Project

Old varieties of Fruit in Goriška Region in Slovenia

Goal: Research how to produce healthy and tasty fruit.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
77

Project log

Zoran Božič
added a research item
This book presents old varieties of fruit from Goriška Brda/Collio (Slovenia). It contents 62 tips of cherries, apricots, figs, plums, peaches, pears and apples. Most of them are as a genetic bank presented in the meadow orchard Pod skalco (Under the Rock) in the village Kojsko. This Slovenian region has been hundred years ago in Austro-Hungarian Empire known as the best in the state to produce fruit with high quality and especially the taste. Their natural products has been selt all over the world, including Russia and United States. Something special were prunelles, which were domestic plums (Hauszwetschke), sulphured and dried on the sun.
Zoran Božič
added a research item
Old fruit varieties in the meadow orchard Under the rock at Kojsko in Goriška Brda (Goriška region in Slovenia).
Zoran Božič
added 3 research items
Predstavitev vključuje pomen znanstvenega dela antičnega raziskovalca Columelle, primerjavo z Ivanom Bolletom, pomen ohranjanja starih sadnih sort in dogajanje v zahodni Evropi, na koncu pa še prikaz sadjarske zgodovine Goriške in nekaterih značilnih lokalnih sadnih sort.
Da bi vsaj v obrisih ugotovili, katere sadne sorte so na Goriškem obstajale in kje se nahajajo drevesa z uporabnimi cepiči različnih starih sort, smo v letih 2012 in 2013 izvedli pilotno terensko raziskavo, ki naj bi dala približno sliko stanja in bila tudi podlaga za bolj sistematične in obširnejše nadaljnje raziskave. Prvi del terenske raziskave je potekal individualno, in sicer najprej s preučevanjem tuje in slovenske (predvsem starejše) literature, potem pa z obiskovanjem posameznih vasi, iskanjem informatorjev in opazovanjem starih sadovnjakov. Predvsem nekateri starejši sadjarji so bili dragocen vir podatkov, ki so omogočali širjenje kroga informatorjev, preverjanje že dobljenih informacij o starih sadnih sortah, njihovih značilnostih in možnostih uporabe, predvsem pa tudi nabiranje cepičev za vzgojo dreves v matičnem sadovnjaku. Pri drugem delu terenske raziskave so sodelovali predvsem dijaki Biotehnične šole iz Šempetra pri Novi Gorici, Škofijske gimnazije iz Vipave in Srednje ekonomske in trgovske šole iz Nove Gorice, njim pa se je pridružilo še nekaj posameznikov. Naloga popisovalcev je bila, da v posamezni vasi poiščejo starejšega informatorja, poznavalca starih sort, skupaj z njim izpolnijo vprašalnik in ga v določenem roku oddajo svojemu učitelju. Informacije o starih sadnih sortah so bile zbrane v naslednjih petdesetih naseljih (največ iz Goriških Brd in Vipavske doline): Avče, Sledila je analiza, ki je prinesla zanimivo sliko ohranjenosti in nekdanje razprostranjenosti starih sort na Goriškem. Najprej se je pokazalo, da ima lahko ista sadna sorta več različnih imen (npr. pastorjevka ali rončarca ali zimka), isto ime pa ne pomeni nujno tudi iste sorte. V Brdih so npr. uspevale štrnivke, rdeče-rumene drobnejše jesenske hruške, ki so jih sušili na soncu in izvažali celo na Dunaj, vendar so se z leti izgubile. Štrnivka je bila po popisu najdena tudi v Čadrgu, in sicer gre za staro drevo, ki pa ima drobne zeleno-rumene poletne hruške, podobne tepkam. Šele dodatna terenska raziskava, pri kateri bi si v vseh obdelanih naseljih ogledali posamezna drevesa in preučili njihove sadeže, bi omogočila zanesljivo določiti različna poimenovanja za isto sadno sorto. Največ starih sort smo našli pri hruškah (okoli devetdeset), jablanah (okoli petdeset), češnjah (okoli petintrideset), figah (okoli trideset) in breskvah (okoli petindvajset). Našli smo še okoli petnajst sort sliv in le osem sort marelic. Te razlike v številu sort so razumljive, in sicer zato, ker so sveže in posušene hruške nekoč gotovo predstavljale najpomembnješe prehransko dopolnilo, ker so sorte hrušk po času zrelosti razporejene od zgodnjih poletnih do poznih jesenskih in ker hruškova drevesa lahko dosežejo zelo visoko starost. Podobno je pričakovano veliko število sort jablan, čeprav se ta po življenjski dobi dreves ne morejo meriti s hruškami. Po drugi strani so češnje po času dozorevanja omejene na dober mesec, drevesa marelic in breskev pa propadejo že po nekaj desetletjih.
Pred sto leti je bila Goriška (Brda, Vipavska dolina in spodnja Soška dolina) sadjarski raj Avstro-Ogrske. Olupljene, žveplane in na soncu sušene češplje (prunele), sveže in žveplane češnje, hruške, fige in marelice so prodajali na Dunaj, po Evropi in celo v Ameriko. Sadovnjak Pod skalco v Kojskem v Goriških Brdih je genetska banka za stare in avtohtone sorte češenj, marelic, fig, breskev, sliv, hrušk in jablan. V zvezi s tem sta v okviru dveh mednarodnih projektov nastali publikaciji o goriških in briških sadnih sortah.
Zoran Božič
added a research item
Jeseni leta 2008 je v Kojskem v Goriških brdih začel nastajati sadovnjak starih domačih sadnih sort, ki si ga je zamislil mladi filmski režiser Gregor Božič. Zasnovan je bil kot genetska banka, s pomočjo katere naj bi omogočali ohranjanje in širjenje avtohtonega sadja, vanj pa je družina Božič načrtno zasadila tiste stare sorte, ki so dokaj odporne na bolezni in imajo tudi tržno zanimive lastnosti. Danes sadovnjak šteje 43 sort hrušk, 21 sort češenj, 19 sort jablan, 16 sort marelic, 11 sort fig, 8 sort sliv in 7 sort breskev, v njem pa so še mandljevec, škorš, brek, leska, kutina, granatovec, dren, šmarna hrušica, rakitovec in nekaj trt. Sadovnjak pridno raste: letošnjo jesen ga bodo razširili s tremi terasami na mestu opuščenega vinograda. Sadovnjak Božičevih v Kojskem je bil v zadnjih letih deležen precejšnje (medijske) pozornosti, saj gre za nadvse zanimivo in unikatno zgodbo ohranjanja starih in avtohtonih sadnih sort na Goriškem, ki so v zadnjem stoletju skorajda izginile.
Zoran Božič
added 2 research items
Old fruit varieties in the Goriško region 1-2 Following the introduction, which emphasizes the importance of preserving and disseminating old fruit varieties (during the time of the Austro-Hungarian Empire, the Goriško region was its fruit-growing paradise), the first part of the publication includes an interview with Bruno Podveršič, a pioneer in this type of research. The presentation of a Swiss organization, Pro Specie Rara, is followed by a description of early and summer varieties of: cherries, apricots, pears, peaches and cornel. Prvi del publikacije po uvodu, ki poudarja pomen ohranjanja in širjenja starih sadnih sort (Goriška je bila v času Avstro-Ogrske sadjarski raj imperija), prinaša intrevju z Brunom Podveršičem, pionirjem tovrstnega raziskovanja. Po predstavitvi švicarske organizacije Pro Specie Rara sledi opis zgodnjih in poletnih sort: češenj, marelic, hrušk, breskev in drena.
Old fruit varieties in the Goriško region 3-4 The second part of the publication illustrates the significance of old fruit varieties for nurseries and amateur fruit growers, and then gives a field study of preserved old varieties in the Soča Valley, the Goriška Brda region and the Vipava Valley. Further, an Italian organization, Archeologia arborea, is presented as well as autumn and winter varieties, such as plums, figs, apple trees, late pears and service. A description of the project Rehabilitation of old and indigenous fruit varieties in the Goriško region and a demonstration of a sample standard-size orchard named Pod skalco in Goriška Brda conclude the publication. Drugi del publikacije najprej predstavlja pomen starih sadnih sort za drevesnice in ljubiteljske sadjarje, za tem pa terensko raziskavo ohranjenih starih sort v Soški dolini, Brdih in Vipavski dolini. Sledi predstavitev italijanske organizacije Archeologia arborea in jesenskih in zimskih sort: slive, fige, jablane, pozne hruške in škorš. Na koncu sta opis projekta Rehabilitacija starih in avtohtonih sort sadja v goriški regiji ter prikaz vzorčnega visokodebelnega sadovnjaka Pod skalco v Brdih.
Zoran Božič
added 2 research items
Since 2007, an orchard of old fruit varieties has been developed at the village of Kojsko in the Goriška Brda region, designed by Gregor Božič, a young film director. It is conceived as a genetic bank, which enables preservation and dissemination of indigenous fruit varieties. It currently comprises about a hundred and fifty standard-size trees of various ages (from seventy to three years) and over a hundred varieties of cherries, apricots, figs, peaches, plums, pears and apples. Deliberately selected old varieties that are fairly resistant to diseases and have commercially interesting characteristics have been planted. The orchard, where all the trees have identifying labels, has been developed with the encouragement of two international projects: with the financial support of the Swiss contribution to the enlarged European Union and the European Agricultural Fund for Rural Development. The results of the project are two publications: the brochure Stare sadne sorte na Goriškem (Old fruit varieties in the Goriško region, in two parts) and the illustrated book Sadje sonca: bogastvo starih briških sadnih sort (The Fruits of the Sun: the Wealth of Old Fruit Varieties in Goriška Brda).
Since 2007, an orchard of old fruit varieties has been developed at the village of Kojsko in the Goriška Brda region, designed by Gregor Božič, a young film director. It is conceived as a genetic bank, which enables preservation and dissemination of indigenous fruit varieties. It currently comprises about a hundred and fifty standard-size trees of various ages (from seventy to three years) and over a hundred varieties of cherries, apricots, figs, peaches, plums, pears and apples. Deliberately selected old varieties that are fairly resistant to diseases and have commercially interesting characteristics have been planted. The orchard, where all the trees have identifying labels, has been developed with the encouragement of two international projects: with the financial support of the Swiss contribution to the enlarged European Union and the European Agricultural Fund for Rural Development. The results of the project are two publications: the brochure Stare sadne sorte na Goriškem (Old fruit varieties in the Goriško region, in two parts) and the illustrated book Sadje sonca: bogastvo starih briških sadnih sort (The Fruits of the Sun: the Wealth of Old Fruit Varieties in Goriška Brda).
Zoran Božič
added a research item
Presentation of the meadow orchard at Kojsko in Goriška Brda (Slovenia), which is also the genetic resource for old fruit varieties in Goriška Region. Cultural society Sabotin, Štmaver in Italy (Provincia di Gorizia, Friuli - Venezia Giulia), October the 14th, 2017.
Zoran Božič
added a project goal
Research how to produce healthy and tasty fruit.
 
Zoran Božič
added 2 research items
Prezentacija prinaša zgodbe o Luciju Columelli, Ivanu Bolletu, potopisu Jožefa Levičnika, sadovnjaku v Morskem pri Kanalu, petoralih in pituralkah, sušenju sadja na premog, oljkarstvu od pozebe do obnove, destileriji Capovilla, knjigah Stare sadne sorte na Goriškem in Sadje sonca ter sadovnjaku Pod skalco.