Project

Pension trust

Goal: This project tries to understand the trust that people have in pension funds and other pension providers as well as how trust affects individual decisions.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
5

Project log

Hendrik P. Van Dalen
added a research item
Is the trust that participants have in their pension fund affected by its funding ratio (i.e., asset/liabilities ratio)? Based on survey, carried out in October 2021, among Dutch pension fund participants we link our survey data to the funding ratio of their pension fund as registered by the pension regulator. First, we show that the level of the funding ratio of their pension fund is positively associated with the trust level of participants. Pension funds with large buffers are associated with a high level of trust. Second, sub-group analyses show that the trust of younger participants is weakly related to the level of the funding ratio and this association is strong and positive for older (55+)/retired participants. It suggests that an interest in or awareness about the financial health of one's pension fund is associated with a higher responsiveness of participants in terms of trust. And third, firm-based pension funds enjoy a higher level of trust compared to sector-based pension funds.
Hendrik P. Van Dalen
added a research item
Trust in pension providers by participants is essential because pension providers try to fulfill their pension promises in a fundamentally uncertain world. Reforms and crises are therefore the ultimate testing ground for pension trust. In this paper we estimate with repeated cross-sectional survey data how trust and distrust in Dutch pension funds and the government have evolved over the period 2004–2021 and what the impact of financial stability on trust in these two institutions has been. Financial stability of pension funds, measured by their funding ratio, is shown to affect trust positively, but it does not decrease distrust significantly. Based on the estimation results, achieving a situation where the majority of the adult population trusts pension funds is likely to be attained at funding ratios of 115 or higher. Financial stability of government (measured by government debt/GDP ratio) does not affect either trust or distrust levels. Underlying drivers of distrust and trust such as personal characteristics are also notable: self-employed are more prone to distrust pension funds than employees. Women are more than men likely to take a neutral position.
Hendrik P. Van Dalen
added a research item
Pensioen is geen hobby van jongeren en dat blijkt ook wel uit het zoekgedrag naar pensioeninformatie. Opvallend is echter dat de meest intensieve zoektocht naar informatie pas in ongeveer de laatste vijf tot tien jaar voor pensionering plaatsvindt, een moment waarop wijziging van financiële plannen niet of nauwelijks meer kunnen worden gerealiseerd. Het suggereert dat pensioendeelnemers eerder zoeken naar informatie als een vorm van geruststelling dan als een middel om actie te ondernemen. En wie niet zoekt heeft wellicht niet door dat het pensioenstelsel en -rechten veranderd zijn.
Hendrik P. Van Dalen
added 31 research items
De invoering van het nieuwe pensioenstelsel voltrekt zich vooralsnog in een omgeving waarbij deelnemers niet bovenmatig geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. De onzekerheid die gepaard gaat met het nieuwe stelsel wordt vooral door werknemers geassocieerd met een gemiddeld lagere pensioenuitkering. Het actiever omgaan met pensioen lijkt vooral ook een zaak te worden voor hoger opgeleiden of voor deelnemers met pensioenkennis.
Het omgaan met beperkte rationaliteit onder pensioendeelnemers stelt pensioenbeleidsmakers voor dilemma’s in het ontwerpen van pensioenproducten alsmede het vormgeven van pensioentoezicht en – beheer. Het vertrouwen onder deelnemers in pensioenfondsen is hoog en de vraag is of pensioenfondsen dit ook weten te behouden. Pensioenbestuurders erkennen het belang van governance en het feit dat pensioenproducten complex zijn maar geven hier onvoldoende gevolg aan in de vorm van passende beleidsreacties. Twee ontwikkelingen voor een houdbaar pensioenstelsel liggen voor de hand. Gegeven de diversiteit van pensioendeelnemers naar pensioenkennis en voorkeuren zullen pensioenfondsen pensioenproducten moeten ontwikkelen die collectieve zekerheid bieden maar tegelijkertijd ook meer ruimte geven aan individuele keuzevrijheid. Ten tweede zal de vormgeving van ‘pension fund governance’ verder ontwikkelen waarbij de deelnemer centraal staat: risicodragers in de pensioenregeling moeten ook meebeslissers worden.
Twee veronderstellingen worden in het debat over de toekomst van het pensioenstelsel te gemakkelijk voor waar aangenomen: mensen hebben een sterke behoefte aan keuzevrijheid; solidariteit heeft zijn langste tijd gehad. Beide stellingen kunnen worden genuanceerd. Uit ons onderzoek blijkt dat: (1) De meerderheid van de werknemers hecht naar eigen zeggen direct dan wel indirect aan solidariteit vervat in pensioencontracten. (2) Een kleine minderheid van de werknemers hecht aan keuzevrijheid los van de banden met het pensioenfonds, de meesten hebben geen moeite met een paternalistisch pensioenstelsel of ze opteren voor een libertair paternalistisch stelsel waarin standaardkeuzes ontworpen door het pensioenfonds leidend zijn. (3) Hoewel de diversiteit aan mogelijke solidariteitskringen als het aan deelnemers ligt groot is, lijkt de identiteit van de solidariteitskring van beperkte waarde in het waarderen van een pensioenfonds. Een financieel gezond pensioenfonds is van veel grotere waarde, waarbij opvalt dat het bieden van beperkte keuzevrijheid op het terrein van deels opnemen van pensioenvermogen op aanzienlijke waardering kan rekenen.
Hendrik P. Van Dalen
added a project goal
This project tries to understand the trust that people have in pension funds and other pension providers as well as how trust affects individual decisions.