Project

Лесное хозяйство

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
24

Project log

Liubov Matushevych
added a research item
На основі повидільної бази даних ВО «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 року проведено моделювання основних таксаційних показників, а саме середньої висоти, середнього діаметра та запасу на 1 га. В якості математичних моделей використано алометричну (степеневу) функцію (для моделювання середнього діаметра) та ростову функцію Мітчерліха (для моделювання середніх висоти та запасу). Використовуючи дані тимчасових пробних площ, на яких рубалися та обмірювалися модельні дерева, змодельоване середнє видове число дубових деревостанів українського Полісся. На основі отриманих математичних моделей, з використанням загальноприйнятих лісотаксаційних формул, побудовано таблиці ходу росту для модальних дубових деревостанів насіннєвого природного походження Полісся України. Отримані таблиці ходу росту характеризують деревостан загалом та частину, що вибирається з насадження у результаті природного відпаду або проведених лісогосподарських заходів. Для частини, що вибирається, використані редукційні та видові числа, що були розраховані раніше для дубових деревостанів лісостепової зони України, оскільки інтенсивність проведення господарських заходів у цих природних зонах не відрізняється. Based on the stand-wise database of IA "Ukrderzhlisproekt" as of January 1, 2011, main mensurational indices, namely mean height, mean diameter and growing stock per hectare of common oak stands in Ukrainian Polissia, have been modelled. Mathematical models employ allometric (power) function (for mean diameter modeling) and Mitscherlich growth function (for mean height and growing stock modeling). Using the data collected at temporary sample plots, where model trees were cut down and measured, mean form factor of common oak stands in Ukrainian Polissia has been modeled. The developed mathematical models together with conventional forest mensuration formulas have enabled development of yield tables for modal stands of common oak of natural (seed) origin in Ukrainian Polissia. The resulting yield tables describe tree stands and their removed parts (due to natural thinning or forest management activities). For removed part, reduction numbers and form factors that were obtained for common oak stands in Forest-Steppe zone of Ukraine are used, since intensity of management activities in these natural zones does not differ significantly.
Liubov Matushevych
added 6 research items
Для дубових насаджень, які ростуть у Східному Поліссі України, розраховано й проаналізовано індекс площі листкової поверхні (LAI). Наведено таксаційну характеристику тимчасових пробних площ, модельних дерев, методику визначення структурних елементів LAI, результати визначеної маси висічок із листків залежно від їх площі поверхні. Проаналізовано залежність маси висічок у свіжому та абсолютно сухому станах від віку модельних дерев. Розраховано коефіцієнти відношення свіжої та абсолютно сухої маси висічок з листкової поверхні до загальної площі висічок (кг∙(м2)-1) та знайдено його усереднене значення. Визначено площу листкової поверхні дубових насаджень на тимчасових пробних площах. Як експериментальний матеріал використано дослідні дані п’яти тимчасових пробних площ (ТПП) з рубкою 20-ти модельних дерев (МД), які закладені в чистих та мішаних дубових деревостанах поліської зони Чернігівської області. Вони є складовою частиною вивчення первинної продукції деревостанів головних лісотвірних порід Східного Полісся України. Насадження ТПП належать до різних вікових груп, характеризуються високою та середньою продуктивністю, ростуть у свіжих (В2) і вологих (В3) суборах та свіжих (С2) сугрудках. Це низько-, середньо- та високоповнотні дубові насадження. Методика відбору дослідних зразків з листкової фракції для визначення їх маси при встановленій площі поверхні полягала у тому, що з відібраних модельних гілок модельних дерев відділяли листки, з яких за допомогою ручного пробника брали висічки. Методику збору інформації описано детально, наведено формули проміжних розрахунків, структурно показано схему обробки даних. Встановлено, що загальне середнє арифметичне значення індексу площі листкової поверхні (LAI) для дубових насаджень Східного Полісся України становить 4,30. При цьому, для молодих насаджень віком 10 років LAI становить 0,37, віком 28 років – 2,27, віком 32 роки – 4,48, для середньовікових насадженьвіком 69 років – 8,84, а для стиглих насаджень віком 103 роки – 4,21. Розрахунок площі листкової поверхні дубових насаджень показав, що вона залежить від типу лісорослинних умов, продуктивності насаджень, їхнього віку та повноти.
Використовуючи дані повидільної таксаційної характеристики лісів ВО «Укрдержліспроект» наведено розподіл площ деревостанів з участю дуба звичайного для поліської зони України за походженням, класами віку, типом лісорослинних умов, повнотою, бонітетом та долею участі дуба у складі деревостанів в розрізі адміністративних областей регіону досліджень. Розраховано середньозважені таксаційні показники для дубових деревостанів Полісся за адміністративними областями. Виявлено переважання середньовікових високостовбурних (VII–VIII класів віку) та стиглих низькостовбурних, середньоповнотних (0,64–0,71) та високопродуктивних (І–ІІ класів бонітету) дубових деревостанів. Проведено порівняльний аналіз розрахованих середніх таксаційних показників в розрізі адміністративних регіонів, походження та типів умов зростання. Оцінено сучасний стан модальних дубових деревостанів в якості лісівничо-екологічного потенціалу дібров Полісся, а також можливості природного та штучного лісовідновлення в різних типах лісорослинних умов досліджуваного регіону в умовах змін клімату. Using data from compartment-wise database of forests PA "Ukrderzhlisproekt" the distribution area oak stands of Polissia zone of Ukraine by virgin, age classes, type of site conditions, relative stand density, site index and oak units in stand composition in the context of administrative regions are shows. Average mensuration indicators for oak stands of Polissia for administrative areas are counted. Found the prevalence of middle-aged (VII-VIII age classes) middle relative stand density (0,64-0,71) and high productivity (I-II class of site index) oak stands. A comparative analysis of the calculated averages inventory indices in the context of administrative regions, origin and types of growing conditions. Reviewed forestry and environmental potential of oak stands of Polissia the purpose of its regeneration capabilities in different types of forest conditions in terms of climate change.
За результатами експериментальних досліджень, зібраних на п’яти тимчасових пробних площах у мішаних дубових деревостанах Східного Полісся, здійснено оцінку та аналіз періодичного і поточного приростів гілок крони дерев дуба звичайного за окремими компонентами як основи розробки нормативно-інформаційного забезпечення для оцінення біотичної продукції цієї категорії лісів. Опрацьовано спеціальну методику дослідження періодичного та поточного приростів гілок крони дерев дуба за основними таксаційними параметрами у межах трьох шарів крони – нижнього, серединного та верхівкового. Для дослідження приросту гілок крони дерев дуба звичайного за окремими компонентами, на 20 зрубаних модельних деревах із різних частин крони відібрано та обміряно 56 модельних гілок. Модельні гілки згруповано відповідно до визначеного інтервалу межі початку й закінчення нижньої, серединної та верхівкової частин крони. Зібрано дослідні дані, здійснено їх графо-аналітичну оцінку, що дало змогу отримати інформаційну основу для моделювання періодичного та поточного приростів параметрів гілок крони дерев і деревостанів дуба звичайного як основи прогнозування обсягів і темпів нагромадження вуглецю у цій категорії деревостанів.