Project

Operational audit

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
1

Project log

Anna Bayadyan
added a research item
Ներկա փուլում աուդիտը, ներառյալ գործառնական աուդի-տը, դադարել է լինել զուտ տեսական գործունեություն և մեծ ուշա-դրություն է պահանջում գործնական հատվածի ձևավորման և զարգացման վրա: Աուդիտի ոլորտում առկա ներքին և արտաքին զարգացումները ցույց են տալիս, որ գործառնական աուդիտի զարգացման հիմքն արդեն առկա է: Այնուամենայնիվ, գործնական աուդիտը որպես կառավարման գործիք դիտարկելու հայեցա-կարգային մոտեցում պարունակող աշխատանքները շատ քիչ են՝ իր գործնական փորձի և տեսության տարրերով: Աշխատանքում գործառնական աուդիտի տեսական և գործ-նական հիմքերը հետազոտելու նպատակով ուսումնասիրվել է կառավարման մեջ գործառնական աուդիտի էությունն ու նշանա-կությունը, որոշվել դրա տեղն ու դերը տնտեսական վերահսկողու-թյան համակարգում, սահմանվել առարկան և համակարգվել գործառնական աուդիտի մեթոդները, վերլուծվել գործառնական աուդիտի գործընթացը, բացահայտվել այս ոլորտում առավել հրատապ խնդիրները: