Project

PWO: B.L.O.K.

Goal: The interdisciplinary PWO-project B.L.O.K. is a research project within the University College of Ghent. The project focusses on trying to discover the meaning children and teenagers give to high- and medium- rise housing environments, and what opportunities they receive in these environments.

Date: 17 October 2016 - 16 October 2019

Updates

0 new
5
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
3
Reads

0 new
179

Project log

Sven De Visscher
added 2 research items
Artikel gepubliceerd in Viewz (2020) De woonomgeving beïnvloedt het welzijn en de ontplooiingskansen van haar bewoners op verschillende manieren. Hoewel de relatie tussen (woon)omgeving en welzijn reeds veelvuldig is aangetoond, gebeurde er tot dusver weinig onderzoek naar de beleving van bewoners zelf, en meer specifiek van kinderen en tieners. Het BLOK-onderzoek ging op zoek naar elementen die voor kinderen en tieners in stapelbouwcontexten bijdragen tot een leefbare, kansrijke en betekenisvolle woonomgeving. 1 Deze elementen zijn inspirerend voor het werk van sociale en ruimtelijke professionals. 1 Stapelbouw is elke woonvorm waarbij er twee of meer wooneenheden verticaal op elkaar gestapeld zijn, van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing.
https://issuu.com/vvjvzw/docs/dropzone_maart_2022_web Gepubliceerd in Dropzone, editie maart 2022
Sven De Visscher
added a research item
Kinderen en hoogbouw: het lijkt een moeilijke combinatie. Maar tegelijk is er de vaststelling dat steeds meer gezinnen in één of andere vorm van stapelbouw wonen. De uitdaging van duurzame verdichting zal in de nabije toekomst deze trend nog versterken. Toch weten we nog niet veel over de beleving van kinderen en tieners die opgroeien in dit soort woonomgeving. Daarom besloten onderzoekers van Hogeschool Gent om via sociaalruimtelijk belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar randvoorwaarden voor kindvriendelijke stapelbouwomgevingen. Het resultaat staat gebundeld in deze publicatie met daarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek: Kindvriendelijke stapelbouwomgevingen: bouwblokken voor ruimtelijke kwaliteit. Veiligheid, toegankelijkheid & grenzen, vitaliteit, eigenaarschap, voorzieningen, eigenheid, ontmoeting & conflict, schaal, privacy en betekenisvolle personen: binnen elk van deze 10 thema’s worden aandachtspunten aangereikt, geïllustreerd met voorbeelden uit de cases waar we onderzoek deden. Als sociale en ruimtelijke professional kan je hiermee aan de slag om de omgeving van bestaande of toekomstige stapelbouw te verbeteren vanuit het perspectief van kinderen en tieners.
Jo Boonen
added a research item
Today, many children grow up in different contexts of vertical housing. Even though this type of environment has never been the preferred housing option for families with children in Flanders, it can be expected that the number of children in this type of housing will grow because of a spatial policy that increasingly focuses on densification and urban core consolidation. However, little is known about spatial quality in terms of liveability, meaningfulness and opportunities for self-development according to children and teenagers in vertical housing. To further research this matter, there is a need for a multidisciplinary approach of space, since space cannot be seen as a purely physical layer but has a clear experiential and socio-political layer as well. We found the approach of space as an interaction of mind-, matter-and powerscape by M. Jacobs (2004) to be comprehensive in including the different meanings that can be given to space. Using this framework and further operationalising it, we formulate 18 building blocks for spatial quality that can function as a node, tool and forum for analysing a space and intervening in a space.
Jo Boonen
added an update
Het wakker worden van een slapende projectpagina.
Na twee jaar onderzoek is er veel gebeurd: we hebben met kinderen en tieners gesproken op Linkeroever, Antwerpen, en starten nu belevingstrajecten op in Eeklo en Wondelgem. We werken aan verschillende 'werkteksten' rond de thematieken die met ons onderzoek verweven zijn (kindvriendelijkheid, sociaalruimtelijke professionals, belevingsonderzoek, onderwijsluik, ...) We werkten met studenten sociaal werk en landschapsarchitectuur aan de Watersportbaan, en zullen komend jaar een tweede onderwijstraject begeleiden. We brachten presentaties op verschillende conferenties en studiedagen, creëerden een tijdslijn van kindvriendelijke stapelbouw, vonden vele referentievoorbeelden, etc.
En nu gaan we ons laatste jaar in. Een jaar waar we meer zullen delen over wat onze bevindingen zijn. Wat kinderen en tieners denken over de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen van hun woonomgeving.
Een voorsmaakje: we posten zo meteen een paper die we ingediend hebben voor de ECLAS Conferentie die dit jaar doorging op de School of Arts (Hogent) in Gent (http://conference.eclas.org/). De paper is getiteld 'AN INTERDISCIPLINARY FRAMEWORK FOR SPATIAL QUALITY - a vertical living kids’ perspective' en verduidelijkt ons theoretisch framework zoals we dit nu gebruiken binnen de onderzoeksgroep.
 
Jo Boonen
added an update
Update over de status en planning volgens de verschillende onderzoekssporen van het project.
State of the Art:
Er zijn werkteksten opgesteld per deelthema zoals gepresenteerd in onze probleemstelling (zie flyer). We zullen deze werkteksten, die momenteel vooral als interne documenten dienen, gebruiken als basis voor presentaties en artikels in het kader van verschillende conferenties waarop we aanwezig zullen zijn. Daarnaast zoeken we ook naar een vorm die deze werkteksten kunnen krijgen naar de tentoonstelling toe (zie eindproduct).
Belevingsonderzoek:
Voor de eerste case van het belevingsonderzoek is er gekozen om te werken op Europark, Linkeroever, Antwerpen. Dit omwille van het voldoen aan selectiecriteria (stapelbouw, aanwezigheid van kinderen en tieners, actualiteitswaarde, recente ingreep). Binnen deze case zijn er verschillende contacten gelegd met lokale actoren (sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale planning, de bib, jongerencoach, jeugdhuis, ...) We hebben voor deze case gekozen om te werken met twee leeftijdspunten: 10 en 14 jaar. De eerste gesprekken zullen doorgaan eind oktober.
Onderwijsluik / regular school:
Het onderwijsluik is volop actief. Er zijn al 2 workshopdagen doorlopen met studenten sociaal werk van de Hogeschool Gent (2/10 en 16/10). Voor dit luik werken we op de Watersportbaan (Gent) als case. Op deze twee dagen werd aan de studenten gevraagd om met een begrippenpaar de buurt in te gaan en te observeren, beleven. Ze wandelden rond, namen foto's en spraken met bewoners en lokale actoren. Met deze gegevens gingen ze in gesprek met elkaar over de wijk. Nadien werd er een stap verder gegaan en werd er gevraagd om al eens na te denken over voorstellen van ingrepen die de wijk en het samenleven hierin zouden kunnen versterken. Er werd door de begeleiders / docent gestuurd om de discussie interdisciplinair te houden, en dus overlap te zoeken tussen enerzijds de fysieke ruimte en anderzijds het gebruik en het samenleven hierbinnen.
Op 13 november zullen we met een grotere groep studenten aan de slag gaan op dezelfde case. Deze keer op een meer fundamenteel interdisciplinaire manier aangezien er samengewerkt zal worden met zowel studenten sociaal werk alsook studenten landschaps- en tuinarchitectuur. We zullen in de week van 13 november met studenten landschaps- en tuinarchitectuur verder ook een inspirerende uitstap organiseren naar Rotterdam. In diezelfde week wordt er ook een eerste atelierdag georganiseerd, waarin diezelfde studenten de eerste stappen zetten naar het ontwerp dat ze in de daaropvolgende weken zullen maken voor de Watersportbaan. Dit met de interdisciplinaire analyse als basis.
Actiegerichte case: Eeklo:
Rond de case Eeklo is een denkproces gevoerd over het 'product' dat we willen nastreven. We hadden de stap genomen om een zoektocht te starten naar een juridisch document dat stadsbesturen kunnen gebruiken om bepaalde procesgerichte eisen te stellen aan projectontwikkelaars. We merkten echter al snel dat dit buiten onze expertise lag, en uit verschillende gesprekken bleek dat een dergelijk document altijd vatbaar is voor interpretatie en daardoor zijn kracht zou verliezen als ondersteunend document. We willen deze koers van juridisch ondersteund document echter niet volledig laten varen, en houden deze mogelijkheid in het achterhoofd.
Momenteel ligt de focus dus terug op het doorlopen van een proces zoals geformuleerd in KIDS, waar kinderen en tieners meegenomen worden als mede-ontwerpers in een ontwerpend onderzoek. Een eerste stap zal zijn om een 'werkgroep' samen te stellen van geïnteresseerden, en deze werkgroep ook te betrekken in dit proces. Deze groep zal mee nadenken over welke kinderen en tieners we betrekken in het proces, en ook over de te gebruiken methodieken. Op deze manier wordt dit traject een leerproces voor zowel deze werkgroep alsook de betrokken kinderen en tieners.
Eindproduct:
Omdat de vorm van het eindproduct mee bepaald op welke manier er bepaalde gegevens geregistreerd worden, hebben we de tijd genomen om hierover al te reflecteren. De keuze is gevallen op een tentoonstelling, al staat de exacte vorm hiervan nog open. We willen deze tentoonstelling op- en aanvullen met onder andere workshopmomenten, lezingen en debatten. We zien de tentoonstelling als iets dat groeit doorheen de periode dat deze actief is, opgevuld door de voorgenoemde debatten en workshops.
Volgende stappen hierin zullen zijn om de vorm nader te bepalen en om partners en locaties te vinden voor deze tentoonstelling.
Volgende update:
Een volgende update volgt nadat het belevingsonderzoek op Europark afgerond is, hierover zal dan gerapporteerd worden. Daarnaast zullen we aanwezig zijn op enkele conferenties waar we binnen de thematieken van het onderzoek presentaties zullen geven, ook hierover zullen er updates gepost worden.
 
Jo Boonen
added an update
Visuele voorstelling van de projectflyer: 3D geprintte maquette
 
Jo Boonen
added an update
De meest recente versie van de projectflyer.
 
Jo Boonen
added a project goal
The interdisciplinary PWO-project B.L.O.K. is a research project within the University College of Ghent. The project focusses on trying to discover the meaning children and teenagers give to high- and medium- rise housing environments, and what opportunities they receive in these environments.