Project

Protected Natural Area and visitor use

Goal: Research reports about the visitor use in protected natural areas. Management recommendation

Updates
0 new
1
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
4
Reads
0 new
46

Project log

Estela Inés Farías-Torbidoni
added 10 research items
L’any 2021 la Diputació de Tarragona va encarregar un treball tècnic per valorar l’afluència, la freqüentació i caracterització dels visitants a Siurana i la seva àrea d’influència que va permetre, per una banda, conèixer el nombre de visitants anuals a la zona i les seves característiques principals i, per l’altra, dissenyar un sistema de seguiment de l’afluència a la zona en base a la instal·lació d’un conjunt de comptadors. Gràcies a aquest estudi avui es coneix que al voltant del 17% de l’afluència de visitants a la zona de Siurana practica, durant la seva visita a la zona, l’escalada esportiva, fet que suposa una freqüentació recreativa d’aquest tipus d’ús del voltant d’unes 33.000 visites/usos. Resultats aquests, que conjuntament amb l’acció pendent de la Carta de Turisme sostenible a la Comarca del Priorat relacionades amb la necessitat de conèixer la capacitat d’acollida de les principals àrees d’interès de la mateixa, es que la Diputació de Tarragona va encarregar aquest estudi que té com objectiu principal, identificar la capacitat de càrrega de l’escalada esportiva a Siurana. La metodologia aplicada en aquest treball ha consistit en una adaptació de la metodologia pel càlcul de la capacitat de càrrega turística proposada per Cifuentes et al. (1992). L’aplicació de la qual, i seguint la metodologia ja desenvolupada pel càlcul de la capacitat de càrrega de la pràctica de l’escalada esportiva realitzada al sector de Margalef, al Parc Natural de la Serra del Montsant l’any 2019, va incloure un total de 8 factors reductors. Entre els principals resultats obtinguts en la realització d’aquest estudi destaquen, per una banda, l’obtenció d’una capacitat de càrrega turística anual a la zona d’unes 87.593 visites/usos, el que representa, 7.299 visites/usos mensuals o 239 visites/usos diaris. Per una altra banda, i basat en la comparativa entre les dades d’afluència a la zona i la capacitat de càrrega turística identificada, els resultats per les diferents unitats de maneig mostren la presència d’alguns excedents de visitació que cal vigilar, en les unitats de maneig de Siuranella, concretament, 6.666 visites/usos durant el període comprès entre els mesos d’octubre-gener i Siurana durant el mateix període, amb un excedent d’unes 1.730 visites/usos. A partir de la identificació de dos grans problemàtiques: 1) superació puntual de la capacitat de càrrega en determinats mesos de l’any segons s’observen les diferents UM i 2) presència d’una obertura de vies espontània i certament desordenada que pot incrementar l’impacte sobre l’entorn i la reduir la satisfacció de l’experiència recreativa de la pràctica, quatre són les línies d’acció que es deriven d’aquest estudi: 1) promoure la creació d’una entitat que lideri l’ordenació de l’escalada a la zona, 2) avançar en la creació d’unes bases clares d’autoordenació de tipus preventiu, 3) valorar la regulació de l’escalada en funció de necessitats de protecció concretes i 4) treballar entorn una ordenació conjunta de la pràctica d’aquesta activitat a la comarca en vistes a una gestió sostenible de la mateixa.
In recent years there has been an increase in the practice of open-air physical-sport- ing activities in Spain, among which we find the speciality of mountain biking (MTB). The objectives of the study were to advance the generic characterisation of MTB practitioners in order to identify relevant aspects that favour the promotion and man- agement of this sporting speciality. The methodology used consisted of distributing a questionnaire among the participants in the popular Trotamons Bike Race 2019 event (N = 461). Among the main results obtained, the identification of a somewhat uniform profile characterised by being: men, middle-aged, with a medium-high educational level, salaried, married or with a partner, with more than 5 years practising this sport and with a low level of environmental sensitivity. The results obtained were discussed as they relate to the management and promotion of this sporting speciality.
Estela Inés Farías-Torbidoni
added a research item
L’ordenació i promoció de l’ús sostenible del territori és un dels objectius principals dels espais naturals protegits. Per tal de contribuir a aquesta finalitat, cal disposar d'un mínim de dades pel que fa a l'ús actual de l'espai. Són, així doncs, dades bàsiques i imprescindibles: el coneixement del nombre de visitants o usuaris que l'utilitzen o el visiten (afluència), la distribució d'aquests en el territori Parc (freqüentació recreativo-esportivo-turística) i la identificació de les característiques principals del conjunt d’usuaris-visitants. Aquest tipus d'informació, a més a més de ser bàsica i clau per a la planificació i gestió de l'ús públic dels diferents espais naturals protegits, resulta fonamental per a la implementació d'un correcte seguiment, molt important tant en la presa de decisions a l'hora de potenciar els impactes positius d'aquest tipus d'espais sobre la població en general (beneficis bio-psico-socials, espais de pràctica d’activitat física, etc.), com en reduir els impactes negatius que es puguin derivar del seu ús (afeccions al medi natural, conflictes en el seu ús, etc.). En aquest informe oferim els resultats obtinguts en l’estudi d’afluència, freqüentació i caracterització dels visitants – usuaris del Parc Natural de la Serra de Collserola, elaborat en tres fases clarament diferenciades. Fase I, segon semestre de l’any 2017, terme municipal de Barcelona; Fase II, segon semestre del 2018, termes municipals de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès i Fase III, segon semestre del 2019, termes municipals d’Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern. Per a la realització d'aquest estudi, com en d'altres duts a terme pels autors d’aquest informe, es van utilitzar dues eines metodològiques diferents, adaptades a les característiques d'aquest espai natural protegit: Fitxa d'Estimació d'Afluència i Usos i Enquesta de Motivacions, Usos i Preferències. La recollida de dades d’aquest estudi es va basar en la consideració d’un total de 46 punts de mostreig agrupats en deu sectors clarament diferenciats: sectors de Santa Creu d’Olorda, Punt d’informació, Passeig de les Aigües zona sud-oest i Passeig de les Aigües zona nord-est en el municipi de Barcelona; sectors de Torre Negra, Can Coll, Canaletes, Puig Madrona, en els municipis de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès; i sectors de Can Rabella i Riera de la Salut en la resta de municipis. Entre els principals resultats obtinguts en la realització d'aquest treball de camp cal destacar, per una banda, l'obtenció d'una afluència anual d'unes 4.999.944 visites/usos, que es corresponen, d'acord a la freqüència de visita mitjana (nombre de vegades que visiten el Parc al llarg de l’any), a uns 694.000 usuaris – visitants, amb una major concentració d’aquests, com era de preveure, en els sectors corresponents al Passeig de les Aigües zona sud-oest (municipi de Barcelona) i durant els mesos de març-abril (depenent del calendari festiu de cada any), maig, juny i setembre. Per una altra banda, i basant-nos en la realització d’un total de 1.922 enquestes, cal destacar l’obtenció d’un perfil genèric de visitants-usuaris caracteritzat per: tenir entre 35 i 54 anys (51% - 46 anys d’edat mitjana), ser home (67%), residir de forma habitual a la ciutat de Barcelona (32%), posseir estudis superiors o universitaris (55%) i tenir un elevat grau de coneixement sobre l’estatus de protecció del Parc (87%). Fer ús del Parc de forma freqüent (61% visita setmanal), els dies festius (63%) i durant el matí (75%). Accedir al Parc a peu (43%), de forma individual (36%), amb un valor mitjà de 2,4 persones per grup, amb una durada de visita de 2,5 hores (valor mitjà) i sense mascota (89%). I amb una distància mitjana de recorregut, tot i que molt variable en funció de l’activitat realitzada durant la visita al Parc (Passeig suau, Excursionisme, Bicicleta Tot Terreny o carrera, A peu), de 23 km. Un 33% fa ús d’algun dispositiu GPS durant la visita, del qual el 20% acostuma a compartir el recorregut una vegada finalitzada l’activitat. El 31% de les persones enquestades manifesta haver participat en algun tipus d’esdeveniment esportiu celebrat dins del Parc Natural, al mateix temps que més del 83% no té coneixement sobre la nova normativa de regulació d’aquest tipus d’activitat. Pel que fa a això, al voltant d’un 16% dels visitants enquestats opina que l’activitat duta a terme dins del Parc per a ells pot produir algun tipus d’efecte/canvi/alteració del medi natural. Entre les valoracions obtingudes pel que fa a la valoració de l’entorn, gestió del Parc i grau de satisfacció general de visita (escala de l’1 al 10), destaca el registre de puntuacions mitjanes al voltant de 7-9 punts; essent, les queixes sobre la falta de neteja a la zona (7%) i la manca de certes infraestructures d’ús públic (6%), algunes de les queixes més habituals per part dels usuaris d’aquest parc. Així doncs, dins de la mateixa escala de valoració, els usuaris van puntuar amb un 7,1 el grau de contribució del Parc sobre els seus nivells de pràctica d’activitat física en la seva vida diària. Per aquesta raó, foren les motivacions de relaxació/relaxament, gaudi de la natura i pràctica d’activitat física, les motivacions més puntuades per part dels usuaris – visitants. Al voltant d’un 25% valora de forma negativa els nivells de massificació de l’espai, al mateix temps, que un 24% posa en evidència la presència de certs tipus de conflictes, ja sigui en relació amb determinats tipus de pràctiques, especialment Bicicleta Tot Terreny (BTT), com amb determinats usuaris - visitants (comportament incívic d’algun d’ells).
Estela Inés Farías-Torbidoni
added 3 research items
The study of the environmental consequences of outdoor recreation/nature-based activities and their effective management in peri-urban protected natural areas is an emerging field of global importance, and more so given the ever increasing pressure of such recreational uses (Monz et al, 2013). Two main input data are needed in order to assess the consequences of environmental impact of recreational use: first, related to the number of people using the specific recreational facility (trail, recreation area, etc.) and secondly, the environmental impact generated by this use. Trail survey methodologies are shown as useful for management of wilderness and backcountry trail networks (Marion et al, 2011). However, few studies corroborate the connection between the results obtained by the trail survey methodology and the actual level of recreational use of the trail system (Monz et al, 2013). Therefore, using Collserola Natural Park as the study area, this research was set out with the aim of assessing the utility and effectiveness of a trail survey methodology in the evaluation of recreational impact in a peri-urban natural park.The pilot study was carried out in a sub-section (1,699 ha) of Collserola Natural Park corresponding to the municipality of Barcelona, and based on the consideration of two different reports (Farías and Morera, 2017) and (Ursul, 2017) which had separately reported the two specific inputs needed to develop this study there: the number of visitors who use the trail and the quantified impact on the trail selected.
Identifying the number, distribution, and behaviour of visitors to protected natural areas is an essential component of effective and efficient visitor management (Newsome, More & Dowling, 2002; Leung et al., 2015). Reliable data on visitor numbers, and particularly how they are distributed in time and space across these areas are key aspects to balancing conservational and recreational use (sporting and tourist use) of protected areas (Cessford & Muhar, 2003). In this sense, the increasingly popular eco-counters are a good management tool. However, the evidence has shown that the correct analysis of the output data is more difficult than is commonly expected. The purpose of this presentation is to address the problems arising from the use of these eco-counters and to discuss a possible methodology to optimize the use of this tool.
During 2011, a technical study was carried out in the Alt Pirineu Natural Park to assess the number, distribution and characterization of visitors (Farías, 2011). Six years later, in 2017, a detailed study was carried out with the following aims: to review the data collected in 2011; 2) to assess the changes related with the use made by the visitors of this area; and 3) to advance in the knowledge of other aspects related to visits to the Park, which in this case focused on the direct economic impact generated by visitors in the Park territory. The purpose of this oral presentation is to discuss with the scientific community the results and their application in the monitoring and the management of public use in these areas.
Estela Inés Farías-Torbidoni
added a project goal
Research reports about the visitor use in protected natural areas. Management recommendation