Project

Forum for conservators-restorers

Updates
0 new
2
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
16

Project log

Radek Hanus
added a research item
Identification of Non-metallic Parts of a Mediterranean Buckle from the Migration Period Exceptionally valuable artifacts were discovered in the region of Rakovník in 2020 as a wealth deposit of gold objects from the Migration Period, richly decorated with Czech garnets, almandine and glass. The gemstones on the studied archaeological artifacts were cut in two different types of cuts. The first type is represented by flat plates polished on both sides, the colour of which is red with a very slight brownish tint. The other type are gemstones cut in the form of round high cabochons, the colour being blood red with a subtle cinnamon tint. The whole set consists of four richly decorated objects (a torso of a buckle consisting of a frame, a prong and a buckle plate and a completely preserved undamaged ring). The gemstone filling of the objects was studied using a microRaman spectrometer and also by conventional gemological methods. Due to the fact that three of the objects in the deposit are damaged, it is possible to study their structure non-destructively in cross-section using X-ray computed tomography. This revealed structural elements that are not visible due to the filling of the individual compartments of the cloisonné-style jewelry. Identifikace nekovových částí mediteránní přezky z období stěhování národů Mimořádně cenné artefakty byly objeveny na Rakovnicku v roce 2020 ve formě depotu zlatých předmětů z období stěhování národů bohatě zdobených českými granáty, almandiny a sklem. Kameny na studovaných archeologických předmětech jsou broušeny do dvou typů výbrusů. První typ představují ploché oboustranně leštěné destičky, jejichž barva je červená s velmi jemným nahnědlým odstínem. Druhým typem jsou kameny broušené do podoby kulatých vysokých kabošonů. Barva těchto kamenů je krvavě červená s jemným skořicovým odstínem. Celý soubor se skládá ze čtyř bohatě zdobených předmětů (torzo přezky skládající se z rámečku, jazýčku a záchytné ploténky přezky a kompletně dochovaného nepoškozeného prstenu). Drahokamová výplň předmětů byla studována pomocí mikro-Ramanova spektrometru a dále běžnými gemologickými metodami. Díky tomu, že tři z předmětů depotu jsou poškozeny, je možné nedestruktivně studovat jejich stavbu v řezu za pomocí rentgenové výpočetní tomografie. Ta odhalila konstrukční prvky, které kvůli výplni jednotlivých přihrádek šperku ve stylu cloisonné nejsou vidět.
Pavel Hladký
added an update
Pro zájemce o papírovou verzi článku je tento dostupný také v tištěné verzi časopisu Forum pro konzervátory-restaurátory v roce 2021. Časopis se dá zakoupit u vydavatele v Technickém muzeu v Brně.
 
Radek Hanus
added 2 research items
Relikviář na mitru sv. Eligia je významnou památkou gotického zlatnictví.Restaurování její drahokamové výplně předcházel důkladný materiálový průzkum, který se zaměřil nejenom na samotnou drahokamovou výplň, ale i na vlastní relikviář. Na relikviáři byly nalezeny repuncovací značky z roku 1806, které nejsou v literatuře uváděny. Analýza složení pomocí XRF potvrdila složení relikviáře (vysoce ryzostní stříbro zlacené amalgamačním procesem) a pomocí rentgenu se prokázalo, že relikviář nemá žádnou vnitřní vadu, která by mohla negativně ovlivnit průběh restaurování nebo způsobit problémy v budoucnu. Gemologický průzkum prokázal, že dvě výplně nejsou z křišťálu, ale z tabulového skla. Tyto dva kusy byly určeny k výměně za nové destičky z křišťálu (bezbarvá odrůda minerálu křemene). Studiem inkluzí se nepodařilo zjistit bližší zdrojovou oblast původních destiček. Kámen na nové destičky se podařil nakonec získat v rakouských Alpách v oblasti Krimmelských vodopádů. Tato zdrojová oblast byla produktivní již za doby císaře Karla IV. a geneticky zcela odpovídá i švýcarským nalezištím, která také mohla teoreticky v této době poskytnout vhodnou surovinu.------------------ The reliquary for the mitre of St. Eligius is an important relic of Gothic goldsmithery. The restoration of its gemstone filling was preceded by a thorough material survey, which focused not only on the gemstone filling itself, but also on the reliquary. Re-hallmarks from 1806 were found on the reliquary, which are not to be found in the literature. XRF analysis confirmed the composition of the reliquary (high purity silver gilded through amalgamation process) and an X-ray analysis proved that the reliquary had no internal defect that could adversely affect the restoration process or cause problems in the future. Gemological research has proven that the two fillings are not made of crystal, but of sheet glass. These two pieces were decided to be replaced with new crystal plates (colorless variety of quartz). The inclusion study failed to identify closely where the original plates come from. The stone for the new plates was finally acquired in the Austrian Alps in the area of the Krimml Waterfalls. This source area was being exploited already in the time of Emperor Charles IV. and it genetically corresponds to the Swiss deposits, which could also possibly provide suitable rough material at that time.