Project

Historie broušení drahých kamenů v Čechách - The history of gemstone cutting in the Bohemia

Goal: Cílem projektu je popsání historie broušení drahých kamenů v Čechách v průběhu staletí. Období zájmu začíná za vlády císaře Karla IV. a končí součastností.--------The aim of the project is to describe the history of gemstone cutting in Bohemia over the centuries. The period of interest begins during the reign of Emperor Charles IV. and ends in the present.

Updates

0 new
2
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

0 new
7

Project log

Pavel Hladký
added a research item
Historie zpracování drahých kamenů v období od druhé čtvrtiny 14. století až do konce 17. století skýtá ještě mnohá tajemství, ale také dva velké epochy jeho rozvoje. První rozvoj přinesla vláda císaře Karla IV. Lucemburského spojená s jeho snahou pozvednout Prahu mezi významná říšská města. Druhou, ještě mnohem zářivější epochu pro rozvoj umění zpracovávat drahé kameny přinesl do Prahy císař Rudolf II. . Zpracování drahých kamenů u jeho dvora se stalo komplexní činností, která začínala prospekcí nových zdrojů drahých kamenů a pokračující jejich těžbou a dodáním do dílen uměleckých řemeslníků dokonale ovládajích své řemesla a končící zhotovením uměleckých předmětů a jejich dodáním zákazníkům na císařském dvoře. Umělecká díla z drahých kamenů vzniklá v císařských brusírnách za vlády císaře Rudolfa II. Habsburského a jeho následovníků nebyla svojí kvalitou ani množstvím doposud překonána. Znalosti a um získaný při zpracování drahých kamenů se postupně přenesl do jiného oboru uměleckých řemesel a tím bylo rytí skla. ---------------------------------------------------- The history of gemstone processing from the second quarter of the 14th century to the end of the 17th century still holds many mysteries, but also two great epochs of its development. The first development was brought about by the reign of Emperor Charles IV. Luxembourg, associated with his efforts to raise Prague to the rank of a major imperial city. The second, even more brilliant epoch for the development of the art of gemstone working was brought to Prague by Emperor Rudolf II. The working of gemstones at his court became a complex activity, beginning with the prospecting of new sources of gemstones and continuing with their extraction and delivery to the workshops of artisans who were skilled in their craft and ending with the production of art objects and their delivery to customers at the imperial court. Works of art made of gemstones created in the imperial cutters during the reign of Emperor Rudolf II. Habsburg and his successors have never been surpassed in quality or quantity. The knowledge and skill acquired in the processing of gemstones was gradually transferred to another field of artistic craftsmanship, namely glass engraving.
Pavel Hladký
added an update
Publikací v níž jsou první písemné zmínky o broušení drahých kamenů a používané technologie, včetně obrazové dokumentace, v prostředí pražského dvora je kniha dvorního lékaře císaře Rudolfa II., Anselma Boetia de Boodta (1550 Bruggy - 1632 Bruggy). Anselmus Boetius de Boodt sepsal latinsky knihu " Gemmarum et lapidum historia" jež vyšla tiskem poprvé v roce 1609 ve městě Hanau. Druhé vydání vyšlo v roce 1636 a třetí v roce 1647.
 
Pavel Hladký
added a research item
Historie zpracování drahých kamenů v období od druhé čtvrtiny 14. století až do konce 17. století skýtá ještě mnohá tajemství, ale také dva velké epochy jeho rozvoje. První rozvoj přinesla vláda císaře Karla IV. Lucemburského spojená s jeho snahou pozvednout Prahu mezi významná říšská města. Druhou, ještě mnohem zářivější epochu pro rozvoj umění zpracovávat drahé kameny přinesl do Prahy císař Rudolf II. . Zpracování drahých kamenů u jeho dvora se stalo komplexní činností, která začínala prospekcí nových zdrojů drahých kamenů a pokračující jejich těžbou a dodáním do dílen uměleckých řemeslníků dokonale ovládajích své řemesla a končící zhotovením uměleckých předmětů a jejich dodáním zákazníkům na císařském dvoře. Umělecká díla z drahých kamenů vzniklá v císařských brusírnách za vlády císaře Rudolfa II. Habsburského a jeho následovníků nebyla svojí kvalitou ani množstvím doposud překonána. Znalosti a um získaný při zpracování drahých kamenů se postupně přenesl do jiného oboru uměleckých řemesel a tím bylo rytí skla. --------- The history of gemstone processing from the second quarter of the 14th century to the end of the 17th century still holds many mysteries, but also two great epochs of its development. The first development was brought about by the reign of Emperor Charles IV. Luxembourg, associated with his efforts to raise Prague to the rank of a major imperial city. The second, even more brilliant epoch for the development of the art of gemstone working was brought to Prague by Emperor Rudolf II. The working of gemstones at his court became a complex activity, beginning with the prospecting of new sources of gemstones and continuing with their extraction and delivery to the workshops of artisans who were skilled in their craft and ending with the production of art objects and their delivery to customers at the imperial court. Works of art made of gemstones created in the imperial cutters during the reign of Emperor Rudolf II. Habsburg and his successors have never been surpassed in quality or quantity. The knowledge and skill acquired in the processing of gemstones was gradually transferred to another field of artistic craftsmanship, namely glass engraving.
Pavel Hladký
added a project goal
Cílem projektu je popsání historie broušení drahých kamenů v Čechách v průběhu staletí. Období zájmu začíná za vlády císaře Karla IV. a končí součastností.--------The aim of the project is to describe the history of gemstone cutting in Bohemia over the centuries. The period of interest begins during the reign of Emperor Charles IV. and ends in the present.