Project

Construction of "Quesitionnaire of Vision of Own Parenthood"

Goal: Construction and validation of Questionnaire of Vision of Own Parenthood which can be used to measure the shape of vision of own parenthood in childless adolescents and adults.

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
9

Project log

Kamil Janowicz
added a research item
Last decades brought us a deeper reflection on the role of the future and thinking about it in our lives in psychology. Numerous research supplied us with many empirical evidence on how crucial is the role of thinking about one's own future to human behavior and general development. Making predictions about one's own future is one type of the prospective activity. These predictions (vision) may be related to many areas of life, e.g. intimate relationship, work, being a parent. The current study aimed to develop a quantitative, self-report measure of the extension of the vision of own parenting (VOP). The construct reliability of the Vision of Own Parenting Questionnaire (VOPQ) was assessed across two studies. The construct validity of the VOPQ was assessed in the second study. In the first study, exploratory factor analysis and internal reliability analysis of the responses of a large sample (N = 450, M [age in years] = 20.82, SD = 2.81) to an initial item pool resulted in a 85-item version of the VOPQ. Findings of the second study, with a different sample (N = 350, M [age in years] = 19.64, SD = 2.50), resulted in 78-item (divided into ten scales) version of the VOPQ. These results were supported by confirmatory factor analysis. Internal reliability was found to be high (α = .73-.89). Importantly, criterion validity was established, whereby the VOPQ subscales were demonstrated to be associated with future time perspective, empathy and life values. The VOPQ represents a valid, psychometrically sound, and novel method of assessing the extension of the vision of own parenting and parenting valuing.
Kamil Janowicz
added 2 research items
[PL] Prezentacja przedstawia propozycję teoretycznej konceptualizacji wizji własnego rodzicielstwa i sprawozdanie z dotychczasowych prac nad stworzeniem Kwestionariusza Wizji Własnego Rodzicielstwa. [ENG] Presentation shows proposition of theoretical conceptualization of vision of own parenthood and refers actual progress in developing Questionnaire of Vision of Own Parenthood.
W referacie przedstawione zostaną efekty prac nad stworzeniem Kwestionariusza Wizji Własnego Rodzicielstwa (KWWR) – jego podstawa teoretyczna, proces tworzenia narzędzia, oraz wyniki dotychczasowych analiz statystycznych. Podstawą dla stworzenia KWWR była konceptualizacja opracowana przez Kamila Janowicza (2017), który proponuje rozumienie wizji własnego rodzicielstwa jako wyobrażenia jednostki o tym, jakim będzie ona rodzicem i jak będzie się kształtowała jej osobista droga do rodzicielstwa, a także jaki wpływ rodzicielstwo będzie miało na inne obszary życia jednostki. Pierwszym etapem tworzenia kwestionariusza było wygenerowanie 108 itemów, oraz poddanie ich ocenie trzech sędziów kompetentnych, w celu ustalenia trafności teoretycznej. Zaakceptowaną przez sędziów wstępną wersję narzędzia poddano następnie weryfikacji empirycznej. Wyniki badania przeprowadzonego z udziałem 453 osób (274 kobiety i 176 mężczyzn), w wieku od 18 do 35 lat wykazały zadowalającą rzetelnośc większości skal (α-Cronbacha > 0,7) oraz pozwolił na usunięcie pozycji obniżającej wartość psychometryczną narzędzia. W wyniku prac na etapie I i II stworzono kolejna wersję narzędzia, składającą się z 12 skal i liczącą 85 itemów. Wersję tę poddano następnie ostatecznej weryfikacji psychometrycznej oraz badaniu trafności kryterialnej. Zrealizowano to podczas badania z wykorzystaniem KWWR, Skali Wrażliwości Empatycznej (Kaźmierczak i in., 2007) i polskich adaptacji Kwestionariusza Przyszłościowej Perspektywy Czasowej Fingermanna i Perlmuttera (Cycoń, Zaleski, 1998), Inwentarza Perspektywy Czasowej Zimbardo (Przepiórka, 2011 ), oraz PVQ-RR Schwartza (Ciecicuh, 2013). W badaniu udział wzięło 420 osób (249 kobiet i 171 mężczyzn) w wieku od 18 do 30 lat. Wyniki tej fazy badań są aktualnie opracowywane. W przyszłości kwestionariusz może być wykorzystywany do badania wyobrażeń młodych ludzi na temat ich przyszłego rodzicielstwa.
Kamil Janowicz
added a project goal
Construction and validation of Questionnaire of Vision of Own Parenthood which can be used to measure the shape of vision of own parenthood in childless adolescents and adults.