Project

“Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019-SOS-A-002

Updates

0 new
2
Recommendations

0 new
0
Followers

0 new
0
Reads

0 new
3

Project log

Gülsün Şahan
added an update
Kaynaştırma eğitimi yapan öğretmenleri ve ailelerin güçlendirilmesi eğitimi
 
Gülsün Şahan
added an update
“Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2019-SOS-A-002
 
Gülsün Şahan
added a research item
Bu çalışmanın amacı Bartın il merkezindeki okullarda kaynaştırma eğitimi yapan öğretmenlere göre kaynaştırma eğitimi verilen öğrencilerin başarısını ortaya koymak, sorun ve çözüm önerilerini değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini Bartın il merkezinde görev yapan kaynaştırma eğitimi veren öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubunda en fazla kaynaştırma öğrencisi olan 7 okulda görev yapan öğretmenler yer almıştır. Bu çalışma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem araştırması olup, öğretmen görüşleri Ahmetoğlu, Ünal ve Ergin (2016) tarafından geliştirilen “Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği” ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile alınmıştır. Öğretmenlerin tamamına ölçek uygulanmış, 74 form nicel olarak değerlendirmeye alınmıştır. Nitel değerlendirme için 29 öğretmenin görüşü incelenmiştir. Sonuç olarak öğretmen görüşleri arasında rehberlik araştırma merkezi ve aileler alt boyutlarında ve yaş gruplarına göre sivil toplum örgütleri alt boyutunda anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri arasında rehber öğretmenler ve okul idarecileri boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu, branşlara göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin ailelerden yeterli ve bilinçli düzeyde destek alamadıkları, eğitim süreci içerisinde kazandırılan becerilerin ev ortamında aile tarafından desteklenmediği ayrıca ailelerin okul ile iletişimin çok az olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen beklentileri arasında velilerin okulla daha fazla ilişki kurması, veli toplantılarına katılmasının önemli olduğu, ailelerin çocukları ile daha fazla ilgilenmesi ayrıca okulda yapılan etkinliklerin evde daha fazla desteklenmesi gerektiği yer almaktadır. Analysis of Factors, Problems and Expectations from Families Affecting the Success of Inclusive Practices According to Teachers' Views (Mixed Method Research) Abstract The aim of this study is to identify the factors affecting the success of inclusion practices according to the teachers engaged inclusion education, to determine the problems according to the opinions of the teachers, to evaluate the expectations of families. The universe of research is composed of teachers who serve in the provincial center of Bartın, providing integration education. Teachers working in 7 schools with the highest inclusion students took part in the sample group. In this study, quantitative and qualitative approaches were used together in order to better understand and identify the problems in inclusion education. Quantitative data were obtained with the "Factors Affecting the Success of Integration Practices Scale" developed by Ahmetoğlu, Ünal, and Ergin (2016), and qualitative data were obtained with semi-structured interview forms developed by researchers. The data obtained from 74 teachers who teach inclusive education were evaluated quantitatively. For qualitative evaluation, 29 teachers opinions were examined. As a result, there was significant statistical difference among the guidance research centre, parents and ages group in terms of the non-governmental organizations sub-dimension. Based on findings, there was significant statistical difference among school counselor and school administrators in terms of the professional experiences of teachers in the subdimensions, but not according to the branches. The result of this study is to reveal that teachers do not receive sufficient and conscious support from families, the skills acquired during the education process are not supported by the family in the home nvironment, and there is little communication between families and the school. Among he expectations of teachers, it is stated that it is important for parents to establish more relations with the school, to attend parent meetings, that families should be more interested in their children and that activities at school should be supported more at home.