Project

Primena nastavnih sredstava fizike u nastavi drugih predmeta

Updates
0 new
1
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
2

Project log

Sonja Đukić Popović
added an update
This research will determine the justification for the use of physics teaching aids in other areas and the impact on learning outcomes.
 
Stefan Popovic
added 2 research items
Овим чланком представљају се резултати дела истраживања којим се испитује оправданост примене наставних средстава физике у настави математике и сродних наука. Сам чланак ће описати утицај примене демонстрационих теразија у лекцијама алгебре у шестом и седмом разреду основне школе. Истраживање је спроведено у четри основне школе са територије Београда у периоду од марта 2020. године до почетка фебруара 2022. Резултат који је добијен говори да примена демонстрационих теразија у настави математике далеко побољшава исходе учења не само у предмету математике, већ ствара позитиван утицај на учење физике. Овим чланком се такође истиче значај набавке и коришћења наставних средстава у образовном систему сваке државе. This article presents the results of the research that examines the justification for the use of physics teaching aids in the teaching of mathematics and related sciences. The article itself will describe the impact of the application of demonstration scales in algebra lessons in the sixth and seventh grades of primary school. The research was conducted in four primary schools from the territory of Belgrade in the period from March 2020 to the beginning of February 2022. The result obtained shows that the application of demonstration scales in mathematics teaching far improves learning outcomes not only in the subject of mathematics, but also creates a positive impact on learning physics. This article also emphasizes the importance of procurement and use of teaching aids in the education system of each country.