Project

Human Capital Study 2016-2023

Goal: Human Capital Study in Poland (BKL) is a continuation of the largest labour market research in Poland. In five editions between 2010-2014 we examined: 80 018 employers, 88 560 individuals, 8 122 unemployed, and 35 712 students. The new editions include longitudinal studies of employers and general population, and cross-sectional study of training and development entities.

Methods: Survey Data, Longitudinal Study, Quantitative Analysis

Updates
0 new
1
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
25
Reads
0 new
155

Project log

Barbara Worek
added 4 research items
Rozdział zawiera wyniki analizy sytuacji pracowników z wykształceniem zawodowym na rynku pracy w Polsce, a jego najważniejszym celem jest ocena szans rynkowych, jakie obecnie stwarza ukończenie szkoły za-wodowej. Sytuację pracowników, którzy posiadają ten rodzaj wykształce-nia, przedstawiono z dwóch perspektyw-pracodawców i pracowników. Scharakteryzowano poziom zgłaszanego przez pracodawców zapotrze-bowania na pracowników z wykształceniem zawodowym, pojawiające się trudności rekrutacyjne, rodzaj stawianych pracownikom wymagań. Odniesiono się także do tego, jak pracodawcy postrzegają możliwości rozwoju kompetencji pracowników z wykształceniem zawodowym oraz jakie formy uczenia się uznają za właściwe dla tej grupy. Następ-nie z perspektywy pracowników pokazano, jak osoby z wykształceniem zawodowym radzą sobie na rynku pracy, przy uwzględnieniu poziomu zatrudnienia i jego stabilności, miejsca w hierarchii stanowisk pracy, wysokości zarobków. Zaprezentowano też, jak pracownicy oceniają przydatność wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkoły oraz własne kompetencje uniwersalne. W rozdziale wykorzystano wyniki badania pracodawców, ludności i ofert pracy z projektu Bilans Kapitału Ludzkiego z lat 2010-2017. Słowa kluczowe: rynek pracy wykształcenie zawodowe rekrutacja pracowników kompetencje zawodowe i ogólne
Barbara Worek
added a research item
Uczenie się osób dorosłych przestaje być możliwością, stając się coraz bardziej koniecznością. Za całkowicie nieadekwatny do obecnej sytuacji należy uznać podział czasu życia człowieka na etapy, w których najpierw dominuje edukacja, potem aktywność zawodowa, po której następuje czas bierności edukacyjnej i zawodowej. Jak napisano w wielu opracowaniach - uczymy się na wszystkich etapach życia – od kołyski aż po grób. Czym jednak jest to uczenie się? Jakie przybiera formy? W jaki sposób mierzy się poziom aktywności edukacyjnej osób dorosłych? Czy dostępne badania prezentują spójny obraz poziomu zaangażowania dorosłych Polaków w rozwój kompetencji? Czy wartości wskaźników uczenia się dorosłych są odporne na sposób sformułowania pytań o tę aktywność? Odpowiedzi na te i im podobne pytania przynosi właśnie ta książka.
Barbara Worek
added a research item
Raport „Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe” powstał w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego i podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2017 pośród dorosłych Polaków i instytucji należących do sektora szkoleniowo-rozwojowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 r. prowadzi największy projekt badawczy diagnozujący rynek pracy i podaż kompetencji w Polsce i jeden z większych w Europie. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie śledzenia poziomu i struktury zatrudnienia, trendów na rynku pracy. Badanie pozwala na identyfikację obszarów niedopasowania kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym do potrzeb i wyzwań na rynku pracy. Wyniki badań są podstawą do formułowania rekomendacji pod adresem polityk publicznych, takich jak: nauka i edukacja, polityka zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości. Niniejszy raport pozwala spojrzeć na zagadnienie rozwoju kompetencji od strony popytowej – zapotrzebowania na różne formy kształcenie i aktywności edukacyjnej osób dorosłych oraz podażowej – instytucji świadczących usługi rozwojowe.
Marcin Kocór
added a research item
Studies from various countries indicate that one of the most important issues recently affecting the labour market is skills mismatch and skills shortage. This paper presents the results of imbalances on the Polish labour market in the period 2010-2014. The research took a unique approach by comparing data on positions and skills from both the demand and supply perspectives in order to deduce the impacts on skills shortage and skills mismatch. It examined a wider range of skills as compared to other similar approaches and further referred them to positions for which they were requested by employers. The findings were then juxtaposed with the opinions of job seekers for the same positions. Based on the results, the paper presents a set of recommendations for public policies designed to address those problems. The findings of this research are consistent with similar studies in other countries, thus emphasising the applicability of the method and the findings in a broader context.
Magdalena Jelonek
added a project reference
Konrad Turek
added an update
Project goal
Human Capital Study in Poland (BKL) is a continuation of the largest labour market research in Poland. In five editions between 2010-2014 we examined: 80 018 employers, 88 560 individuals, 8 122 unemployed, and 35 712 students. The new editions include longitudinal studies of employers and general population, and cross-sectional study of training and development entities.
Background and motivation
Research will continue to provide information on education and human capital developement, skills gaps in the economy, training and development services, adult learning, working trajectories, human capital management etc. The main goal is to present evidence-based recommendations for public policies, in the field of education and labor market.
Web-page: bkl.parp.gov.pl
 
Barbara Worek
added a research item
Celem artykułu jest analiza zaangażowania nauczycieli w rozwój swoich kompetencji. Analiza ta opiera się na danych pochodzących z projektu „Bilans kapitału ludzkiego”, choć ich prezentację uzupełniono porównaniem wartości wskaźników aktywności edukacyjnej nauczycieli pochodzących również z innych badań (TALIS, PIAAC oraz Badania czasu i warunków pracy nauczycieli). W pierwszej części artykułu przedstawiono przyjętą definicję rozwoju zawodowego nauczycieli, wskazano funkcje tego rozwoju oraz czynniki wpływające na jego skuteczność. Następnie przedstawiono wyniki samooceny kompetencji nauczycieli uzyskane w badaniu BKL oraz porównano je z samooceną kompetencji przedstawicieli innych grup zawodowych zaliczanych do kategorii specjalistów. Następnie omówiono podstawowe wskaźniki aktywności edukacyjnej nauczycieli pochodzące z czterech różnych badań wraz ze wskazaniem założeń metodologicznych i specyfiki każdego z nich. W ostatniej części szerzej omówiono wyniki badania BKL dotyczące aktywności edukacyjnej nauczycieli. Słowa kluczowe: socjologia edukacji, doskonalenie zawodowe, nauczyciele, uczenie się przez całe życie.
Marcin Kocór
added a research item
Occupations and competences – confrontation of supply and demand In the course of the five rounds of the Study of Human Capital in Poland, the researchers systematically collected data on the recruitment needs of employees tied to specific positions and specific sets of competences, as well as data on the competence self-assessment of Poles and the professions in which they seek jobs. This construction of the research allowed obtaining a comprehensive picture of the domestic labour market, seen from the dual perspective of employers and employees. The analyses performed on data collected during the previous years (Kocór, Czarnik 2011; 2013; Kocór, Czarnik, Strzebońska 2012) have shown that the largest shortages in terms of sought-after employees applied to the category of professionals and skilled workers. Surplus was regularly found in the groups of unskilled workers, sales, and service personnel. This picture was not influenced by the momentary downward trend in the first half of 2013. The employees reduced their recruitment needs during this period; nevertheless, the structure of the supply and demand balance in the labour market remained very similar. A supplement of the occupational balance is the balance of competences, based on the comparison of the level of competences required by employers for the vacancies with the self-assessment of one's own competences, made by persons seeking such jobs. This comparison can be made in several ways. In the simplest perspective, this analysis – in all the years from the 2010-2014 period – shows systematic shortages of the self-organization and interpersonal competences. This chapter has been divided into three sections. The first focuses on factors that determine demand for employees, the second presents the balance of professions, and the third one completes the picture by presenting balance of competences.
Barbara Worek
added 2 research items
Od lat zdecydowana większość dorosłych Polek i Polaków jest bierna edukacyjnie. Wyniki pięciu edycji badania „Bilans kapitału ludzkiego” wskazują, że głównymi powodami tej sytuacji nie są ani koszty szkoleń, ani czas, jaki trzeba na nie poświęcić. Jest to przede wszystkim brak odpowiednich bodźców o charakterze zawodowym. Na rozwój systemu kształcenia przez całe życie należy jednak spoglądać szerzej – w perspektywie wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W artykule omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania, przed jakimi stoi system uczenia się dorosłych, m.in. kierunki działania polityki publicznej w zakresie rozwoju systemu uczenia się przez całe życie, wyzwania demograficzne, zmiany ścieżek kariery zawodowej, rola pracodawców i polityki organizacyjnej, związek rozwoju kapitału ludzkiego z nierównościami społecznymi oraz problemy rozwoju rynku szkoleń. Wskażemy na główne cele, jakie powinny przyświecać rozwojowi tego systemu oraz główne czynniki sukcesu.
Aktywność edukacyjna osób starszych w Polsce — poziom, uwarunkowania i kierunki rozwoju polityki publicznej Streszczenie Uczenie się przez całe życie (LLL), także w wieku przed-i poemerytalnym, będzie odgry-wało coraz istotniejszą rolę w kontekście społecznych, gospodarczych i technologicznych wyzwań najbliższej przyszłości. Problemy te zostały rozpoznane, a LLL uwzględniono w głównych dokumentach strategicznych Polski i UE jako priorytet horyzontalny. Jednak dotychczasowe działania Wspólnoty w tym zakresie były nieskuteczne i nieefektywne. Celem artykułu była analiza rozwoju polityki uczenia się osób starszych i jej uwarunko-wania. Zaprezentowana została diagnoza aktywności edukacyjnej osób starszych w Polsce, indywidualne i systemowe uwarunkowania tej aktywności oraz najważniejsze wyzwania dla rozwoju polityki publicznej. Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, osoby starsze, aktywne starzenie się, edukacja, rynek pracy
Anna Szczucka
added 2 research items
Na podstawie badań instytucji i firm szkoleniowych, pracodawców i ludności zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Edukacja a rynek pracy – tom V
Barbara Worek
added a research item
e paper presents three diierent approaches to assessing demand for skills and skill mismatch in the Polish labor market. Accurate and reliable information on these issues is crucial for creating adequate public policies to address the problem. In the following chapters we brieey discuss deenitions and clas-siications of competencies, as well as we oer certain practical solutions. Next, we present advantages and shortcomings of diierent approaches to skills research. We conclude with presentation of various scenarios of skills analysis suiting the needs of diierent types of stakeholders. human capital; skills; skills mismatch; public policy; skills research approach Z ainteresowanie badaczy różnych dyscyplin pomiarem kompetencji sięga lat sześćdziesiątych, kiedy powstały pierwsze koncepcje kapitału ludzkiego. Autorzy tacy jak Becker (1975) czy Mincer (1958) stworzyli podwaliny ba-dania tego kapitału i jego znaczenia dla rozwoju gospodarki, zwłaszcza opartej na wiedzy. Od początku istnienia teorii kapitału ludzkiego pomiar umiejętno-ści i wiedzy stanowił ważny aspekt funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a rozwój odpowiednich kompetencji był jednym z ważniejszych elementów za-pewnienia przewagi konkurencyjnej. Jednak znaczenie kapitału ludzkiego jest o wiele większe i oddziaływuje na różne aspekty rzeczywistości społecznej (Kil-pi-Jakonen, Vono de Vilhena i Blossfeld, 2015). Rozwijanie tego kapitału pozwa-la zapewniać wysoki rozwój całego społeczeństwa (OECD 2013, 2015). Dlatego też w ostatnim czasie wiele polityk publicznych koncentruje się na zagadnieniu podnoszenia kompetencji widząc w tym źródło pożądanych zmian społecznych i ekonomicznych (European Commission 2014).
Konrad Turek
added 15 project references
Konrad Turek
added a project goal
Human Capital Study in Poland (BKL) is a continuation of the largest labour market research in Poland. In five editions between 2010-2014 we examined: 80 018 employers, 88 560 individuals, 8 122 unemployed, and 35 712 students. The new editions include longitudinal studies of employers and general population, and cross-sectional study of training and development entities.
Research will continue to provide information on education and human capital developement, skills gaps in the economy, training and development services, adult learning, working trajectories, human capital management etc. The main goal is to present evidence-based recommendations for public policies, in the field of education and labor market.
Web-page: bkl.parp.gov.pl