Project

GIBAF-UB

Goal: Grup d'Innovació docent en Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
0 new
44

Project log

Juan Simon
added 5 research items
En esta investigación se analiza la implantación de la docencia semipresencial en el grado universitario de la Universidad de Barcelona. En el estudio se han identificado aquellos grados universitarios en los que la docencia semipresencial tiene, a nivel institucional, un peso específico importante. En ellos se analizan los motivos que han determinado la aplicación de dicha modalidad docente, así como la problemática derivada tanto de su implantación estructural como la referida a su impartición. La metodología utilizada se ha basado en entrevistas y cuestionarios semiestructurados específicos para responsables académicos y profesorado implicado. Se aportan, a modo de valoraciones finales, un conjunto de reflexiones que pueden ser de utilidad en posteriores experiencias, y se enmarcan en las tendencias europeas de futuro en la docencia semipresencial.
Tot i l’enorme avinença dels agents acadèmics de l’educació superior en la importància i necessitat de l'orientació i acompanyament dels estudiants universitaris, els Plans d’Acció Tutorial (PAT) no estan reeixit massa en el nostre entorn més proper. Prova d’això és que les darreres enquesta de satisfacció dels graduat tant de l’Agencia de Qualitat Universitària (AQU) com de la UB donen els resultats més pobres justament a la tutoria. Sembla una paradoxa que mentre demanem als nostres estudiants que desenvolupin la seva competència de treball autònom i autonomia personal, ens adjudiquem fer-ne un seguiment tot orientar-los i aconsellar-los amb un garbuix de noves figures com les de mentor, coaching, orientador educatiu i e-training, entre altres.
Juan Simon
added a research item
Les estratègies conegudes com a BYOD (acrònim anglès de “porta el teu propi dispositiu”) són cada vegada més freqüents en ambients universitaris com a eina de suport tecnològic. En aquest marc, el BYOD mostra moltes possibilitats per realitzar proves de control autoavaluatives directament a l’espai classe i assegurar-se de la lectura efectiva dels materials docents que l’estudiant ha d’assimilar pel seu compte fora de l’aula. Presentem aquí, l’experiència realitzada el curs 2015-2016 en l’assignatura Botànica Farmacèutica troncal de primer curs del grau de Farmàcia. L’experiència va consistir en demanar als estudiants la lectura de continguts més descriptius i complementaris a la matèria exposada a classe. Per tal de fer el seguiment de l’aprofitament d’aquestes lectures, se’ls va proposar una prova autoavaluativa a classe (per evitar suplantació d’identitat) a través de l’App Socrative gratuïta per smartphones, tauletes i ordinadors. Aquesta aplicació permet, en temps real, fer proves avaluatives ràpides i senzilles només baixant-se l’App. Cada divendres -durant 8 setmanes- es va fer aquest control de manera voluntària i, opcionalment, anònima. El qüestionari consta de 5 preguntes multiresposta per respondre en 2 minuts. Els resultats, sempre anònims, es veuen i comenten en temps real i formen part de les activitats formatives amb una compensació màxima de 0,5 punts a la nota final aprovada. Remarcar que hi ha una clara correlació entre aquells alumnes que van treure millors notes en l’activitat BYOD amb les seves notes finals de curs. Les enquestes de satisfacció realitzades als estudiants (62% de resposta, i semblant al percentatge d’assistència a classe) indiquen una bona acceptació de l’experiència amb un grau de satisfacció alt 37%) o molt alt (15%), enfront els poc satisfets (12%) o molt insatisfets (19%). La vinculació de lectures amb el seguiment que se’n pot fer mitjançant qüestionaris en línia amb suport BYOD, és una manera eficaç de motivar als estudiants en l’estudi de grup-classe grans, amb l’avantatge de no sobrecarregar de més feina al professorat. Paraules clau: BYOD, autoavaluació, participació dels estudiants. TÍTULO: Beneficios de la estrategia BYOD en la evaluación formativa Las estrategias conocidas como BYOD (acrónimo inglés de ”trae tu propio dispositivo”) son cada vez más frecuentes en ambientes universitarios como herramienta de apoyo tecnológico. En este marco, el BYOD muestra muchas posibilidades para realizar pruebas de control autoevaluativas directamente dentro del espacio clase y asegurarse de la lectura efectiva de los materiales docentes que el estudiante debe asimilar por su cuenta fuera del aula. Presentamos aquí, la experiencia realizada en el curso 2015-2016 en la asignatura Botánica Farmacéutica troncal de primer curso del grado de Farmacia. La experiencia consistió en pedir a los estudiantes la lectura de contenidos más descriptivos y complementarios a la materia expuesta en clase. Para hacer el seguimiento del aprovechamiento de estas lecturas, se les propuso una prueba autoevaluativa en clase (para evitar suplantación de identidad) a través de la App Socrative gratuita para smartphones, tabletas y ordenadores. Esta aplicación permite, en tiempo real, hacer pruebas evaluativas rápidas y sencillas sólo bajándosela. Cada viernes -durante 8 semanas- se hizo este control de manera voluntaria y, opcionalmente, anónima. El cuestionario consta de 5 preguntas multirespuesta para responder en 2 minutos. Los resultados, siempre anónimos, se ven y comentan en tiempo real y forman parte de las actividades formativas con una compensación máxima de 0,5 puntos en la nota final aprobada. Remarcar que existe una clara correlación entre aquellos estudiantes que sacaron mejores notas en la actividad BYOD con sus notas finales de curso. Las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes (62% de respuesta, y similar al porcentaje de asistencia a clase) indican una buena aceptación de la experiencia con un grado de satisfacción alto 37%) o muy alto (15%), frente a los poco satisfechos (12%) o muy insatisfechos (19%). La vinculación de lecturas con el seguimiento que se puede hacer mediante cuestionarios en línea con soporte BYOD, es una manera eficaz de motivar a los estudiantes en el estudio de grupo-clase grandes, con la ventaja de no sobrecargar de más trabajo al profesorado. Palabras clave: BYOD, autoevaluación, participación de los estudiantes.
Juan Simon
added a project goal
Grup d'Innovació docent en Botànica Aplicada a les ciències Farmacèutiques