Project

Existential Movement Education in the Kindergarten

Goal: The aim of this project is to explore the bodily and existential dimensions of movement education in the kindergarten. More specifically, the project explores how educators work with the children's lived experiences during movement activities and how they may become important incentives for the children's continued participation in the activities.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
3
Reads
0 new
15

Project log

Ole Lund
added a research item
Der ses en tendens til, at pædagoger vælger at understøtte børns frie leg ved at holde sig ude af den. Denne artikel foreslår, at pædagoger godt kan blande sig i børns leg uden det går ud over legens og børnenes frihed. Faktisk kan pædagogers indblanding medvirke til, at legen bliver mere levende og fri, og dermed virke berigende på legen. Det forudsætter dog, at børnene oplever pædagogens indblanding som en implicit del af legen. Det vil sige, at de oplever, at det er legen, der leger med dem og ikke pædagogen. En hovedpointe i artiklen er, at det sker, når pædagogen deltager på forførende, bedragende, men samtidigt selvudslettende måder.
Michael Blume
added a research item
On the basis of a 2-year action research project, this article focuses on experimental and explorative processes in esthetic teaching practices in nursery schools. A history of science and learning perspective on experimenting and exploration in science and art is used to clarify the characteristic properties of both concepts. Together with a phenomenologically inspired understanding of perception, a theoretical conceptual framework is formed to analyse esthetic experimental practice. Thus, both childrens’ perceptual cognitive potentials in experimental processes and the teacher’s role in staging experimental environments and their significance for esthetic and creative development. environments are clarified. The purpose of this is to contribute to an understanding of experimental. På baggrund af et 2-årigt aktionsforskningsprojekt sætter artiklen fokus på eksperimentelle og eksplorative processer i æstetisk pædagogisk praksis i børnehaven. Et idéhistorisk perspektiv på eksperiment og eksploration i videnskab og kunst bruges til at belyse karakteristiske egenskaber af begge begreber. Sammen med en fænomenologisk inspireret forståelse for perception dannes dermed en teoretisk begrebsramme til analyser af æstetisk eksperimentel praksis. Ligeledes belyses børns perceptuelle erkendelsesmuligheder ved eksperimentelle processer og pædagogens rolle ved iscenesættelsen af eksperimenterende miljøer. Formålet er at bidrage til en forståelse for eksperimenterende miljøer og deres betydning for børns æstetisk dannelse og kreativitetsudvikling.
Ole Lund
added a research item
I artiklen skitserer forfatterne nogle af dannelsesprocessens konstituerende aspekter ved at gå i detaljen med en enkelt observation af en pædagogisk tilrettelagt bevægelsesaktivitet i en børnehave. Gennem analyserne anskueliggøres det, hvordan en god øvelseskultur og et udfordrende bevægelsesmiljø kan skabe et kropsligt, sanseligt grundlag for, at børnene udvikler deres evner for differentiering. Som det fremhæves i artiklen er netop børnenes evne til at differentiere en af de afgørende nøgler, der kan åbne døren til børnenes bevægelsesmæssige dannelse.
Ole Lund
added a project goal
The aim of this project is to explore the bodily and existential dimensions of movement education in the kindergarten. More specifically, the project explores how educators work with the children's lived experiences during movement activities and how they may become important incentives for the children's continued participation in the activities.