Project

Packaging design

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
19

Project log

Jordi Colet Ruz
added a research item
Més enllà de les primigènies funcions de contenir, conservar i transportar productes, els envasos han instituït una potent i complexa dimensió comunicativa. La rellevància del packaging rau en el fet que el disseny estructural i gràfic d'aquests artefactes ha esdevingut indefectiblement una part indissociable dels productes; des d'aquest punt de vista, es poden considerar objectes de consum. La funció i organització dels punts de venda els ha transformat en un element estratègic de comunicació per a les marques atès que articulen una part significativa del discurs publicitari dels productes. En aquest sentit, els fast-moving consumer goods han desenvolupat la capacitat de transmetre la pròpia identitat tipològica mitjançant el concurs d'un codi visual. Aquest fenomen és força significatiu a fi d'abordar, des d'una mirada eminentment científica, l'anàlisi del missatge gràfic a través de la investigació aplicada al disseny.
Jordi Colet Ruz
added 3 research items
El disseny de l'envàs com a estratègia per a la identificació tipològica del producte Estudi a l'entorn del prototipus visual en un refresc de cola Packaging as a strategy for typological identification of product Research about the visual prototypes of cola resum Aquesta investigació aborda l'estudi del disseny estructural i gràfic en els envasos des de la perspectiva del missatge publicitari. El marc teòric queda circumscrit per les dimensions conceptuals de l'artefacte visual: comunicativa, material, comercial i psicològica. Com es formula el missatge visual ha esdevingut l'autèntic leitmotiv del treball. L'objecte d'estudi s'ha centrat en la implementació del codi visual que regula el disseny dels envasos a fi de facilitar el reconeixement tipològic del producte en un escenari advers i molt competitiu: el punt de venda. En aquest cas, s'ha escomès l'estudi amb envasos de refresc de cola. La metodologia experimental ha estat un disseny factorial de mesures repetides. Aquest enfoc ha permès plantejar una anàlisi estadística multivariable. AbstrAct This research focuses on the structural and the graphic pack design from the perspective of advertising message. The theoretical framework is limited by the conceptual dimensions of the visual artifact: communicative, material, commercial and psychological. How is formulated the visual message has become the leitmotiv of this work. Our subject is the implementation of the visual code that governs packaging in order to facilitate their typological recognition in an adverse and very competitive scenario: the point of sale. In this case, the study has been implemented with cans of cola. The experimental methodology used was an analysis of variance in repeated measures design. This approach has allowed us to do a multivariate statistical analysis.
This research focuses on the structural and the graphic pack design from the perspective of advertising message. The theoretical framework is limited by the conceptual dimensions of the visual artifact: communicative, material, commercial and psychological. How is formulated the visual message has become the leitmotiv of this work. Our subject is the implementation of the visual code that governs packaging in order to facilitate their typological recognition in an adverse and very competitive scenario: the point of sale. In this case, the study has been implemented with cans of cola. The experimental methodology used was an analysis of variance in repeated measures design. This approach has allowed us to do a multivariate statistical analysis.