rangsorolt egyetemek jobb anyagi támogatásra számíthatnak. Áttekintjük a Webometrics világranglista idézettségi alapú, legújabb 2019 júliusi egyetemi világranglistáját. Bemutatjuk a világranglista első 20 egyetemét valamint a magyarországi egyetemek rangsorolását. Kulcsszavak: felsőoktatás globalizálódása, felsőoktatási világranglisták, Webometrics idézettségi alapú világranglistája, a világranglista első 20 egyeteme, magyarországi egyetemek rangsorolása.. 1 Bevezetés A felsőoktatási intézmények évenként megjelenő világranglistái iránt világszerte növekszik az érdeklődés. A felsőoktatás globalizálódása eredményezte a felsőoktatási világranglisták megjelenését [1-2]. A felsőoktatási világranglistán a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. A jó helyezés a felsőoktatási világranglistán az egyetemeknek lehetővé teszi a kiváló oktatók és kutatók valamint a színvonalas nemzetközi projektek megszerzését. A jó pozíció ugyancsak fontos a jövendőbeli hallgatók érdeklődése szempontjából. A világranglistán a jól rangsorolt egyetemek jobb anyagi támogatásra számíthatnak. Az egyetemek rangsorolása a világranglistán igen fontos az egyetemen működő doktori iskolák szempontjából is.
sszefoglalás A tudományos közlemény bemutatja a robotika tudományterület magyar kutatóinak minden idők szerinti ranglistáját. A robotika tudományterület kutatóinak ranglistáját elsődlegesen a kutatók h-indexe szerint prezentáljuk. Megegyező h-index szerinti kutatókat az idézetek száma szerint rangsoroljuk. A ranglistán szereplő 26 kutató minimális h-indexe 10. A ranglistát a Google Scholar adatbázis és a Publish or Perish program alkalmazásával szerkesztettük. A ranglistán szereplő kutatóknál, bemutatjuk a robotika tudományterületről legtöbbszőr idézett tudományos közleményének bibliográfiai adatait. Kulcsszavak: h-index, hivatkozások, idézetek, robotika tudományterület kutatói, ranglista, Google Scholar adatbázis, Publish or Perish program, bibliográfiai adatok. 1 Bevezetés Mérési eljárások tudománymetriában a tudományos közlemények mennyiségét-közlemények számát és minőségét-idézettségét, h-indexét, g-indexét számszerűsítik [1]. A hivatkozás az az utalás, amelyet egy kutató tudományos közleményében más kutató tudományos közleményére vonatkoztatva ad. Az idézet pedig az az utalás, amelyet egy tudományos közlemény szerzőjétől egy másik kutató kap [2]. A tudományos teljesítmény mérésének hatékony módja az idézetek mérése, ugyanis, ha valakire más tudósok sokszor hivatkoznak, az valószínűleg jobb kutató. Az idézetek legfontosabb alapadatai: mely közleményre, ki és milyen közleményben hivatkozott. Az idézet lehet pozitív, negatív vagy semleges. A h-indexet [3] Jorge E. Hirsch (University of California, San Diego) fizikus publikálta 2005-ben: "A scientist has index h if h of his/her N papers have at least h citations each, and the other (N-h) papers have no more than h citations each." A h-index, más néven Hirsh index, hivatkozásokon alapul [4]. h-index a kutató olyan tudományos közleményeinek h száma, amelyek legalább h számú idézetet kaptak a szakirodalomban, az összes többi tudományos közleménye értelemszerűen h-nál kevesebb idézetet kapott.
Gyula Mester
added a research item
In this paper, using the h-index and the total number of citations, the best 100 Hungarian researchers from several disciplines is ranked. The list may be formed based on the h-index and the total number of citations, given in Web of Science, Scopus, Publish or Perish Program and Google Scholar database. Data for the first 100 researchers from Hungary are presented. Google Scholar is the most complete. Therefore, to define a single indicator, h-index calculated by Google Scholar may be a good and simple one. The author chooses the Google Scholar database as it is the broadest one.
Gyula Mester
added a research item
A felsőoktatási intézmények évenként megjelenő világranglistája iránt világszerte növekszik az érdeklődés. A felsőoktatás globalizálódása eredményezte a felsőoktatási világranglisták megjelenését. A felsőoktatási világranglistán a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. A jó helyezés a felsőoktatási világranglistán az egyetemeknek lehetővé teszi kiváló oktatók és kutatók valamint színvonalas nemzetközi projektek megszerzését. Egy világszínvonalú egyetem a következő szempontok alapján jellemezhető:-oktatása és kutatási eredményei nemzetközileg elismertek,-színvonalas oktatókkal és vezető kutatókkal rendelkezik,-jelentősen hozzájárul a tudomány, gazdaság és a társadalom fejlődéséhez,-nemzetközi hírneve van,-végzős hallgatói jelentős gazdasági és társadalmi pozícióba kerülnek,-színvonalas doktori iskolákkal rendelkeznek. Az egyetemi világranglisták közűl a legismertebbek a következők: Academic Ranking of World Universities, ARWU [1].
Gyula Mester
added 3 research items
Abstract: This paper contains the 20 best-ranking physicists in Serbia. For a scientist to enter the list, they need to practice scientific work and publish academic publications which other scientists may refer to. The scientists are evaluated based on the h-index and the number of references. The scientists with the same h-index are ranked by the total number of references. This list of physicists includes 20 scientists and researchers with the minimal h-index of 26. The h-index and the number of references were determined by using the Google Scholar database. Key Words: h-index, citations, references, physics researchers, ranking, Google Scholar database, bibliographic data, reference data.
Abstract: The Hungarian Scientific Works Library (MTMT) is a multi-purpose national bibliographic database in Hungary. Based on the decision of the Board of the Hungarian Academy of Sciences, MTMT was established on July 1, 2009 to establish and record the results of Hungarian scientific research. The National Bibliographic Database, which can be used for many purposes, can be used to upload data on the scientific work and performance of researchers from participating institutions in a controlled manner. Its task is to measure scientific performance. Key Words: Hungarian Scientific Works Library, Hungarian Academy of Sciences, National Bibliographic Database, measure scientific performance.
Abstract: By applying scientific-metric indices, it is possible to create a ranking list of the 20 best robotics researchers in Serbia. The following databases are available for reading the h index and the total number of researcher citations: WOS, SCOPUS, and Google Scholar. Because of its broadest reach, the author chose the Google Scholar Database. After the scientific-metric analysis, a table was compiled where the robotics researchers were ranked according to the h-index, and in case if the two robotics researchers had the h-index the same, then the ranking was made according to the g-index. Key Words: scientific metric indexes, Google Scholar, robotics researchers of Serbia, h-index, g-index, total number of citations.
Gyula Mester
added a research item
1. UVOD Prvo rangiranje u visokom obrazovanju sprovedeno je u Americi [1]. Globalizacija visokog obrazovanja rezultirala je pojavu prvih svetskih rang lista univerziteta. Radi postizanja što bolje pozicije na svetskim rang listama univerziteta, svake godine sve je oštrija konkurencija. Rang liste univerziteta u svetu publikuju se svake godine i permanentno raste interesovanje javnosti [2]. Dobra pozicija na svetskim rang listama, univerzitetima omogućuje angažovanje svetski priznatih profesora, istraživača i dobijanje prestižnih medjunarodnih projekata. Takvi univerziteti mogu računati na značajnije izvore finansiranja i veće interesovanje domaćih i inostranih studenata, a univerzitetska diploma više vredi što može biti značajno pri upisu na doktorske studije[3]. Danas postoji veći broj svetskih rang lista univerziteta kao što su:-Šangajska,-HEEACT-Higher Education & Accreditation Council of Taiwan,-Webometrics-Spanish National Research Council's Cybermetrics Lab,-The-World University Rankings,-QS-World University Rankings-Quacquarelli Symonds. Prilikom kreiranja rang liste univerziteta koriste se različiti kriterijumi, indikatori i težinski faktori. Svakom indikatoru pripada odgovarajući težinski faktor. Odredjivanje/estimacija indikatora i težinskih faktora i danas predstavlja temu žučnih rasprava u krugovima istraživača. Može se generalno reći, da još treba puno raditi na poboljšanju metodologije odredjivanja indikatora i težinskih faktora [3]. 2. ŠANGAJSKA RANG LISTA UNIVERZITETA Najpoznatija i najpriznatija svetska rang lista univerziteta je Šangajska rang lista: Academic Ranking of World Universities (ARWU) Svetsku rang listu univerziteta ARWU svake godine publikuje sledeća ustanova [4]:
Gyula Mester
added 6 research items
Összefoglalás: A tudományos alkotómunka egyik megnyilvánulása az új tudományos eredmények publikálása. A tudományos ismeretek növekedése arányos a tudományos közlemények számának növekedésével. A tudománymetriai mérési eljárások a tudományos közlemények mennyiségét – közlemények számát és minőségét – idézettség, h index, g index, i10 index, összesített impaktfaktort számszerűsítik. A kutatók körében a tudományos teljesítmények mérése ma is komoly vitát vált ki. Elmondható tehát, hogy a tudománnyal foglalkozók teljesítményének mérése szempontjából még sok a tennivaló.
NEW TRENDS IN SCIENTIFIC METRICS Abstract: This paper is a review of new trends of scientific metrics. In the introduction the ranking of scientific institutions is given. The impact factor, the h index, g index, i-10 index, ranking of the top 50 Highly Cited Researchers (h>100) according to Google Scholar Citations and the portal SCIMAGO are considered. The ranges for 10 scientific journals published in Serbia according to SRJ and H index are given. In conclusions the rang of journals and of researches is strictly separated. Key Words: impact factor/citations/h-index/g-index/i-10 index
A h indexet Jorge E. Hirsch (University of California, San Diego) fizikus publikálta 2005-ben. A h index, más néven Hirsh index, hivatkozásokon alapul. Meghatározható a következő internetes adatbázisokból: WOS – Web of Science, Scopus, Google Scholar, Magyar Tudományos Művek Tára és a Publish or Perish program alkalmazásával. Bemutatjuk a Google Tudós honlap szerkesztését, a tudományos közlemény és az idézet azonosítójának meghatározását a Google Scholar adatbázisban. Áttekintjük az Óbudai Egyetem 10 legjobban rangsorolt oktatójának idézetek szerinti névsorát, a Webometrics Google Scholar idézet alapú felsőoktatási világranglistáját továbbá azoknak a kutatóknak az első 25-ös világranglistáját, akiknek a h indexe 100 fölött van.
Gyula Mester
added a research item
This article presents the intelligent autonomous anthropomorphic wheeled mobile robotic platform motion control in unstructured environments. The fuzzy control of a wheeled autonomous anthropomorphic mobile robotic platform motion in unstructured environments with obstacles is proposed. Outputs of the fuzzy controller are the angular speed difference between the left and right wheels of the autonomous anthropomorphic robotic platform and the robot velocity. The simulation results show the effectiveness and the validity of the obstacle avoidance behaviour in the unstructured environment and velocity control of autonomous anthropomorphic mobile robotic platform motion of the proposed fuzzy control strategy. Wireless sensor-based remote control of autonomous anthropomorphic mobile robotic platform motion in unstructured environments is proposed.
Gyula Mester
added a research item
Apstrakt: Rangiranje naučnih rezultata i naučnika je poslednjih desetak godina postalo sve objektivnije zahvaljujući sistematičnom pristupu i dobro razvijenim, organizovanim akademskim mrežamam i bazama podataka. U radu će se govoriti o glavnim pokazateljima naučne metrike, metodama, uticanja na objektivni akademski rejting i načinima objektivne komparacije naučnih rezultata u cilju edukacije akademske zajednice i unapređenja opšteg rejtinga naših univerziteta u Srbiji. U uvodu rada se prikazuje pozicija Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj rang listi najboljih 500 univerziteta u svetu. Prezentuju se merila za rangiranje, kvalitet obrazovanja, kvalitet fakulteta, rezultati naučnih istraživanja i dostignuća po zaposlenom naučniku/nastavniku. Prikazuje se broj citata, h i g indeks vodećih robotičara Srbije. Ključne reči-citati, h indeks, g indeks, Šangajska rang lista, indikator, težinski faktor.
Gyula Mester
added 3 research items
Apstrakt-Naučnometrijski indeksi su funkcije citata. Medjutim, za razliku od impakt faktora, koji rangira samo naučne časopise, naučnometrijski indeksi se primenjuju na rangiranje istraživača, naučnih časopisa, istraživačkih timova, naučnih ustanova i država. U radu se analizira se h indeks, h 5 indeks, h median indeks, g indeks i i10 indeks. Prikazuje se primena naučnometrijskih indeksa na rangiranje robotičara Srbije i sveta, naučnih časopisa iz oblasti robotike, država iz oblasti veštačke inteligencije. Prezentira se svetska rang lista najboljih 25 istraživača svih vremena. Ključne reči-impakt faktor; naučnometrijski indeksi; h indeks; h 5 indeks; h median indeks, g indeks; i10 indeks. I. UVOD Impakt faktor časopisa 60-tih godina uvodi Eugene Garfield [1]: »The impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year citations to the source items published in that journal during the previous two years«. Prema tome impakt faktor prezentira prosečan broj citata objavljenih u naučnim časopisima u jednoj godini, koji se odnose na publikovane radove časopisa iz prethodne dve godine. Važno je konstatovati da je:  impakt faktor funkcija citata i da se  impakt faktor odnosi samo na rangiranje naučnih časopisa, a ne odnosi se na rangiranje autora. Thomson Reuters [2] juna meseca svake godine, objavljuje svetsku listu časopisa sa impakt faktorom za prethodnu kalendarsku godinu. U radu se analizira se h indeks, h 5 indeks, h median indeks, g indeks i i10 indeks. Prikazuje se primena naučnometrijskih indeksa na:  rangiranje robotičara Srbije i sveta,  naučnih časopisa iz oblasti robotike,  država iz oblasti veštačke inteligencije. Prezentira se rang svetska rang lista najboljih 25 istraživača svih vremena. Generalno se može konstatovati da su naučnometrijski indeksi funkcije citata. Medjutim za razliku od impakt faktora, koji rangira samo naučne časopise, naučnometrijski indeksi se primenjuju na rangiranje:  istraživača,  naučnih časopisa,  istraživačkih timova,  naučnih ustanova i  država.
Összefoglalás-Az egyetemi világranglistákon a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is az, hogy oktatásban, kutatásban és innovációban nemzetközileg elismert és versenyképes intézmény legyen. Három 2017-es egyetemi világranglista bemutatására kerül sor. A következő intézmények világranglistáit vizsgáljuk:-Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kína, "Academic Ranking of World Universities 2017", ARWU 2017, a "Web Ranking of World Universities",-Webometrics 2017, Spanyol National Research Council's Cybermetrics Lab-ból és az NTU 2017, Taiwan. Külön figyelmet fordítunk a magyar egyetemek és az Óbudai Egyetem rangsorolására. Kulcsszavak: Egyetemi világranglisták 2017, ARWU 2017, indikátorok, Webometrics 2017, Óbudai Egyetem rangsorolása. Abstract-The interest in the ranking of the Higher Education institutes is growing from year to year. The institutes are keen to get better ranking and they are doing their best to get better position. The main strategy of the universities is to be internationally acknowledged and competitive in education, innovation and research. This paper proposes an analysis of the Academic Ranking of World Universities 2017 published every year. The publication of the "Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University from China "Academic Ranking of World Universities 2017", ARWU 2017, the Web Ranking of World Universities "Webometrics 2017" from Spanish National Research Council's Cybermetrics Lab and NTU 2017 Taiwan. We devote special attention to the analysis of indicators and ranking of Óbuda University
The interest in the academic ranking of the Higher Education institutes is growing from year to year. The institutes are keen to get better ranking and they are doing their best to get better position. This paper presented universities of the region on Shanghai ranking list ARWU 2017. Key Words: academic ranking of universities, universities of the region, Shanghai rankig list ARWU 2017 1. UVOD Globalizacija visokog obrazovanja rezultirala je pojavu prvih svetskih rang lista univerziteta. Radi postizanja što bolje pozicije na svetskim rang listama univerziteta, svake godine sve je oštrija konkurencija. Rang liste univerziteta u svetu publikuju se svake godine i permanentno raste interesovanje javnosti. Danas postoji veći broj svetskih rang lista univerziteta kao što su: • Šangajska, Academic Ranking of World Universities, ARWU [1], • Webometrics-Ranking Web of Universities, • The Times Higher Education World University Rankings, • Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings, • National Taiwan University Ranking, NTU Ranking, • CWTS Leiden Ranking. Dobra pozicija na svetskim rang listama, univerzitetima omogućuje angažovanje svetski priznatih profesora, istraživača i dobijanje prestižnih medjunarodnih projekata [3-5]. Takvi univerziteti mogu računati na značajnije izvore finansiranja i veće interesovanje domaćih i inostranih studenata, a univerzitetska diploma više vredi, što može biti značajno pri upisu na doktorske studije [6-20]. 2. ŠANGAJSKA RANG LISTA UNIVERZITETA Najpoznatija i najpriznatija svetska rang lista univerziteta je Šangajska rang lista: Academic Ranking of World Universities (ARWU) Svetsku rang listu univerziteta ARWU svake godine publikuje sledeća ustanova: Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kina. ARWU rang lista prvi put je publikovana 2003 godine i svake godine prezentuje rang listu prvih 500 univerziteta u svetu. Prvih 100 univerziteta rangira, a ostale prema azbučnom redu prikazuje u klasterima: 101-150, 151-200, 201-300, 301-400 i 401-500. Pri sastavljanju Šangajske rang liste kriterijumi za rangiranje su [1]: 1. Kvalitet obrazovanja. Indikator: broj diplomiranih studenata koji su dobitnici Nobelove nagrade ili Fildsove medalje. Težinski faktor: 10 %. 2. Kvalitet fakulteta. Indikator: broj zaposlenih koji su dobitnici Nobelove nagrade ili Fildsove medalje. Težinski faktor: 20 %. Indikator: broj visoko citiranih naučnika iz 21 naučne oblasti (HiCi). Težinski faktor: 20 %. 3. Rezultati naučnih istraživanja: Indikator: broj objavljenih publikacija u naučnim časopisima Nature and Science (N&S). Težinski faktor: 20 %. Indikator: broj objavljenih publikacija indeksiranih u SCIE i SSCI (PUB).Težinski faktor: 20 %. 4. Dostignuća po zaposlenom naučniku/nastavniku (PCP). Indikator: Rezultati prvih pet indikatora podeljeno sa brojem zaposlenih. Težinski faktor: 10 %. Najnovija ARWU rang lista [1] publikovana je 15. avgusta 2017 god. Na slici 1 prikazujemo 20 najbolje rangiranih univerziteta sa Šangajske rang liste 2017. Na top listi najboljih 20 univerziteta 16 univerziteta su iz Amerike (USA) i 4 iz Evrope.
Gyula Mester
added a research item
Apstrakt-Naučnometrijski indeksi su funkcije citata. Medjutim, za razliku od impakt faktora, koji rangira samo naučne časopise, naučnometrijski indeksi se primenjuju na rangiranje istraživača, naučnih časopisa, istraživačkih timova, naučnih ustanova i država. U radu se analizira se h indeks, h 5 indeks, h median indeks, g indeks i i10 indeks. Prikazuje se primena naučnometrijskih indeksa na rangiranje robotičara Srbije i sveta, naučnih časopisa iz oblasti robotike, država iz oblasti veštačke inteligencije. Prezentira se svetska rang lista najboljih 25 istraživača svih vremena. Ključne reči-impakt faktor; naučnometrijski indeksi; h indeks; h 5 indeks; h median indeks, g indeks; i10 indeks. I. UVOD Impakt faktor časopisa 60-tih godina uvodi Eugene Garfield [1]: »The impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year citations to the source items published in that journal during the previous two years«. Prema tome impakt faktor prezentira prosečan broj citata objavljenih u naučnim časopisima u jednoj godini, koji se odnose na publikovane radove časopisa iz prethodne dve godine. Važno je konstatovati da je:  impakt faktor funkcija citata i da se  impakt faktor odnosi samo na rangiranje naučnih časopisa, a ne odnosi se na rangiranje autora. Thomson Reuters [2] juna meseca svake godine, objavljuje svetsku listu časopisa sa impakt faktorom za prethodnu kalendarsku godinu. U radu se analizira se h indeks, h 5 indeks, h median indeks, g indeks i i10 indeks. Prikazuje se primena naučnometrijskih indeksa na:  rangiranje robotičara Srbije i sveta,  naučnih časopisa iz oblasti robotike,  država iz oblasti veštačke inteligencije. Prezentira se rang svetska rang lista najboljih 25 istraživača svih vremena. Generalno se može konstatovati da su naučnometrijski indeksi funkcije citata. Medjutim za razliku od impakt faktora, koji rangira samo naučne časopise, naučnometrijski indeksi se primenjuju na rangiranje:  istraživača,  naučnih časopisa,  istraživačkih timova,  naučnih ustanova i  država.
Gyula Mester
added a research item
Összefoglalás-Az egyetemi világranglistákon a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is az, hogy oktatásban, kutatásban és innovációban nemzetközileg elismert és versenyképes intézmény legyen. Három 2017-es egyetemi világranglista bemutatására kerül sor. A következő intézmények világranglistáit vizsgáljuk:-Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kína, "Academic Ranking of World Universities 2017", ARWU 2017, a "Web Ranking of World Universities",-Webometrics 2017, Spanyol National Research Council's Cybermetrics Lab-ból és az NTU 2017, Taiwan. Külön figyelmet fordítunk a magyar egyetemek és az Óbudai Egyetem rangsorolására. Kulcsszavak: Egyetemi világranglisták 2017, ARWU 2017, indikátorok, Webometrics 2017, Óbudai Egyetem rangsorolása. Abstract-The interest in the ranking of the Higher Education institutes is growing from year to year. The institutes are keen to get better ranking and they are doing their best to get better position. The main strategy of the universities is to be internationally acknowledged and competitive in education, innovation and research. This paper proposes an analysis of the Academic Ranking of World Universities 2017 published every year. The publication of the "Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University from China "Academic Ranking of World Universities 2017", ARWU 2017, the Web Ranking of World Universities "Webometrics 2017" from Spanish National Research Council's Cybermetrics Lab and NTU 2017 Taiwan. We devote special attention to the analysis of indicators and ranking of Óbuda University
Gyula Mester
added a research item
A tudománymetriai mérési eljárások a tudományos közlemények mennyiségét – a közlemények számát és minőségét – idézettség, h index számszerűsítik. A h index hivatkozásokon alapul. Meghatározható a következő internetes adatbázisokból: WOS – Web of Science, Scopus, Google Scholar, Magyar Tudományos Művek Tára és a Publish or Perish program alkalmazásával. Bemutatjuk a 10 legjobban rangsorolt vajdasági magyar kutató 2017-es ranglistáját.
Gyula Mester
added a research item
In this paper the Academic Ranking of World Universities is considered. The publication of the Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, Academic Ranking of World Universities 2017, ARWU 2017 is analyzed. From 2017, those universities ranked between 501 and 800 are also published as ARWU World Top 500 Candidates. The ARWU 2017 ranking of the University of Belgrade is illustrated. The ARWU uses six objective indicators to rank world universities.
Gyula Mester
added a research item
In this article, using the h-index and the total number of citations, the best 10 Lithuanian, Latvian and Estonian researchers from several disciplines are ranked. The list may be formed based on the h-index and the total number of citations, given in Web of Science, Scopus, Publish or Perish Program and Google Scholar database. Data for the first 10 researchers are presented. Google Scholar is the most complete. Therefore, to define a single indicator, h-index calculated by Google Scholar may be a good and simple one. The author chooses the Google Scholar database as it is the broadest one.
Gyula Mester
added a research item
Összefoglaló: A felsőoktatási intézmények évenként megjelenő világranglistája iránt világszerte növekszik az érdeklődés. A felsőoktatási világranglistán a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is az, hogy oktatásban, kutatásban és innovációban nemzetközileg elismert és versenyképes intézmény legyen. A cikk bemutatja a 2011-es felsőoktatási világranglistákat és áttekintést nyújt a felsőoktatás jelenlegi helyzetéről. A következő intézmények világranglistáit vizsgáljuk: - Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kína, „Academic Ranking of World Universities 2010”, „Web Ranking of World Universities”, - Webometrics 2011 a Spanyol National Research Council’s Cybermetrics Lab-ból és „The Performance Ranking of Scientific Papers of World Universities”, Higher Education & Accreditation Council of Taiwan, HEEACT. Külön figyelmet fordítunk az indikátorok elemzésére és hazánk egyetemeinek rangsorolására.
Gyula Mester
added 2 research items
Rad obuhvata pregled novih trendova naučne metrike. U uvodu se prikazuju merila za rangiranje viso-koškolskih ustanova. Daje se osvrt na impakt faktor, h indeks, g indeks, i-10 indeks, na svetsku rang listu 25 najviše citiranih istraživača prema citacijama iz Google Scholar-a i portal SCIMAGO. Prikazuju se dve rang liste 10 naučnih časopisa iz Srbije prema SJR indikatoru i H indeksu. U zaključcima se jasno razdvaja rangiranje časopisa i istraživača. Ključne reči: impakt factor, citati, h indeks, g indeks, i-10 indeks, Webometrics 1. UVOD Prvi naučni časopis u svetu pod nazivom: Philosophical Transactions, u izdanju Engleskog Kraljev-skog Društva pojavio se u Londonu 1665 god. Editor je bio Henry Oldenburg, sekretar Engleskog kraljev-skog društva (slika 1.).
Rad obuhvata pregled novih trendova naučne metrike. U uvodu se prikazuju merila za rangiranje visokoškolskih ustanova. Daje se osvrt na impakt faktor, h indeks, g indeks, i-10 indeks, na svetsku rang listu 25 najviše citiranih istraživača prema citacijama iz Google Scholar-a i portal SCIMAGO. Prikazuju se dve rang liste 10 naučnih časopisa iz Srbije prema SJR indikatoru i H indeksu. U zaključcima se jasno razdvaja rangiranje časopisa i istraživača.
Gyula Mester
added a research item
Absztrakt A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének módjait, az idézeteket, a h és i10 indexeket tárgyaljuk. Bemutatjuk a Google Tudósban megjelenő néhány kutató idézeteit, h indexét és i10 indexét és az új honlap szerkesztési eljárását.
Gyula Mester
added 2 research items
Using the h-index and the total number of citations in (natural) sciences, techniques and humanities in this article the best 10 Croatian researchers is ranked. The list may be formed based on the h-index and the total number of citations, given in Web of Science, Scopus, Publish or Perish Program and Google Scholar. Data for the first 10 researchers are presented. Google Scholar is the most complete. Therefore, to define a single indicator, h-index calculated by Google Scholar may be a good and simple one. The author chooses the Google Scholar database as it is the broadest one.
Apstrakt—Naučnometrijski indeksi su funkcije citata. Medjutim, za razliku od impakt faktora, koji rangira samo naučne časopise, naučnometrijski indeksi se primenjuju na rangiranje istraživača, naučnih časopisa, istraživačkih timova, naučnih ustanova i država. U radu se analizira se h indeks, h 5 indeks, h median indeks, g indeks i i10 indeks. Prikazuje se primena naučnometrijskih indeksa na rangiranje robotičara Srbije i sveta, naučnih časopisa iz oblasti robotike, država iz oblasti veštačke inteligencije. Prezentira se svetska rang lista najboljih 25 istraživača svih vremena. Ključne reči — impakt faktor; naučnometrijski indeksi; h indeks; h 5 indeks; h median indeks, g indeks; i10 indeks. I. UVOD Impakt faktor časopisa 60-tih godina uvodi Eugene Garfield : »The impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year citations to the source items published in that journal during the previous two years«. Prema tome impakt faktor prezentira prosečan broj citata objavljenih u naučnim časopisima u jednoj godini, koji se odnose na publikovane radove časopisa iz prethodne dve godine. Važno je konstatovati da je:  impakt faktor funkcija citata i da se  impakt faktor odnosi samo na rangiranje naučnih časopisa, a ne odnosi se na rangiranje autora. Thomson Reuters juna meseca svake godine, objavljuje svetsku listu časopisa sa impakt faktorom za prethodnu kalendarsku godinu.
Gyula Mester
added a research item
Apstrakt U radu se prezentuje pozicija Beogradskog Univerziteta na svetskim rang listama visokog obrazovanja. Detaljno se prikazuje Shanghaijska rang lista univerziteta u 2017 god., 20 najboljih univerziteta, kao i pozicija Univerziteta u Beogradu, Ljubljani i Zagrebu. Ključne reći: Univerzitet u Beogradu, Shangaijska rang lista, Webometrics, National Taiwan University Ranking, QS Topuniversities.