Project

Idea, Ideal, Idyll: Garden Cities in Central Europe 1890s-1930s

Goal: Focusing on the exchange of ideas about the social, political, cultural, gender and aesthetic aspects of urban design between Britain and Czechoslovakia, it undertakes comparative study of a kind that has never been done before. It will be the first systematic and comparative study to take into account not only the Czechoslovak context (as well as that of the German speaking countries), but also the wider networks of ideas and practices that were in circulation.

Updates
0 new
1
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
18

Project log

Vendula Hnidkova
added an update
GARDENCITYIDEA set a milestone in Czech art history questioning the traditional narratives of modern architecture, town planning, and nationalism. Exploring the reform movement as a part of a broader international exchange of ideas, the intellectual transfer surpasses existing scholarship in the understanding of national, gender, and cultural issues of modernity. In central Europe, the garden city movement encompasses German and Austrian pioneers of urban reform who formed vivid cultural networks with the Czech reformers. Their activities and writings had a significant impact on the objectives of the Czech architects, town planners, and the local authorities. This knowledge sheds new light on the construction of Czech identity as it opposes the dominant narrative of Czech and German antagonism. In this sense, the GARDENCITYIDEA provides ground-breaking results in the studies of modernity and identity in central Europe.
 
Vendula Hnidkova
added a research item
V roce 1903 se začalo na bývalých země-dělských pozemcích v Hertfordshire odehrá-vat velké dobrodružství, které vneslo zcela nové kvality do městského plánování. 1 Zdejší průkopnický čin se neměl stát impulsem k drastické revoluci, ale k poměrně radikální evoluci, jež se měla odehrát ve zcela nově defi-nované polis, a přispět tak k zásadnímu zlep-šení životních podmínek obyvatel průmyslo-vých center. Tehdy se začalo stavět na zelené louce první zahradní město Letchworth. V něm se britský vizionář a sociální reformátor Ebenezer Howard pokusil poprvé naplnit svou představu o ideální formě nově koncipovaného sídla. Zkusil zde optimál-ně poskládat svůj proslulý diagram tří magnetů, a to v reálném prostředí. Tyto tři magnety reprezentovaly v Howardově sché-matu tři rozdílná prostředí, v nichž se ode-hrává lidský život. Dosavadní dvě kategorie, tedy město a venkov, stojí v přímé opozici a pro obě je charakteristická řada nedostat-ků, ale i rozmanitých výhod. Howard se rozhodl přidat jako alternativu k existujícím sídlům třetí magnet v podobě tzv. zahradní-ho města. A tento třetí magnet chtěl přilákat budoucí obyvatele kombinací kvalit města i venkova, ale bez průvodních negativních jevů obvyklých v těchto sídlech. Základními hodnotami, které měl nový ur-bánní celek přinášet, bylo především důstojné a dostupné bydlení pro sociálně slabší jedince a rodiny, tedy příslušníky průmyslového proletariátu, kteří doslova živořili v indus-triálních centrech. Kromě zdravého bydlení však Howardův program sledoval skutečnou reformu společnosti, z níž by vymizela pozem-ková a realitní spekulace a sociální solidarita by se stala základem samosprávné obce, která investuje zisky zpět ve prospěch celé komu-nity, nejen několika privilegovaných jedinců. Letchworth text VenduLa HnídkoVá Plánovaně založené, nikoliv nahodile rostlé zahradní město mělo zahrnovat výrobní, zemědělské, rekreační i obytné zóny v harmo-nické scenérii plné zeleně. Estetická a zdra-votní kritéria se přirozeně snoubila s prag-maticky propočítaným množstvím obyvatel ohraničeným počtem 32 000. Metodou, jak ambiciózního cíle dosáh-nout, bylo získat pro zahradní města filan-tropicky zaměřené průmyslníky, s jejichž pomocí pak Howard dokázal shromáždit finanční prostředky nezbytné k zakoupení rozsáhlého území. Následovalo vypsání urbanistické soutěže na koncepci zahradní-ho města, v níž zvítězili architekti Raymond Unwin a Barry Parker. Druhý z autorské dvojice se zde trvale usadil a intenzivně se podílel na architektonickém, urbanistickém i společenském rozvoji Letchworthu.
Vendula Hnidkova
added a project goal
Focusing on the exchange of ideas about the social, political, cultural, gender and aesthetic aspects of urban design between Britain and Czechoslovakia, it undertakes comparative study of a kind that has never been done before. It will be the first systematic and comparative study to take into account not only the Czechoslovak context (as well as that of the German speaking countries), but also the wider networks of ideas and practices that were in circulation.