Project

Local Governments

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
12

Project log

Ali Gökhan Gölçek
added a research item
Çalışma gerek bölgesel önemi gerekse nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Pakistan’ın yerel yönetim anlayışını ve söz konusu yönetimlerin mali yapısını konu edinmektedir. Buna göre çalışmada federal yönetimin dışında ve eyalet yönetimlerinin altında yer alan farklı yerel yönetimlerin mevcut idari yapısının yanı sıra söz konusu yerel yönetimlerin finansman kaynakları incelenmektedir.
Ali Gökhan Gölçek
added 3 research items
Günümüzde yerel yönetimlerin en büyük sorunu yerel kaynaklarını harekete geçirememe ve eldeki mevcut kaynakları istenen optimal düzeyde kulla-namamasıdır. Bu nedenle özellikle yatırım proje-leri için yeterli kaynak bulunamamakta, iç ve dış borçlanma yoluna gidilmektedir. Mahalli idarele-re merkezden verilen pay ve yerel gelirleri, borç-lanmaya göre düzenli ve olağan gelirlerdir. Yerel idareler, giderlerinin gelirlerinden fazla olması ve bunun neticesinde meydana gelen açıktan dolayı borçlanmaya başvururlar. Bu durum görevleriyle orantılı gelir kaynağının kendilerine sağlanmaması sonucu ortaya çıkmış, bu durum süreklilik arz etti-ğinden sık sık borçlanmaya gitmektedirler. Gelirlerin bugünden harcamaya dönüşmesi ola-rak da tanımlanabilecek olan borçlanma, özellikle 1990'dan sonraki dönemde başta büyükşehir be-lediyeleri olmak üzere, belediyelerin, yatırımlarını finanse etmek için başvurduğu en önemli temel kaynaklardan birisi haline gelmiştir.
Ülkemizde yerel yönetimler tarihsel olarak çok eski yıllara dayanmamakla birlikte, son yıllarda geçirdiği değişiklikler göz önüne alındığında, eriştiği konum ve ulaştığı etkinlik noktasında yadsınamaz bir mesafe kat etmiştir. Özellikle gelişen belediyecilik ile sunulan hizmet ağlarının genişliği, yerel yönetimlerin günümüzdeki önemini göstermektedir. Bu noktada yerel yönetimlerin finansman yapıları, sunulan hizmet kalitesini ve boyutunu belirleyen en önemli unsurdur. Yerel nitelikli gelirler, merkezi yönetimden aktarılan transferler ve edinilen borçlanmalar; yerel yönetimlerin kaynak büyüklüğünü oluşturmakta iken harcama kalemlerinin çeşitlilik göstermesi, mali yapıyı doğrudan etkilemektedir. Sosyal devlet anlayışı, hızlı şehirleşme, artan nüfus gibi etkenler, yerel yönetimlerin bütçeleri üzerinde yoğun baskı oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin mali yapısını belirleyen gelir, gider ve bütçe olmak üzere üç temel faktör bulunmaktadır. Çalışma kapsamında yerel yönetimlerin borçlanma yapıları da inceleneceğinden dolayı, belediye gelirleri ayrı bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda belediyelerin öz gelirleri, merkezden aktarılan pay ve yardımlar ile borçlanmalar, yerel yönetimlerin gelir kalemlerini; personel giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ile sermaye giderleri gibi kalemler de gider unsurunu oluşturmaktadır. Çalışmada yerel yönetim birimleri olan belediyelerin harcama ve gelirleri bağlamında, bütçe gelişmeleri ve borçluluk durumları analiz edilmektedir.
Küreselleşmenin yapısal bir forma büründüğü 1980 sonrası, ekonomideki değişimle birlikte yerel yönetim sistemlerinde de değişiklikler olmuştur. Özellikle rekabetçi kentler olgusunun ön plana çıktığı ve yerelleşmenin önemini arttırdığı bu dönemde, halka en yakın kamu kurumu belediyelerdir. Anayasada yer alan yerel idareler, il, belediye ve köyler olarak sıralanmakla birlikte, söz konusu alanları düzenleyen birçok kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Neoliberal dönüşüm sonrası, mali yerelleşme, yönetişim ve katılım gibi kavramların da etkisiyle, sermaye hareketleri yerele kaymakta ve belediye sınırları eskisinden daha çok önem kazanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, belediyelerin hâkim olduğu alanlar, sermayedarlar için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Önemi artan bu yerleşim alanlarında belediye kapsamında yapılacak olan düzenlemeler, yatırımlar için önem arz etmektedir. Çalışmada 2012 yılında çıkarılan 6360 Sayılı Kanun’un yerel yönetimlerdeki yansımaları ve özellikle 2014 sonrası etkileri, neoliberal bakış açısıyla eleştirel bir şekilde ele alınacaktır.