Project

Badania relacji międzypokoleniowych

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
1
Reads
0 new
28

Project log

Andrzej Klimczuk
added 2 research items
Generational differences in societies are characteristics generally attributed to people’s age that constitute a sociocultural phenomenon. Divisions in the generations differ across nations and extend even to civilizations. Perception and recognition of the different characteristics of each generation affect the cooperation between people in social, political, and economic capacities, and subsequently extend to entities in the public, informal, commercial, and nongovernmental sectors. From the perspective of social justice, it is important to draw attention to how workplace management techniques are used to promote equal opportunities among representatives of various generations.
The paper provides an introduction to the public discourse around the notion of smart healthy inclusive environments. First, the basic ideas are explained and related to citizen participation in the context of implementation of a “society for all ages” concept disseminated by the United Nations. Next, the text discusses selected initiatives of the European Commission in the field of intergenerational programming and policies as well as features of the COST Action NET4Age-Friendly: Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE). The following sections are focused on studying and discussing examples of projects and methodologies that have been aimed at: empowering facilitators of smart healthy inclusive environments, empowering citizens to deal with health emergencies, and supporting older people’s voices. The conclusion covers selected recommendations for entities of public policy on ageing (ageing policy) as well as potential directions for further research.
Andrzej Klimczuk
added a research item
The objective of Working Group (WG) 4 of the COST Action NET4Age-Friendly is to examine existing policies, advocacy, and funding opportunities and to build up relations with policy makers and funding organisations. Also, to synthesize and improve existing knowledge and models to develop from effective business and evaluation models, as well as to guarantee quality and education, proper dissemination and ensure the future of the Action. The Working Group further aims to enable capacity building to improve interdisciplinary participation, to promote knowledge exchange and to foster a cross-European interdisciplinary research capacity, to improve cooperation and co-creation with cross-sectors stakeholders and to introduce and educate students SHAFE implementation and sustainability (CB01, CB03, CB04, CB05). To enable the achievement of the objectives of Working Group 4, the Leader of the Working Group, the Chair and Vice-Chair, in close cooperation with the Science Communication Coordinator, developed a template (see annex 1) to map the current state of SHAFE policies, funding opportunities and networking in the COST member countries of the Action. On invitation, the Working Group lead received contributions from 37 countries, in a total of 85 Action members. The contributions provide an overview of the diversity of SHAFE policies and opportunities in Europe and beyond. These were not edited or revised and are a result of the main areas of expertise and knowledge of the contributors; thus, gaps in areas or content are possible and these shall be further explored in the following works and reports of this WG. But this preliminary mapping is of huge importance to proceed with the WG activities. In the following chapters, an introduction on the need of SHAFE policies is presented, followed by a summary of the main approaches to be pursued for the next period of work. The deliverable finishes with the opportunities of capacity building, networking and funding that will be relevant to undertake within the frame of Working Group 4 and the total COST Action. The total of country contributions is presented in the annex of this deliverable.
Andrzej Klimczuk
added a research item
The paper provides an introduction to the public discourse around the notion of smart healthy inclusive environments. First, the basic ideas are explained and related to citizen participation in the context of implementation of a “society for all ages” concept disseminated by the United Nations. Next, the text discusses selected initiatives of the European Commission in the field of intergenerational programming and policies as well as features of the COST Action NET4Age-Friendly: Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE). The following sections are focused on studying and discussing examples of projects and methodologies that have been aimed at: empowering facilitators of smart healthy inclusive environments, empowering citizens to deal with health emergencies, and supporting older people’s voices. The conclusion covers selected recommendations for entities of public policy on ageing (ageing policy) as well as potential directions for further research.
Andrzej Klimczuk
added a research item
The paper provides an introduction to the public discourse around the notion of smart healthy inclusive environments. First, the basic ideas are explained and related to citizen participation in the context of implementation of a "society for all ages" concept disseminated by the United Nations. Next, the text discusses selected initiatives of the European Commission in the field of intergenerational programming and policies as well as features of the COST Action NET4Age-Friendly: Smart Healthy Age-Friendly Environments (SHAFE). The following sections are focused on studying and discussing examples of projects and methodologies that have been aimed at: empowering facilitators of smart healthy inclusive environments, empowering citizens to deal with health emergencies, and supporting older people's voices. The conclusion covers selected recommendations for entities of public policy on ageing (ageing policy) as well as potential directions for further research.
Andrzej Klimczuk
added 2 research items
Integracja wiekowa - termin stosowany w gerontologii społecznej w przynajmniej dwóch znaczeniach. W ujęciu wąskim - przyjętym głównie w literaturze anglojęzycznej - integracja wiekowa odnosi się do takiej struktury ról społecznych w różnorodnych instytucjach, która umożliwia istnienie różnic, ale nie są one zależne ściśle od struktury wieku, tj. tego czy ktoś jest osobą młodą, w wieku środkowym, czy też w wieku starszym (Phillips i współprac., 2010). Chodzi tutaj w szczególności o instytucje edukacyjne, ekonomiczne, polityczne, religijne i czasu wolnego w których osoby z odmiennych grup wieku i generacji odgrywają rozmaite role i zajmują różne pozycje. Integracja wiekowa opiera się na założeniu, że dostęp do instytucji, możliwości wyjścia z niej i dostęp do produktów (ang. outputs); zrealizowanych w rzeczywistości usług i wypłaconych świadczeń oraz rezultatów (ang. outcomes); efektów zrealizowanych usług i świadczeń np. zmniejszenie ubóstwa, poprawa stanu zdrowia, działalności tych instytucji jest równy dla wszystkich bez względu na wiek. ** Age integration - a term used in social gerontology in at least two senses. In a narrow perspective - adopted mainly in English-language literature - age integration refers to such a structure of social roles in various institutions that allows for differences, but they do not depend strictly on the age structure, i.e. whether someone is a middle-aged adult or in an older age (Phillips et al., 2010). This is particularly about educational, economic, political, religious and leisure institutions in which people from different age groups and generations play different roles and occupy different positions. Age integration is based on the assumption that access to the institution, the possibility of exiting it and access to products (called outputs); services implemented in reality and benefits and outcomes paid out; the effects of implemented services and services, eg reduction of poverty, improvement of health, activities of these institutions is equal for all regardless of age.
Generacja sandwicz - grupa osób w wieku średnim, która ze względu na swoją centralną pozycję (status) w strukturze wieku i w związanej z nią stratyfikacji wiekowej stanowi generację (pokolenie), które jednocześnie opiekuje się osobami starszymi (przeważnie swoimi rodzicami) i osobami młodszymi (przeważnie swoimi dziećmi). Zjawisko to określane jest też jako "kobiety w środku" (ang. women in the middle) lub "złapani w środku" (ang. being caught in the middle). Koncepcja "generacji sandwicz" ("pokolenia kanapki") w wąskim ujęciu odnoszona jest przeważnie do tradycyjnie postrzeganych ról opiekuńczych kobiet, które są w wieku środkowym (środkowej dorosłości), a zarazem na przedpolu starości (przed późną dorosłością). W ujęciu feministycznym społeczne oczekiwania wobec kobiet znajdujących się między 40. a 60. rokiem życia są zorientowane z jednej strony na udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w uzyskaniu samodzielnego dorosłego życia, z drugiej zaś są ukierunkowane na udzielanie pomocy pielęgnacyjnej starszemu pokoleniu szczególnie w przypadku niepełnosprawności, otępienia lub choroby Alzheimera. Oczekiwania wobec powyższych ról opiekuńczych są sformalizowane w mniejszym (np. tradycja, równość płci, krąg kulturowy, stereotypy) lub większym stopniu (np. polityka rodzinna państwa, polityka kadrowa przedsiębiorstw, powszechność programów równowagi praca-życie) co prowadzi do nierówności między kobietami i mężczyznami (Korzec, 1997). ** Sandwich generation - a group of middle-aged people who, due to its central position (status) in the age structure and related age stratification is a generation (generation) that simultaneously takes care of elderly people (mostly their parents) and younger people (mostly your children). This phenomenon is also referred to as "women in the middle" or "caught in the middle". The concept of "sandwich generation" in a narrow sense refers mainly to the traditionally perceived caring roles of women who are middle-aged (middle adulthood) and at the same time on the forefront of old age (before late adulthood). In the feminist approach, the social expectations towards women between 40 and 60 years old are oriented on helping children and young people to get an independent adult life, on the other hand they are oriented towards providing care to the older generation, especially in the case of disability, dementia or Alzheimer's disease. Expectations regarding these care roles are formalized in a smaller one (eg tradition, gender equality, cultural circle, stereotypes) or to a greater extent (eg family policy of the state, personnel policy of enterprises, universality of work-life balance programs) which leads to inequality between women and men (Korzec, 1997).
Andrzej Klimczuk
added a research item
Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of "solidarity of generations". Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which allow not only to analyze the changes in the various communities, but also to create recommendations for public intervention. Description will include activities at the international, national, regional and local levels.
Andrzej Klimczuk
added 13 research items
Andrzej Klimczuk
added 12 research items
Contemporary demographic processes forcing increasing attention to the problems of relationships and dependencies between the different age groups. The ageing of the population in each society leads to changes in the contacts between young people, adults and the elderly. It is reasonable to undertake research on the concept of "solidarity of generations". Maintaining relationships without generational conflict requires actions in the field of social policy known as intergenerational policy. Aim of this article is to present some of its models, which allow not only to analyze the changes in the various communities, but also to create recommendations for public intervention. Description will include activities at the international, national, regional and local levels.
A. Klimczuk, European Map of Intergenerational Learning. National Profile: Poland, Beth Johnson Foundation, Stoke-on-Trent 2014, electronic publication: www.emil-network.eu/res/documents/resource/Poland%20National%20Profile%20-%202014.pdf.
“Age of life” is one of the essential characteristics that differentiate people. Age perception is also associated with social justice. The concept of age is defined ambiguously. At the same time, the different age criteria also forms the basis of age differentiation and age discrimination. The population lead to distinctions of age groups, age categories, and generations. Differences between generations also lead to Study in the concepts of intergenerationality, intergenerational justice, and intergenerational policies. A. Klimczuk, Intergenerationality, Intergenerational Justice, Intergenerational Policies, [in:] S. Thompson (ed.), The Encyclopedia of Diversity and Social Justice, Rowman & Littlefield, Lanham 2015, pp. 419-423.