Project

Kattluckan: Om humanvetenskapernas verkningar i samhället ['The Cat Flap']]

Goal: Edited volume on the societal value and effects of the humanities and the social sciences in Sweden. Contributions from 15 researchers active at 8 universities in and beyond Sweden. It is a collaborative subproject within the knowledge platform Making Universities Matter: https://www.researchgate.net/project/Making-Universities-Matter-A-Knowledge-Platform-on-the-Role-of-Universities-in-Society

Kattluckan, brief outline in Swedish:

Svensk humanvetenskaplig forskning är mycket tongivande för samhällets utveckling i stort. Det är kort sagt svårt att ens föreställa sig ett samhälle utan den. Denna antologi – Kattluckan – har som mål att synliggöra just detta faktum, genom att åskådliggöra hur humanvetenskaplig forskning verkar i samhället. I centrum för boken står den kunskap som humanvetenskaperna producerar – dess betydelsefullhet, nyttiggörande och tillämpning – och som längs olika vägar kommer till användning i samhället. I reformprogram och liknande är denna användning påtaglig och bemärkt, men ofta går den mer obemärkt förbi. Glosan ”kattlucka” tas här i bruk för att dra uppmärksamhet till de passager som finns och har funnits mellan humanvetenskaplig forskning och olika sammanhang bortom forskningens världar. Längs dessa leder, och genom dessa passager, har kunskap kunnat röra sig på sätt som möjliggjort för hittills understuderande former av forskningsgenomslag – ja, till och med verkningsfulla kunskapsprocesser som vi hittills inte tänkt på som just forskningsgenomslag. Som tankeverktyg ska kattluckan tjäna till att ringa in och begripliggöra sådana processer, vari flertalet oartikulerade samhällsfenomen ryms och där mångsidiga forskningsinsatser behövs.

Updates
0 new
3
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
13
Reads
0 new
117

Project log

Björn Hammarfelt
added a research item
Pre-print av kapitel som ingår i Linus Salö (red). Humanvetenskapernas verkningar (2021). Dialogos Förlag.
Linnea Hanell
added a research item
Kapitlet argumenterar för att ämnet nordiska språk framgångsrikt har erövrat en idé om att maktens representanter ska uttrycka sig begripligt. Effekten av det är att det skapas en efterfrågan på det slags expertkunskap som genereras och förmedlas vid institutioner för nordiska språk eller svenska. Forskare i ämnet får agera experter i diverse utredningar och före detta studenter med en examen i ämnet kan ta tjänst som språkvårdare eller språkkonsult vid myndigheter och departement. Vad som hänt är att man lyckats argumentera för att specialkompetens i grammatisk och stilistisk analys är nödvändig för att kunna få till stånd texter som uppfyller det ideal som kristalliserats till värdena vårdat, enkelt och begripligt. Idealet har fått epitetet klarspråk. Detta handlar om en typ av forskningsgenomslag som formar offentlig kommunikation, och därmed en del av tillvaron för i princip alla som lever i Sverige.
Linus Salö
added 2 research items
Contributing authors: Sverker Sörlin, Mats Benner, Tobias Dalberg, Per Wisselgren, Linnea Hanell, Fredrik Bertilsson, Sara Edenheim, Louise Bringselius, Ulrika Bjare, Eugenia Perez Vico & Björn Hammarfelt. https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/humanvetenskapernas-verkningar.html
Linus Salö
added an update
The book is now available, please see here:
Introduction and list of content here:
 
Linus Salö
added a research item
Introduction and list of content, this book: https://www.dialogosforlag.se/bocker/samhallsfragor/humanvetenskapernas-verkningar.html
Linus Salö
added an update
Boken – nu med titeln "Humanvetenskapernas verkningar: Kunskap, samverkan, genomslag" – är nu under utgivning på Dialogos Förlag, tack vare stöd från: Svenska Akademien (Stina och Erik Lundbergs stiftelse), Kungliga Patriotiska sällskapet, Åke Wibergs stiftelse och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Forskare med olika forskningsinriktningar vid flera universitet bidrar med kapitel. I kapitelordning är dessa:
 • Tobias Dalberg, utbildningssociologi, Stanford University och Uppsala universitet
 • Per Wisselgren, idéhistoria och sociologi, Umeå universitet
 • Linnea Hanell, nordiska språk, Språkrådet och Stockholms universitet
 • Fredrik Bertilsson, idéhistoria, KTH
 • Linus Salö, tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet och KTH
 • Sara Edenheim, historia och genusvetenskap, Umeå universitet
 • Mats Benner, forskningspolitik, Lunds universitet
 • Louise Bringselius, företagsekonomi och organisationsteori, Lunds universitet
 • Ulrika Bjare, historiska studier av vetenskap, teknik och miljö, KTH
 • Eugenia Perez Vico, forskningspolitik, Lunds universitet
 • Björn Hammarfelt, biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 • Sverker Sörlin, idé- och miljöhistoria, forskningspolitik, KTH
Boken lär utkomma våren 2021.
 
Linus Salö
added a project goal
Edited volume on the societal value and effects of the humanities and the social sciences in Sweden. Contributions from 15 researchers active at 8 universities in and beyond Sweden. It is a collaborative subproject within the knowledge platform Making Universities Matter: https://www.researchgate.net/project/Making-Universities-Matter-A-Knowledge-Platform-on-the-Role-of-Universities-in-Society
Kattluckan, brief outline in Swedish:
Svensk humanvetenskaplig forskning är mycket tongivande för samhällets utveckling i stort. Det är kort sagt svårt att ens föreställa sig ett samhälle utan den. Denna antologi – Kattluckan – har som mål att synliggöra just detta faktum, genom att åskådliggöra hur humanvetenskaplig forskning verkar i samhället. I centrum för boken står den kunskap som humanvetenskaperna producerar – dess betydelsefullhet, nyttiggörande och tillämpning – och som längs olika vägar kommer till användning i samhället. I reformprogram och liknande är denna användning påtaglig och bemärkt, men ofta går den mer obemärkt förbi. Glosan ”kattlucka” tas här i bruk för att dra uppmärksamhet till de passager som finns och har funnits mellan humanvetenskaplig forskning och olika sammanhang bortom forskningens världar. Längs dessa leder, och genom dessa passager, har kunskap kunnat röra sig på sätt som möjliggjort för hittills understuderande former av forskningsgenomslag – ja, till och med verkningsfulla kunskapsprocesser som vi hittills inte tänkt på som just forskningsgenomslag. Som tankeverktyg ska kattluckan tjäna till att ringa in och begripliggöra sådana processer, vari flertalet oartikulerade samhällsfenomen ryms och där mångsidiga forskningsinsatser behövs.