Project

Political parties' strategic management in the cyber sphere of communication.

Goal: Political parties' strategic management in the cyber sphere of communication, in particular:
- cataligue of strategies,
- main strategic options,
- dynamic segmentation of citizens.

Updates

0 new
0
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
12
Reads

0 new
64

Project log

Michał Jaśniok
added 8 research items
Osiąganie przewagi na rynku politycznym powinno dokonywać się przez opracowanie i wdrażanie skoordynowanych i dostosowanych do sytuacji politycznej strategii. Kwestiom tym jest poświęcona ta publikacja. Zgromadzony w niej materiał multidyscyplinarny z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, politologii i socjologii, ilustrowany najnowszymi przykładami z życia publicznego, uświadamia złożoność zjawisk wpływających na społeczny odbiór ugrupowania politycznego i osoby polityka. W książce szczegółowo omówiono: rolę strategii w marketingu politycznym, specyfikę działań strategicznych w przestrzeni publicznej, proces budowy założeń strategicznych, strategie instrumentalne (produktowe, cenowe, dystrybucyjne, promocyjne, personalne), konkurencyjne i relacyjne stosowane na tym rynku, nowe koncepcje tworzenia przewagi konkurencyjnej, problemy etyczne i inne wyzwania marketingu politycznego, modelowe rozwiązanie w zakresie współpracy polityków i wyborców, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki cyfrowej. Książka jest przeznaczona dla polityków, przedstawicieli mass mediów, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych podmiotów aktywnie włączających się w procesy publiczne.
The issue of consumers' loyalty, its classifications, the promotion tools of shaping the customers' loyalty, as well as the benefits and restrictions of loyalties shaping were discussed. Author's findings on the behaviors of customers on the insurance services market, treated as the base of the company's customer loyalty were described. The instruments of building the loyalty of Polish banks consumers were analyzed. Possibilities of shaping the loyalty in the retail trade through the merchandising instruments were characterized. The role of the brand in the consumers loyalty shaping in the agribusiness was discussed. An image of the non-profit organization as the instrument of building loyalty of the donors and volunteers was presented. Instruments and tactics of acquiring the loyalty on the artistic services market were characterized, as well as the process of shaping the loyalty on the political market was shown. Omówiono istotę lojalności konsumentów, jej klasyfikacje, narzędzia promocji kształtujące lojalność klientów oraz korzyści i ograniczenia kształtowania lojalności. Przedstawiono wyniki badań nad zachowaniami klientów na rynku usług ubezpieczeniowych, traktowanych jako podstawa działalności lojalnościowej firm. Zanalizowano instrumenty budowania lojalności klientów polskich banków. Scharakteryzowano możliwości kształtowania lojalności w handlu detalicznym poprzez instrumenty merchandisingu. Omówiono rolę marki w kształtowaniu lojalności konsumentów w agrobiznesie. Przedstawiono wizerunek organizacji non profit jako instrument budowania lojalności donatorów i wolontariuszy. Scharakteryzowano instrumenty i taktyki pozyskiwania lojalności na rynku usług artystycznych, a także pokazano proces kształtowania lojalności na rynku politycznym.
Michał Jaśniok
added a project goal
Political parties' strategic management in the cyber sphere of communication, in particular:
- cataligue of strategies,
- main strategic options,
- dynamic segmentation of citizens.