Project

Badania kapitału społecznego

Goal: Badania kapitału społecznego

Methods: Individual In-Depth Interview, Literature Review

Date: 1 January 2007

Updates
0 new
0
Recommendations
0 new
0
Followers
0 new
0
Reads
0 new
41

Project log

Andrzej Klimczuk
added 2 research items
Cultural capital is usually defined as set of social features that provide individuals with social mobility and the possibility of changing their hierarchical position in systems such as wealth, power, prestige, education, and health. Cultural capital thus affects the processes of social promotion or degradation. It also includes social characteristics that allow horizontal mobility, that is, changes in social group membership. An individual's cultural capital includes his or her social origin, education, taste, lifestyle, style of speech, and dress.
Artykuł zawiera przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań.
Andrzej Klimczuk
added a research item
Artykuł zawiera przegląd wybranych powiązań pandemii COVID-19 z teoriami ryzyka. W pierwszej kolejności przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące przygotowania i mobilizowania sieci podmiotów polityki publicznej do wspólnych działań w warunkach niepewności. W dalszej części omówiono zagadnienie gotowości na ryzyko wystąpienia pandemii i jej zwalczania. Następnie przedstawiono wybrane możliwe efekty społeczne, gospodarcze i polityczne pandemii COVID-19. W podsumowaniu wskazane zostały rekomendacje dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi na dalszych etapach rozwoju pandemii i w okresie po pandemii oraz propozycje dalszych kierunków badań. // The article presents an overview of selected connections of the COVID-19 pandemic with risk theories. The study first explores the basic concepts of preparing and mobilizing networks of public policy actors to act together under conditions of uncertainty. The following section discusses the pandemic risk preparedness and fighting. Then, selected possible social, economic and political effects of the COVID-19 pandemic are discussed. In summary, recommendations regarding the public management in the further stages of the pandemic development and in the post-pandemic period were indicated, as well as proposals for further research directions.
Andrzej Klimczuk
added a research item
W literaturze przedmiotu określenie "kapitał" występuje zarówno w ujęciach funkcjonalnych, strukturalnych, normatywnych, jak i aksjologicznych. W naukach humanistycznych i społecznych pojęcie to rozumiane jest jako wartość odnoszona do czynnika ludzkiego. W naukach ekonomicznych kapitał to pojęcie węższe niż "zasób". Zasoby (np. surowce, materiały, ziemia, praca) są wykorzystywane przez ludzi do zaspokajania ich potrzeb, są czynnikami produkcji dóbr i usług (Rekowski, 2002, s. 12-13). Kapitał to szczególny czynnik produkcji, gdyż stanowi już przekształcone zasoby (np. kapitał rzeczowy/fizyczny, ludzki, finansowy), które mogą zostać uruchomione, by przynieść zysk, powiększyć szanse oraz osiągnąć cele i korzyści na rynku (w ujęciu socjologicznym są to różne sfery życia społecznego, nie tylko obszary wymiany dóbr i usług). ** In literature on the subject, the term "capital" appears in both functional, structural, normative and axiological approaches. In the humanities and social sciences this concept is understood as a value related to the human factor. In economic sciences, capital is a narrower concept than "resource." Resources (eg raw materials, materials, land, work) are used by people to meet their needs, they are factors in the production of goods and services (Rekowski, 2002, pp. 12-13). Capital is a special factor of production, because it is already transformed resources (eg physical / physical, human, financial) that can be launched to bring profit, increase opportunities and achieve goals and benefits on the market (in sociological terms, these are different spheres social life, not only areas of exchange of goods and services).
Andrzej Klimczuk
added a research item
This book focuses on improving community organizing through interpersonal skills and basic social work concepts, including cultural competency, engagement, dialog, empowerment, and group process. The use of these skills could lead to better engagement with volunteers, better collaboration with diverse local organizations and groups, facilitation of task and coalition groups, and lobbying for legislation. The central thesis of the book is that these skills are essential not only to social work methods but also to community development. The book will be useful to students by referencing the Council of Social Work Education’s Education Policy and Accreditation Standards (EPAS), the National Association of Social Workers’ Code of Ethics, and the International Federation of Social Workers’ statement of ethical principles.
Andrzej Klimczuk
added a project goal
Badania kapitału społecznego
 
Andrzej Klimczuk
added 24 research items
A. Klimczuk, Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw (Challenges of ageing populations), "Obserwatorium Rodzinne" 30.07.2012, electronic publication: www.obserwatoriumrodzinne.pl/klimczuk-ku-konstruktywnym-odpowiedziom-na-wyzwania-starzenia-sie-spoleczenstw/.
The mass media play a crucial role in modern societies. Media allows reaching with information’s about current events to the broad masses of recipients, they interpret it and construct their meanings, they create a community of values, organize entertainment in leisure time and mediate in mobilizing social movements. Mass communication is also related to conduct of public debate and developing public opinion awareness about social problems. The aim of this article is to bring closer look on the results of empirical analysis of selected messages perceived by older people in the press, radio and television that are related to their image, problems and interests. Work outlines the expectations of senior citizens towards activities of mass media on local and national level. ** Środki komunikowania masowego odgrywają kluczową rolę w społeczeństwach nowoczesnych. Media umożliwiają docieranie informacji o bieżących wydarzeniach do szerokich rzesz odbiorców, interpretują je i konstruują ich znaczenia, wytwarzają wspólnotę wartości, organizują rozrywkę w czasie wolnym oraz pośredniczą w mobilizowaniu ruchów społecznych. Komunikacja masowa jest też związana z prowadzeniem debaty publicznej i uwrażliwianiem opinii publicznej na problemy społeczne. Celem artykułu jest przybliżenie wybranych wyników analiz empirycznych przekazów dostrzeganych przez ludzi starych w prasie, radiu i telewizji związanych z ich wizerunkiem, problemami i interesami. Praca zarysowuje również oczekiwania seniorów wobec działalności mass mediów na poziomie lokalnym i krajowym.